ÚRAZOVOST ADOLESCENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE


Injury Rate of Adolescents in the Czech Republic

Background.
Injuries of adolescents form within problems of overall injuries of the population a specific groupwith regard to age-specific features of adolescents. At the age injuries and the main cause of mortality and non-fatalinjuries are one of the main causes of temporary or permanent work inability of adolescents. The objective of thepresent study was to obtain accurate data on the type, site and course of injuries of adolescents in the Czech Republic,and to provide basic data for preventive provisions and to create conditions for evaluating their effect.Methods and Results. The investigation was implemented at the beginning of 1997: 84 184 adolescents aged 15- 18 years participated: 53 150 students attending secondary schools and 31 034 apprentices from training centresfor apprentices. In the course of one year 14 462 adolescents, i.e. 17.2 % (20.7 % boys, 14.3 % girls) contracted aninjury. There were 15.5 % secondary school students and 20.0 % apprentices who suffered an injury.Statistical significance was obtained using chi-square tests for contingency tables (P 0.05).The most frequent injury was a distorsion, dislocation and fracture (60.3 %), the most frequent place of injury wasthe school or training centre (25.2 %) and the highest risk activity was physical training in school and organizedsports (34.2 %).Hospitalization in association with injuries was recorded in 8.7 %. The number of adolescents suffering fromlog-term or permanent sequelae of the injury (12.7 %) was almost double as compared with equally affected olderschoolchildren.Conclusions. From the presented data ensues the necessity to modify the environment and ensure act ive anti-injuryactivities of teachers, psychologists, trainers, school medical officers and sports doctors to reduce the number ofinjuries in schools and training centres for apprentices. The economic losses caused by injuries in this age groupamount to billions of crowns every years.

Key words:
adolescents, injury, accident.


Autoři: L. Pelech;  Z. Roth;  V. Tošovský;  Š. Andělová 1
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha, 1 KHS Ostrava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 620-623
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Úrazy dospívající mládeže představují v problematice celkové úrazovosti obyvatelstva specifickouskupinu vzhledem k věkovým zvláštnostem dorostu. V tomto věku jsou úrazy hlavní příčinou mortality a nefatálníúrazy jsou jedním z hlavních důvodů dočasné nebo trvalé pracovní neschopnosti adolescentních jedinců.Cílem studie bylo získat přesnější údaje o druhu, místě a příčině úrazů dospívající mládeže v České republice, dátpodklady pro návrh preventivních opatření a v budoucnosti umožnit hodnocení jejich efektu.Metody a výsledky. Průzkum byl realizován začátkem roku 1997 a účastnilo se ho 84 184 mladistvých ve věku15 - 18 let. 53 150 žáků navštěvovalo střední školy a 31 034 učňů bylo z odborných učilišť. Z tohoto počtu byloběhem jednoho roku postiženo úrazem 14 462 dospívajících, tj. 17,2 % (chlapci 20,7 %, dívky 14,3 %). Středoško-láků, kteří utrpěli úraz bylo 15,5 %, učňů 20,0 %.Statistická významnost rozdílů byla testována chí-kvadrát testem dat v kontingenční tabulce (P 0,05).Nejčastějším zraněním byly distorze, dislokace a fraktury (60,3 %), nejčastějším místem úrazu byla škola neboodborné učiliště (25,2 %) a nejrizikovější činností školní tělesná výchova a organizovaný sport (34,2 %).Poúrazová hospitalizace byla zaznamenána u 8,7 % zraněných.Bylo zjištěno téměř dvojnásobné zvýšení počtu mladistvých, postižených dlouhodobými nebo trvalými následkyúrazu (12,7 %) ve srovnání se stejně postiženými dětmi staršího školního věku.Závěry. Z uvedených dat vyplývá nutnost úprav prostředí i aktivního protiúrazového působení pedagogů, psy-chologů, trenérů a školních i sportovních lékařů pro snížení počtu úrazů ve školách a odborných učilištích. Ekono-mické ztráty způsobené úrazy se i u této věkové skupiny pohybují v miliardách korun ročně.

Klíčová slova:
adolescenti, zranění, úraz.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se