PŘEDČASNÝ POROD, PŘÍČINY A LÉČEBNÝ POSTUP


Premature Labour, Causes and Therapeutic Procedure

Premature deliveries participate in a significant way in the perinatal mortality of neonates. Extreme immaturityis frequently also the cause of neurological and mental handicaps of children. In the Czech Republic their rate variesbetween 5 - 6 %. The most frequent cause of onset of early uterine activity are infections. The most frequent agentare streptococi of group B (GBS). Chlamydiae, mycoplasmas, Trichomonas and bacterial vaginitis. Bacteria produceproteases and lipases, which interfere with the integrity of the amnion and cause premature escape of amniotic fluid.In developed chorioamniitis phospholipases are released, which induce via arachidonic acid prostaglandin synthesisfrom phospholipids and the latter causes uterine contractions. In the diagnosis ultrasonic assessment of the lengthof the uterine cervix is preferred. Many authors use detection of fibronectin in the cervicovaginal secretion. Itspresence increases significantly the risk of premature labour. In the treatment tocolytic drugs of the series ofbeta-sympathomimetics are used in combination with magnesium preparations. Antibiotics are decisive in thetreatment of chorioamniitis. Corticoids administered to the mother increase in the foetus production of surfactantand reduce the risk of respiratory distress syndrome (RDS). In case of premature escape of amniotic fluid it isnecessary to admit the mother to hospital and monitor initial signs of intraovular infection (leukocytes, C-reactiveprotein). In the amniotic fluid the levels of glucose, leukocytic esterase and interleukin-6 are assessed. The methodof choice is amnioinfusion. The greatest success of contemporary care in the CR is concentration of prematuredeliveries in Perinatological centres. Transport „in utero“ and provision of emergency care to the immature neonateby a neoatologist substantially reduced the early neonatal mortality. The total neonatal mortality in 1997 reachedthe historically lowest value of 5.1 pro mille and included thus the CR among the few countries in the world withthe lowest neonatal mortality.

Key words:
premature labour, etiology, treatment, centralization, perinatological centres.


Autoři: Z. Hájek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 611-614
Kategorie: Články

Souhrn

Předčasné porody se významně podílí na perinatální úmrtnosti novorozenců (PÚ). Extrémní nezralost má mnohdyza následek i neurologické a mentální handicapy dětí. V České republice kolísá jejich frekvence mezi 5 - 6 %.Nejčastější příčinou nástupu předčasné děložní činnosti jsou infekce. Nejčastějším agens jsou streptokoky skupinyB (GBS), chlamydie, mykoplazmata, Trichomonas a bakteriální vaginóza. Bakterie produkují proteázy a lipázy,které porušují integritu amnia a způsobí předčasný odtok plodové vody. Při rozvinuté chorioamniitidě se uvolňujífosfolipázy, které z fosfolipidů přes kyselinu arachidonovou spouští prostaglandinovou syntézu, která je příčinouděložních kontrakcí. V diagnostice se upřednostňuje ultrazvukové měření délky hrdla děložního. Mnozí autořivyužívají detekci fibronektinu v cervikovaginálním sekretu. Jeho přítomnost signifikantně zvyšuje riziko předčas-ného porodu. V léčbě se uplatňují tokolytika řady beta-sympatomimetik v kombinaci s preparáty magnezia. Antibi-otika jsou rozhodující v léčbě chorioamniitidy. Kortikoidy, podané matce, zvyšují u plodu produkci surfaktantua snižují riziko respiratory distress syndromu (RDS). Při předčasném odtoku plodové vody je nutno vždy těhotnouhospitalizovat a monitorovat iniciální známky intraovulární infekce (leukocyty, C-reaktivní protein). V plodovévodě se sledují hladiny glukózy, leukocytární esterázy a interleukin-6. Metodou volby je amnioinfuze. Největšíúspěch současné péče v ČR je koncentrace předčasných porodů do perinatologických center. Transport „in utero“a poskytnutí neodkladné péče nezralému novorozenci neonatologem podstatně snížil časnou neonatální úmrtnostnovorozenců (ČNÚ). Celková PÚ r. 1997 dosáhla v historii dosud nejnižší hodnoty 5,1 promile, a zařadila tak ČRmezi několik zemí na světě s nejnižší úmrtností novorozenců.

Klíčová slova:
předčasné porody, etiologie, léčba, centralizace, perinatologická centra.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se