ELEKTRICKÁ PROGRAMOVANÁ STIMULACE KOMORPROVÁDĚNÁ PROSTŘEDNICTVÍM TRVALÉHOKARDIOSTIMULAČNÍHO SYSTÉMU - NEINVAZIVNÍMETODA V ARYTMOLOGII


Electrical Programmed Ventricular Stimulation via a Permanent CardiacPacing System - a Non-invasive Method in Arrhythmology

Background.
Complex forms of ventricular arrhythmias often occur in patients with an implanted permanentcardiac pacing system. Some of the pacemakers are provided with software which allows electrophysiological testingof the cardiac conduction system by coupling with an external diagnostic pacemaker via their programmer. Thismethod is non-invasive.Methods and Results. In a group of 26 patients (19 males, 7 females) with an implanted pacemaker (Paragon III,Synchrony III, Sensorithm - all Pacesetter) complex ventricular arrhythmias were observed (class Lown IVa andhigher). In these patients the electrical stability of the myocardium was tested by the described method (protocol:incremental pacing 90 - 220 bpm, pacing drives 110 bpm and 140 bpm with 1 - 3 extrastimuli). Complex ventriculararrhythmias were induced in 42 % patients (n = 11), in this subgroup 55 % (n = 6) was non-sustained ventriculartachycardia, 36 % (n = 4) sustained ventricular flutter, 9 % (n = 1) sustained ventricular tachycardia. Patients withnon-sustained ventricular tachycardia were treated with beta-blockers, in the others the effective therapy was selectedaccording to electrophysiological testing (amiodarone in 4 patients, ICD in 1 patient). During a 24-month follow-upthe overall mortality was 7.7 % (n = 2), sudden death mortality was 3.8 % (n = 1).Conclusions. Programmed ventricular stimulation performed by a permanent cardiac pacing system is a simpleand above all non-invasive method with no need for fluoroscopy. It can be repeated several times. It is not possibleto pace from the right ventricle outflow tract. This is the main disadvantage. Nevertheless, by using non-invasiverisk stratification methods (echocardiography, signal averaged ECG, heart rate variability, baroreflex sensitivity,dispersion of QT interval) the patients in need of an invasive study can be identified. This method can be consideredan alternative screening method and a standard part of the investigation of the algorithm in patients with a previouslyimplanted pacemaker.

Key words:
ventricular arrhythmias, sudden cardiac death, permanent cardiac pacing, programmed ventricularstimulation.


Autoři: T. Novotný;  R. Dvořák;  R. Lábrová;  M. Kozák;  B. Semrád
Působiště autorů: I. interní klinika FNsP, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 495-496
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Komplexní komorové dysrytmie se často vyskytují u pacientů, jimž byl implantován permanentníkardiostimulační systém. Některé kardiostimulátory umožňují v rámci svého programového vybavení provádět elektro-fyziologické vyšetření převodního systému srdce po propojení jejich programátoru s diagnostickým externím stimulá-torem - tedy neinvazivní cestou. Cílem práce bylo upozornit na tuto metodu jako součást arytmologického vyšetření.Metody a výsledky. U 26 pacientů (19 mužů, 7 žen) s implantovaným kardiostimulátorem (Paragon III, SynchronyIII, Sensorithm - vše Pacesetter) byly zachyceny komplexní komorové dysrytmie (Lown IVa a výše). U těchtopacientů byla testována elektrická stabilita myokardu s využitím popsané metody (protokol: vzestupná stimulace 90- 220/min, stimulace 110/min a 140/min se zařazením 1 až 3 extrastimulů). Komplexní komorové dysrytmie bylyprovokovány u 42 % pacientů (n = 11), z toho 55 % (n = 6) nesetrvalé komorové tachykardie, 36 % (n = 4) setrvalýflutter komor, 9 % (n = 1) setrvalá komorová tachykardie. Pacienti s nesetrvalou komorovou tachykardií byli léčenibetablokátorem, u ostatních byla elektrofyziologickým vyšetřením selektována účinná terapie (4krát amiodaron,1krát ICD). V průběhu sledování po dobu 24 měsíců byla všeobecná mortalita 7,7 % (n = 2), výskyt náhlé smrti3,8 % (n = 1).Závěry. Programovaná stimulace komor prováděná prostřednictvím trvalého kardiostimulátoru je metoda jedno-duchá, bez nutnosti skiaskopie, neomezeně opakovatelná, a především neinvazivní. Nevýhodou je nemožnoststimulace z výtokového traktu pravé komory. Avšak při užití dalších neinvazivních vyšetření ke stratifikacirizikových pacientů (echokardiografie, pozdní potenciály, variabilita tepové frekvence, senzitivita baroreflexu,disperze QT intervalu) je možno individuálně selektovat nemocné, u nichž je nutno provést programovanou stimulacikomor invazivní cestou. Popisovanou metodu je možno považovat za vhodnou alternativní screeningovou metodua standardní součást vyšetřovacího algoritmu komplexních komorových dysrytmií u pacientů s implantovanýmkardiostimulátorem.

Klíčová slova:
komorové arytmie, náhlá srdeční smrt, trvalá kardiostimulace, programovaná stimulace komor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se