Programové prohlášení výboru ČSARIM 2015–2018


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 3, s. 133-134
Kategorie: Editorial

Základním cílem činnosti výboru ČSARIM bude nadále usilovat o zvýšení odborné úrovně členstva, o kvalitu námi poskytované péče a trvalé zvyšování úrovně i bezpečnosti zdravotnických služeb.

Nepřipustíme atomizaci oboru. Jednota anesteziologické péče (perioperační medicíny) a intenzivní medicíny je z tohoto pohledu zásadní. Budeme usilovat o udržení jednotného oborového základu a rozvíjení navazujících subspecializací či příbuzných činností.

Soustavný rozvoj navazujících oborových subspecializací či příbuzných činností bude hlavním úkolem sekcí ČSARIM; výbor bude dbát o to, aby tyto byly trvale funkční.

V popředí našeho snažení bude rozšiřovat počty řádných i přidružených členů ČSARIM. Budeme usilovat o zvýšení přitažlivosti spolkového života především mezi lékaři mladší generace. Členství by mělo přinášet jak materiální výhody (např. snížené registrační poplatky), tak i výhody odborné (např. volný přístup na jinak zpoplatněné webové zdroje). Rozšíříme informovanost členů o činnosti ČSARIM a komunikaci s nimi jak pomocí webových stránek www.csarim.cz, tak i přímým elektronickým mailingem.

Budeme spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi v rámci i vně ČLS JEP. Nejbližším partnerem pro nás zůstává Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP. Intenzivně budeme rozvíjet vztahy se Slovenskou spoločnosťou anestézie a intenzívnej medicíny. Rámcem spolupráce zůstává i ESA, NASC a WFSA.

Prioritou bude příprava našich vědeckých a vzdělávacích akcí – především národních kongresů – a poskytování záštity nad akcemi dalšími. Budeme usilovat o to, aby námi připravované či zaštiťované akce byly odborně hodnotné, odpovídaly aktuální potřebě i požadavkům dalšího rozvoje našeho oboru. Budeme usilovat o co nejvýhodnější organizační uspořádání našich akcí, především ve světle nejistého zajišťování jejich podpory vnějšími subjekty v budoucnu.

Nadále budeme oceňovat nejlepší publikované knižní i časopisecké práce Počtovou, Keszlerovou, Kalendovou a nově i Dvořáčkovou cenou. Výsledky budou vyhlašovány při zahájení národního kongresu ČSARIM. Výše odměn bude v souladu s ekonomickými možnostmi odborné společnosti.

Budeme připravovat doporučené postupy a odborné standardy. Do jejich přípravy budeme zařazovat co nejširší okruh odborně kompetentních členů ČSARIM. Tyto dokumenty obhájíme před představiteli státní zdravotní správy i plátci zdravotní péče.

Při revizi či tvorbě vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína i v činnosti oborové akreditační komise budeme prosazovat zájmy všech oborových pracovišť i zájmy rozvoje oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Zajistíme vyváženost vzdělávacího programu jak z pohledu fakultních pracovišť, tak i zdravotnických zařízení všech typů, a budeme usilovat o jeho zaměření na požadované znalosti, dovednosti a vhodné vzorce jednání (competence based model).

Spolu se všemi subjekty účastnícími se na specializačním vzdělávání, především s lékařskými fakultami a SOR, budeme usilovat o sjednocení úrovně atestačních zkoušek, s cílem přiblížení se standardům požadovaným EBA UEMS a ESA.

Při rozvoji našeho oboru bude pozornost věnována především:

  • Rozvíjení a zavádění do praxe odborných postupů směřujících ke zlepšování organizace i výsledku operačního léčení (ERAS).
  • Rozšíření poskytování poanestetické péče jako nedílné součásti péče perioperační včetně aplikace moderních způsobů léčby akutní bolesti.
  • Osvojení si a využívání ultrazvukových technologií (urgentní diagnostika, cévní vstupy, regionální anestezie).
  • Rozvoji následné intenzivní péče včetně výběrového využívání domácí umělé plicní ventilace.
  • Všestranné spolupráci s gynekology a porodníky s cílem zajištění co největší spokojenosti, komfortu a bezpečnosti rodiček.

Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína má zásadní význam v oslovování odborné veřejnosti. Jeho vydávání budeme podporovat obsahově a bude-li třeba i finančně. Vyvineme všestrannou aktivitu k zajištění jeho vysoké odborné úrovně i vyrovnané hospodářské bilance.

Budeme spolupracovat s vnějšími subjekty – především s ÚZIS – s cílem zlepšit výkaznictví, snížit jeho pracnost pro poskytovatele zdravotní péče, zvýšit jeho výpovědní hodnotu a umožnit jednoduché získávání relevantních dat nezbytných pro kontrolu a řízení kvality poskytovaných služeb.

Výbor bude věnovat pozornost úhradovému mechanismu poskytované péče a spolupracovat na trvalé kultivaci Seznamu zdravotních výkonů.

Budeme spolupracovat s přidruženými členy ČSARIM a s organizacemi sdružujícími nelékařské zdravotnické pracovníky i s jejich představiteli s cílem všestranně napomoci jejich odbornému rozvoji a nalézat vhodné formy spolupráce ve prospěch našich pacientů.

Výzkumnou činnost budeme směřovat na stěžejní problémy našeho oboru, výbor bude všemi dostupnými formami podporovat výzkumnou a publikační činnost v oboru AIM včetně angažovanosti v AZV MZ ČR

V následujícím volebním období budou upřesněny základní otázky přípravy WCA2020: místo konání, podpora organizace, sestavení vědeckého a organizačního výboru.

Hlavní programové cíle byly výborem ČSARIM schváleny per rollam dne 20. 3. 2015. Jejich výčet ve výše uvedeném prohlášení není omezující a další cíle je možno průběžně zařazovat.

Za výbor ČSARIM

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSC., MBA

předseda výboru ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se