Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel a diabetes mellitus – vybrané aspekty z právní úpravy v České republice


Motor vehicle driving and not only diabetes mellitus – certain aspects of the legislations in the Czech Republic

A review of medical fitness to hold a driver’s license in diabetes mellitus patients occurs when applying for the license and then at least every three years. Severe hypoglycemic events are an important criterion with the view of eligibility loss to drive a vehicle. All physicians regardless of their speciality who suspect the loss of eligibility in a patient they come into professional contact with are under the obligation to report this fact to the local authority in the patient’s place of residence.

Key words:
diabetes mellitus – hypoglycemia – legislation


Autoři: Jan Brož 1;  Lenka Syčová Kriváňová 1;  Denisa Janíčková Žďárská 1;  Ondřej Novák 2
Působiště autorů: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 1;  Advokátní kancelář AK Panýr, Praha 2
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(3): 226-228
Kategorie: Přehledné referáty

Souhrn

Přezkum zdravotní způsobilosti k držení řidičského průkazu u pacientů s diabetes mellitus probíhá při podání žádosti o vydání řidičského průkazu a dále minimálně každé 3 roky. Důležitým kritériem pro ztrátu způsobilosti jsou těžké hypoglykemie. Každý lékař bez ohledu na jeho specializaci, který má podezření na ztrátu způsobilosti u pacienta, se kterým se při vykonávání profese setká, je povinen o této okolnosti informovat obecní úřad v místě bydliště pacienta.

Klíčová slova:
diabetes mellitus – hypoglykemie – legislativa

Úvod

Legislativa upravující oblast podmínek udělení a držení řidičského oprávnění, nejen u pacientů s diabetes mellitus, doznala v České republice významných změn již před několika lety v rámci jejího sladění s legislativou Evropské Unie [1]. Je upravena 2 právními předpisy [2,3]. Z odborných diskusí k tomuto tématu je však zjevné, že tyto změny dosud do běžného provozu lékařských ordinací nebyly plně převzaty. V článku jsme se pokusili připomenout a vyložit některé obecné právní pojmy a důležité body upravující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u pacientů s diabetes mellitus.

Co je to zdravotní způsobilost a kdo ji posuzuje?

Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Zdravotní způsobilost je nezbytným předpokladem nejen udělení, ale i držení řidičského oprávnění, jelikož podmínku zdravotní způsobilosti musí splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění.

Podmínky zdravotní způsobilosti a rozsah lékařské prohlídky a odborného vyšetření stanovuje vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „vyhláška“) [3]. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o ní vydává posuzující lékař, a to na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Posudek musí být vyhotoven v písemné formě, náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.

Posuzující lékař

Posuzujícím lékařem se rozumí lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, nebo lékař poskytovatele pracovně lékařských služeb, nebo lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovně lékařských služeb.

Posuzující lékař po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posudek o zdravotní způsobilosti žadatele, ve kterém uvede zjištěný zdravotní stav a hodnocení jeho zdravotní způsobilosti:

  • a) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel
  • b) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou
  • c) zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel

Dále posuzující lékař v hodnocení zdravotní způsobilosti uvede důvod a podmínku zdravotní způsobilosti nebo důvod zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel, jsou-li takové.

Posuzující lékař si může vyžádat odborné vyšetření lékařem příslušné specializované odbornosti v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3 vyhlášky, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Nicméně v případě, že je posuzovaná osoba v soustavné péči jiného lékaře pro nemoc uvedenou v příloze č. 3 nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa, posuzující lékař musí odborné vyšetření vyžádat vždy.

Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel a v závěru odborného vyšetření „musí být vymezena zdravotní způsobilost posuzované osoby k řízení motorových vozidel ve vztahu k zaměření odborného vyšetření a navržena podmínka umožňující řízení motorového vozidla, pokud byla zjištěna potřeba jejího stanovení, a to

  • a) použití nezbytného zdravotnického prostředku
  • b) technická úprava motorového vozidla, nebo
  • c) jiné omezení posuzované osoby; pokud jiné omezení umožňující řízení motorového vozidla spočívá v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru odborného vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření

Diabetes mellitus

Rozhodnutí o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel v rámci provedeného odborného vyšetření je založeno na výsledku a vyhodnocení celkového vyšetření pacienta.

Vyhláška však stanoví některé jasně definované situace, které u pacienta s onemocněním diabetes mellitus zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel přímo vylučují nebo podmiňují.

Vyhláška stanoví, jakých případech nemoc diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

A to pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména u skupiny 1 (neprofesionálové) a skupiny 2 (profesionálové):

  • druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo
  • druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje.

Uvedený výčet je demonstrativní, to znamená, že diabetolog může konkrétního pacienta držitele nebo žadatele o řidičský průkaz shledat zdravotně nezpůsobilým i pro jiné zdravotní komplikace této nemoci, jsou-li dle úsudku lékaře nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích.

Vyhláška dále určuje stavy související s nemocí diabetes mellitus, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření. Opět řidiče dělí do 2 kategorií:

  • skupina 1 (neprofesionálové): stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, nebo diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi
  • skupina 2 (profesionálové): nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak, a dále diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a řidič nebo žadatel si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje, je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň 2krát denně, a jde-li o řidiče, pak v době související s řízením, a současně prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší.

Způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

Zjednodušeně řečeno tedy u řidičů skupiny 1 jsou důvodem odebrání řidičského průkazu 2 proběhlé těžké hypoglykemie (vyžadující pomoc druhé osoby) v průběhu 12 měsíců nebo 2 hypoglykemie bezpříznakové. Další povinností, kterou zákon ukládá, je přezkum způsobilosti po první proběhlé těžké hypoglykemii v průběhu 12 měsíců a při průkazu nové orgánové komplikace diabetu.

U řidičů skupiny 2 užívajících hypoglykemizující léky kromě výše uvedeného navíc pro přiznání nebo zachování způsobilosti platí, že pacient nemá žádné komplikace diabetu a v posledních 12 měsících neprodělal žádnou těžkou hypoglykemii a hypoglykemie si uvědomuje. Dále musí být schopen doložit pravidelné měření glykemie 2krát denně a v době související s řízením a prokázat, že rozumí rizikům hypoglykemie (nutno zaznamenat do dokumentace).

Podmínkou zdravotní způsobilosti ve výše uvedených případech je vždy minimálně pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu diabetologem nejméně 1krát za 3 roky. V rámci závěru odborného vyšetření pro účely posudku o zdravotní způsobilosti může být však uveden i dřívější termín, pokud tak diabetolog určí s ohledem na zdravotní stav pacienta – držitele nebo žadatele o řidičské oprávnění.

Oznamovací povinnost podle §89a zákona o silničním provozu

Nad rámec výše uvedené součinnosti lékaře speciality v rámci stanovení zdravotní způsobilosti posuzujícím lékařem existuje další povinnost každého lékaře, která byla do oblasti této legislativy zařazena teprve nedávno.

S účinností od 1. 1. 2012 obsahuje zákon o silničním provozu povinnost lékaře (tedy jakéhokoli lékaře), který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel (viz mimo jiné podmínky vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost uvedené výše), o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Toto oznámení lékaře je však pouze podnětem a samo o sobě nevede k automatickému odebrání řidičského oprávnění. Na jeho základě je s držitelem řidičského oprávnění započato správní řízení. Vyjdou-li najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, úřad řidiči nařídí, aby se podrobil zdravotnímu vyšetření, resp. přezkoumání zdravotní způsobilosti, a to ve stanovené lhůtě. V takovém případě se opět postupuje dle výše uvedené procedury, tedy lékař specialista bude posuzujícím lékařem vyzván k provedení odborného vyšetření v rámci přezkoumání zdravotní způsobilosti. Nepodrobí-li se držitel řidičského oprávnění bez závažného důvodu přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě ani ve lhůtě náhradní, považuje se za zdravotně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.

Závěr

Oznamovací povinnost o možné ztrátě zdravotní způsobilosti, kterou má nyní ze zákona každý lékař, může v některých případech vnášet určitý prvek nedůvěry mezi diabetologa a jeho pacienta v oblasti přiznání/nepřiznání těžké hypoglykemie. Podle provedených studií ji pacient s ohledem na obavu ze ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel může zatajit [4,5]. Některé právní systémy proto ponechávají oznamovací povinnost vůči regulačním orgánům více na pacientovi samotném [6]. Některá ustanovení zákona, jako např. nutnost formálního přezkumu zdravotní způsobilosti po první těžké hypoglykemii v průběhu 12 měsíců, mohou významně a snad lze říci, že často i zbytečně, navýšit administrativní zátěž poskytovatelů zdravotních služeb, a proto lze na základě expertních doporučení uvažovat o iniciativě směřující k jejich změnám.

Doručeno do redakce 29. 2. 2016

Přijato po recenzi 18. 3. 2016

MUDr. Jan Brož

zorb@seznam.cz

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

www.fnmotol.cz


Zdroje

1. European Parliament, Council of the European Union. Commission directive 2009/113/EC of 25 August 2009 amending directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences. Off J Eur Union 2009; L223: 31–35. Dostupné z WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0113.

2. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [online] [cit. 5. 2. 2014]. Dostupné z WWW: http://www.zakonycr.cz/seznamy/361–2000-Sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html.

3. Vyhláška č. 277/2004 Sb., ze dne 26. dubna 2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) [online] [cit. 5. 2. 2014]. Dostupné z WWW: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/95A43A25-CEB7–44A1–86D8–6C519D8F259B/0/MicrosoftWord277.pdf,%20kde.

4. Pedersen-Bjergaard U, Færch L, Allingbjerg ML et al. The Influence of new European Union driver’s license legislation on reporting of severe hypoglycemia by patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 2015; 38(1): 29–33.

5. Brož J, Brabec M, Janíčková Žďárská D et al. Fear of driving license withdrawal in insulin-treated diabetes mellitus patients negatively influences their decision to report severe hypoglycemic events to physicians. Patient Prefer Adherence 2015; 9: 1367–1370. Dostupné z DOI: http://dx.doi.org/10.2147/PPA.S87393.

6. Brož J, Thabit H, Janíčková Žďárská D et al. Licensing regulations for diabetes and driving – Two sides of the same coin? Diabetes Res Clin Pract 2016; 113: 215–216. Dostupné z DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2015.12.019.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se