Očekávaná zátěž nádory jícnu, žaludku a kolorekta ve světě


The expected worldvide burden of oesophagus, stomach and colorectal cancers

According database of Globocan 2008 of total 482 thousand worldwide new esophagel cancers are reported 16.9% cases in more developed and 83.1% in less developed regions, 6.9% in EU, 2.7% in the Eastern Europe; of total 989 thousand new stomach cancers are reported 27.8% in more developed and 72.2% in less developed regions, 8.4% in EU, 7.4% in the Eastern Europe; of total 1.235 milion new colorectal cancers are reported 59% cases in more developed and 41% in less developed regions, 27% in EU, 10.5% in the Eastern Europe. Of total 59,052 all neoplasms (without skin cancers) were reported 10,439 new cases of these three diagnoses in recent Czech Cancer Registry survey, higher by 595 cases than numbers based in Globocan 2008. However, according to these data the Czech males reached the 3rd order and females the 14th order by their cumulative risk of colorectal cancer in the world. The alarming worldwide numbers of new 4.771 milion of these three diagnoses and 3,137 thousands deaths from them, expected in 2030 with a higher risk in population of less developed regions require greater international cooperation and personal responsibility for improving the life-style, which would be failed the expected statistics.

Key words:
cancers of esophagus, stomach and colorectum – new cases and deaths – age distribution – expected numbers in selected regions of the world


Autoři: E. Geryk 1;  T. Horváth 2;  M. Konečný 3
Působiště autorů: Fakultní nemocnice Brno, ředitel MUDr. Roman Kraus, MBA 1;  Chirurgická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 2;  Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU Brno, ředitel ústavu doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2011; 57(12): 1006-1011
Kategorie: 70. narozeniny prof. MUDr. Petra Dítě, DrSc.

Souhrn

Podle údajů databáze Globocan 2008 je z téměř 482 000 nových nádorů jícnu ve světě 16,9 % případů ve vyspělých a 83,1 % v méně vyspělých zemích, 6,9 % v EU, 2,7 % ve východní Evropě; z 989 000 nových nádorů žaludku je 27,8 % ve vyspělých a 72,2 % v méně vyspělých zemích, 8,4 % v EU, 7,4 % ve východní Evropě; z 1 235 milionu nových nádorů kolorekta je 59 % ve vyspělých a 41 % v méně vyspělých zemích, 27 % v EU, 10,5 % ve východní Evropě. Aktuální přehled registru nádorů ČR za rok 2008 uvádí z celkem 59 052 novotvarů (bez nádorů kůže) u těchto tří diagnóz 10 439 nových případů, což je o 595 víc v porovnání s údaji databáze Globocan 2008. Nicméně i podle těchto dat dosáhli muži ČR nejvyšší hodnotou kumulativního rizika u nádorů kolorekta ve světě 3. místa a ženy 14. místa. Varující počty 4 771 milionu nových nádorů těchto tří diagnóz a 3 137 milionu úmrtí na ně ve světě očekávaných v roce 2030 s vyšším rizikem u populace v méně rozvinutých zemích vyžadují větší mezinárodní spolupráci a osobní odpovědnost za zlepšení způsobu života, aby se očekávané statistiky nenaplnily.

Klíčová slova:
nádory jícnu, žaludku a kolorekta – nová onemocnění a zemřelí – věkové zastoupení – očekávané počty ve vybraných oblastech světa

Kdo užívá léky a zanedbává správné stravování, maří čas a schopnosti svého lékaře.
čínské přísloví

Úvod

Z pohledu rizikových faktorů vzniku nádorů gastrointestinálního traktu (GIT) je popisována řada společných a odlišných údajů [1].

Karcinom jícnu postihuje ročně téměř půl milionu osob po celém světě. Je 6. nejčastějším nádorem u mužů a 9. u žen s přežíváním 5 let do 10 % nemocných. Jeho geografická distribuce je charakteristická velkými rozdíly na poměrně malých plochách. Extrémní výskyt je trvale pozorován v pásu zemí západní a střední Asie u etnik v Iránu [2] a Turkmenistánu [3] s nejvyšší incidencí v čínské provincii Linxian [4].

Karcinom žaludku je 4. nejčastějším nádorem mezi novotvary s téměř milionem nových případů ročně. Přežívání 5 let je nepříznivé pro zjištění pokročilých stadií; přežívání 5 let se v USA uvádí kolem 25 % [5]. Pokles jeho standardizované incidence a mortality trvá v řadě zemí několik desetiletí bez přesné příčiny; její asi poloviční hodnoty proti mužům nelze objasnit rozdílným výskytem rizikových faktorů mezi pohlavími ani zvažovanou ochranou ženských hormonů [6]. Populace Japonska, Číny, zemí východní Evropy a Latinské Ameriky vykazují až 20krát vyšší riziko proti nejnižší incidenci některých zemí.

Karcinom kolorekta představuje asi 9,4 % ze všech nádorů ve světě s ročním výskytem přes milion nových případů, z nichž polovina připadá na každé pohlaví u nádorů tlustého střeva s převahou mužů u karcinomu rekta. Je 4. nejčastějším nádorem u mužů (po nádorech plic, prostaty a žaludku) a 3. u žen (po nádorech prsů a cervixu). Zlepšená léčba přinesla prodloužené přežívání 5 let u 65 % léčených v Severní Americe, 54 % v západní a 34 % ve východní Evropě a u 30 % v Indii. Jeho prevalence je druhá nejvyšší ve světě po nádorech prsů a přináší pro zdravotnictví většiny zemí vysokou ekonomickou zátěž.

Metodika

Předkládané počty vycházely z očekávaného vývoje nových onemocnění a zemřelých na karcinomy jícnu, žaludku a kolorekta, dostupné v databázi Globocan 2008 [7] v letech 2008–2030 u mužů a žen v 6 vybraných oblastech: svět, vyspělé země, méně vyspělé země, 10 zemí východní Evropy (Bělorusko, Bulharsko, ČR, Maďarsko, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina), 27 zemí Evropské unie a Česká republika. Zeměpisné vymezení obyvatelstva se řídilo definovanými pravidly OSN. Incidence byla porovnána za všechny věkové skupiny 0–85+ let a věk 65 a více let. Počty nových onemocnění byly pro přehlednost v grafech zaokrouhleny. Výpočet standardizace, kumulativních rizik a vývoj demografie obsahuje case listing a podrobná metodika [8].

Výsledky

Nádory jícnu

1. Svět

Za rok 2008 je uváděno 481 645 nových onemocnění (67,7 % muži, 32,3 % ženy) a 406 533 368 zemřelých (67,9 % muži, 32,1 % ženy). V roce 2030 je očekáváno téměř 842 000 nových onemocnění s nárůstem o 75,3 % u mužů, o 73,6 % u žen a 723 000 zemřelých s nárůstem o 78,6 % u mužů, o 76,3 % u žen (graf 1).

Očekávané počty nových onemocnění nádory jícnu ve světě.
Graf 1. Očekávané počty nových onemocnění nádory jícnu ve světě.

2. Vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 81 261 nových onemocnění (78,3 % muži, 21,7 % ženy) a 67 709 zemřelých (78,2 % muži, 21,8 % ženy). V roce 2030 je očekáváno téměř 112 000 nových onemocnění s nárůstem o 38,2 % u mužů, o 34,9 % u žen a téměř 95 000 zemřelých s nárůstem o 40,3 % u mužů, o 37,3 % u žen.

3. Méně vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 400 384 nových onemocnění (65,6 % muži, 34,4 % ženy) a 338 824 zemřelých (65,8 % muži, 34,2 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 780 000 nových onemocnění s nárůstem o 92,9 % u mužů, o 99 % u žen a téměř 675 000 zemřelých s nárůstem o 97,1 % u mužů, o 103,1 % u žen.

4. Evropská unie

Za rok 2008 je uváděno 33 013 nových onemocnění (74,8 % muži, 25,2 % ženy) a 28 758 zemřelých (74,9 % muži, 25,1 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 44 000 nových onemocnění s nárůstem o 33,8 % u mužů, o 30,7 % u žen a 39 000 zemřelých s nárůstem o 36,1 % u mužů, o 32,6 % u žen (graf 2).

Očekávané počty nových onemocnění nádory jícnu ve 27 zemích EU.
Graf 2. Očekávané počty nových onemocnění nádory jícnu ve 27 zemích EU.

5. Střední a východní Evropa

Za rok 2008 je uváděno 13 074 nových onemocnění (81 % muži, 19 % ženy) a 11 846 zemřelých (81,3 % muži, 18,7 % ženy). V roce 2030 je očekáváno víc než 15 400 nových onemocnění s nárůstem o 17,7 % u mužů, o 19,2 % u žen a 14 000 zemřelých s nárůstem o 18,5 % u mužů, o 20,7 % u žen.

6. Česká republika

Za rok 2008 je uváděno 513 nových onemocnění (80,1 % muži, 19,9 % ženy) a 452 zemřelých (81,4 % muži, 18,6 % ženy). V roce 2030 je očekáváno asi 670 nových onemocnění s nárůstem o 30,7 % u mužů, o 31,4 % u žen a téměř 600 zemřelých s nárůstem o 32,3 % u mužů, o 29,8 % u žen (graf 3).

Očekávané počty nových onemocnění nádory jícnu v ČR.
Graf 3. Očekávané počty nových onemocnění nádory jícnu v ČR.

Nádory žaludku

1. Svět

Za rok 2008 je uváděno 988 602 nových onemocnění (64,7 % muži, 35,3 % ženy) a 737 419 zemřelých (62,9 % muži, 37,1 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 1,74 milionu nových onemocnění s nárůstem o 77,5 % u mužů, o 72,9 % u žen a 1,32 milionu zemřelých s nárůstem o 79,9 % u mužů, o 75,6 % u žen (graf 4).

Očekávané počty nových onemocnění nádory žaludku ve světě.
Graf 4. Očekávané počty nových onemocnění nádory žaludku ve světě.

2. Vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 274 695 nových onemocnění (63 % muži, 37 % ženy) a 180 948 zemřelých (60,9 % muži, 39,1 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 385 000 nových onemocnění s nárůstem o 43,7 % u mužů, o 34,2 % u žen a 257 000 zemřelých s nárůstem o 45,6 % u mužů, o 36,7 % u žen.

3. Méně vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 713 907 nových onemocnění (65,4 % muži, 34,6 % ženy) a 556 471 zemřelých (63,6 % muži, 36,4 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 1,39 milionu nových onemocnění s nárůstem o 93,8 % u mužů, o 95,5 % u žen a 1,11 milionu zemřelých s nárůstem o 97,5 % u mužů, o 100,8 % u žen.

4. Evropská unie

Za rok 2008 je uváděno 83 120 nových onemocnění (61 % muži, 39 % ženy) a 62 128 zemřelých (59,9 % muži, 40,1 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 113 300 nových onemocnění s nárůstem o 39,7 % u mužů, o 31 % u žen a téměř 86 000 zemřelých s nárůstem o 41,8 % u mužů, o 32,8 % u žen (graf 5).

Očekávané počty nových onemocnění nádory žaludku ve 27 zemích EU.
Graf 5. Očekávané počty nových onemocnění nádory žaludku ve 27 zemích EU.

5. Střední a východní Evropa

Za rok 2008 je uváděno 73 172 nových onemocnění (58,3 % muži, 41,7 % ženy) a 63 895 zemřelých (58,7 % muži, 41,3 % ženy). V roce 2030 je očekáváno téměř 88 000 nových onemocnění (nárůst o 21,6 % u mužů, o 18,1 % u žen) a téměř 78 000 zemřelých (nárůst o 22,7 % u mužů, o 19,3 % u žen).

6. Česká republika

Za rok 2008 je uváděno 1 560 nových onemocnění (59,4 % muži, 40,6 % ženy) a 1 191 zemřelých (57,6 % muži, 42,4 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 2 200 nových onemocnění s nárůstem o 45,6 % u mužů, o 36,4 % u žen a 1 700 zemřelých s nárůstem o 48,3 % u mužů, o 36,2 % u žen (graf 6).

Očekávané počty nových onemocnění nádory žaludku v ČR.
Graf 6. Očekávané počty nových onemocnění nádory žaludku v ČR.

Nádory kolorekta

1. Svět

Za rok 2008 je uváděno 1 235 108 nových onemocnění (53,8 % muži, 46,2 % ženy) a 609 051 zemřelých (52,6 % muži, 47,4 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 2,19 milionu nových onemocnění s nárůstem o 79,3 % u mužů, o 75,1 % u žen a téměř 1,1 milionu zemřelých s nárůstem o 82,5 % u mužů, o 78,3 % u žen (graf 7).

Očekávané počty nových onemocnění nádory kolorekta ve světě.
Graf 7. Očekávané počty nových onemocnění nádory kolorekta ve světě.

2. Vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 728 550 nových onemocnění (53,5 % muži, 46,5 % ženy) a 320 279 zemřelých (51,8 % muži, 48,2 % ženy). V roce 2030 je očekáváno víc než 1,02 milionu nových onemocnění s nárůstem o 43,7 % u mužů, o 34,3 % u žen a 460 000 zemřelých s nárůstem o 48,5 % u mužů, o 38,4 % u žen.

3. Méně vyspělé země

Za rok 2008 je uváděno 506 558 nových onemocnění (54,1 % muži, 45,9 % ženy) a 288 772 zemřelých (53,5 % muži, 46,5 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 964 000 nových onemocnění s nárůstem o 89,3 % u mužů, o 91,7 % u žen a 567 000 zemřelých s nárůstem o 94,8 % u mužů, o 98,4 % u žen.

4. Evropská unie

Za rok 2008 je uváděno 334 092 nových onemocnění (54,7 % muži, 45,3 % ženy) a 149 159 zemřelých (53,7 % muži, 46,3 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 454 000 nových onemocnění s nárůstem o 40,3 % u mužů, o 30,8 % u žen a 208 000 zemřelých s nárůstem o 44,4 % u mužů, o 34,2 % u žen (graf 8).

Očekávané počty nových onemocnění nádory kolorekta ve 27 zemích EU.
Graf 8. Očekávané počty nových onemocnění nádory kolorekta ve 27 zemích EU.

5. Střední a východní Evropa

Za rok 2008 je uváděno 129 362 nových onemocnění (49,5 % muži, 50,5 % ženy) a 81 833 zemřelých (49,3 % muži, 50,7 % ženy). V roce 2030 je očekáváno 156 000 nových onemocnění (nárůst o 23,9 % u mužů, o 17,5 % u žen) a 101 000 zemřelých (nárůst o 26,6 % u mužů, o 20,6 % u žen).

6. Česká republika

Za rok 2008 je uváděno 7 771 nových onemocnění (59 % muži, 41 % ženy) a 3 915 zemřelých (58,7 % muži, 41,3 % ženy). V roce 2030 je očekáváno téměř 11 000 nových onemocnění s nárůstem o 42,2 % u mužů, o 33 % u žen a 5 700 zemřelých s nárůstem o 49,5 % u mužů, o 40,3 % u žen (graf 9).

Očekávané počty nových onemocnění nádory kolorekta v ČR.
Graf 9. Očekávané počty nových onemocnění nádory kolorekta v ČR.

Věkové zastoupení

Při hodnocení uvedených počtů je nápadné odlišné zastoupení české populace ve věku 65 a více let ve srovnání s průměrnými hodnotami rozsáhlejších regionů. V roce 2008 se podíl 44,6 % seniorů u nových případů a 46 % zemřelých na nádory jícnu blížil víc populaci východní Evropy a méně vyspělých zemí; naopak u nádorů žaludku se podíl se­niorů 66,3 % v incidenci a 68,5 % v mortalitě blížil EU a vyspělým zemím a podobně blízké bylo zastoupení 64,1 % seniorů v incidenci a 73,4 % v mortalitě u nádorů kolorekta. Do roku 2030 by mělo být v ČR evidováno ve skupině nad 64 let u nádorů jícnu o 9 % více osob, u nádorů žaludku o 8–8,5 %, u nádorů kolorekta o 7,5–8,5 % jako příznivější ukazatel snižujícího se zastoupení nemocných do 65 let a přiblížení se EU a vyspělým zemím (tab. 1).

Tab. 1. Očekávané procentní zastoupení nádorů u mužů i žen ve věku 65 a více let.
Očekávané procentní zastoupení nádorů u mužů i žen ve věku 65 a více let.

Z dostupných údajů vyplývá, že zastoupení uvedených 3 diagnóz GIT v incidenci a mortalitě u všech novotvarů (bez nádorů kůže) ve světě v roce 2030 bude představovat:

  • u mužů 2,898 milionu (25,1 %) z 11,53 milionu všech nově očekávaných nemocných a 1,912 milionu (25,6 %) ze 7,461 milionu všech očekávaných zemřelých na nádory,
  • u žen 1,873 milionu (19 %) z 9,833 milionu všech nově očekávaných nemocných a 1,225 milionu (21,5 %) z 5,687 milionu všech očekávaných zemřelých na nádory.

Diskuze

Ze 3 diagnóz převažovali v roce 2008 muži ČR nad ženami zejména u nádorů jícnu v 80 %, podobně jako muži ve východní Evropě a EU, ve srovnání s 65 % v méně vyspělých zemích. Jejich populace převažuje ve světových údajích nad vyspělými zeměmi podílem 83,1 % u nádorů jícnu a 72,2 % u nádorů žaludku, naopak vyspělé země převažují podílem 59 % u nádorů kolorekta. Při pokračujícím vývoji se uváděné počty nádorů všech 3 diagnóz v roce 2030 jeví hrozivé:

  • svět – 4,771 milionu nových případů (62,3 % ve věku nad 65 let) a 3,137 milionu zemřelých,
  • vyspělé země – 1,512 milionu nových případů (75,2 % ve věku nad 65 let) a 812 tisíc zemřelých,
  • méně vyspělé země – 3,133 milionu nových případů (55,4 % ve věku nad 65 let) a 2,348 milionu zemřelých,
  • Evropská unie – 611 000 nových případů (75,8 % ve věku nad 65 let) a 333 000 zemřelých,
  • střední a východní Evropa – 260 000 nových případů (66,7 % ve věku nad 65 let) a 193 000 zemřelých.

Závažným rysem je nárůst incidence o 89–99 % a mortality přes 100 % u obyvatel méně vyspělých zemí, jejichž úmrtnost dosáhne 75 % nových případů. Těmto hodnotám se přiblíží země východní Evropy.

Ze 183 hodnocených zemí v roce 2008 dosáhli muži ČR hodnotou kumulativního rizika u nádorů jícnu 79. pořadí a ženy 114. pořadí, u nádorů žaludku muži 77. a ženy 100. pořadí, u nádorů kolorekta muži 3. (za Slovenskem a Maďarskem) a ženy 14. pořadí (tab. 2). Tomu přibližně odpovídalo i pořadí podle hrubé incidence a nových případů na světový standard ASR(W) s vyššími hodnotami u mužů proti ženám v ČR.

Tab. 2. Porovnání české a světové populace v roce 2008.
Porovnání české a světové populace v roce 2008.

Aktuální přehled registru nádorů ČR uvádí za rok 2008 z 29 790 evidovaných novotvarů (bez nádorů kůže) u mužů 468 případů nádorů jícnu, 951 žaludku a 4 861 kolorekta; z 29 262 evidovaných novotvarů u žen 93 nádorů jícnu, 692 žaludku a 3 374 kolorekta [9]. Počet zemřelých byl v obou databázích shodný, u nových onemocnění byl v databázi Globocan nižší o 48 nádorů jícnu, 83 žaludku a 464 kolorekta, snad jako následek dostupnosti aktuálních dat pro zpracovatele. Přesnější přehledy ÚZIS ČR jsou od ledna roku 2007 dostupné podle aktuální úrovně hlášení [10].

I když odhad incidence v ČR je mírně podhodnocen, může počet nových případů 3 diagnóz v roce 2030 překročit v ČR 13 600 (72 % ve věku nad 65 let) a 8 000 zemřelých. S více než 5 000 nádory jater, žlučníku a pankreatu a téměř 5 000 zemřelých je ukazatelem zátěže obyvatel a zdravotní péče v gastroenterologii. Procentuálním zastoupením se ČR víc přiblíží EU.

V uvedené predikci jsou skrytá vícečetná onemocnění, kterých bylo v letech 1976–2005 hlášeno po 14 744 primárních nádorech GIT 16 362 následných novotvarů, zejména u kolorekta a žaludku [11], zatímco 26 790 následným nádorům GIT předcházelo 31 519 jiných novotvarů s vysokým zastoupením primárních nádorů kůže [12]. Vyhledávání metastáz a následných novotvarů u nemocných s nádory GIT by mělo při očekávaných počtech provázet také povědomí o vysokých nákladech na jejich léčbu. Hodnocení jejich geografické distribuce [13] má mimořádný význam pro varování a rozhodování krizového vývoje nejen v gastroonkologii [14].

Závěr

Zajištění zdravotní péče o nová onemocnění GIT, jejichž prevalence v roce 2015 překročí 73 000 léčených, z toho 31,7 % ve věku 35–64 let [15] se i přes hrozící ekonomické potíže a pokračující stárnutí obyvatel neobejde ve většině zemí bez důslednější politické podpory a ozdravění životních návyků ve smyslu úvodního čínského přísloví. Pokračující zhoršování může zpomalit trvalá odborná a hospodářská pomoc vyspělých zemí kritickým částem světa, které mohou vzhledem k přírodním a neurovnaným politickým poměrům věnovat na diagnostiku a léčbu nádorů svých obyvatel jen zlomek svých rozpočtů. V tom lze spatřovat výzvu, kterou přináší Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny aktualizovanou databází Globocan.

MUDr. Edvard Geryk

www.fnbrno.cz

e-mail: egeryk@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 10. 8. 2011


Zdroje

1. Boyle P, Levin B (eds). World Cancer Report. Lyon: IARC 2008: 267.

2. Sadjadi A, Malekzadeh R, Derakhshan MH et al. Cancer occurrence in Ardabil: results of a population-based cancer registry from Iran. Int J Cancer 2003; 107: 113–118.

3. Saidi F, Sepehr A, Fahimi S et al. Oesophageal cancer among the Turkomans of northeast Iran. Br J Cancer 2000; 83: 1249–1254.

4. Li JY, Ershow AG, Chen ZJ et al. A case-control study of cancer of the esophagus and gastric cardia in Linxian. Int J Cancer 1989; 43: 755–761.

5. Ries LA, Melbert D, Krapcho M et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2004. Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2007.

6. Chandanos E, Lagergren J. Oestrogen and the enigmatic male predominance of gastric cancer. Eur J Cancer 2000; 44: 2397–2403.

7. IARC. WHO. Globocan 2008. Lyon: IARC. http://globocan.iarc.fr/.

8. Ferlay J, Shin, HR, Bray F et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: Globocan 2008. Int J. Cancer, 2010; 127, 12: 2893–2917.

9. ÚZIS ČR. Novotvary 2008 ČR. Zdravotnická statistika. Praha: ÚZIS ČR 2011: 262. www.uzis.cz

10. http://www.linkos.cz/.

11. Geryk E, Dítě P, Kozel J et al. Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v České republice v letech 1976–2005. Čes Slov Gastroent Hepatol 2010; 64: 12–21.

12. Geryk E, Dítě P, Sedláková L et al. Trend vícečetných nemelanomových nádorů kůže z pohledu jejich epidemiologie. Dermatologie pro praxi 2010; 4: 5–9.

13. Štampach R, Konečný K, Kubiček M et al. Dynamic cartographic methods for visualization of health statistics. In: Gartner G, Ortag F (eds). Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag 2010: 431–442.

14. Konečný M, Reinhardt W (eds). Early warning and disaster management: the importance of geographic information. Int J Digital Earth 2010; 3: 217–220.

15. Konečný M, Geryk E, Kubíček P et al. Prevalence nádorů v České republice, 1989–2005–2015. Brno: PřF MU 2008: 69.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2011 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se