Jubileum Ing. Kataríny Derzsiovej


Autoři: M. Mydlík;  V. Spustová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(2): 162-164
Kategorie: Osobní zprávy

Pred niekoľkými mesiacmi Ing. Katarína Derzsiová oslávila jubilejné narodeniny. Narodila sa 15. septembra 1944 v Košiciach. V rokoch 1958– 1962 absolvovala II. strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Košiciach, ktorú ukončila maturitou roku 1962. V rokoch 1962– 1967 absol­vovala vysokoškolské štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, v odbore technická analytická chémia. Menovaná promovala roku 1967 ako chemická inžinierka. Najdôležitejšie výsledky z jej diplomovej práce na tému „Potenciometrické titrácie v nevodnom prostredí metyletylketónu s použitím grafitovej indikačnej elektródy“ boli uverejnené v časopise Chemické Zvesti [1]. V rokoch 1967– 1969 Ing. Katarína Derzsiová pracovala vo Výskumnom laboratóriu Petrochémie v Slovnafte, n.p., v Bratislave, ako samostatný vysokoškolský pracovník. Dňa 7. februára 1969 Ing. Katarína Derzsiová ukončila pracovný pomer v Bratislave z rodinných dôvodov a začala pracovať vo Fakultnej nemocnici KÚNZ v Košiciach, toho istého dňa ako vedúca Nefrologického laboratória I. internej kliniky, neskôr IV. internej kliniky a od roku 1997 do konca roka 2005 Nefrologickej kliniky FN L. Pasteura. Svoju prácu vykonávala na vynikajúcej úrovni z pohľadu československej, slovenskej a medzinárodnej nefrológie. V roku 2006 Nefrologická klinika bola odštátnená a stala sa súčasťou spoločnosti Logman a.s. V roku 2008 akciová spoločnosť Logman požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o zrušenie Nefrologického laboratória, ktoré týmto ukončilo svoju 54- ročnú činnosť dňa 1. 4. 2008 [2].


V rokoch 1973 a 1974 Ing. Derzsiová absolvovala dva 3- týždenné kurzy z klinickej bio­chémie na ILF v Bratislave. V roku 1984 sa zúčastnila na 2- týždennom kurze „Biomedicínske aspektybio­inžinierstva v klinike“ na ILF v Prahe.V roku 1986 vykonala úspešne špecializačnú atestáciu z vyšetrovacích metód v klinickej bio­chémii a z organizácie a riadenia zdravotníctva na ILF v Bratislave.

Pracovná aktivita Ing. Derzsiovej v rámci liečebno- preventívnej starostlivosti u chorých s akútnymi a chronickými nefropatiami, u chorých po rôznych akútnych otravách a u športovcov po dlhotrvajúcich behoch sa prejavila zavedením všetkých základných vyšetrení, ktoré tvoria funkčný renálny nález [3– 8]. Ing. Derzsiová so svojím kolektívom laborantiek zaviedla celý rad špeciálnych bio­chemických metód týkajúcich sa niektorých vitamínov (vitamín A, B1, B2, B6, C a E) v sére, resp. plazme, erytrocytoch, leukocytoch, slinách, moči a v dialyzátoch. Tieto metódy boli použité u chorých s nefrotickým syndrómom, náhlym a chronickým zlyhaním obličiek a počas rôznych foriem mimotelovej a vnútrotelovej eliminačnej liečby [9– 22]. Niektoré z nich mali prioritný charakter nielen na Slovensku, ale aj v Čechách (vitamíny B1, B2 a B6 v erytrocytoch, vitamín E v erytrocytoch, kyselina oxalová v plazme a slinách). Ing. Katarína Derzsiová sa významnou mierou podieľala aj na zavádzaní rôznych foriem mimotelovej eliminačnej liečby a CAPD a ich laboratórnej kontrole. Okrem toho pri vývoji týchto metód významnou mierou prispela k príprave rôznych dialyzačných roztokov napr. k príprave bikarbonátového roztoku so 100 mg obsahom etylalkoholu pri akútnej otrave etylénglykolom [8].

V rámci pedagogickej činnosti sa Ing. Derzsiová vo významnej miere podieľala na výchove bio­chemických laborantiek, z nich 9 úspešne absolvovalo postgraduálne špecializačné štúdium z klinickej bio­chémie. Mnohí lekári, ktorí boli na našej klinike v rámci predatestačnej špecializačnej prípravy z nefrológie, absolvovali školenie z funkčného vyšetrenia obličiek v Nefrologickom laboratóriu po teoretickej aj praktickej stránke. Okrem toho Ing. Derzsiová opakovane prednášala na tému funkčné vyšetrenie obličiek v nefrologických kurzoch ILF, neskôr SPAM v Košiciach. Významné boli jej postgraduálne prednášky z použitia hemoperfúzie, resp. jej laboratórnej kontroly, u chorých po akútnych otravách a zo štúdií in vitro.

V rokoch 1980– 2001 bola Ing. Derzsiová spoluriešiteľkou 6 štátnych výskumných úloh registrovaných v IKEM v Prahe. Výskumné úlohy sa týkali metabolických porúch vitamínov pri náhlom a chronickom zlyhaní obličiek a použitia hemoperfúzie cez aktívne uhlie a iné sorbenty pri akútnych otravách v štúdiách in vivo a in vitro (teofylín, paracetamol, Amitriptylín, Nortriptylín, Karbamazepín, α-amanitín) [23– 27]. Výsledky z týchto výskumných úloh boli úspešne obhájené a zaradené do kategórie A. Okrem toho boli prezentované na medzinárodných konferenciách v Európe, Amerike a Ázii a boli publikované v domácich a medzinárodných karentovaných časopisoch. Pri riešení výskumných úloh Ing. Derzsiová so spoluriešiteľmi spolupracovala z nefrologickými pracoviskami a ústavmi v Prahe, Bratislave, Nových Zámkoch a v Banskej Bystrici. Na uvedených pracoviskách osobne, aj s laborantkami Nefrologického laboratória FN L. Pasteura, vykonávala klinicko bio­chemické analýzy rôznych vitamínov a kyseliny oxalovej u ich pacientov.

Ing. Katarína Derzsiová je prvou au-tor­kou, resp. spoluautorkou 425 prednášok, ktoré boli prezentované na celoštátnych konferenciách, európskych a svetových kongresoch po celom svete od Los Angeles (USA) až po Nagoju (Japonsko). Okrem toho Ing. Derzsiová je autorkou alebo spoluautorkou 203 publikácií v domácich a v mnohých zahraničných karentovaných časopisoch.

Ing. Derzsiová počas svojej dlhodobej aktívnej činnosti sa stala členkouSlovenskej lekárskej spoločnosti, Slo-venskej spoločnosti klinickej bio­chémie, Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Spolku lekárov v Košiciach, Európskej nefrologickej spoločnosti –  Európskej dialyzačnej a transplantačnej spoločnosti (ERA- EDTA), Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO) a Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov.

Ing. Katarína Derzsiová bola opakovane spoluorganizátorkou mnohých nefrologických konferencií a kongresov s medzinárodnou účasťou v Košiciach, vo Vysokých Tatrách a inde vo východoslovenskom regióne od roku 1970 až do súčasnej doby, do roku 2009. Od roku 1995 je stále menovaná členkou poradného zboru časopisu „Aktuality v nefrologii“, ktorý vychádza v Prahe. Ing. Derzsiová sa opakovane podieľala na publikácií správ z mnohých medzinárodných zahraničných kongresov, na ktorých boli prezentované výsledky našej vedeckovýskumnej práce [28,29].

V roku 2004 bola Ing. Derzsiovej udelená bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o SLS pri príležitosti jej 60. narodenín. Dňa 7.– 9. októbra 2009 sa konal v Nitre 33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti, na ktorom bola Ing. Katarína Derzsiová ocenená striebornou medailou SLS opäť pri jej jubileu. Pri tejto príležitosti menovaná predniesla prednášku na tému: „Zmeny vo funkčnom renálnom náleze po maratónskom behu, po 100- kilometrovom behu a po 24- hodinovom dlhotrvajúcom behu“ [7]. Jej zatiaľ posledná vyžiadaná prednáška na medzinárodnom zahraničnom kongrese bola na tému: “Comparison of the renal func­tion abnormalities after marathon run and 16- kilometre long distance run“,ktorá odznela na 1. kongrese nefro­lo­gickej spoločnosti štátov Stredozemného mora, dňa 4. októbra 2009 v Giardini Naxos –  Taormine, na Sicílii(Taliansko).

Na základe vyššie uvedených skutočností je treba zdôrazniť, že Ing. Katarína Derzsiová počas svojej 40- ročnej aktívnej činnosti v nefrológii sa ako klinická bio­chemička významným spôsobom zaslúžila svojou vedeckovýskumnou, prednáškovou, publikačnou a organizátorskou činnosťou o rozvoj nefrológie –  vednej klinickej disciplíny, nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v iných štátoch.

Vážená pani inžinierka Katarína Derz-siová, milá Katka, prajeme Ti pri príležitosti Tvojho životného jubilea a pri príležitosti 40 rokov aktívnej činnosti ako klinickej bio­chemičky pracujúcej v nefrológii pevné zdravie, mnoho síl do Tvojej ďalšej tvorivej práce, veľa šťastia, pohody v osobnom a spoločenskom živote.

Ad multos annos!

prof. MU Dr. Miroslav Mydlík, DrSc.
prof. MU Dr. Viera Spustová, DrSc.

www.upjs.sk
e mail: miroslav.mydlik@upjs.sk

Doručeno do redakce: 4. 1. 2010


Zdroje

1. Berčík J, Čakrt M, Derzsiová K. Použitie uhlíkových indikačných elektród pri neutralizačných potenciometrických titráciách (II). Grafitová elektróda v prostredí metyletylketónu. Chem Zvesti 1968; 22: 761– 767.

2. Derzsiová K, Mydlík M. Úloha laboratória v nefrologickej diagnostike z pohľadu praktického lekára. Lab Diagnostika 2008; 17: 26– 31.

3. Mydlík M, Derzsiová K, Cesnak D et al. Selektivita glomerulárnej proteinúrie pri renálnej insuficiencii. Čas Lék Čes 1977; 116: 694– 697.

4. Mydlík M, Derzsiová K, Žemberová E. Influence of water and sodium diuresis and furosemide on urinary excretion of vitamin B6, oxalic acid and vitamin C in chronic renal failure. Miner Electrolyte Metab 1999; 25: 352– 356.

5. Mydlík M, Derzsiová K. The 50‑year history of the Nephrology Department in Košice (Slovak Republic). J Nephrol 2006; 19 (Suppl 10): S173– S177.

6. Derzsiová K, Mydlík M. Pobrušnicový klírens a transfer bielkovín pri nepretržitej ambulantnej peritoneálnej dialýze. Vnitř Lék 1983; 29: 242– 248.

7. Mydlík M, Derzsiová K, Bohuš B. Zmeny vo funkčnom renálnom náleze po maratónskom behu, po 100- kilometrovom behu a po 24- hodinovom dlhotrvajúcom behu. Vnitř Lék 2009; 55 (Suppl 1): 103– 107.

8. Mydlík M, Derzsiová K, Mizla P et al. Diagnostika a liečba otravy etylénglykolom –  rozbor 20 chorých. Vnitř Lék 2002; 48: 1054– 1059.

9. Derzsiová K, Mydlík M, Takáč M et al. Vitamín C v sére a leukocytoch pri chronickom zlyhaní obličiek. Čas Lék Čes 1983; 122: 1176– 1179.

10. Derzsiová K, Farkaš M, Mydlík M. Vitamín A a zinok v sére pri chronickom zlyhaní obličiek. Čas Lék Čes 1985; 124: 530– 533.

11. Derzsiová K, Mydlík M, Havriš Š et al. Vitamín B1 a horčík v erytrocytoch u chorých v dlhodobom dialyzačnom programe. Čas Lék Čes 1987; 126: 906– 908.

12. Mydlík M, Derzsiová K. Oxalic acid as a uremic toxin. J Renal Nutr 2008; 18: 33– 39.

13. Mydlík M, Derzsiová K. Vitamins and quality of life in hemodialysis patients. J Nephrol 2008; 21 (Suppl 13): S129– S133.

14. Derzsiová K, Mydlík M. Metabolic changes of oxalate in chronic renal failure. In: F. Consolo, G. Bellinghieri, V. Savica (eds). 6th Taormina Course on Nephrology 2000, 149– 161. Editoriale Bios, Cosenza –  Italy, 2000.

15. Derzsiová K, Mydlík M, Boldizsár J et al. Perorálne použitie železa s vitamínom C u hemodialyzovaných chorých. Vnitř Lék 2001; 47: 210– 214.

16. Mydlík M, Derzsiová K, Brátová M et al. Serum vitamin A, retinyl esters and vitamin E in nephrotic syndrome. Int Urol Nephrol 1991; 23: 399– 405.

17. Mydlík M, Derzsiová K. Erythrocyte vitamins B1, B2 and B6 and erythropoietin. Am J Nephrol 1993; 13: 464– 466.

18. Mydlík M, Derzsiová K. Metabolism of vitamin B6 and its requirement in chronic renal failure. Kidney Int 1997; 52 (Suppl 62): S56– S59.

19. Mydlík M, Derzsiová K, Rácz O et al. Vitamin E- coated dialyzer and antioxidant defense parameters: three- month study. Semin Nephrol 2004; 24: 525– 531.

20. Mydlík M, Derzsiová K. Renal replacement therapy and secondary hyperoxalemia in chronic renal failure. Kidney Int 2001; 59 (Suppl 78): S304– S307.

21. Mydlík M, Derzsiová K, Šváč J et al. Peritoneal clearance and peritoneal transfer of oxalic acid, vitamin C and vitamin B6 during continuous ambulatory peritoneal dialysis. Artif Organs 1998; 22: 784– 788.

22. Mydlík M, Derzsiová K, Jenča A et al. Salivary oxalic and ascorbic acid in chronic renal failure. Proc. of selected papers of the XIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease. Merida (Mexico), February 28- March 4, 2006(Edit. A. Treviño- Becerra, E. Pineda- Sanches, P. Trinida- Ramos). Medimond, Bologna (Italy), 39– 44.

23. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V et al. Hemoperfúzia teofylínu. Štúdia in vitro. Čas Lék Čes 1991; 130: 11– 14.

24. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V. Hemoperfusion study with carbamazepine in vitro. Int J Artif Organs 1999; 22: 730– 733.

25. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V et al. Haemoperfusion of Amitriptyline and Nortriptyline –  an in Vitro Study. BANTAO J 2006; 4: 1– 4.

26. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V et al. Hemoperfúzia paracetamolu –  štúdia in vitro. Akt Nefrol 2002; 8: 129– 132.

27. Mydlík M, Derzsiová K, Klán J et al. Hemoperfusion with alfa‑amanitin an in vitro study. Int J artif Organs 1997; 20: 105– 107.

28. Derzsiová K, Mydlík M. XXVII. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO) „Most ku interdisciplinarite“, 22.– 25. septembra 2001, Gent (Belgicko). Vnitř Lék 2002; 48: 442– 443.

29. Mydlík M, Derzsiová K. 11. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 29.– 31. marca 2002, Nagoja (Japonsko). Vnitř Lék 2002; 48: 1088– 1089.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se