RECENZE


Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(4): 78

Dvořáček J, Babjuk M et al. Onkourologie. 1. ed. Praha: Karolinum, Galén 2005, 589s. ISBN 80-246-1108-2.


Letos v říjnu vyšla publikace Onkouro-­logie autorského kolektivu vedeného prof. MUDr. J. Dvořáčkem, DrSc. (další in­for­mace jsou dostupné na www.galen.cz). Autory textů jsou nejen urologové, ale do autor­s­kého kolektivu byli též přizváni i od­borníci z oboru biologie, patologie, onkologie, gy­ne­­kologie, chirurgie, endokrinologie a anes­­teziologie a resuscitace. Publikaci re­cenzovali prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., a doc. MUDr. Luboš Petruželka,CSc.

V prologu monografie si autoři kladou za cíl přinést ucelený přehled poznatků z oblasti onkourologie, který bude mít dlou­hodobou platnost a bude obohacen o poznatky a závěry aktuální v době odevzdání rukopisu. Obsah a členění monografie je koncipováno tak, aby směřovalo ke čtenářům z řad mladých onkourologů, poskytujíc jim nezbytné základy oboru. Přehledem diagnostických a léčebných schémat zaujme i neonkologicky zamě­ře­né urology, včetně těch, kteří pracují v ambulantní sféře a chtějí svým pacientům nabídnout informace o současných léčebných modalitách jejich onkologic­kého onemocnění.

Publikace o 589 stranách je rozčleněna do 11 kapitol. Úvodní kapitola definuje pojmy z molekulární genetiky a genové terapie, další jsou věnovány orgánově rozčleněnému popisu nádorů.

Nádory nadledvin a retroperitonea jsou popsány s ohledem na patologické členění, diagnostické testy u endokrinně funkčních nádorů a klinickou proble­ma­ti­ku (V. Ciprová, C. Povýšil, L. Stárka, T. Zelin­ka). Zmíněny jsou oba chirurgické přístupy léč­by: otevřený a laparoskopický (L. Šafařík).

Kapitola o nádorech ledvin začíná opět patologickým úvodem (M. Podhola). Jsou popsány histopatologické varianty, jejichž poznání umožní klinikovi lepší interpretaci histologického nálezu. P. Morávek zasvěce­ně rozebírá diagnostiku a terapii této sku­piny nádorů. Kromě základního ope­rač­ního postupu, nefrektomie, jsou textem a obrazově dokumentovány resekční techniky a odstranění nádorového trombu z dol­ní duté žíly, podložené mnohaletými vlastními zkušenostmi autora. Strategie systémové léčby metastatického karcinomu ledviny je dodnes rozporuplným téma­tem, ke kterému autor (B. Melichar) předkládá svůj ná­zor. Podkapitola nádorů hor­ních močových cest zpracovaná O. Köhle­rem vysvětluje endoskopické techniky jejich léčby a je precizně fotograficky dokumentována.

Celých 125 stran je věnováno nádo­rům močového měchýře. Tato obsáhlá sta pojednává o patologické klasifikaci, epidemiologii a etiologii včetně genetických aspektů. V diagnostické pasáži zmiňuje M. Babjuk méně užívané vyšetřovací me­tody včetně vlastních zkušeností. Nedílnou součástí léčebného přístupu je posouzení prognostických faktorů, jež stejný autor přehledně rozebírá a vztahuje k intra­vezi­kální instilační terapii a radikální operační léčbě. V závěru kapitoly nechybí zmínka o radioterapii nádorů měchýře, která v posledních letech nabídkou nových technik může v určitých případech přinést pacientovi prospěch.

Oddíl o karcinomu prostaty je J. Dvo­řáč­kem podán v přehledném členění epidemiologie, etiologie a patologie. Přiro­ze­ný vývoj nádoru autor dokumentuje na řadě studií, které jsou dobře okomentovány. Kontroverzní postavení nádorových mar­kerů pro karcinom prostaty na počátku 21. století je rozebráno v samostatné podkapitole. Systematicky jsou shromážděny diagnostické a předpovědní nomogramy (Vídeňský, Partinovy, Kattanovy, Hanovy). Přehled léčebných možností je zakončen vysvětlením přístupu pozorného sledování, které se může při správné indikaci stát hodnotnou alternativou léčby. Následuje souhrn o terapii lokálně pokročilého a di­se­minujícího adenokarcinomu prostaty. Po­jed­nání o hormonálně refrakterním a vysoce rizikovém karcinomu kapitolu uzavírá.

Následující blok o karcinomu penisu sepsali brněnští spoluautoři. A. čermák a D. Pacík po úvodu popisují chirurgickou léčbu. Text je provázen množstvím kvalitních nákresů operačních postupů při odstra­nění vlastního nádoru a při provádění lymfa­den­ekto­mie. Brněn­ský ra­diotera­peut P. Šlam­­pa přináší informace o způsobu zevní radioterapie a brachyradioterapie.

Autory kapitoly pojednávající o nádo­rech varlat jsou I. Pavlík a J. Abrahámová. Po úvodu následuje systematický přehled lé­čebných postupů jednotlivých typů nádorů dle jejich stadií. Tabulkově přehledně jsou zpracována léčebná schémata.

Tématem mezioborové spolupráce se zabývají závěrečné kapitoly monografie: urologické komplikace gynekologických a chirurgických nádorů (P. Feitag, T. Hanuš), urologické nádory dětského věku (M. Kro­lupper) a léčba bolesti u onkourologických nemocných (K. Novák, J. Podsedníčková).

Celá publikace je výborně didakticky zpracována a jednotliví autoři respektují základní strukturu kapitol. Cenné jsou rozbory současného stavu poznání přísluš­ného tématu. Ocenit je třeba přepečlivě zpracované literární odkazy a jejich kvalitu danou dodržováním pravidla, že jsou pou­ze z impaktovaných časopisů a nejsou starší pěti let (s výjimkou klasických citací). čte­ná­ře potěší jistě i dokonalé grafické uspo­řá­dání knihy, schémat, tabulek, kreseb a barevných fotografií, jež jsou účelně za­čle­něny do textu a jejich bohaté zastoupení zvyšuje přehlednost a výstižnost předkládaných dat. Používání ustálené terminologie a závěrečný přehled mezinárodně užívaných zkratek v závěru dokládají precizní přístup autorů při zpracování knihy.

Publikaci Onkourologie lze na závěr popřát, aby se stala hojně používaným textem při postgraduálním studiu a aby byla užitečná pro každodenní klinickou praxi. Výchozí záměr autorů, jeho zpracování a konečné provedení vydavatelem dávají k tomu všechny předpoklady.

MUDr. Ivan Anděl


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se