EUROPEAN UROLOGICAL SCHOLARSHIP PROGRAMME (EUSP)


Autoři: prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(1): 65

Po kongresu ve Vídni, na němž došlo k personálním změnám ve vedení, dostala Evropská urologická společnost (European Association of Urology - EAU) novou tvář. Obměna členů nastala prakticky ve všech řídících i organizačních složkách EAU. Jed­nou z nich je i EUSP. Jako člen nového sedmičlenného výboru, v jehož čele stojí prof. C. Abbou z Créteil, bych chtěl upozornit členy ČUS/EAU na existenci tohoto programu a na možnosti, které tento program členům EAU poskytuje. Rád bych je také informoval o tom, jakým způsobem lze o činnosti tohoto programu získávat informace a o možnostech jeho využití. Nový výbor EUSP se sešel v novém složení již po druhé (poprvé to bylo 10. září 2004 a po druhé 11. února 2005). Obě zasedání se konala v Paříží a obou se ex officio zúčastnil i prof. Ch. Chapple.

Nejprve několik informací o tom, co je EUSP.

EUSP je institut EAU, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj klinického a experimen­tálního výzkumu v Evropě, jakož i vzájemná výměna Evropských urologů. Pro jeho reali­zaci dostává z rozpočtu EUA nemalý finan­č­ní obnos, který může do svých aktivit roz­dělit. EUSP se realizuje několika formami:

  1. EUSP Scholarship (dále S) - maximálně 1 rok vědecké nebo klinické práce
  2. Clinical Fellowship (dále CF) - stipendium pro klinickou práci se zaměřením na ně­kterou novou diagnostickou nebo léčebnou metodu, 6 týdnů až 3 měsíce
  3. Short Term Visite (dále SV) - maximálně 3 týdny až 1 měsíc
  4. Visiting Professor Programme (dále ViP) - 4 denní program

Na webové adrese EUSP@uroweb.org lze zjistit podrobnosti i kritéria hodnocení, podle kterých je žádost řídícím výborem hodnocena, a buď přijata, nebo odmítnuta. Žádosti se zasílají na holandskou adresu:

EAU Central Office, EUSP, PO Box 30016, 6803 AA ARNHEM, The Nederlands.

V roce 2004 bylo schváleno 16 SV, 25 CF, 3 S a 1 ViP, s celkovým rozpočtem 188 105 EUR. Mezi frekventanty byli ze zemí bývalého východního bloku 4 kolegové z Maďarska a 4 z Polska a ze Slo­venska prof. Kliment. Nejprestižnější je stipendium, které se poskytuje na dobu 1 roku, s možností výjimečného prodlou­žení. Základem žádosti je projekt výzkumné práce, kterou žadatel nemůže realizovat na pracovišti v zemi, kde právě působí, a pro kterou si proto zvolí, po předchozí dohodě s přednostou domovského praco­viště, některé z renomovaných urologic­kých pracovišť v Evropě. Součástí žádosti je i rozpočet předpokládaných nákladů.

Na posledním zasedání byla vyhlášena nejlepší práce EUSP Scholarship za loňský rok. Odměněni za ni budou 2 stipendisté na XX. Kongresu EAU v Istanbulu. Hod­no­ti­ly se i nové žádosti o Scho­larship. Bylo rozhodnuto o zpřísnění požadavků, a to jak na žádost (formulář bude přepracován podle Shefielldského ná­vrhu), tak i na projekt i na jeho zakončení. K těmto účelům bude vypracován návod ve formě brožury, ve které budou všechny potřebné informace. EUSP také bude informovat o svém programu na stránkách European Urology a European Urology Today.

Na zasedání výboru bylo také dohodnuto, že se jednotlivé špičkové urologické instituce budou moci ucházet o přidělení označení Centrum Reference (na místo uva­žovaného, někde „nestravitelného“ ná­zvu Centrum Excelence). Podmínkou zís­ká­ní této „kvalifikace“ bude dosavadní doložitelná edukační a výzkumná práce, hodnocená zapojením pracoviště do evrop­ských výukových aktivit (např. ESU) i mezinárodního výzkumu, počtem předná­šek na mezinárodních fórech i množstvím impaktovaných publikací a ukončených vědeckých výzkumů. „Kvalifikační statut“ Centrum Reference se nebude udělovat na základě žádosti a následného posou­ze­ní klinické a vědecké úrovně urologického pracoviště všeobecně, ale na základě po­sou­zení oblasti nebo oblastí urologie, v nichž dané pracoviště dosahuje vynikajících výsledků a je schopno svoji vysokou odbornost žadatelům předat cestou EUSP. Mění se tedy dosavadní postup, při němž si kandidát svůj vědecký anebo klinický pobyt vyjednával předem sám, na nový systém, v němž EUSP uveřejní pracoviště s „kvalifikačním statutem“ Centrum refe­rence s vy­psanými tématy a počty frekventantů, které jsou schopni přijmout.

Dalším záměrem EUSP je postupně vypracovat tedy přehledovou databázi od­borníků z jednotlivých pracoviš, zamě­ře­ných zejména na superspecializované oblasti urologie. V 1. etapě to bude neurofyziologie, molekulární biologie a markery u nádorů močového měchýře. Přes tuto sí by se do budoucna realizovaly ESPU a další EAU projekty a expertízy.

Domnívám se, že EUSP nabízí velké možnosti zejména pro střední generaci urologů a že by tedy neměl zůstat bez odezvy ani mezi členy čUS/EAU. Je rovněž výzvou zejména pro akademická centra, ale i další česká urologická pracoviště, aby si svou skutečnou úroveň a své možnosti doká­zala na neutrální náročné půdě, získáním EAU kvalifikace Centrum reference.

Jmenování členem výkonného výboru EUSP cítím jako velké ocenění české urologie a beru ho i jako veliký osobní závazek vůči kolegům z čR a okolních států. A tak, pokud budete mít nějaké nejasnosti nebo budete potřebovat pomoc, kontaktujte mě na e-mailu: jan.dvoracek@lf1.cuni.cz. Ne­bu­de na škodu, když mi pošlete kopie svých žádostí, abych vám případně mohl pomoci s jejich vyplněním a jejich obhajobou. Věnujte prosím velkou pozornost popisu projektu (nejlépe je již mít něco na dané téma opublikováno) anebo toho, co se chcete naučit, proč jste si zvolili dané refe­ren­ční pracoviště a jak po návratu využijete nabytých zkušeností.

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×