Correlation of CD33 expression level with disease characteristics and response to gemtuzumab ozogamicin containing chemotherapy in childhood AML


Autoři: Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 3, p. 139.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Jessica A. Pollard, Todd A. Alonzo, Michael Loken, et al.

Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA; University of Washington, Seattle, WA; University of Southern California Keck School of Medicine, Los Angeles, CA; et al

Blood, 19 April 2012, Vol. 119, No. 16, pp. 3705-3711

CD33 je myeloidní antigen (Ag) exprimovaný na blastických buňkách většiny pacientů s akutní myeloidní leukemií. Je terčem pro gemtuzumab ozogamicin (GO), což je rekombinantní humanizovaná anti-CD33 protilátka spojená s cytotoxickým protinádorovým antibiotikem calicheamicinem. V tomto konjugátu se protilátka váže a je osvojována buňkami exprimujícími CD33 antigen. Klinická účinnost GO byla zpočátku prokázána u pacientů s relapsem CD AML. Přestože studie in vitro ukazovaly na přímý vztah mezi expresí CD33 a GO-indukovanou cytotoxicitou, byla data v korelačních klinických GO studiích u dospělých s relapsovou AML rozporná. Recentní data 15 klinických studií přepokládají preferenční účinnost GO u vybrané populace s AML. Proto vzrůstá zájem určit, která podskupina pacientů by mohla mít největší prospěch.od této látky.

Cílem této studie bylo určit variabilitu exprese CD33 a charakteristik choroby u pediatrické AML. Analýza se zabývala kvantifikací exprese CD33 na povrchu leukemických blastů prospektivně a určením korelace hladin exprese tohoto Ag s charakteristikami choroby a klinickým výsledkem v kontextu 2 následných studií s GO v rámci Dětské onkologické skupiny COG (Children´s Oncology Group).

Soubor, metody a výsledky. Autoři vyhodnotili expresi CD33 u 619 pediatrických pacientů s de novo AML. Pacienti byli stratifikování do rizikových skupin podle cytogenetických a molekulárních abnormalit. Skupina s nízkým rizikem zahrnovala pacienty s core binding faktorem (CBF) AML ⌠t(8;21) nebo inv(16)/t(16;16)⌡ a/nebo s nukleofosminem-1 (NPM1) nebo mutacemi CEBPA bez mutací FLT3/ITD. Skupina s vysokým rizikem zahrnovala pacienty s vysokým podílem (> 0,4) alelické mutace FLT3/ITD+ a/nebo monosomii 5, del (5q) nebo monosomii 7. Ostatní pacienti byli označeni jako standardní riziko (tj. intermediární riziko). Studie vyhodnotila expresi CD33 u 619 pacientů s pediatrickou de novo AML. Exprese CD33 byla vyjádřena jako CD33 MFI (mean fluorescent intensity). Výsledky: U blastické populace se lišila víc než 2-log krát; medián MFI 129 (rozmezí 3-1550. Pro účely klinické korelace byla studovaná populace rozdělena do 4 kvartilů, 1-4 (Q1-4) na základě exprese CD33 Hladiny exprese CD33 byly korelovány s demografickými daty, laboratorními nálezy před léčbou, charakteristikou choroby a dále s molekulárními prognostickými faktory. Vysoká exprese CD33 byla spojena s vysoce rizikovými mutacemi FLT3/ITD (P <0,001). a byla inverzně spojena s nízko rizikovou chorobou (P < 0,001). Podíly kompletní remise (CR) byly podobné, ale pacienti v kvartilu Q4 měli signifikantně nižší celkové přežití (OS) 57 % ± 16 % vs. 77 % ± 7 %, P = 0,002). V multivariantní analýze zůstávala vysoká expresse CD33 signifikantním prediktorem celkového přežití (P = 0,011) a přežití bez choroby (DFS) od kompletní remise do relapsu nebo úmrtí (P = 0,038).

Protože všichni pacienti v této studii dostávali v léčbě GO, nedovolují získaná data učinit závěry o vztahu mezi hladinami exprese CD33 a odpovědí na tuto látku.

Závěr. Tato rozsáhlá prospektivní studie ukázala signifikantní variabilitu exprese povrchové CD33 u pediatrické de novo AMl. Vysoká exprese CD33 je spojena s nepříznivými rysy choroby a je nezávislým prediktorem horšího výsledku, zvláště doby přežití bez choroby (DFS). Výsledky přispívají k pochopení významu CD33 u pediatrické AML. Mají důležitý dopad pro plánování a interpretaci studií zaměřených na cílenou terapii, jako je gemtuzumab ozogamicin. Korelace mezi expresí CD33 a odpovědí na gemtuzumab ozogamicin je současně předmětem studia.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×