Standardizace biochemických laboratorních vyšetření u mnohočetného myelomu


The standardization of a biochemical laboratory determination of multiple myeloma

Objective:
The standardization of the biochemical measurement procedures in a blood serum of patients with multiple myeloma concerning an implementation of a new international prognostic index, which uses only two laboratory markers, albumin and beta-2 microglobulin.

Design:
The study compares results of albumin, beta-2 microglobulin and partly the concentration of paraproteins from six cooperative centers, which provide treatment of the multiple myeloma in the Czech Republic in order to integrate these investigations.

Material and Methods:
The laboratories of university hospitals – General University Hospital of Prague, University Hospital of Prague – Vinohrady, Hradec Králové, Olomouc, Brno – Bohunice and Plzeň have been chosen for the implementation of the study. Each control serum sample was divided into six same parts and was frozen at -80 °C. The transportation of the samples to the single laboratory was performed in a frozen box and the samples were stored at least at -70 °C till the date of determination. The whole project lasted two years and step by step it was divided into three periods (2003–2005). In the first period the determination of albumin was standardized and the unsuitability of the RIA method determination of beta-2 microglobulin with other methods was proofed. In the second period the determination of beta-2 microglobulin was standardized successfully, but because of some technical defects it was not possible to use the samples for the determination of paraproteins concentration. In the third period of the study 12 samples of blood serums were distributed, always with one monoclonal immunoglobulin to determine its concentration.

Results:
The determination of albumin is well standardized, a confidence interval for 95% is between 5.9–6.1% (tolerance limit for external quality assessments up to 9%). The unification of methods managed a comparability of the results of beta-2 microglobulin. The variation coefficient is to the 15% (tolerance limit derived from biological variation of this analyte is up to 15.5%). The determination of monoclonal immunoglobulins concentration confirmed the known experience that it is impossible to consolidate the determination because of many partial uncertain steps. Nevertheless the study showed clinical usability and analytical comparability of the results from the single centers with the concentration of paraproteins over 20 g/l.

Conclusion:
The determination of albumin is well standardized and the results from all laboratories are comparable. The determination of beta-2 microglobulin after a methodical unification provides comparable results without any significant differences. The determination of the monoclonal immunoglobulins concentration provided comparable results especially in concentrations higher than 20 g/l. This determination is mostly questionable, but it is concerned to monitor reactive changes by every laboratory, therefore the integration of the results has not been actual so far.

Key words:
multiple myeloma, monoclonal immunoglobulin, albumin, beta-2 microglobulin, standardization


Autoři: V. Maisnar 1,2;  M. Tichý 2,3;  R. Hájek 2,4;  B. Friedecký 3;  E. Jarolímková 6;  D. Vogtová 7;  F. Kouřil 8;  J. Ženková 9;  J. Vávrová 3;  H. Novotná 5;  H. Benáková 6;  L. Hachová 6;  H. Kopřivová 7;  A. Zábranská 8;  P. Slabý 9;  V. Palička 3;  Z. Čermáková 5;  D. Bezdíčková 6;  P. Čechák 7
Působiště autorů: II. interní klinika – Oddělení klinické hematologie, LF UK a FN, Hradec Králové, 2Česká myelomová skupina, 3Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN, Hradec Králové, 4Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU, Brno – Bohunice, 5Oddělení klinic 1;  Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň. 9
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,12, 2006, No. 3, p. 174-179.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Cíl studie:
Standardizovat biochemická vyšetření v séru nemocných mnohočetným myelomem v souvislosti se zavedením nového mezinárodního prognostického indexu, který využívá jen dva laboratorní ukazatele, albumin a beta-2 mikroglobulin.

Typ studie:
Studie porovnává výsledky albuminu, beta-2 mikroglobulinu a částečně i koncentrace paraproteinu ze šesti hlavních spolupracujících center v rámci České myelomové skupiny, která koordinuje léčbu nemocných mnohočetným myelomem v ČR, za účelem harmonizace těchto vyšetření.

Materiál a metody:
K provedení studie byly vybrány laboratoře fakultních nemocnic – VFN Praha, Praha Vinohrady, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Brno-Bohunice a FN Plzeň. Každý ze zasílaných vzorků sér byl rozdělen na 6 stejných dílů a zmražen při -80 °C. Transport vzorků do jednotlivých laboratoří byl proveden v chlazeném boxu a vzorky byly předány k uchování při nejméně –70 °C do dne stanovení. Celý projekt trval dva roky (2003–2005) a byl rozdělen na tři etapy. V první etapě byl standardizován albumin (metoda s bromkrezolovou zelení) a byla zjištěna nevhodnost stanovení beta-2 mikroglobulinu metodou RIA pro nesrovnatelnost získaných výsledků s ostatními metodami. Ve druhé etapě bylo standardizováno stanovení beta-2 mikroglobulinu, ale pro technické závady nebylo možné vzorky použít na stanovení koncentrace paraproteinů. Ve třetí etapě bylo rozesláno 12 vzorků sér vždy s jedním monoklonálním imunoglobulinem ke stanovení jeho koncentrace.

Výsledky:
Stanovení albuminu je dobře standardizováno, interval spolehlivosti pro 95 % se pohybuje mezi 5,9–6,1 % (toleranční limit je do 9 %). Metodickým sjednocením se podařilo dosáhnout srovnatelnosti výsledků stanovení beta-2 mikroglobulinu. Koeficient variace je ve všech stanoveních, kromě jednoho, do 15 % (toleranční limit je do 15,5 %). Stanovení koncentrace monoklonálních imunoglobulinů potvrdilo známou zkušenost, že toto stanovení nelze za stávajících metodik úplně sjednotit pro mnoho dílčích nejistých kroků. I přes tyto výhrady studie ukázala klinickou použitelnost a srovnatelnost výsledků z jednotlivých center u koncentrací nad 20 g/l.

Závěr:
Stanovení albuminu je dobře standardizováno a výsledky ze všech zúčastněných center jsou srovnatelné. Stanovení beta-2 mikroglobulinu, po metodickém sjednocení poskytuje srovnatelné výsledky bez významných rozdílů. Stanovení koncentrace monoklonálních imunoglobulinů poskytlo zejména ve vyšších koncentracích klinicky významných srovnatelné výsledky. Toto stanovení je nejvíce problematické, ale jde o sledování reaktivních změn každým pracovištěm, proto harmonizace výsledků není zatím aktuální ani reálná.

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, monoklonální imunoglobulin, albumin, beta-2 mikroglobulin, standardizace


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×