Screening a konfirmace HBV a HCV u dárců krvev České republice


Summerová M., Köning J., Turek P.: Screening and Confirma-tion of Blood Donors at the Czech Republic

Screening of blood donors for the presence of markers of infection with hepatitis B and C viruses isone of the main provisions to prevent the spread of these serious human pathogens. The incidence ofacute hepatitis B declined significantly during the last 15 years and was 6.2 cases per 100 000 populationin 1999. The age structure of acute viral hepatitis B is also changing. The prevalence of carriers ofHBsAg in the general population declined also and in 1996 it was 0.66%. The incidence of acute hepatitisC is rising and was 3.2 cases per 100 000 population in 1999. The prevalence of anti-HCV in thepopulation of the Czech Republic is not known. From 1993 data are available on the number of donorsand primary donors eliminated on account of HBV and HCV markers. The annual relative numbers ofprimary donors eliminated on account of HBV are most frequently within the interval of 0.2 - 0.3%, onaccount of HCV 0.6 - 0.8 % with a more marked decline in 1999. Reactive findings of HBsAg withanti-HCV during screening of blood donors are confirmed according to the mentioned procedures inthe National reference laboratory for viral hepatitis. From the analyzed group of 722 samples sent forconfirmation of anti-HCV only in 55.1% of samples values of the reactivity during the initial screeningin laboratories of the transfusion service were given. The results of the initial screening of these sampleswere in 77.4% reactive, in 13.6% in the „gray zone“ (S/CO 0.8-1.0) and in 9% of the samples negative (withS/CO values of 0.7-0.8 in the majority). The results of the confirming examination of 722 specimens werein 13.6% positive, in 57.5% negative and in 28.9% not unequivocal. In the confirming exa minations theauthors included also assessment of HBV DNA and HCV RNA as supplementary examinations. Compre-hensive confirming examinations using several methods lead to a more reliable, more standardized andmore effective confirmation of the specificity of screening examinations of HBsAg and anti-HCV.

Key words:
hepatitis B, hepatitis C, blood donors, confirmation, prevalence


Autoři: V. Němeček;  A. Toulcová;  M. Summerová;  J. König;  P. Turek 1
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 1, p. 0.
Kategorie: Články

Souhrn

Screening dárců krve na přítomnost markerů infekce viry hepatitidy B a C je jedním z principiálníchopatření k zábraně šíření těchto závažných lidských patogenů. Incidence akutní hepatitidy B zaposledních 15 let významně klesla a v roce 1999 byla 6,2 případů/100 000 obyvatel. Mění se i věkovádistribuce akutní virové hepatitidy B. Prevalence nosičů HBsAg v běžné populaci rovněž klesla a v roce1996 byla 0,66 %. Incidence akutní hepatitidy C stoupá a její hodnota v roce 1999 byla 3,2 přípa-du/100 000 obyvatel. Prevalence anti-HCV v populaci ČR není známa. Od roku 1993 jsou k dispoziciúdaje o počtech dárců a prvodárců krve vyřazovaných pro přítomnost markerů HBV a HCV. Ročnírelativní počty vyřazených prvodárců pro HBV jsou nejčastěji v intervalu 0,2 - 0,3 %, pro HCV 0,6 - 0,8 %s výraznějším poklesem v roce 1999. Reaktivní nálezy HBsAg a anti-HCV při screeningu dárců krvejsou konfirmovány podle uvedených postupů v Národní referenční laboratoři pro virové hepatitidy.Z analyzovaného souboru 722 vzorků zaslaných ke konfirmaci anti-HCV byly jen u 55,1 % vzorkůuvedeny hodnoty reaktivity při iniciálním screeningu v laboratořích transfuzní služby. Výsledkyiniciálního screeningu těchto vzorků byly v 77,4 % reaktivní, v 13,6 % vzorků v „šedé zóně“ (S/CO 0,8 -1,0) a u 9 % vzorků negativní (s hodnotami S/CO většinou 0,5 - 0,8). Závěry konfirmačního vyšetření 722vzorků byly v 13,6 % pozitivní, v 57,5 % negativní a v 28,9 % nejasné. Do schémat konfirmačních vyšet-ření byla včleněna i stanovení HBV DNA a HCV RNA jako doplňující vyšetření. Komplexní konfirmačnívyšetření pomocí více metod vede ke spolehlivějšímu, standardnějšímu a účinnějšímu ověření specifi-city screeningového vyšetření HBsAg a anti-HCV.

Klíčová slova:
hepatitida B, hepatitida C, dárci krve, konfirmace, prevalence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.