Pravostranná hemikolektomie – od laparoskopické asistence po robotickou intraabdominální anastomózu


Right hemicolectomy – from laparoscopic facilitated technique to robotic intracorporeal anastomosis

Several different operative techniques have been applied in minimally invasive right colectomy. Data reported in literature confirm the advantages of laparoscopic approach, however, there is no sure evidence of which one is the best. The pure laparoscopic technique with intracorporeal anastomosis seems to show some advantages compared to the other laparoscopic and open procedures, although for the price of technical difficulty and a longer operating time.

Keywords:

laparoscopy – robotic surgery – right colectomy – minimally invasive right colectomy


Autoři: L. Martínek 1,2;  M. Škrovina 1;  R. Bergamaschi 3
Působiště autorů: Chirurgické oddělení, Nemocnice Nový Jičín, a. s., Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Nový Jičín 1;  Katedra chirurgických oborů, Lekářská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2;  Division of Colorectal Surgery, Stony Brook, State University of New York 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2020, roč. 99, č. 3, s. 110-115.
Kategorie: Souhrnné sdělení
doi: 10.33699/PIS.2020.99.3.110–115

Souhrn

Miniinvazivní operační technika není při pravostranné hemikolektomii jednotná. Údaje v písemnictví potvrzují výhody laparoskopického přístupu, ideální technika však zatím nalezena nebyla. Čistě laparoskopická pravostranná hemikolektomie s intraabdominální anastomózou poskytuje určité výhody ve srovnání s ostatními laparoskopickými nebo otevřenými postupy za cenu technické náročnosti a delšího operačního času.

Klíčová slova:

laparoskopie – pravostranná hemikolektomie – miniinvazivní pravostranná hemikolektomie – robotická chirurgie

ÚVOD

Uběhlo už téměř 30 let od první pravostranné hemikolektomie provedené laparoskopickou technikou [1]. Zpočátku bylo laparoskopicky pouze mobilizováno terminální ileum a kolon. Podvaz cév, resekce a anastomóza byly prováděny otevřeně z minilaparotomie [2]. V roce 2004 Senagore a kol. popsali techniku medio-laterální mobilizace včetně podvazu cév laparoskopicky. Otevřeně se prováděla následná resekce a extraabdominální anastomóza [3]. Technické obtíže extraabdominální anastomózy zejména u obézních a při zkráceném střevním závěsu společně se snahou o minimalizaci traumatu stěny břišní vedly k vypracování techniky čistě laparoskopického výkonu. Intraabdominální laparoskopická ileokolická anastomóza byla poprvé zmíněna Bergamaschim již v roce 1992 [4] a od roku 2002 je prováděna také roboticky [5]. Méně častějšími technikami pravostranné hemikolektomie jsou rukou asistované laparoskopické resekce, operace z jednoho portu či incize (SILS – Single Incision Laparoscopic Surgery) nebo výkony bez minilaparotomie, při kterých je resekát odstraněn většinou transvaginálně (NOSE – Natural Orifice Specimen Extraction).

Variabilita operačních technik navíc zahrnuje rozdílnou lokalizaci minilaparotomie (mediální, příčná, Phannestielův řez), odlišné techniky disekce (mediolaterálně, lateromediálně, caudal-to-cranial) a různé způsoby provedení anastomózy (ručně šitá, mechanická, end to end, side to side, end to side, izoperistaltická, anizoperistaltická) včetně rozdílné techniky uzávěru enterotomie. Tato variabilita komplikuje objektivní porovnávání výsledků i hledání nejlepšího postupu.

Obecně očekáváme od miniinvazivního přístupu příznivější pooperační průběh a minimálně stejné dlouhodobé i onkologické výsledky. Existují však i opačné názory, že laparoskopická technika je u pravostranné hemikolektomie neužitečné plýtvání časem [6].

Četnost laparoskopicky prováděných pravostranných hemikolektomií se v západním světě liší. Jsou státy jako Holandsko nebo Dánsko, kde jsou více než 3/4 elektivních resekčních kolorektálních operací prováděny laparoskopicky. V ostatních částech západní Evropy a v USA se četnost laparoskopicky provedených hemikolektomií pohybuje kolem 30–50 % [7,8]. Dolní hranici tohoto rozmezí se pravděpodobně blíží i Česká republika. V auditu Evropské koloproktologické společnosti zaměřeném na pravostrannou hemikolektomii je uvedeno 54,6 % operací provedených laparoskopicky [9].

Cílem tohoto souhrnného sdělení je na základě recentní literatury a vlastních zkušeností shrnout přednosti a limitace nejčastěji používaných miniinvazivních postupů u pravostranné hemikolektomie a porovnat krátkodobé a dlouhodobé výsledky.

METODY

Laparoskopická vs. otevřená pravostranná hemikolektomie

Porovnání výsledků otevřené a laparoskopické pravostranné hemikolektomie je shrnuto v Tab. 1, 2. Z krátkodobých výsledků jsou v recentním písemnictví mezi nejčastějšími přednostmi laparoskopického přístupu uváděny redukce krevní ztráty, menší pooperační bolesti, časnější mobilizace, rychlejší obnova funkce gastrointestinálního traktu, kratší hospitalizace a méně infekčních komplikací [10,11]. Nevýhodou jsou delší operační časy a nutnost určitého nácviku operační techniky [10]. Přestože chybějí zaslepené randomizované studie, jsou tyto závěry podporovány daty národních registrů a výsledky metaanalýz, zahrnujících recentně i soubory s kompletní mezokolickou excizí [10]. V souboru 12 006 pravostranných hemikolektomií v Holandsku (Dutch Surgical Colorectal Audit) měli pacienti operovaní otevřeně signifikantně více komplikací a vyšší mortalitu [12].

Tab. 1. Pravostranná hemikolektomie – laparoskopicky vs otevřeně – peroperační a pooperační výsledky
Right colectomy – laparoscopic vs open – intraoperative and postoperative results
Pravostranná hemikolektomie – laparoskopicky vs otevřeně – peroperační a pooperační výsledky<br>
Right colectomy – laparoscopic vs open – intraoperative and postoperative results
+ lepší výsledek laparoskopickým přístupem; - lepší výsledek otevřeným přístupem; ± bez rozdílu mezi laparoskopickou a otevřenou technikou; 0 neuvedeno.

Tab. 2. Pravostranná hemikolektomie – laparoskopicky vs otevřeně – onkologické výsledky
Right colectomy – laparoscopic vs open – onkological results
Pravostranná hemikolektomie – laparoskopicky vs otevřeně – onkologické výsledky <br>
Right colectomy – laparoscopic vs open – onkological results
+ lepší výsledek laparoskopickým přístupem; - lepší výsledek otevřeným přístupem; ± bez rozdílu mezi laparoskopickou a otevřenou technikou; 0 neuvedeno.

Vzhledem k faktu, že ve většině případů je pravostranná hemikolektomie prováděna pro karcinom, jsou důležitější výsledky onkologické než krátkodobý benefit. Některými autory byla zpochybňována kvalita laparoskopické kompletní mezokolické excize nebo rozsah disekce uzlin [13,14]. I tady však máme dostatek kvalitních důkazů včetně metaanalýz o onkologické bezpečnosti laparoskopického přístupu [1,15–18]. Autoři Bae a kol. dokonce udávají lepší celkové přežití ve skupině operované laparoskopicky [16]. Spolehlivost metaanalýz je však limitovaná absencí prospektivních randomizovaných studií. 

Konverze se vyskytují do 10 % a jsou provázeny větším počtem pooperačních komplikací bez rozdílu v přežití [19]. 

Příčná (transrektální) mini/laparotomie

Jedním z faktorů ovlivňujících bezprostřední pooperační průběh může být i vlastní operační rána. Pro otevřenou pravostrannou hemikolektomii jsou uváděny studie upřednostňující příčnou (transrektální) laparotomii z důvodů menší bolestivosti, nižší alterace plicních funkcí, snížení počtu komplikací, kratší hospitalizace, menší incidence závažných ranných komplikací a nižší incidence kýl v jizvě [20,21]. I minilaparotomie může být orientována podélně nebo příčně. Laparoskopicky asistovaná a otevřená pravostranná hemikolektomie z příčné a střední laparotomie byly porovnávány v systematickém přehledu autorů Santoro a kol. [22]. Srovnání těchto tří technik překvapivě nenašlo zásadní rozdíly [22]. V této souvislosti byla prezentována také technika otevřené operace „minilaparotomií“ – operační ranou délky maximálně 7 cm [23]. Poprvé byla publikována v roce 1998 autory Fürstenberg a kol. [24] a svou popularitu s ohledem na konstituci pacientů získala především v Asii. Otevřená operace minimalizovaným přístupem přinášela krátkodobé výsledky srovnatelné s laparoskopickou technikou pouze u selektovaných pacientů [24–27] a nedočkala se většího rozšíření [23].

Intraabdominální vs. extraabdominální anastomóza

Srovnání výsledků intraabdominální a extraabdominální anastomózy při laparoskopické pravostranné hemikolektomii je uvedeno v Tab. 3, 4. Intraabdominální technika anastomózy potenciálně má určité výhody. Mobilizace střeva v dutině břišní může být méně extenzivní, redukuje se riziko nežádoucího otočení střeva (twisting) a je snazší uzávěr defektu střevního závěsu. Možnost výběru nejvhodnějšího místa pro minilaparotomii, která je menší, přispívá k redukci pooperačních bolestí. To se odrazí na rychlejší rekonvalescenci, příznivějším pooperačním průběhu a snížení rizika ranných komplikací včetně kýl v jizvě. Nevýhodami intraabdominální anastomózy jsou delší operační časy, technická náročnost a potenciální riziko kontaminace při otevření střevního lumen v dutině břišní.

Tab. 3. Pravostranná hemikolektomie – intraabdominální vs extraabdominální anastomóza – peroperační výsledky
Right colectomy – intracorporeal vs extracorporeal anastomosis – intraoperative results
Pravostranná hemikolektomie – intraabdominální vs extraabdominální anastomóza – peroperační výsledky <br>
Right colectomy – intracorporeal vs extracorporeal anastomosis – intraoperative results
+ lepší výsledek pro intraabdominální anastomózu; - lepší výsledek pro extraabdominální anastomózu; ± bez rozdílu mezi intraabdominální a extraabdominální anastomózou; 0 neuvedeno.

Tab. 4. Pravostranná hemikolektomie – intraabdominální vs extraabdominální anastomóza – pooperační výsledky
Right colectomy – intracorporeal vs extracorporeal anastomosis – postoperative results
Pravostranná hemikolektomie – intraabdominální vs extraabdominální anastomóza – pooperační výsledky <br>
Right colectomy – intracorporeal vs extracorporeal anastomosis – postoperative results
+ lepší výsledek pro intraabdominální anastomózu; - lepší výsledek pro extraabdominální anastomózu; ± bez rozdílu mezi intraabdominální a extraabdominální anastomózou; 0 neuvedeno.

V písemnictví někteří autoři signifikantní rozdíly v krátkodobých výsledcích mezi extraabdominálně a intraabdominálně provedenou anastomózou nepotvrdili [28,29]. Většina recentních prací včetně metaanalýz však pro intraabdominální anastomózy uvádí dřívější obnovení funkcí zažívacího traktu, pokles morbidity, snížení ranných komplikací, zkrácení hospitalizace a příznivější kosmetický výsledek [30–34]. Cleary a kol. pomocí propensity score matching srovnával 379 intraabdominálních a 650 extraabdominálních anastomóz v souboru laparoskopických a robotických pravostranných hemikolektomií. Potvrdil u intraabdominální anastomózy delší operační časy, méně konverzí, kratší hospitalizaci a méně gastrointestinálních i ranných komplikací [35]. Dlouhodobé onkologické výsledky vyjádřené četností recidiv a přežitím jsou pro obě techniky srovnatelné [36].

Extraabdominální anastomóza při laparoskopicky asistované pravostranné hemikolektomii je technicky obtížná zejména u obézních pacientů pro tloušťku stěny břišní a u pacientů se zkráceným střevním závěsem [35]. Autoři Martínek a kol. v souboru téměř 400 obézních pacientů a pacientů s M. Crohn s využitím metodiky propensity score matching (snížení rizika zkreslení výsledků nerandomizovaných studií) při intraabdominální anastomóze potvrdili signifikantní snížení ranných komplikací [37].

Robotická vs. laparoskopická pravostranná hemikolektomie

Robotická technika využívající 3D pohled a sofistikované nástroje může pomoci redukovat technickou náročnost laparoskopické operace s intraabdominální anastomózou a zkrátit dobu výcviku chirurga. Na druhé straně stojí vysoké náklady spojené s pořízením a provozováním robotického systému a delší operační časy.

Krátkodobé výsledky robotické techniky jsou v porovnání s laparoskopickými pravostrannými hemikolektomiemi stejné [38] nebo v některých parametrech (redukce komplikací, menší krevní ztráta, kratší hospitalizace, větší počty uzlin, méně konverzí) mírně lepší [39,40]. Srovnatelné jsou i dlouhodobé výsledky [41,42]. Počet prací je však zatím malý. Prezentované metaanalýzy zahrnují jen srovnávací nerandomizované studie, často s odlišnou technikou anastomózy (extraabdominální laparoskopická vs. intraabdominální robotická). Otevřená proto zůstává otázka, jež vyplývá i z randomizované studie autorů Park a kol., co je skutečným benefitem robotického přístupu u pravostranné hemikolektomie, který by opravňoval významně vyšší náklady a delší operační časy [41].

SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery), HALS (Hand Assisted Laparoscopic Surgery)

Technika pravostranné hemikolektomie z přístupu jedním portem nebo incizí byla publikována v roce 2008 [43,44] a je určena spíše pro vybrané pacienty. Dvě metaanalýzy uvádějí stejné nebo mírně lepší krátkodobé výsledky pro selektované pacienty [45,46]. Poslední generace robotického systému daVinci® je již modifikována i pro techniku jednoho portu [47].

Technika manuálně asistované laparoskopické chirurgie měla zkrátit operační časy, zrychlit výcvik chirurga, doplnit taktilní vjem a možnosti asistence (retrakce, kontrola krvácení) a snížit riziko konverze zejména u obézních pacientů a pacientů s pokročilejším onemocněním [48,49]. Při srovnání s otevřeným přístupem autoři Sheng a kol. uvádějí delší operační časy, menší krevní ztrátu, menší bolesti, příznivější pooperační průběh a stejné výsledky onkologické [48]. Pro pravostrannou hemikolektomii se rukou asistovaná technika nicméně jako primární volba nerozšířila.

Technické poznámky

Názory na techniku laparoskopické preparace v dutině břišní nejsou jednotné. Autoři Li a kol. v metaanalýze uvádějí pro latero-mediální přístup rychlejší obnovu funkcí gastrointestinálního traktu a kratší hospitalizaci. Medio-laterální je náročnější s ohledem na cévní variabilitu v oblasti duodena a pankreatu, latero-mediální přístup může být limitován prostorem a přehledností [50]. Dalšími v literatuře zmiňovanými přístupy jsou caudal-to-cranial [51], duodenal window first approach [52] a uncinate proces first approach [53].

Technickým detailům ileokolické anastomózy se věnovali autoři Milone a kol. [54]. Laparoskopická a robotická technika podobně jako ručně šitá a staplerová anastomóza se neliší rizikem komplikací. Signifikantní redukce leaku byla zaznamenána při uzávěru enterotomie ve dvou vrstvách proti vrstvě jedné [54]. Izoperistaltická nebo anizoperistaltická orientace anastomózy se podle recentní randomizované studie autorů Ibáñez a kol. neliší v bezpečnosti ani funkčnosti [55].

Doporučení ohledně rekonstrukce defektu střevního závěsu nejsou jednotná. Část autorů uzávěr defektu mezenteria jako prevenci vnitřní kýly doporučují [56], jiní ho neprovádějí [57,58]. Z vlastní zkušenosti se kloníme k uzávěru defektu.

Weak points

I když se zde prezentované výsledky opírají o řadu metaanalýz, problémem je limitované množství kvalitních randomizovaných studií nebo studií využívajících metodik snižujících rizika zkreslení výsledků ( propensity score matching…), které by závěry metaanalýz učinily robustnější a spolehlivější. Heterogenita souborů a variabilita metodik nutně vede k závěrům vázaným na selektované skupiny pacientů a je proto obtížné tyto závěry generalizovat. Minimálně je také zohledněna zkušenost pracovišť i jednotlivých chirurgů. V českém chirurgickém písemnictví na toto téma najdeme jen minimum informací [59]. 

ZÁVĚR

Aktuální data sice potvrzují výhody laparoskopického přístupu, ideální technika pravostranné hemikolektomie však zatím nalezena nebyla. Volba přístupu proto záleží na chirurgovi, jeho zkušenosti a preferencích. Principy onkologické radikality však musejí mít nejvyšší prioritu. 

Podle recentní literatury čistě laparoskopická pravostranná hemikolektomie s intraabdominální anastomózou je technicky, funkčně i kosmeticky výhodnější než otevřená operace či laparoskopicky asistovaný výkon s extraabdominální anastomózou za cenu technické náročnosti a operačního času.

Konflikt zájmů

Autoři článku prohlašují, že nejsou v souvislosti se vznikem tohoto článku ve střetu zájmů a že tento článek nebyl publikován v žádném jiném časopise.

doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

Nemocnice Nový Jičín, a.s.

Chirurgické oddělení

Purkyňova 2138/16

741 01 Nový Jičín

e-mail: lubomir.martinek@nnj.agel.cz


Zdroje
 1. Schlinkert RT. Laparoscopic-assisted right hemicolectomy. Dis Colon Rectum 1991;34(11):1030–1031. doi:10.1007/bf02049971.
 2. Young-Fadok TM, Nelson H. Laparoscopic right colectomy: five-step procedure. Dis Colon Rectum 2000;43(2):267–271. doi:10.1007/bf02236994.
 3. Senagore AJ, Delaney CP, Brady KM, et al. Standardized approach to laparoscopic right colectomy: outcomes in 70 consecutive cases. J Am Coll Surg. 2004;199(5):675–679. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2004.06.021.
 4. Bergamaschi R, Haughn C, Reed JF 3rd, et al. Laparoscopic intracorporeal ileocolic resection for Crohn’s disease: is it safe? Dis Colon Rectum 2009;52(4):651–656. doi:10.1007/DCR.0b013e31819ed620.
 5. Weber PA, Merola S, Wasielewski A, et al. Telerobotic-assisted laparoscopic right and sigmoid colectomies for benign disease. Dis Colon Rectum 2002;45(12):1689–1694. doi:10.1007/s10350-004-7261-2.
 6. Bailey MB, Davenport DL, Vargas HD, et al. Longer operative time: deterioration of clinical outcomes of laparoscopic colectomy versus open colectomy. Dis Colon Rectum 2014; 57(5):616–622. doi:10.1097/DCR.0000000000000114.
 7. Alnasser M, Schneider EB, Gearhart SL, et al. National disparities in laparoscopic colorectal procedures for colon cancer. Surg Endosc. 2014;28(1):49–57. doi:10.1007/s00464-013-3160-8.
 8. Rea JD, Cone MM, Diggs BS, et al. Utilization of laparoscopic colectomy in the United States before and after the clinical outcomes of surgical therapy study group trial. Ann Surg. 2011;254(2):281–288. doi:10.1097/SLA.0b013e3182251aa3.
 9. 2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group. The relationship between method of anastomosis and anastomotic failure after right hemicolectomy and ileo-caecal resection: an international snapshot audit. Colorectal Dis. 2017. doi:10.1111/codi.13646. [Epub ahead of print]
 10. Fabozzi M, Cirillo P, Corcione F. Surgical approach to right colon cancer: from open technique to robot. State of art. World J Gastrointest Surg. 2016;8(8):564–573. doi:10.4240/wjgs.v8.i8.564.
 11. Athanasiou CD, Markides GA, Kotb A, et al. Open compared with laparoscopic complete mesocolic excision with central lymphadenectomy for colon cancer: a systematic review and meta-analysis. Colorectal Dis. 2016;18(7):O224–235. doi: 10.1111/codi.13385.
 12. Bosker RJI, Vant Riet E, de Noo M, et al. Minimally invasive versus open approach for right-sided colectomy: a study in 12,006 patients from the Dutch surgical colorectal audit. Dig Surg. 2019;36(1):27–32. doi:10.1159/000486400.
 13. Kileen S, Mannion M, Devaney A, et al. Complete mesocolic resection and extended lymphadenectomy for colon cancer: a systematic review. Colorectal Dis. 2014; 16(8): 577–594. doi:10.1111/codi.12616.
 14. Pelz JOW, Wagner J, Lichthardt S, et al. Laparoscopic right-sided colon resection for colon cancer-has the control group so far been chosen correctly? World J Surg Oncol. 2018;16(1):117. doi:10.1186/s12957-018-1417-3.
 15. Adamina M, Manwaring ML, Park KJ, et al. Laparoscopic complete mesocolic excision for right colon cancer. Surg Endosc. 2012;26(10):2976–2980. doi:10.1007/s00464-012-2294-4.
 16. Bae SU, Saklani AP, Lim DR, et al. Laparoscopic assisted versus open complete mesocolic excision and central vascular ligation for right-sided colon cancer. Ann Surg Oncol. 2014;21(7):2288–2294. doi: 10.1245/s10434-014-3614-9.
 17. Mori S, Baba K, Yanagi M, et al. Laparoscopic complete mesocolic excision with radical lymph node dissection along the surgical trunk for right colon cancer. Surg Endosc. 2015;29(1):34–40. doi:10.1007/s00464-014-3650-3.
 18. Han DP, Lu AG, Feng H, et al. Long-term results of laparoscopy-assisted radical right hemicolectomy with D3 lymphadenectomy: clinical analysis with 177 cases. Int J Colorectal Dis. 2013;28:623–629.
 19. Petrucciani N, Memeo R, Genova P, et al. Impact of conversion from laparoscopy to open surgery in patients with right colon cancer. Am Surg. 2019;85:177–182.
 20. Tanis E, van Geloven AA, Bemelman WA, et al. A comparison of short-term outcome after laparoscopic, transverse, and midline right-sided colectomy. Int J Colorectal Dis. 2012;27(6):797–802. doi: 10.1007/s00384-011-1404-4.
 21. Jurowich C, Lichthardt S, Matthes N, et al. Comparison of conventional access routes for right hemicolectomy in colon cancer—data from the DGAV StuDoQ registry. Int J Colorectal Dis. 2019;34910:161–167. doi: 10.1007/s00384-018-3188-2.
 22. Santoro A, Boselli C, Renzi C, et al. Transverse skin crease versus vertical midline incision versus laparoscopy for right hemicolectomy: a systematic review--current status of right hemicolectomy. Biomed Res Int. 2014: 643685. doi: 10.1155/2014/643685.
 23. Martinek L. What are the benefits of laparoscopic-assisted right colectomy with extracorporeal ileocolic anastomosis as compared to open thru minilaparotomy? Ann Laparosc Endosc Surg. 2019;4:68. doi: 10.21037/ales.2019.07.05.
 24. Fürstenberg S, Goldman S, Machado M, et al. Minilaparotomy approach to tumors of the right colon. Dis Colon Rectum 1998;41(8):997–999. doi:10.1007/bf02237389.
 25. Fleshman JW, Fry RD, Birnbaum EH, et al. Laparoscopic-assisted and minilaparotomy approaches to colorectal diseases are similar in early outcome. Dis Colon Rectum 1996;39(1):15–22. doi:10.1007/bf02048262.
 26. Liu Z, Zhou T, Yang G, et al. Comparison of clinical outcomes between laparoscopic-assisted and minilaparotomy approaches for colon cancer. J Gastrointest Cancer 2018;49(2):158–166. doi:10.1007/s12029-017-9923-z.
 27. Chen CF, Lin YC, Tsai HL, et al. Short- and long-term outcomes of laparoscopic-assisted surgery, mini-laparotomy and conventional laparotomy in patients with stage I-III colorectal cancer. J Minim Access Surg. 2018;14(40):321–334. doi:10.4103/jmas.JMAS_155_17.
 28. Feroci F, Lenzi E, Garzi A, et al. Intracorporeal versus extracorporeal anastomosis after laparoscopic right hemicolectomy for cancer: a systematic review and metaanalysis. Int J Colorectal Dis. 2013;28:1177–86. doi:10.1007/s00384-013-1651-7.
 29. Hellan M, Anderson C, Pigazzi A. Extracorporeal versus intracorporeal anastomosis for laparoscopic right hemicolectomy. JSLS 2009;13(3):312–317.
 30. van Oostendorp S, Elfrink A, Borstlap W et al. Intracorporeal versus extracorporeal anastomosis in right hemicolectomy: a systematic review and meta-analysis. Surg Endosc. 2017;31(1):64–77. doi:10.1007/s00464-016-4982-y.
 31. Milone M, Elmore U, Vignali A, et al. Recovery after intracorporeal anastomosis in laparoscopic right hemicolectomy: a systematic review and meta-analysis. Langenbecks Arch Surg. 2018;403(1):1–10. doi: 10.1007/s00423-017-1645-y.
 32. Ricci C, Casadei R, Alagna V, et al. A criti­cal and comprehensive systematic review and meta-analysis of studies comparing intracorporeal and extracorporeal anastomosis in laparoscopic right hemicolectomy. Langenbecks Arch Surg. 2017;402(3):417–427. doi:10.1007/s00423-016-1509-x.
 33. Wu Q, Jin C, Hu T, et al. Intracorporeal versus extracorporeal anastomosis in laparoscopic right colectomy: a systematic review and meta-analysis. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2017;27:348–357. doi: 10.1089/lap.2016.0485.
 34. Carnuccio P, Jimeno J, Parés D. Laparoscopic right colectomy: a systematic review and meta-analysis of observational studies comparing two types of anastomosis. Tech Coloproctol. 2014;18(1):5–12. doi:10.1007/s10151-013-1029-4.
 35. Cleary RK, Kassir A, Johnson CS, et al. Intracorporeal versus extracorporeal anastomosis for minimally invasive right colectomy: A multi-center propensity score-matched comparison of outcomes. PLoS One 2018;13(10):e0206277. doi:10.1371/journal.pone.0206277.
 36. Lee KH, Ho J, Akmal Y, et al. Short- and longterm outcomes of intracorporeal versus extracorporeal ileocolic anastomosis in laparoscopic right hemicolectomy for colon cancer. Surg Endosc. 2013;27(6):1986–1990. doi:10.1007/s00464-012-2698-1.
 37. Martinek L, You K, Giuratrabocchetta S, et al. Does laparoscopic intracorporeal ileocolic anastomosis decreases surgical site infection rate? A propensity score-matched cohort study. Int J Colorectal Dis. 2018;33(3):291–298. doi: 10.1007/s00384-017-2957-7.
 38. Solaini L, Cavaliere D, Pecchini F, et al. Robotic versus laparoscopic right colectomy with intracorporeal anastomosis: a multicenter comparative analysis on short-term outcomes. Surg Endosc. 2019;33(60):1898–1902. doi: 10.1007/s00464-018-6469-5.
 39. Xu H, Li J, Sun Y, et al. Robotic versus laparoscopic right colectomy: a meta-analysis. World J Surg Oncol. 2014;12:27. doi: 10.1186/1477-7819-12-274.
 40. Ma Sa, Chen Y, Chen Y, et al. Short-term outcomes of robotic-assisted right colectomy compared with laparoscopic surgery: A systematic review and meta-analysis. ASJSUR 2019;42(5):589–598. doi:10.1016/j.asjsur.2018.11.002.
 41. Park JS, Kang H, Park SY, et al. Long-term oncologic after robotic versus laparoscopic right colectomy: a prospective randomized study. Surg Endosc. 2018;33(9):2975-81. doi:10.1007/s00464-018-6563–6568.
 42. Kang J, Park YA, Baik SH, et al. A comparison of open, laparoscopic, and robotic surgery in the treatment of right-sided colon cancer. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016;26(6):497–502. doi:10.1097/SLE.0000000000000331.
 43. Remzi FH, Kirat HT, Kaouk JH, et al. Single-port laparoscopy in colorectal surgery. Colorectal Dis. 2008;10(8):823–826. doi:10.1111/j.1463-1318.2008.01660.x.
 44. Bucher P, Pugin F, Morel P. Single port access laparoscopic right hemicolectomy. Int J Colorectal Dis. 2008;23(10):1013–1016. doi:10.1111/j.1463-1318.2008.01660.x.
 45. Vettoretto N, Cirocchi R, Randolph J, et al. Single incision laparoscopic right colectomy: a systematic review and meta-analysis. Colorectal Dis. 2014;16(4):O123–132. doi:10.1111/codi.12526.
 46. Dong B, Luo Z, Lu J, et al. Single-incision laparoscopic versus conventional laparoscopic right colectomy: A systematic review and meta-analysis. Int J Surg. 2018; 55:31–38. doi:10.1016/j.ijsu.2018.05.013.
 47. Juo YY, Luka S, Obias V. Single-incision robotic colectomy (SIRC): Current status and future directions. J Surg Oncol. 2015;112(3):321–325. doi:10.1002/jso.23935.
 48. Sheng QS, Pan Z, Chai J, et al. Complete mesocolic excision in right hemicolectomy: comparison between hand-assisted laparoscopic and open approaches. Ann Surg Treat Res. 2017;92(2):90–96. doi:10.4174/astr.2017.92.2.90.
 49. Wang G, Zhou J, Sheng W, et al. Hand-assisted laparoscopic surgery versus laparoscopic right colectomy: a meta-analysis. World J Surg Oncol. 2017;15(1):215. doi:10.1186/s12957-017-1277-2.
 50. Li F, Zhou X, Wang B, et al. Comparison between different approaches applied in laparoscopic right hemi-colectomy: A systematic review and network meta-analysis. Int J Surg. 2017;48:74–82. doi: 10.1016/j.ijsu.2017.
 51. Li H, He Y, Lin Z, et al. Laparoscopic caudal-to-cranial approach for radical lymph node dissection in right hemicolectomy. Langenbecks Arch Surg. 2016;401(5):741–746. doi:10.1007/s00423-016-1465-5.
 52. Zarzavadjian Le Bian A, Cesaretti M, Smadja C, et al. Total laparoscopic right colectomy: the duodenal window first approach. Surg Oncol. 2016;25(2):117–178. doi:10.1016/j.suronc.2016.04.001.
 53. Benz S, Tam Y, Tannapfel A, et al. The uncinate process first approach: a novel technique for laparoscopic right hemicolectomy with complete mesocolic excision. Surg Endosc. 2016;30(5):1930–1937. doi:10.1007/s00464-015-4417-1.
 54. Milone M, Elmore U, Allaix ME, et al. Fashi­oning enterotomy closure after totally laparoscopic ileocolic anastomosis for right colon cancer: a multicenter experience. Surg Endosc. 2019. doi:10.1007/s00464-019-06796-w. [Epub ahead of print]
 55. Ibáñez N, Abrisqueta J, Luján J, et al. Isoperistaltic versus antiperistaltic ileocolic anastomosis. Does it really matter? Results from a randomized clinical trial (ISOVANTI). Surg Endosc. 2019;33(9):2850-7. doi:10.1007/s00464-018-6580-7.
 56. Sugiyama M, Sakaguchi Y, Oki E, et al. Clinical significance of closure of mesenteric defects in laparoscopic colectomy: a single-institutional cohort study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016;26(1):82–5. doi: 10.1097/SLE.0000000000000234.
 57. Cabot JC, Lee SA, Yoo J, et al. Long-term consequences of not closing the mesenteric defect after laparoscopic right colectomy. Dis Colon Rectum 2010;53(3):289–292. doi:10.1007/DCR.0b013e3181c75f4.
 58. Tsai KL, Lai WH, Lee KC, et al. Long-term consequences of nonclosure of mesenteric defects after traditional right colectomy. Biomed Res Int. 2018;2018:9123912. doi:10.1155/2018/9123912.
 59. Dostalik J, Gunkova P, Martinek L, et al. 1000 laparoscopic colorectal operations. Rozhl Chir. 2011;90(8):457–462.
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2020 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se