Zpráva z jednání redakční rady Rozhledů v chirurgii dne 6. 3. 2013


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 4, s. 213-214.
Kategorie: Zprávy

Místo: Autoklub, Opletalova ulice, Praha 1
Program:
M. Hájek: Přivítání členů redakční rady (RR) a úvodní poznámky šéfredaktora
M. Ryska: Informace o ročníku 2012
Cíle – strategie
Aktualizace RR a návrh garantů oborů

Rozhledy v chirurgii (RvCH) vycházejí měsíčně v nákladu 2000 ks, abstrakta sdělení jsou uváděna průběžně v PubMed, Medline, Elsevier, Ebcohost, Medline přes servisní organizaci MeDitorial, se kterou je připravena smlouva na následující období s tím, že fulltexty publikovaných sdělení v RvCH budou na jejich webové stránce uváděny s ročním zpožděním. Nadále budou fulltexty uváděny na modré webové stránce naší společnosti s vyhledávačem (je nutné urychleně dopracovat aktualizaci archivu a průběžně stránku doplňovat).

Zhodnocení roku 2012

V roce 2012 vyšlo 12 čísel časopisu RvCH v celkovém objemu 709 stran. Podařilo se dohnat čtyřměsíční skluz edice z roku 2011. Ročník 2012 obsahoval 88 článků: 14 souhrnných sdělení, 41 původních prací, 22 kazuistik, 11 příloh postgraduálních vzdělávání.

Celkem bylo v roce 2012 vloženo do redakčního systému RvCH 106 článků: 57 původních prací, 21 souhrnných sdělení, 28 kazuistik.

Byla dodržována struktura časopisu, nicméně trvale se projevuje nedostatek kvalitních souhrnných sdělení.

Recenzenti nedoporučili k publikování: 11 původních prací (19,2 %), 4 kazuistiky (14 %).

Po obdržení recenzních vyjádření na připomínky nereagovali autoři: 7 původních prací, 1 souhrnného sdělení, 4 kazuistik (+ 1 kazuistika byla autory stažena). Většinou se jednalo o články, které byly recenzenty doporučeny k přepracování.

Ostatní články jsou v recenzním řízení, nebo je autoři upravují dle připomínek.

Recenzní řízení: V roce 2012 bylo provedeno 200 recenzí, z toho 13 opakovaných. 12 recenzí bylo formálních (6 %) – většinou pouhá jedna věta nebo opsaný název a jedna věta, neobsahovaly žádné hodnocení ani konkrétní výhrady. V průměru trvá recenzní řízení 14 dnů, jen výjimečně (3 %) recenzent nedodrží termín, většinou pak reaguje po urgenci. Celkem se vyskytlo 5 případů, kdy recenzent nereagoval vůbec. Recenzent za vypracovanou recenzi dostává honorář 500,- Kč.

Postgraduální vzdělávání: Tato sekce časopisu je pozitivně hodnocena zejména ze strany mladých chirurgů. Nicméně se projevuje velmi rozdílný přístup editorů – někteří přistupují k souboru textů velmi odpovědně, jiní jen objednají a přepošlou články, aniž by provedli editační práci. V jednom případě editor články ani nečetl.

Hospodaření za rok 2012: Převedený dluh časopisu vůči České lékařské společnosti JEP z roku 2011 ve výši 290 000,- Kč se podařilo uhradit. Náklady na časopis za rok 2012 dosáhly 1 935 547,- Kč včetně splaceného dluhu, celkový výsledek hospodaření byl se ztrátou 197 530,- Kč. Rozhledy v chirurgii se tak staly ekonomicky zdravé, a to nehledě na skutečnost, že až na ojedinělé výjimky se členové RR nepodíleli na předjednání inzerce tak, jak bylo dojednáno při schvalování edičního plánu na rok 2012.

Závěr

Celkově je ročník 2012 hodnocen pozitivně, a to jak z hlediska zavedení standardního recenzního řízení, tak úrovní redakční práce a nastavení ekonomiky. Byl dodržen ediční plán.

Plán na rok 2013

Cílem práce redakční rady a redakce v dalším období je pro RvCH získat impact factor (IF). Podmínkou získání IF je dosažení potřebného citačního indexu. To lze následujícími opatřeními.

I. Zkvalitnění recenzního řízení. Aktualizace RR tak, aby členové byli zárukou kvalitně provedené recenze. Každá publikovaná práce musí mít dva citační odkazy na předchozí publikace v RvCH za poslední 2–3 roky (úkol pro recenzenty). Nově navržení členové na základě jejich kvalitní recenzní práce v roce 2012: Prof. MUDr. František Antoš, CSc., Doc. MUDr. František Bělina, CSc., Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc., Prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc., Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D., Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. Převedení členů redakční rady do čestné redakční rady: Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., Prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Stanovit garanty jednotlivých oborů s následujícími úkoly: 1 – v případě potřeby budou navrhovat recenzenty, 2 – rozhodovat v případě protichůdných vyjádření recenzentů, 3 – v případě potřeby dělat opakované recenze. Měli by věnovat pozornost a přečíst zvláště pečlivě ve formátu pdf články z oboru, který garantují.

Navržení a schválení garanti oborů (bez titulů): Obecná chirurgie – A. Gryga, Laparoskopická – robotická chirurgie – A. Ferko, Onkochirurgie – M. Duda, Intenzivní péče – F. Vyhnánek, Obecná traumatologie – I. Čižmář, Ortopedie a traumatologie končetin – J. Bartoníček, Urologie – M. Babjuk, Hrudní chirurgie – J. Schützner, Cévní chirurgie – P. Šebesta, Neurochirurgie – D. Netuka, Plastická chirurgie – M. Tvrdek, Koloproktologie – J. Hoch, Metabolická chirurgie – M. Fried

Recenznímu řízení je třeba věnovat co největší pozornost, protože je základem pro zvýšení kvality časopisu. Recenze by měla sledovat nejen obsahovou, ale i formální stánku – strukturu textu, kvalitu souhrnu, který jde do zahraničních databází, popis aparátu v češtině i angličtině atd. – autoři v naprosté většině nedodržují pokyny autorům, v 80 % jsou žádáni o úpravu nebo doplnění. Je třeba vyvíjet neustálý tlak na formální úpravu příspěvků.

Závěr recenze musí být jednoznačný: 1) zveřejnit beze změn, 2) provést změny (jaké), 3) přepracovat a znovu podat k recenznímu řízení, 4) nepublikovat v RvCH (téma neaktuální, nejde o typ článku, který autor uvádí, článek je vhodný pro jiný časopis apod…). V případě 2) a 3) by měla recenze obsahovat návrhy, jak v případě dílčích úprav nebo přepracování textu postupovat, na co se zaměřit, v případě 4) zdůvodnění.

Pokud recenzent přistupuje k recenznímu řízení opakovaně formálně, už není oslovován a neměl by být členem RR. Pokud recenzent nemá čas, měl by to obratem oznámit, případně navrhnout za sebe náhradu.

II. Získat anglické souhrnné publikace od frekventně citovaných autorů – úkol pro členy čestné redakce RvCH. Jedině touto cestou lze získat dostatečný počet citací v poměru na počet uveřejněných článků. Publikujícím zahraničním autorům by bylo navrženo členství v čestné redakční radě.

Postgraduální vzdělávání. Editor články nejen zadává, ale garantuje jejich kvalitu. Úroveň postgraduálů by zvýšilo, kdyby byly názornější – v některých nejsou obrázky ani schémata, text není ani nijak strukturovaný.

Zvážit, zda nezařazovat do Postgraduálu souborné články zkušeností z jednotlivých pracovišť. Často jsou vkládány do redakčního systému jako souhrnná sdělení nebo dokonce původní práce, ale recenzenty jsou zamítány. Je potřeba zvážit, zda od roku 2014 i u článků zařazených do Postgraduálního vzdělávání nepřidávat český a anglický souhrn s tím, že se objeví ve světových databázích ve standardní podobě. Z toho plyne potřeba podstatně zlepšit kontrolu kvality, zaměření a formální stránky zpracování. Autoři jednotlivých příspěvků by doplnili krátký český a anglický souhrn tak, aby jejich citace ve světových databázích byla úplná.

Udržení ekonomiky včetně inzercí a event. aktualizace layoutu – úkol pro redakci a redakční radu. Současná platba za celý ročník pro člena ČCHS ve výši 500,- Kč, tj. 41,70 Kč za jeden výtisk, neodpovídá nákladům a je neudržitelná. Zvýšení členského poplatku o 250,- Kč právě o navýšení platby za ročník na 750,- Kč bylo z tohoto pohledu nutností. Rozdíl v reálném nákladu na jeden výtisk v částce cca 20 Kč bude uhrazen z inzercí.

Další návrhy.

Nekrology, vzpomínky životní jubilea: Zvážit pravidla pro zveřejňování nekrologů a vzpomínek na významné osobnosti z oboru, posílat včas – nekrolog nebo vzpomínku k životnímu jubileu není vhodné zveřejňovat 3 až 4 měsíce po předmětném datu, vyvolává to dojem, že časopis není aktuální, optimální rozsah půl strany, maximální rozsah 1 strana (2500, resp. 4500 znaků plus kvalitní fotografie, jen skutečně významné osobnosti).

Zprávy z kongresů, komentáře: V RvCH až na výjimky chybějí zprávy z kongresů, workshopů a jiných významných odborných událostí, chybějí aktuální komentáře k publikovaným sdělením.

Redakce časopisu Rozhledy v chirurgii


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se