Česká bariatrie v roce 2010


Kasalický M., Bařinka A., Beňo P., Černý S., Čierny M., Dostalík J., Holéczy P., Hroch T., Hrubý M., Karnos V., Michalský D., Pacholík K., Rejholec J., Svoboda L., Tvarůžek J., Verner T., Volšanský P., Vraný M.: Czech Bariatry in 2010

Introduction:
It is only during the past two decades, when obesity has become to be considered a pandemic disorder. However, in 1953 Varco performed jejunoileal bypass as the world’s first bariatric surgical procedure. 30 years later, Pešková performed the first bariatric surgery – a gastroplasty – in Czechoslovakia. From 1984 she started to perform fixed gastric bandages, through laparotomic approach at that time. The first laparoscopic fixed bandage in Czechoslovakia was performed in 1993. Over the years, the number of surgical procedures to treat morbid obesity, as well as the number of bariatric surgeons, continued to increase. In 2004, Czech Bariatric Section of the Czech Surgical Society and the Czech Society of Obesitology of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně, were established.

Material and Methods:
170 bariatric surgeries were performed in the Czech Republic in 1999. The majority of procedures included fixed gastric bandage, rarely, adjustable bandage was performed. At that time, bariatric procedures were performed at five sites only. However, over the past 10 years, bariatric surgery has largely developed in the Czech Republic. The exact number of bariatric procedures completed per year was unknown, therefore, 21 surgical clinics, at which bariatric procedures are performed, were contacted from January to June 2010. Heads of the clinics were asked to provide basic data on surgical treatment of obesity. The aim of the study was to analyze the situation in bariatric surgery in the Czech Republic at the end of 2009. A total of 18 clinics (85.8%) joined the study and provided their own statistical data. 14 of them perform over 20 bariatric procedures a year.

Results:
The analysis data showed that, in 2009, a total of 1558 bariatric procedures were completed at 18 surgical clinics and approximately 1600 procedures were performed in the whole Czech Republic. However, out of the total, over 230 patients were foreigners. In 99% of bariatric procedures in morbid obese subjects, laparoscopic approach was used.

Conclusion:
Over the ten year period, the number of clinics performing over 20 bariatric procedures a year increased from five to 14 clinics and the number of bariatric procedures increased from 170 to 1600 procedures a year. It is 900% increase, compared to the year 1999! Nevertheless, compared to other countries, e.g. Austria, the number of bariatric procedures does not correspond with prevalence rates of obesity in the Czech Republic.

Key words:
morbid obesity – bariatric surgery – questionnaire


Autoři: M. Kasalický 1;  A. Bařinka 2;  P. Beňo 3;  S. Černý 4;  M. Čierny 5;  J. Dostalík 6;  P. Holéczy 7;  T. Hroch 8;  M. Hrubý 9;  V. Karnos 10;  D. Michalský 11;  K. Pacholík 12;  J. Rejholec 13;  L. Svoboda 14;  J. Tvarůžek 15;  T. Verner 16;  P. Volšanský 17;  M. Vraný 18
Působiště autorů: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze 1;  Chirurgické oddělení FN Plzeň 10;  I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 11;  Chirurgické oddělení, Městská nemocnice v Litoměřicích 12;  Chirurgické oddělení, Nemocnice Děčín 13;  ISCARE, Praha 14;  Nemocnice sv. Zdislavy, Velké Meziříčí 15;  Chirurgicko-traumatologické oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav 16;  Endoskopické centrum, Oblastní nemocnice Kolín 17;  Chirurgické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou 18;  Chirurgické oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí 2;  Chirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 3;  Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha 4;  Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav 5;  Chirurgická klinika, FNO Ostrava 6;  Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava-Vítkovice 7;  Chirurgická klinika FN Hradec Králové 8;  Panochova nemocnice, Turnov 9
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 4, s. 222-225.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Přestože až v posledních dvou dekádách je obezita považována za pandemické onemocnění, již v roce 1953 provedl Varco jejunoileální bypass jako první bariatrickou operaci na světě. 30 let poté byla u nás provedena první operace pro léčbu obezity. Pešková tehdy provedla první gastroplastiku v Československu. Od roku 1984 pak prováděla fixní žaludeční bandáže, v té době ještě z laparotomie. V roce 1993 byla u nás provedena první fixní bandáž laparoskopicky. V dalších letech počty chirurgických výkonů pro léčbu morbidní obezity a i počty bariatrických chirurgů postupně narůstaly. V roce 2004 byla založena Bariatrická sekce České chirurgické společnosti a České obezitologické společnosti CLS JEP.

Materiál a metoda:
V roce 1999 bylo v Česku provedeno 170 bariatrických operací. Téměř vždy se jednalo o fixní žaludeční bandáž a jen výjimečně byla provedena bandáž adjustabilní. V té době se bariatrické operace ve větší míře prováděly jen na 5 pracovištích. V posledních 10 letech však došlo k rozvoji bariatrie i v Česku. Vzhledem k tomu, že nebyl znám přesný počet bariatrických operací, které jsou ročně u nás prováděny, bylo v první polovině roku 2010 osloveno 21 chirurgických pracovišť, na kterých se bariatrická chirurgie provádí. Primáři jednotlivých pracovišť byli požádáni o poskytnutí základních statistických údajů týkajících se chirurgické léčby obezity. Cílem práce bylo analyzovat stav bariatrické chirurgie v Česku ke konci roku 2009. Odpovědělo a vlastní statistická data poskytlo celkem 18 pracovišť (návratnost 85,8 %). Na 14 z nich je prováděna bariatrie u více jak dvaceti nemocných ročně.

Výsledky:
Z analýzy vyplynulo, že v roce 2009 bylo na 18 pracovištích provedeno 1 558 bariatrických operací, v celém Česku celkem přibližně 1 600. Z. tohoto počtu nemocných bylo více jak 230 nemocných z jiných zemí. Bariatrické operace u morbidně obézních nemocných byly v 99 % provedeny laparoskopicky.

Závěr:
Za 10 let byl v Česku nárůst bariatrických pracovišť, kde se provádělo více jak 20 operací ročně, z pěti na čtrnáct a počet bariatrických operací stoupl ze 170 na 1600 ročně. To je oproti roku 1999 nárůst o více jak 900 %! Přesto počty bariatrických operací, ve srovnání např. s Rakouskem, neodpovídají dané prevalenci obezity v České republice.

Klíčová slova:
morbidní obezita – bariatrická chirurgie – dotazník

ÚVOD

Prevalence obezity celosvětově stoupá jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích, a od osmdesátých let minulého století se v řadě evropských zemí více než ztrojnásobila. Odborníci hovoří již o pandemii. V Evropě dnes dosahuje prevalence obezity v průměru 10–20 % u mužů a 15–25 % u žen. Evropa má přibližně 700 milionů obyvatel, 40 milionů Evropanů trpí různým stupněm obezity. V České republice více než 50 % dospělé populace má nadváhu, každý pátý dospělý Čech je obézní, má BMI ≥ 30 [1, 2].

Tato situace je důsledkem jednak změny životního prostředí, které navozuje pozitivní energetickou bilanci v důsledku konzumace energeticky bohaté potravy, jednak sedavého způsobu života. Obezita se v posledních letech stala, hned po kouření, nejčastější příčinou úmrtí mezi faktory, kterým lze předcházet. Stoupá i prevalence těžké, tedy morbidní obezity, kterou charakterizuje index tělesné hmotnosti BMI ≥ 40 [1–3].

Léčbou morbidní obezity se moderní medicína zabývá již mnoho desetiletí, ale až v posledních dekádách byla těžká obezita všeobecně uznána jako nemoc. Cílem léčby obezity je redukce tukových zásob, zejména redukce viscerálního tuku a snížení kardiovaskulárních a metabolických rizik. Při léčbě obezity se navozuje negativní energetická bilance nízkoenergetickou dietou a zvýšenou pohybovou aktivitou. Nezbytnou součástí redukčního režimu je kognitivně behaviorální modifikace životního stylu, která významně napomáhá udržení hmotnostního poklesu. Cílená farmakoterapie přispívající k úpravě či regulaci metabolické poruchy se stala součástí komplexní léčby obezity a jejích komplikací.

U morbidní obezity zmíněná komplexní léčba včetně farmakologické podpory většinou nestačí. Při selhání konzervativní léčby u nemocných s BMI větším než 35–40 je v případě jejich souhlasu indikována chirurgická, tedy bariatrická léčba [4]. Počátky chirurgické léčby obezity se datují do 50.–60. let, ale velký rozvoj nastal až se zavedením miniinvazivní metody laparoskopické chirurgie. Díky progresivnímu rozvoji laparoskopické chirurgické metody zaznamenává i bariatrická chirurgie dynamický rozvoj [5].

V České republice se v 80. letech jako první začala bariatrické chirurgii věnovat paní profesorka Pešková, která v roce 1983 provedla u nás první operaci pro léčbu obezity – gastroplastiku. Od gastroplastik, které neměly takový efekt, záhy přešla na tehdy novější metodu fixní žaludeční bandáže. Operace byly prováděny z velké horní střední laparotomie. V tomto období se u nás prováděly jen fixní bandáže žaludku. Od roku 1993 se začaly tyto bandáže provádět převážně laparoskopicky. V roce 1994 byla bariatrie v Čechách a na Moravě rozšířena o metodu adjustabilní švédské gastrické bandáže prováděné laparoskopickou metodou. Metoda adjustabilní gastrické bandáže nebyla hrazena ze zdravotního pojištění a tak byla prováděna ve velmi omezeném počtu [6].

Dovolujeme si odhadnout, že v roce 1999 bylo v Česku přibližně provedeno 170 bariatrických operací. Téměř vždy se jednalo o fixní žaludeční bandáž a jen výjimečně byla provedena bandáž adjustabilní, nejčastěji švédská – SAGB. V té době se tyto operace ve větší míře prováděly asi jen na 5 pracovištích. Chirurgů, kteří tehdy prováděli více jak 20 bariatrických operací za rok, nebylo více jak pět. Situace se začala významně měnit na začátku desátých let tohoto století. Počet morbidně obézních jedinců narůstal a konzervativní léčba nepřinášela potřebný dlouhodobý efekt redukce hmotnosti. Bariatrická chirurgie si postupně našla místo v komplexní léčbě morbidně obézních. Rozšířil se počet prováděných metod, kdy kromě bandáží se u nás začaly provádět různé typy gastrických bypassů. V březnu roku 2005 byla založena Bariatrická sekce České chirurgické společnosti a České obezitologické společnosti ČLS JEP.

Cílem naší práce bylo analyzovat stav bariatrické chirurgie v Česku ke konci roku 2009.

MATERIÁL A METODA

V první polovině roku 2010 bylo osloveno 21 chirurgických pracovišť, na kterých se provádí bariatrická chirurgie. Primáři byli požádáni o poskytnutí základních statistických údajů týkajících se chirurgické léčby obezity na jejich pracovišti. Od kdy je chirurgická léčba na pracovišti prováděna a počet všech bariatrických operací za toto období. Dále pak za rok 2009 – počet a typ operací, počet tuzemských a zahraničních pacientů, počet laparoskopických a laparotomických přístupů a počet pooperačních komplikací (časných a pozdních). Odpovědělo a vlastní statistická data poskytlo celkem 18 pracovišť (návratnost 85,7 %). Primáři z dvou dalších z oslovených pracovišť uvedli, že bariatrii provádějí jen sporadicky a následnou statistiku nemocných neprovádějí. Získali jsme údaje téměř od všech oslovených pracovišť. Data byla zpracována algebraicky a zpracována do tabulek.

VÝSLEDKY

Průměrná doba, kdy je na pracovišti bariatrická chirurgie prováděna, je 7,8 roku v rozmezí 4–27 let. Historicky nejdéle, od roku 1983, je bariatrie prováděna na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Na všech českých pracovištích bylo v letech 1983 až 2009 celkem provedeno 6 681 bariatrických operací (Tab. 1). V současnosti na 14 pracovištích je prováděno více jak dvacet operací pro morbidní obezitu za rok.

Tab. 1. Souhrnná tabulka české bariatrie v letech 1983–2009 Tab. 1. Tabulated summary of the Czech bariatry in1983–2009
Souhrnná tabulka české bariatrie v letech 1983–2009
Tab. 1. Tabulated summary of the Czech bariatry in1983–2009

V roce 2009 bylo na 18 pracovištích provedeno celkem 1 558 bariatrických operací, z toho českých nemocných bylo 1 324. Bylo provedeno 976 adjustabilních gastrických bandáží, 501 sleeve gastrektomií, 72 bypassů a 3 biliopankreatické diverze. Dále byly v roce 2009 prováděny gastroplikace, ale přesný počet provedených operací se bohužel nepodařilo získat (Tab. 2).

Tab. 2. Počet bariatrických operací za rok 2009 Tab. 2. Data on bariatric procedures in 2009
Počet bariatrických operací za rok 2009
Tab. 2. Data on bariatric procedures in 2009
AGB – adjustabilní gastrická bandáž; SG – sleeve gastrectomy: GBP/MGBP – gastrický/minigastrický bypass; BPD/DS – biliopankreatická diverze/duodenální switch: GP – gastroplikace( + ? další nezjištěný počet operací); Cz – čeští pacienti; Ciz – zahraniční pacienti; LSC – operace primárně laparoskopickou metodou; LT – operace primárně otevřeně, laparotomicky

DISKUSE

V posledních dvaceti letech se bariatrická chirurgie dynamicky rozvíjí. Tento rozvoj především umožnil paralelní rozvoj miniinvazivní laparoskopické metody s vývojem stále dokonalejšího instrumentária. Dalším důvodem je i zmiňovaná pandemie obezity.

V celosvětovém měřítku je situace ještě dynamičtější. V roce 1998 bylo celosvětově provedeno asi 40 tisíc bariatrických operací, v roce 2008 to bylo již 344 221 výkonů pro morbidní obezitu. To je nárůst oproti roku 1998 o 761 %. 92 % těchto operací bylo provedeno laparoskopicky. Celkový počet bariatrických chirurgů na světě se v současnosti odhaduje na 4 680. Na celkovém počtu provedených operací se Roux-Y gastrický bypass podílel 49 %, adjustabilní gastrická bandáž 42 %, sleeve gastrectomy 6 % a biliopankreatická diverze 3 % [7, 8].

V Evropě v roce 2008 podstoupilo 66 769 morbidně obézních pacientů bariatrickou operaci. Z těchto operací bylo nejvíce adjustabilních gastrických bandáží (AGB). Jejich podíl byl 42,2 %. Gastrických bypassů bylo provedeno 42,2 %, sleeve gastrektomií (SG) 7,5 % a biliopankreatických diverzí (BPD) 4,9 % (Tab. 3) [8].

Tab. 3. Počty bariatrických výkonů v Evropě v roce 2003 a 2008 Tab. 3. Data on bariatric procedures in Europe in 2003 and in 2008
Počty bariatrických výkonů v Evropě v roce 2003 a 2008
Tab. 3. Data on bariatric procedures in Europe in 2003 and in 2008
RYGB – Roux-Y gastrický bypass; AGB – adjustabilní gastrická bandáž; SG – sleeve gastrectomy; BPD/DS – biliopankreatická diverze/duodenální switch. (Minigastrické bypassy se v Evropě téměř neprovádějí).

V Česku bylo v roce 2009 provedeno celkem 1 558 bariatrických operací, kdy jejich procentuální zastoupení se poněkud liší od zbytku Evropy. AGB bylo 62,7 %, SG 32,4 %, GBP 4,7 % a BPD jen 0,2 % (Tab. 4). Na jednom českém pracovišti, které se v rámci komplexní péče o morbidně obézního pacienta úzce specializuje na provádění gastrických bandáží, jich bylo v roce 2009 provedeno 488. Tento počet odpovídá polovině všech v Česku provedených bandáží v roce 2009. Je nasnadě, že tento údaj může zkreslovat statistické vyhodnocení nejčastěji prováděné bariatrické operace na ostatních 17 pracovištích u nás. V případě, že toto pracoviště do statistiky nezahrneme, tak procentuální zastoupení bariatrických operací v Česku je zcela odlišné od evropských pracovišť (Tab. 5).

Tab. 4. Procentuální podíl jednotlivých bariatrických operací za rok 2009 Tab. 4. Percentage rates of individual bariatric procedures in 2009 ***
Procentuální podíl jednotlivých bariatrických operací za rok 2009
Tab. 4. Percentage rates of individual bariatric procedures in 2009
***
AGB – adjustabilní gastrická bandáž; SG – sleeve gastrectomy; GBP/MGBP – gastrický/minigastrický bypass; BPD/DS – biliopankreatická diverze/duodenální switch;

Tab. 5. Porovnání percentuálního podílu jednotlivých bariatrických operací za rok 2009 s Evropou za rok 2008 Tab. 5. Comparison between the percentage rates of individual bariatric procedures in the Czech Republic in 2009 and in Europe in 2008
Porovnání percentuálního podílu jednotlivých bariatrických operací za rok 2009 s Evropou za rok 2008
Tab. 5. Comparison between the percentage rates of individual bariatric procedures in the Czech Republic in 2009 and in Europe in 2008
RYGB – Roux-Y gastrický bypass; AGB – adjustabilní gastrická bandáž; BPD/DS – biliopankreatická diverze/duodenální switch; SG – sleeve gastrectomy

ZÁVĚR

V příštích letech se bude jistě celosvětově bariatrie i nadále dynamicky rozvíjet. Je málo pravděpodobné, že by nárůst počtu operací za dalších 10 let byl celosvětově opět o 700 %. Za posledních 5 let, tedy od roku 2003, se zvýšil počet bariatických výkonů z 146 300 na 344 221, nárůst byl „jen“ o 135 % [8]. Můžeme jen spekulovat, že kdyby se počet bariatrických operací za 10 let zvýšil jen o 100 %, tak bude možná v letech 2018–2019 celosvětově provedeno téměř 700 000 operací pro morbidní obe­zitu ročně. Budeme-li vycházet z tohoto odhadu i pro odhad situace v České republice, tak za 10 let, v roce 2020, by mělo být operováno více jak 3 000 morbidně obézních pacientů ročně. Bude-li však mít výskyt obezity a tím i obezitou podmíněných onemocnění (diabetes 2. typu, hypertenze) stoupající tendenci, nebude ani tento počet bariatrických operací pravděpodobně dostačující.

Další otázkou do širší diskuse by mohla být skutečnost, proč je sleeve gastrectomy prováděna u nás v daleko větším počtu, než v okolních státech.

Prof. MUDr. M. Kasalický, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1 200
160 00 Praha 6


Zdroje

1. Kasalický, M. Tubulizace žaludku chirurgická léčba obezity. Triton 2007, s. 11–16.

2. Millerová, D., et al. Obezita – prevence a léčba. Mladá fronta a.s., 2009, s. 17–23.

3. Černý, S., Kopic, J. Výsledky a komplikace laparoskopické adjustabilní bandáže žaludku – 12 let zkušeností. Rozhl. Chir., 2010, 7, s. 427–432.

4. Kasalický, M., Michalský, D., Housová, J., Haluzík, M. Laparoskopická tubulizace žaludku sleeve gastrectomy další možnost bariatrické restrikce příjmu stravy u morbidně obézních jedinců. Rozhl. Chir., 2007, 86 (11), s. 601–606.

5. Kasalický, M., Fried, M., Pešková, M. Historie a současnost chirurgické léčby morbidní obezity. Sbor. Lék., 2001, 102(2). s. 115–122.

6. Fried, M., Pešková, M., Kasalický, M. History and Technical asepects of Bariatric Surgery in The Czech Republic. Obes. Surg., 1997, 7, No. 5, s. 429–431.

7. Cremieux, P. Y., Ledoux, S., Clerici, Ch., et al. The Impact of Bariatric Surgery on Comorbidities and Medication Use Aminy Obese Patiens. Obes. Surg., 2010, 7, s. 861–870.

8. Buchwald, H. Bariatric Surgery. 14th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Paris, 2009.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se