Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 12. 2008


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 1, s. 42.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: hotel Adalbert, Břevnovský klášter

Přítomni členové výboru podle prezenční listiny

(omluveni: prof. Čapov, doc. Šváb, prim. Gatěk, doc. Dostalík, prim. Czudek, prof. Duda, prim. Gryga, prim. Vraný)

Přítomní členové revizní komise: (omluven prof. Wechsler)

Přítomní hosté: prof. Hájek, prim. Knajfl, dr. Pantoflíček, prof. Schützner, dr. Votoček

I. Kontrola zápisu z 13. 11. 2008

Výbor probral jednotlivé body programu Valné hromady.

Rozeslanou informace SÚKLu vzal výbor na vědomí.

Doplnění: Témata na dvě přílohy do Medical Tribune: na příštím výboru návrhy.

Zápis z minulého výboru byl schválen.

II. Postgraduální vzdělávání

Prof. Antoš se omluvil z jednání výboru a bod bude probrán na Valné hromadě.

III. Jednání s ZP

Dr. Votoček informoval o stavu o jednání s pojišťovnami. Zrekapituloval vznik nového sazebníku. Informace budou přednesena na Valné hromadě.

IV. Rozhledy v chirurgii

Vydavatelství ČLS JEP. Byla sepsána smlouva na rok 2009.

Svolání redakční rady v lednu – ukončení činnosti stávající redakční rady. Musí proběhnout radikální změna redakční rady.

Rozhodnutí státní rady pro odborné časopisy vyznělo pro RvCH pozitivně. Rada doporučila jejich akceptování Univerzitami v ČR.

Ekonomika časopisu bude mírně pozitivní. Inzertní oddělení ČLS nepracuje dobře.

Články do časopisu jsou z velké části na špatné úrovni.

Elektronické přijetí článku – nutné doplnit průběžnou informaci, co se děje s textem.

Je nutné připravit ediční plán na rok 2009.

Každá sekce by měla přispět významnou měrou do čísel RvCH.

Provizorní řešení platné do rozhodnutí nové redakční rady:

Druhé číslo RvCh 2009:

Editorial – prof. Ryska

Souhrnný článek – doc. Vyhnánek

Dva původní články – prof. Třeška

Kazuistika – doc. Havlíček

Dodat do konce roku 2008

Odevzdat k tisku do 15. 1. 09

Třetí číslo RvCH:

Editorial – doc. Havlíček

Jeden původní článek – doc. Vyhnánek

Čtvrté číslo připraví: prof. Hoch

Páté číslo připraví: prof. Pafko

V. Akreditace chirurgických pracovišť – současný stav a IPVZ

Prof. Antoš se omluvil z jednání výboru a bod bude probrán na Valné hromadě.

VI. Vária

Výbor detailně prodiskutoval návrh úprav Stanov ČCHS. Členové výboru změny schválili. Text se zabudovanými změnami bude k dispozici na webu k diskusi pro členskou základnu na Valnou hromadu v roce 2009. Diskuse proběhne přes webové stránky ČCHS.

Vyjádření výboru ohledně nového vypisování Pracovních neschopností – diskuse nad vyhláškou o pracovní neschopnosti podle zákona č. 187/2006 Sb., který nahrazuje zákon č. 54/1956 – dostáváme se do situace, že chirurg bude muset od 1. 1. 2009 velmi složitě vyplňovat PN a navíc na sebe bere zodpovědnost z případných změn a to včetně sankcí (vysoká peněžní pokuta). I když novým kódem bude tato činnost odměněna 5 body (!!), ve své podstatě se nejedná o činnost zdravotní, ale sociální, která by měla spadat spíše pod Ministerstvo sociálních věcí.

Text bude rozeslán ke schválení členům výboru mailem.

Prof. Hoch, který se zúčastnil jednání se VZP, informoval přítomné o výsledku jednání o financování preskripce zdrav. pomůcek pro stomiky. Výbor odsouhlasil návrh prof. Hocha: výbor by měl iniciovat jednání o vzniku stomických center, kde by probíhalo financování mimo paušál nemocnice. Péče je dlouhodobá a nákladná a centra by byla zárukou nejen kvalitní péče, ale i efektivního hospodaření s zdrav. prostředky.

Výbor byl obeslán textem smlouvy o spolupráci mezi ČCHS a EUNI. K textu nebyly žádné připomínky.

Noví členové ČCHS schváleni výborem:

MUDr. Ladislav Mitáš, FN Brno

MUDr. Zdeněk Chovanec, FN u sv. Anny v Brně

MUDr. David Němeček, FTN Praha

MUDr. Alexander Adamec, FTN Praha

MUDr. Radovan Kamenec, Nemocnice Ostrov

MUDr. Miloslav Matoušek, Nemocnice Na Homolce

MUDr. Marek Kalavský, Nemocnice Kyjov

MUDr. Radovan Čech, Nemocnice Jihlava

Další termíny výboru: 15. 1. hotel René, 12. 2. zámek Čechtice, 12. 3. zámek Čechtice, 9. 4. zámek Čechtice, 14. 5. zámek Čechtice, 11. 6. zámek Čechtice


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se