Recenze


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 1, s. 40-41.
Kategorie: Recenze

Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., a kolektív:

Tromboembolická choroba venózneho pôvodu.

Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. Martin, 2008, 251 s., ISBN 978-80-8063-283-0.

Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., chirurgickej obci dobre známy, dlhoročný a skúsený pracovník v oblasti všeobecnej chirurgie a významný predstaviteľ slovenskej angiochirurgie s kolektívom spoluautorov zo Slovenskej republiky a Českej republiky obohatil našu odbornú chirurgickú a angiologickú literatúru o ďalšiu monografiu Tromboembolická choroba venózneho pôvodu. V monografii je uvedený komplexný pohľad na patológiu, patofyziológiu, diagnostiku a liečbu tromboembolickej choroby venózneho pôvodu s uvedením historického vývoja pohľadu až po najnovšie poznatky.

Odborný obsah monografie je starostlivo spracovaný a rozdelený do 24 kapitol so subkapitolami. Za každou kapitolou sú uvedené literárne zdroje s presnými odkazmi najstaršími, staršími i najnovšími zo svetovej, československej, českej i slovenskej literatúry. Text je upravený a vytlačený do dvoch stĺpcov. Je doplnený bohatou, kvalitnou a názornou obrazovou dokumentáciou v podobe kresieb a fotografii vrátane súčasných zobrazovacích techník a patologických nálezov z vlastného klinického a operačného materiálu.

V krátkom úvode je zdôraznené, že tromboembolická choroba (TECH) predstavuje vážny medicínsky a ekonomický problém vo viacerých lekárskych odboroch, ale hlavne v odboroch chirurgických. Poukazuje sa aj na skutočnosť, že najzávažnejší prejav TECH – pľúcna tromboembolia (PTE) je najčastejšou príčinou smrti chirurgických pacientov počas hospitalizácie. Patogenéze venóznej trombózy, zloženiu trombu a jej lokalizácii je venovaná prvá kapitola so všeobecným názvom venózna trombóza. Kapitola tromboflebitída povrchových žíl, popisuje patogenézu, patomorfológiu, klinicky obraz a liečbu varikóznej tromboflebitídy, chemickej tromboflebitídy a trombophlebitis migrans. Poukazuje aj na možnosť pokračovania povrchovej trombózy cez safenofemorálnu junkciu do vena femoralis communis a do ilických žíl. Veľmi dôležitou časťou monografie je kapitola hĺbková venózna trombóza (HVT), ktorá poukazuje na príčiny a patogenézu. Z praktického hľadiska ich rozlišuje na distálne trombózy, ktoré vznikajú vo vena poplitea a vyššie – vena femoralis a vena iliaca. Podrobne sú popísané klinické príznaky, lokalizácia trombóz, ich formy a možnosti ich šírenia z distálnych partii do proximálnych ako aj možnosť utrhnutia trombu pri HVT. V záujme objektivizácie ich klinických symptómov je uvedená kapitola diagnostika venóznych trombóz. Uvádza sa tu flebografia, ktorá pre grafické zobrazenie venóznych trombóz je naďalej považovanou za zlatý štandard. Ultrazvukové vyšetrenie ako neinvazívna metóda má dnes dominantné postavenie. Z ďalších metód pre stanovenie dg. HVT sa uvádza vyšetrenie D-dimerov v plazme, impedančná pletyzmografia, termografia-teletermografia, fibrinogénový test a rádionuklidová flebografia. Samostatnou a komplexne spracovanou je kapitola ultrazvuková diagnostika flebotrombózy dolných končatín a jej klinická interpretácia. V záujme komplexnosti monografie, je tu podrobne spracovaná kapitola trombofilné stavy, ktorá definuje pojem trombofilie, uvádza rozdelenie trombofilných stavov a vybrané trombofilné stavy, ich klinický obraz, diagnostiku a liečbu. Sú tu zdôraznené rizikové faktory trombózy ako aj algoritmus laboratórneho stanovenia trombofilie. Osobitná pozornosť je venovaná trombofilným stavom v gravidite. Poukazuje sa tu na zmeny hemostázy v gravidite, na vrodené a získané trombofilné stavy v gravidite ako aj na prevenciu a liečbu trombofilných stavov v gravidite. Veľmi vhodne je tu zaradená aj kapitola orálne kontraceptíva a trombofilný stav. Kapitola rizikové faktory vzniku trombóz uvádza najčastejšie klinické rizikové faktory TECH a na základe týchto chirurgických pacientov zaraďuje do troch rizikových skupín: – s rizikom nízkym, stredným a vysokým. V kapitole prevencia a profylaxia trombóz sa zdôrazňuje, že medzi najúčinnejšie postupy patria fyzikálne metódy a farmakologická profylaxia hlbokých venóznych trombóz. Liečbe venóznych trombóz je venovaná samostatná kapitola. V tejto sa popisuje antikoagulačná liečba heparínmy a kumarinovými antikoagulanciami, trombolytická liečba, chirurgická liečba hĺbkovej venóznej trombózy a perkutánna mechanická trombektomia. Uvádzajú sa tu indikácie a kontraindikácie uvedených liečebných postupov, ich výsledky, výhody a nevýhody a možné komplikácie.

O závažnosti následkov trombóz podľa výšky lokalizácie pojednávajú kapitoly proximálne venózne trombózy a distálne venózne trombózy. Kapitola posttrombotický syndróm v úvode uvádza jeho definíciu a incidenciu, potom venuje pozornosť jeho etiopatogenéze, diagnostike a klinickému obrazu. Pre liečbu posttrombotického syndrómu sa uvádza kompresívna liečba, medikamentózna liečba a liečba posttrombotického vredu predkolenia. Z chirurgických liečebných postupov sa popisuje stripping a lokálna exstirpácia varixov, spriechodnenie žilového systému a operačné výkony na žilových chlopniach. Záver kapitoly hovorí o posudzovaní zníženej pracovnej schopnosti pri posttrombotickom syndróme.

V monografii je podrobne popísaná najzávažnejšia komplikácia hĺbkovej venóznej trombózy tromboembolická obštrukcia pľúcneho riečiska. Kapitola pľúcna tromboembólia (PTE) popisuje jej incidenciu, ktorá nie je presne známa a jej výskyt možno do určitej miery len odhadnúť. Zdôrazňuje patofyziológiu, pulmonálnu hypertenziu, cor pulmonale acutum a akútnu koronárnu insuficienciu pri PTE. V kapitole klinický obraz pľúcnej tromboembolie na základe klinickej symptomatológie túto rozdeľuje na masívnu pľúcnu embóliu a nemasívnu pľúcnu embóliu. Na základe angiopulmografie rozlišuje ľahkú, ťažkú a masívnu formu PTE. Veľmi inštruktívne popisuje symptómy pľúcnej tromboembolie a podľa priebehu rozlišuje fudrojantnú, pomaly usmrcujúcu a chronickú formu PTE. Je tu krátka zmienka aj o prognóze PTE. Pre diagnostiku PTE sa uvádza RTG pľúc, elektrokardiografické vyšetrenie, echokardiografické vyšetrenie, perfúzna scintigrafia pľúc, angiopulmografia, špirálová počiatočná tomografia a hemodynamické vyšetrenia so zdôraznením, že zlatým štandardom v nejasných klinických prípadoch ostáva stále angiopulmografia, ktorá je tiež predpokladom transvenóznej katétrovej pulmonálnej embolektómie a kontroly úspešnosti liečby. Rozsiahla samostatná kapitola je venovaná biochemickým aspektom pľúcnej tromboembolie s poukázaním na biomarkery, ktoré hrajú úlohu v tromboembolickom procese. Je tu poukázané aj na skutočnosť, že pľúcna tromboembólia sa spája aj s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi zmenami pľúcneho surfaktantového systému. Kapitola diferenciálna diagnostika pľúcnej tromboembolie má snahu odlíšiť ochorenia, ktoré imitujú pľúcnu tromboembóliu a potom sú uvedné inštruktívne diagnostické algoritmy pľúcnej tromboembolie. Prehľadne, ale vyčerpávajúco je spracovaná kapitola liečba pľúcnej tromboembolie, v ktorej je uvedená podporná liečba, antikoagulačná liečba a trombolytická liečba s uvedením mechanizmu trombolýzy, indikácie a kontraindikácie a vlastných skúseností s liečbou pľúcnej tromboembolie streptokinázou. Tu treba zdôrazniť, že zostavovateľ monografie patrí medzi priekopníkov tromboemboľytickej liečby a ako prvý v Československu úspešne intrapulmonálne aplikoval trombolytickú liečbu pri masívnej obojstrannej pľúcnej tromboembolie. O skúsenosti s prvým úspešným prípadom pulmonálnej embolektómie v Československu a zároveň aj v strednej Európe, v roku 1968 sa opiera aj kapitola chirurgická liečba masívnej pľúcnej tromboembólie. Táto popisuje klasickú embolektómiu a. pulmonalis bez extrakorporálnej cirkulácie, modifikáciu klasickej pulmonálnej embolektómie bez extrapulmonálnej cirkulácie, selektívnu pulmonálnu embolektómiu pomocou extrakorporálnej cirkulácie. Záverom tejto kapitoly je kritická úvaha a pojednanie o indikácii pulmonálnej embolektómii. V monografii je uvedená aj nová alternatívna transvenózna pulmonálna embolektómia, fragmentácia tromboembolov v pľúcnom riečisku ako aj zavedenie stentu do uzáveru pľúcnej tepny s pevne adherujúcim trombembolom u pacientov v kritickom stave. Kapitola preventívne výkony na dolnej dutej žile proti masívnej pulmonálnej embolizácii, popisuje metódy extrakaválnej interrupcie, indikácie pre plikáciu dolnej dutej žily a vlastné skúsenosti s preventívnymi spolu s 502 operačnými výkonmi na dolnej dutej žile. O komplexnosti obsahu monografie svedčí aj pojednanie o neskorých následkoch pľúcnej embolizácie v kapitole chronická tromboembolická hypertenzia. Na túto nadväzuje posledná kapitola – chirurgická liečba chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie – endarterektómia pľúcnice, ktorá pojednáva o klinickom obraze, patofyziológii a diagnostike chronickej tromboembolickej hypertenzii, o indikácii endarterektómii artéria pulmonalis, o princípe operácie, operačnom postupe, pooperačnej starostlivosti, o vlastných skúsenostiach a výsledkoch, o medikamentóznej liečbe a o transplantácii pľúc pri chronickej pľúcnej hypertenzii.

Záverom monografie je súhrn zostavovateľa a hlavného autora aj v anglickom a francúzskom jazyku, ktorý zdôrazňuje závažnosť problematiky jednotlivých kapitol a uvádza v súčasnosti akceptované a používané diagnostické a terapeutické postupy na ich riešenie. Uvedená publikácia je kvalitná svojím komplexným odborným obsahom, ktorý sa opiera o historický pohľad, ale zdôrazňuje hlavne najnovšie poznatky o riešenej problematike. Zadelenie a usporiadanie odborného textu a obrazovej dokumentácie v jednotlivých kapitolách a subkapitolách poskytuje dobrý prehľad pri štúdiu a uľahčuje orientáciu v celom texte. Pochvalou sa treba vyjadriť o celkovej grafickej úprave knihy. Táto monografia bude užitočnou pomôckou pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do styku s tromboembolickou chorobou venózneho pôvodu v jej rôznych formách. Poskytne cenné a komplexné informácie lekárom prvého kontaktu, internistom, flebologom, angiologom, všeobecným chirurgom a angiochirurgom, ale aj lekárom všetkých základných a špecializovaných odborov o danej problematike. Bude vhodnou učebnou pomôckou v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní a výchove lekárov. Na Slovensku je to prvá monografia, ktorá problematiku venóznych trombóz a pľúcnych tromboembólii komplexne spracovala a prezentuje.

Prof. MUDr. Július Vajô, DrSc.

II. chirurgická klinika LF UPJŠ FN L. Pasteura Košice


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se