Predikce léčebné odpovědi na adjuvantní lokoregionální chemoterapii po resekci jater pro metastázy kolorektálního karcinomu – předběžné výsledky


Prediction of Treatment Outcome after Adjuvant Loco-regional Chemotherapy Following Liver Resection for Colorectal Metastases – Preliminary Results

Introduction and aim of study:
Czech Republic leads the worldwide league in colorectal cancer’s occurrence. Colorectal liver metastases are detected in about a half of patients with colorectal cancer. Liver resection of colorectal metastases is currently the only potentially curative treatment with a chance for a long-term survival rate. Until now there has remained a question of whether adjuvant HAIC can improve the treatment results of radical resection. The aim of our study is to verify predictive efficiency of thymidylátsyntasis (TS), dihydropyrimidindehydrogenasis (DPD) and thymidinfosforylasis (TP) in patients undergoing adjuvant hepatic artery infusion chemotherapy (HAIC) following radical liver resection for colorectal metastases.

Methods:
From 1990 to 2005 80 patients underwent 84 liver resections for colorectal metastases. R0 resection was achieved in 60 events. Ten patients who underwent R0 resection both for primary cancer and for colorectal liver metastases and who were given portcatheter for HAIC were included in this study. Adjuvant chemotherapy contained 5-fluorourycil (1200 mg/m2) combined with oxyliplatinum and leukovorin. Whole dose was administered via hepatic artery. The samples were procured both from healthy liver tissue and from metastases for imunohistochemical and molecular biological analysis.

Results:
The recurrence of disease was verified in 2 of 10 included patients (20%). We detected neither occurrence of death nor serious complication in early postoperative course in none of ten patients. Low expression of TS was found in both events and very high expression of DPD in one event was detected.

Discussion:
High expression of DPD in one of these patients could contribute to lower outcome of adjuvant chemotherapy. Low expression of TS in both patients responds to the written statement regarding contribution of adjuvant chemotherapy only in patients with high TS level.

Conclusion:
The expression of TS and DPD responds to expected outcome of HAIC. Low number of patient does not permit statistic evaluation.

Key words:
colorectal cancer – liver metastases – loco-regional chemotherapy – prediction of treatment outcome


Autoři: R. Strnad;  M. Ryska;  F. Bělina;  D. Langer;  J. Novotný *;  M. Ludvíková **
Působiště autorů: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, přednosta prof. MUDr. M. Ryska, CSc. ;  Klinika onkologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha, přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc. *;  Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal, CSc. **
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 3, s. 124-128.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod a cíl studie:
ČR zaujímá první místo ve světě v incidenci kolorektálního karcinomu (KR-Ca). U přibližně 50 % nemocných s KR-Ca je diagnostikováno metastatické postižení jater. Resekce jater je v současné době jediný způsob léčby, který nabízí potenciálně kurativní výkon a možnost dlouhodobého přežití. Dosud není uspokojivě vyřešena otázka, zda podání adjuvantní chemoterapie cestou jaterní tepny (HAIC) zlepšuje léčebné výsledky chirurgické resekce. Cílem práce je ověřit prediktivní význam exprese thymidylátsyntázy (TS), dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD) a thymidinfosforylázy (TP) u pacientů podstupujících adjuvantní HAIC po radikální resekci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Metoda:
Do studie jsme zařadili nemocné s histologicky ověřenými metastázami KR-Ca do jater po radikální resekci primárního novotvaru, u nichž byla provedena R0 resekce jater a zaveden portkatétr pro HAIC. K adjuvantní chemoterapii byl podáván 5-fluorouracil (1200 mg/m2) v kombinaci s oxaliplatinou a leukovorinem. Celková dávka byla podána cestou jaterní tepny. Vzorky tkáně pro následné imunohistochemické a molekulárně biologické analýzy byly odebrány z metastáz i ze zdravé jaterní tkáně.

Výsledky:
Rekurenci onemocnění jsme pozorovali u 2 z 10 zařazených (20 %). U žádného z 10 nemocných jsme nezaznamenali ani úmrtí ani vážnou komplikaci v časném pooperačním období. V obou případech rekurence byla pozorována nízká exprese TS a v jednom případě velmi vysoká exprese DPD.

Diskuse:
Vysoká exprese DPD by u nemocného s rekurencí nádorového onemocnění mohla vysvětlovat nižší účinnost adjuvantní léčby. Nízké exprese TS odpovídají literární zkušenosti, že přínos z pooperační léčby má pouze podskupina pacientů, jejichž nádory obsahují vysoké množství TS.

Závěr:
Exprese DPD a TS byly v souladu s předpokladem o účinnosti adjuvantní chemoterapie. Vzhledem k aktuální velikosti souboru není možné dosažené výsledky statisticky hodnotit.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – jaterní metastázy – lokoregionální chemoterapie – predikce léčebné odpovědi


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×