Zásady a principy pro přijímání pacientů na pracoviště intenzivní péče
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP – stanovisko výboru


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2015; 95(4): 186-187
Kategorie: Aktuality/fejeton/historie

Předseda
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice,
Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 112 200,
e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Místopředseda
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: 377 103 501,
e-mail: matejovic@fnplzen.cz


Vědecký sekretář
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u svaté Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
tel.: 543 182 553, e-mail: sramek@fnusa.cz

1. Úvod

Intenzivní péče (IP) se významně podílí na čerpání prostředků na zdravotní péči hrazených z veřejných zdrojů. Je všeobecně přijatým principem, že na pracoviště IP by měly být přijímáni jen nemocní, kde je předpoklad přínosu takovéto péče z pohledu zlepšení zdravotního stavu a kde je příčina zhoršení jejich zdravotního stavu odstranitelná. Údaje o tom, zda všichni pacienti hospitalizovaní na pracovištích IP v České republice (ČR) naplňují uvedený předpoklad, chybí. I při existenci obecných zákonných norem vymezujících náležitosti poskytované zdravotní péče [Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování (předpis č. 372/2011 Sb.) – „Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.“] žádný specifický dokument upravující rámec přijímání pacientů do IP není k dispozici. Z terénní praxe v ČR zaznívá směrem k výboru ČSIM řada neformálních podnětů k problematice přijímání pacientů na pracoviště IP, které lze shrnout do dvou hlavních oblastí: 1. poukazování na situace, kdy k přijetí do IP jsou referováni pacienti nenaplňující zjevně předpoklad přínosu přijetí do IP a 2. jak se chovat v situacích, kdy požadavky na přijetí nemocných do IP převyšují kapacitu pracoviště v daném zařízení. Podněty ze strany členské základny a skutečnost, že formulování obecných principů, které by měly být zohledňovány při přijímání pacientů do IP, je součástí programového prohlášení výboru ČSIM na období 2013–2016, byly hlavními důvody vzniku stanoviska.

2. Proces vzniku stanoviska

Zformování pracovní skupiny pro přípravu dokumentu bylo stanoveno zápisem jednání výboru ČSIM (zápis 5/2013, bod 10) – Černý, Cvachovec, Ševčík. Návrh materiálu byl předložen členům výboru ČSIM dne 22. 1. 2015. (zápis 1/2015, bod 12). Po proběhlém připomínkovém řízení uvnitř výboru ČSIM byl dokument schválen jedenácti členy výboru ČSIM ke dni 10. 4. 2015, dva členové výboru se do určeného termínu nevyjádřili. Výborem ČSIM přijatý text stanoviska byl rozeslán k vyjádření výboru ČSARIM, který jej schválil ke dni 18. 4. 2015.

Po jednání s předsedou ČSARIM bylo rozhodnuto o publikování stanoviska jako společného dokumentu ČSIM a ČSARIM.

3. Zásady a principy pro přijímání pacientů na pracoviště intenzivní péče

 1. Rozhodnutí o přijetí pacienta na pracoviště intenzivní péče (IP) musí být vždy v souladu se základními etickými principy medicíny (respektování pacientovy autonomie, beneficience, nonmaleficience, princip spravedlnosti).
 2. O přijetí pacienta rozhoduje lékař pracoviště IP se specializovanou způsobilostí.
 3. Na pracoviště IP by měl být přijímán pouze pacient, kde:
  a) existuje reálný předpoklad zlepšení klinického stavu,
  b) příčina současného zhoršení je odstranitelná,
  c) lze předpokládat zotavení a obnovení integrity orgánových funkcí.
 4. Existují-li pochybnosti či nejistota o možném přínosu IP, je třeba konat v pacientově předpokládaném zájmu a IP poskytnout. Podle vývoje klinického stavu lze odůvodněnost pokračování v IP přehodnotit.
 5. Pokračování v IP, která je vyhodnocena jako marná či neúčelná, je v rozporu s etickými principy medicíny a pacientovi má být poskytnuta péče přiměřená jeho stavu, včetně péče paliativní v souladu s Doporučením České lékařské komory č. 1/2010 k postupu při rozhodování o přechodu na paliativní léčbu.
 6. Při požadavku přijetí pacienta/ů na pracoviště IP a současně nedostatečné kapacitě pracoviště je rozhodnutí o přijetí/překladu založeno výhradně na:
  a) posouzení předpokládaného přínosu poskytované IP podle povahy základního onemocnění a aktuálního klinického kontextu a 
  b) respektu k etickým principům medicíny.

Kolektiv autorů (abecedně)

Pracovní skupina

 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
 • prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (editor)
 • prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 

Připomínkující skupina

 • doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
 • MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
 • doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
 • MUDr. Ivan Herold, CSc.
 • doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
 • MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
 • prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
 • MUDr. Daniel Nalos
 • MUDr. Ivan Novák
 • MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

předseda výboru ČSIM

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

předseda výboru ČSARIM


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×