eHealth Day 2014


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(2): 107-108
Kategorie: Zprávy

Tradičně v únoru pořádá časopis Sdělovací technika setkání odborníků, zajímajících se o problémy elektronického zdravotnictví – realita, plány, inovace v některých segmentech poskytovaných zdravotních služeb.

Na přípravě a úspěšném průběhu tohoto pracovního dne kromě organizátorů participují zástupci řady institucí, organizací, kteří prezentují jak zkušenosti, tak někteří i novinky, s nimiž seznamují účastníky (letos cca 100) v přednáškovém sále IKEMu v Praze.

Ve stručném přehledu v programovém sledu této jednodenní konference, uvádím některé poznatky, které mne u jednotlivých přednášejících zaujaly.

RNDr. Beneš, šéfredaktor a vydavatel, v úvodu stručně charakterizoval obsahové zaměření tohoto shromáždění. Na vytváření programu se podílely osobnosti z podnikové i akademické sféry a veřejné správy; jsou vybírána aktuální témata a prezentací případových studií lze získat obraz o jejich implementaci v praxi.

Ing. Zeman, předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, informoval o některých aktivitách – o vzniku pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, o vzniku občanského sdružení DASTA o.s. – Sdružení pro podporu a rozvoj standardů elektronického zdravotnictví. Cílem Sdružení je soustřeďovat tvůrce a podporovatele standardů a podporovat účelné zavádění mezinárodních norem pro standardizaci a interoperabilitu elektronického zdravotnictví; má zajistit odbornou garanci ČLS JEP vůči MZ ČR. Informoval o Platformě pro elektronické zdravotnictví v ČR, kterou tvoří zástupci ČLS JEP, ICT Unie o.s. (Sdružení pro informační technologie a telekomunikace), Českého národního fóra pro eHealth o.s., Národního telemedicínského centra LF Univerzity Palackého v Olomouci, Medtel, o.p.s., Kanceláře WHO v ČR a České asociace sester. Poukázal na existenci Memoranda o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví; jeho signatáři se shodují, že tento plán „musí být souhrnem priorit rozvoje využívání informačních a komunikačních technologií v péči o zdraví a ve zdravotnictví a musí podporovat jednotlivé potřeby a cíle, vazby mezi nimi a navrhovat způsoby jejich naplnění a dosažení; musí mít širokou podporu odborné i občanské veřejnosti, a proto musí být vytvářen v úzké spolupráci odborníků i uživatelů…“. Plán „musí v maximální možné míře reflektovat budování eGovernmentu a maximálně sdílet vybudovanou i plánovanou infrastrukturu, musí směřovat především k zájmům a prospěchu pacienta, kvalitnímu, bezpečnému a etickému poskytování zdravotní i sociální péče a musí stavět na pozitivní motivaci všech zapojených subjektů. Nesmí být ve své odborné podstatě ovlivněn komerčními, finančními a politickými tlaky a vlivy“.

Plány a realitu v elektronickém zdravotnictví přiblížil Ing. Čížek z ICT Unie (profesní asociace cca 90 firem z oblasti IT technologií); společně s dalšími institucemi navrhuje jednotný postup v oblasti ezdravotnictví. J. Hlaváček z Compu Group Medical – divize ambulantní SW poukázal na to, že v ambulancích eHealth žilo a bude žít, protože je poháněno poptávkou klientů, motivací uživatelů i nabídkou služeb. J. Horák ze Stapro uvedl, že „bezpapírová nemocnice“ využívá EZD (elektronickou zdravotnickou dokumentaci). P. Kubů, z Intel World Ahead Program, Health Care and Education, prezentoval nové modely péče, integrující zdravotní a sociální služby podle potřeb a možností pacienta. Ing. Linhart, z eVito, uvedl „některé inovace v telemedicínské praxi“. Ing. Borhy z Hewlet Packard na otázku „je potřeba IT ve zdravotnictví“ odpověděl ano, ale nutno mít schválenou strategii na vládní úrovni, aby bylo možno realizovat dlouhodobé projekty, bez ohledu na výsledky voleb.

O praktických zkušenostech s využitím eHealth hovořili prof. Táborský z FN Olomouc – v příspěvku „Klinické aplikace eHealth v kardiologii a vnitřním lékařství“, D. Whitehouse z Ehtel Belgie – v příspěvku „European telemedicine projects-RenewingHealth, United4Health“, Petra LeRoy Čadová, z Evropské komise, DG Sanco, z Bruselu v příspěvku „Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí, využití telemedicíny z pohledu EK“, Ing. Blaha, z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, v příspěvku o „vyhodnocování telemedicínských technologií“, M. Rada z MV ČR v příspěvku „aktivity v oblasti asistivních technologií a telemedicíny“, Tal Harmelin, z obchodního odd. Izraelské ambasády v Polsku v příspěvku „Israel’s Health Care IT Industry“; p. Harmelin pozval účastníky na jubilejní 10. misi českého zdravotnictví do Izraele u příležitosti mezinárodní výstavy a konference Biomed 2014, jejíž součástí bude také odborný program zaměřený na problematiku eHealth a telemedicíny. Tradičními organizátorem těchto misí je obchodní sekce Izraelského velvyslanectví v Praze, která při jejich přípravě spolupracuje s česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou v Praze.

Odpolední blok zahájil MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra zdravotnictví ČR, který mj. uvedl jako jednu ze svých priorit implementaci elektronického zdravotnictví, pro jejíž realizaci chce také využít zkušenosti s využíváním evropských fondů, které získal v Thomayerově nemocnici v Praze ve funkci náměstka ředitele. V tomto akademickém bloku prezentovali zástupci univerzitních pracovišť z celé ČR projekty a aktivity v oblasti eHealth. Prof. MUDr. M. Táborský, Ph.D., MBA, FESC (Fellow of European Society of Cardiology), otec myšlenky vzniku Národního telemedicínského centra (NTC), ve svém příspěvku hovořil o jeho vzniku a aktivitách – ověřování telemedicínských technologií u některých onemocnění, implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů, učebnice interaktivní kardiologie (v české i anglické mutaci), s Platformou pro eHealth spolupracovat na racionálním vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví. Následovaly přednášky zástupců z řady pracovišť: „Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru“ z FEL ZČU, „SeniorInspect – chytrá mobilní asistence“ z FBMI ČVUT, „eHealth, telemedicína a asistivní technologie“ z FEL ČVUT, „Mezinárodní a telekomunikační unie a eHealth“ z FEL ČVUT, „Věda a výzkum v oblasti telemedicíny“ z FEI VŠB TU Ostrava. Zajímavý byl i videopříspěvek z Filipín „Telemedicínský monitoring obézních“ doc. MUDr. L. Středy, Ph.D. z 1. LF UK Praha.

Doc. RNDr. J. Kinkorová, CSc. z Technologického centra AV ČR charakterizovala eHealth v rámci „Programu Horizont 2014–2020“ a poukázala zejména na část „Zdraví, demografická změna a životní pohoda“; rostoucí efektivita péče o zdraví a zvyšující se účinnost preventivních opatření vyvolává růst nákladů na zdravotní a sociální systémy v důsledku stárnutí populace v zemích EU, které přináší nemoci a zdravotní postižení, které nejsou jen národními problémy, ale evropskými. „Předpokladem je excelentní výzkum, pochopení základních determinant zdraví a nemoci, procesu stárnutí a řada dalších. Cestou k dosažení tohoto stavu je dlouhodobá a koordinovaná podpora mezinárodní, mezioborové a meziodvětvové spolupráce.“ Cílem je „Better Health for all“.

Autor pozitivně hodnotí úroveň i obsahové zaměření této konference, která by měla přispět jako řada dalších aktivit různých institucí ke koordinovanému postupu při realizaci vizí eHealth a telemedicíny (včetně podpory Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví), které směřují ke zlepšení prevence i kvalitě poskytovaných zdravotních služeb ve prospěch pacientů.

Podrobnější informace o jednotlivých prezentacích lze získat na web stránce organizátora, kde jsou archivovány:

www.stech.cz, konference, archiv, 2014.

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK,

Praha

e-mail: astoz@lf1.cuni.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2014 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se