Snižuje konzumace čokolády kardiovaskulární riziko?


Does chocolate eating decrease risk of cardiovascular diseases?

A diet regime plays a crucial role in primary and also secondary prevention of chronic diseases such as some types of malignancy, cardiovascular diseases and diabetes. Current dietary guidelines recommend increased intake of fruits and vegetables, which are not only low in calories but also contain plenty of fluids and fibre. They also contain some bioactive substances such as flavanols. Flavanols are mainly contained in cocoa, red wine, black tea and apples. These substances are improving glucose tolerance, decreasing blood pressure, improving endothelial function and they are decreasing thrombocytes adherence. Chocolate can be recommended because of its high cocoa content, which contains not only flavanols but also other bioactive substances such as theobromine, caffeine, lecithin and many others. A research community has paid attention to chocolate from 1990´s when first studies appeared that have not only condemned chocolate as a source of obesity and dental caries but also shown that chocolate can have protective qualities. This article summarizes contemporary knowledge of the positive influence of chocolate intake on development of cardiovascular diseases, on blood pressure level and on some laboratory markers. We can recommend to our patients to consume the highest quality chocolate possible (dark chocolate with high cocoa content) but we have to add that this chocolate intake must be in line with energy demands. The “appropriate” dosage of chocolate can be estimated according to some published studies and it is approx. 50g/week.

Key words:
chocolate, flavanols, cardiovascular risk, CRP


Autoři: E. Sovová 1;  M. Sovová 2;  M. Sova 3;  D. Pastucha 1
Působiště autorů: Lékařská fakulta UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Přednosta: doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph. D., MBA 1;  Lékařská fakulta UP v Olomouci 2;  Lékařská fakulta UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Přednosta: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(5): 257-259
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Dietní zvyklosti hrají velkou roli v primární i sekundární prevenci chronických onemocnění, jako jsou určité typy nádorů, kardiovaskulární onemocnění a diabetes mellitus. Současná dietní doporučení zdůrazňují konzumaci zeleniny a ovoce, potravin, které jsou nejen nízkokalorické, obsahují hodně vody a vlákniny, ale zároveň obsahují některé bioaktivní sloučeniny, jako jsou například flavanoly. Flavanoly jsou obsaženy zejména v kakau, červeném víně, čaji a jablkách. Tyto látky zlepšují glukózovou toleranci, snižují krevní tlak, zlepšují endoteliální funkci a snižují agregaci trombocytů. Jednou z možných doporučených potravin je čokoláda, hlavně pro svůj obsah kakaa, které obsahuje nejen flavanoly, ale i další bioaktivní látky, jako jsou teobromin, kofein, lecitin a další. Čokoládě je věnována pozornost od devadesátých let, kdy se objevily první práce, které ji nezatracovaly jako zdroj obezity a zubního kazu, ale poukazovaly i na její protektivní vlastnosti. Práce shrnuje současné poznatky o pozitivním vlivu konzumace čokolády na vznik kardiovaskulárních onemocnění, na výšku krevního tlaku a některé laboratorní ukazatele. Našim pacientům můžeme doporučit přiměřenou konzumaci co nejkvalitnější čokolády (hořká s vysokým obsahem kakaa) s tím, že tato konzumace bude v souladu s energetickou potřebou jejich organizmu. Jaká je „přiměřená“ dávka lze přibližně stanovit podle publikovaných studií na cca 50 g/týdně.

Klíčová slova:
čokoláda, flavanoly, kardiovaskulární riziko, CRP

Úvod

Dietní zvyklosti hrají velkou roli v primární i sekundární prevenci chronických onemocnění, jako jsou určité typy nádorů, kardiovaskulární onemocnění a diabetes mellitus. Současná dietní doporučení zdůrazňují konzumaci zeleniny a ovoce, potravin, které jsou nejen nízkokalorické, obsahují hodně vody a vlákniny, ale zároveň obsahují některé bioaktivní sloučeniny.

Do popředí se tak dostávají flavonoidy a jejich podskupina flavanoly, kam řadíme hlavně catechin a epicatechin. Flavanoly jsou obsaženy zejména v kakau, červeném víně, čaji a jablkách. Tyto látky zlepšují glukózovou toleranci, snižují krevní tlak, zlepšují endoteliální funkci a snižují agregaci trombocytů (1). Tyto vlastnosti byly potvrzeny i v kontrolovaných studiích, které prováděly dietní intervenci potravinami bohatými na flavanoly a srovnávaly výsledky intervenovaných se skupinou s nízkou konzumací těchto látek (5). Konzumace vysokých dávek flavanolů může dále vést k endoteliálně dependentní vasodilataci spolu se zvýšením NO a je závislá na velikosti dávky (11). Je prokázáno i zvýšení průtoku krve v mozkových cévách po požití flavanolů (19).

Dietní odborníci proto doporučují konzumaci potravin, které flavanoly obsahují. Jednou z možných potravin je i čokoláda, hlavně pro svůj obsah kakaa, které obsahuje nejen flavanoly, ale i další bioaktivní látky – teobromin, kofein, lecitin a další. Čokoládě je věnována pozornost od devadesátých let, kdy se objevily první práce, které čokoládu nezatracovaly jako zdroj obezity a zubního kazu, ale poukazovaly i na její protektivní vlastnosti.

Kakao je část extraktu z kakaových bobů (Theobroma cacao). Kakaová šťáva obsahuje asi 55 % kakaového másla. První dokumentovaná zmínka o čokoládě je od Hernanda Cortéze, který ve své zprávě popisoval králi Karlu I., že Aztéci konzumují „xocolatl“ s vysokým energetickým obsahem. Jedná se o široce konzumovanou pochutinu, která má podle typů různé složení. Tmavá (hořká) čokoláda se vyrábí z kakaových bobů, cukru, lecitinu a kakaového másla. Obsah kakaa je od 35–99%. Mléčná čokoláda se vyrábí z kakaové hmoty, kakaového másla, mléka, lecitinu, obsah kakaa je od 18–55 %. Bílá čokoláda většinou neobsahuje kakaovou sušinu, vyrábí se z kakaového másla a mléka. Nejvíce se konzumuje čokoláda mléčná. Na dalších místech pak čokoláda tmavá a čokoláda bílá. 10 g tmavé čokolády obsahuje asi 120–150 mg polyfenolů (9).

Vliv na vznik kardiovaskulárních onemocnění

Velkou epidemiologickou studii publikovali Buijsse a kolektiv v roce 2010 (2). U 19 357 účastníků studie (vstupně bez anamnézy infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a farmakologické léčby hypertenze) při zahájení zhodnotili dietní návyky včetně konzumace čokolády. Po průměrně osmi letech sledování prokázali, že skupina s největší konzumací čokolády má snížené riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody RR=0,61 (95 % CI 0,44–0,87), dále snížený systolický i diastolický TK. Inverzní asociace byla silnější pro cévní mozkovou příhodu RR=0,52 (0,30–0,89) než pro infarkt myokardu RR= 0,73 (0,47–1,15) a nižší tlak vstupně vysvětlil 12% redukci rizika. Výsledky nebyly závislé na věku ani na BMI pacientů.

Podobné výsledky přinesla recentní studie u téměř 5000 osob v Americe (8). Konzumace čokolády byla inverzně spojena se vznikem ischemické choroby srdeční a také s nálezem koronárního kalcia hodnoceného u 2217 osob pomocí CT vyšetření (7).

Výsledky potvrdila metaanalýza studií provedená v roce 2011 (18), která hodnotila sedm studií u 114 tisíc osob, z nich byl u pěti prokázán vliv konzumace čokolády na vznik kardiovaskulárních onemocnění (maximum redukce rizika o 37 %) a snížení vzniku mozkové mrtvice (maximum redukce 29 %).

Ve studii Women’s Health Study byl také prokázán větší vliv konzumace čokolády na vznik cévní mozkové příhody než na vznik akutního infarktu myokardu (15).

Mostofsky a kolektiv prokázali na skupině 31 823 starších žen, že konzumace čokolády snižuje riziko úmrtí na srdeční selhání o třetinu při konzumaci čokolády 1–2 porce za týden (16). Vliv konzumace čokolády byl ve tvaru J křivky, kdy konzumace více než 3–6 porcí týdně zvyšovala riziko asi následkem zvýšeného příjmu kalorií, tuku a cukru.

Čokoláda a hypertenze

Metaanalýza studií publikovaná v roce 2010 prokázala snížení systolického i diastolického krevního tlaku po nejméně 14 denní konzumaci čokolády u pacientů s prehypertenzí a hypertenzí (18). Tato pozitivní změna nebyla prokázána u normotenzních osob. Metaanalýza také neprokázala asociaci mezi dávkou, dobou podání, věkem, BMI a snížením krevního tlaku.

Taubert a kolektiv podávali ve své studii pacientům s neléčenou hypertenzí 6,3 g tmavé čokolády denně po dobu 18 týdnů a prokázali signifikantně významný pokles systolického i diastolického TK (20). Limitací studie ale bylo to, že kontrolní skupina jedla bílou čokoládu, což mohlo výsledek zkreslit. Jiná studie prokázala vliv podávání čokolády na pokles krevního tlaku správně hodnoceného pomocí 24 hodinové monitorace (4).

Čokoláda a diabetes

Oba a spol. prokázali ve své studii snížení vzniku diabetes mellitus u osob konzumující čokoládu v japonské populaci (17). Riziko se snížilo o 35 % u mužů a o 23 % u žen. Některé experimenty u krys ukazovaly na možnost zlepšení inzulinové rezistence po podání extraktu z kakaa (13), existuje ale málo klinických studií, které by tuto skutečnost potvrzovaly (10).

Čokoláda a laboratorní parametry

Efekt podání čokolády na hladinu krevních lipidů byl studován pouze v malých studiích. Publikovaná metaanalýza (12) hodnotila randomizované studie, nalezla pouze 8 studií u 215 osob. V těchto studiích byl prokázán pouze malý pokles celkového cholesterolu, nebyl prokázán efekt velikosti dávky a změny byly prokázány pouze o osob s kardiovaskulárním rizikem.

Italští autoři prokázali snížení hladin CRP u osob konzumující čokoládu (6). Závislost měla typ J křivky, kdy nejmenší hladinu CRP měly osoby s konzumací 20g/3dny a vyšší osoby bez konzumace nebo s vyšší konzumací. I když bylo snížení CRP velmi malé, snížilo riziko kardiovaskulárních onemocnění o třetinu u žen a o čtvrtinu u mužů.

Co doporučit našim pacientům

Otázkou zůstává, jak tyto poznatky převést do praxe. Míra účinku může být ovlivněna obsahem flavanolů, jejich isomerickými formami a různým obsahem antioxidantů v jednotlivých druzích čokolády. Co máme tedy doporučit našim pacientům vědomi si toho, že i když čokoláda obsahuje mnoho pozitivních látek, na druhou stranu má vysoký obsah kalorií a vysoký obsah nasycených tuků a cukru.

V letošním čísle Nature vyšel komentář ke konzumaci cukru od prestižních autorů (14). Tito autoři uvádí, že cukr má vysoký potenciál pro abusus stejně jako tabák a alkohol, má vliv na ghrelin a leptin (signály hladu a pocity sytosti) a snižuje signály dopaminu v mozku s následkem stimulace k dalšímu jídlu. Jako nejnebezpečnější uvádí přídatný cukr s obsahem fruktózy, který může vést k hypertenzi, dyslipidémii, obezitě, jaterní dysfunkci a inzulinové rezistenci. Ve světle těchto skutečností je třeba si dát velký pozor na potraviny, které se jako čokoláda jen tváří (polevy, různé pochutiny, tyčinky…).

Našim pacientů bychom tedy měli doporučit přiměřenou konzumaci co nejkvalitnější čokolády (hořká s vysokým obsahem kakaa) s tím, že tato konzumace bude v souladu s energetickou potřebou jejich organizmu. Je třeba je upozornit na vysokou kalorickou hodnotu čokolády, která je podle obsahu kolem 500–600 kcal/100 g. Jaká je „přiměřená“ dávka lze přibližně stanovit přibližně podle výše uvedených studií na cca 50 g/týdně.

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Húskova 6

779 00 Olomouc

E-mail: eliska.sovova@seznam.cz


Zdroje

1. Arts IC, Hollman PC. Polyphenols and disease risk in epidemiologic studies. Am J Clin Nutr 2005, 81, p. 3175–3255.

2. Buijsse B, Weikert C, Drogan D, et al. Chocolate consumption in relation to blood pressure and risk of cardiovascular disease in German adults. Eur Heart J 2010, 31, p. 1616–1623.

3. Buitrago-Lopez A, Sanderson J, Johnson L, et al. Chocolate consumption and cardiometabolic disorders: systematic review and meta-analysis. BMJ 2011, 343: d4488. Published online 2011 August 29. doi: 10.1136/bmj.d4488. Dostupné na www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3163382/.

4. Davison K, Berry NM, Misan C, et al. Dose related effects of flavanol-rich cocoa on blood pressure. J Hum Hypertens 2010, 24, p. 568–576.

5. Desch S, Schmidt J, Kobler D, et al. Effect of cocoa products on blood pressure: systematic review and meta-analysis. Am J Hypertens 2010, 23, p. 97–103.

6. Di Giuseppe R, di Castelnuovo A, Centritto F et al. Regular consumption of dark chocolate is associated with low serum concentration of C reactive protein in healthy Italian population. J Nutr 2008, 138, p. 1939–1945.

7. Djoussé L, Hopkins PN, Arnett DK et al. Chocolate consumption is inversely associated with calcified atherosclerotic plaque in the coronary arteries: the NHLBI Family Heart Study. Clin Nutr 2011, 30, p. 38–43.

8. Djoussé L, Hopkins PN, North KE, et al. Chocolate consumption is inversely associated with prevalent coronary heart disease: The National Heart, Lung and Blood Institute Family Heart Study. Clin Nutr 2011, 30, p. 182–7.

9. Fernandez-Murga L, Tarin JJ, Garcia-Perez MA, Cano A. The impact of chocolate on cardiovascular health. Maturitas 2011, 69, p. 312–321.

10. Grassi D, Lippi C, Necozione S, et al. Short term administration of dark chocolate is followed by a signifiant increase in insulin sensitivity and decrease in blood pressure in healthy persons. Am J Clin Nutr 2005, 81, p. 611–614.

11. Heiss C, Kelm M. Chocolate consumption, blood pressure, and cardiovascular risk. Eur Heart J 2010, 31, p. 1554–1556.

12. Jia L, Liu X, Bai YY et al. Short term effect of cocoa product consumption on lipid profile, a meta analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2010, 92, p. 218–225.

13. Jalil AM, Email A, Pei CP, et al. Effects of cocoa extract on glukometabolism, oxidative stress and antioxidant enzymes in obese-diabetic rats. J Agric Food Chem 2008, 56, p. 7877–7884.

14. Lustig RH, Schmidt L, Brindisi CD. The toxic truth about sugar. Nature 2012, 482, p. 27–30.

15. Mink PJ, Scrafford CG, Barraj LM, et al. Flavonoid intake and cardiovascular disease mortality: a prospective study in postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2007, 85, p. 895–909.

16. Mostofsky E, Levitan EB, Wolk A, et al. Chocolate intake and incidence of heart failure: a population based, prospective study of middle-aged and elderly women. Circ Heart Fail 2010, 3, p. 612–616.

17. Oba S, Nagata C, Nakamura K, et al. Consumption of coffee, green tea, oolong tea, black tea, chocolate snach and the caffeine content in relation to risk of diabetes in Japanese men and women. Br J Nutr 2010, 103, p. 453–459.

18. Ried K, Sullivan T, Fakler P, et al. Does chocolate reduce blood pressure? A meta analysis. BMC Med 2010, 8, 39. Published online 2010 June 28. doi: 10.1186/1741-7015-8-39. Dostupné na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908554/.

19. Sorond FA, Lipsitz LA, Hollenberg NK, et al. Central blood flow response to flavanol- rich cocoa in healthy eldery humans. Neuropsychiatr Dis Treat 2008, 4, p. 433–440.

20. Taubert D, Roesen R, Lehmann C, et al. Effects of low habitus cocoa intake on blood pressure and bioactive nitric oxide: a randomised controlled trial. JAMA 2007, 298, p. 9–60.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2012 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se