Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u lidí cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací


Risk factors for cardiovascular diseases in regular yoga practitioners in comparison with general population

Objectives:
The aim of this study is to assess the influence of regular yoga exercise on the occurrence of risk factors for cardiovascular diseases and metabolic syndrome in persons practicing yoga in comparison with the general population.

Subjects:
We examined 58 persons (17 males, 41 females), ages 26–68 years, who had been practicing yoga daily according to the Yoga in Daily Life system for at least 2 years. The results of the Yoga in Daily Life group (YIDL) were compared with the results of a general population (GP) group, which included 58 persons (17 males, 41 females), ages 28–65.

Results:
The results of the YIDL group were significantly better than the results of the GP group in the following parameters: BMI (P = 0.008), systolic BP (P = 0.011), diastolic BP (P = 0.033), and triacylglycerols (P = 0.003). There were no significant changes in the other anthropometric parameters followed.

Conclusion:
The occurrence of RF of CVD is lower in persons regularly practicing yoga than in the general population.

Key words:
risk factors, cardiovascular disease, metabolic syndrome, yoga, prevention, treatment.


Autoři: V. Čajka 1;  E. Sovová 2,3;  D. Pastucha 2;  I. Benušová 3;  P. Dupalová 3;  J. Zapletalová 4;  K. Langová 4;  D. Horáková 5
Působiště autorů: Ordinace praktického lékaře Nový Malín Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc 1;  Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Přednostka: doc. MUDr. Eliška Sovová, PhD., MBA. 2;  I. interní klinika– kardiologická, Přednosta: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA 3;  Ústav lékařské biofyziky, Přednostka: prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. 4;  Ústav preventivního lékařství, Přednostka: doc. MUDr. Helena Kollárová, PhD. 5
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(1): 41-44
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Úvod:
Cílem této studie je posoudit vliv pravidelného cvičení jógy na výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a metabolického syndromu u osob cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací.

Soubor a metodika:
Vyšetřeno 58 osob (17 mužů, 41 žen) ve věku 26–68 let, které cvičily denně jógu dle systému Jóga v denním životě více než 2 roky. Výsledky skupiny Jóga (J) byly srovnány s náhodně vybranou skupinou běžné populace (BP), obsahující 58 osob (17 mužů, 41 žen) ve věku 28–65 let.

Výsledky:
Výsledky skupin J a BP se výrazně lišily v BMI (p=0,008), TK systolickém (p=0,011), TK diastolickém (p=0,033) a v hladině triacylgylcerolů (p=0,003). V ostatních sledovaných antropometrických parametrech nebyly shledány statisticky významné rozdíly.

Závěr:
Výskyt rizikových faktorů a kardiovaskulárních onemocnění je u cvičících jógu nižší než v běžné populaci.

Klíčová slova:
rizikové faktory, kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom, jóga, prevence, léčba.

Úvod

Civilizační nemoci, především kardiovaskulární onemocnění (KVO), jsou hlavní příčinou mortality na světě. Vedou k předčasné invalidizaci, jsou příčinou ztrát pracovních míst, snížení příjmů a snížení kvality života obyvatel. Vzniká potřeba efektivní primární prevence, zaměřené v prvé řadě na ovlivnitelné rizikové faktory (RF), zejména na RF spojené s metabolickým syndromem a syndromem inzulínové rezistence.

Jóga je systém tělesných a dechových cvičení, který může příznivě ovlivnit zdraví a vnitřní rovnováhu. Ve světové literatuře nalezneme několik studií, které zkoumají vliv pravidelného cvičení jógy na rizikové faktory KVO. Studie ukazují, že pravidelné cvičení jógy může upravit arteriální hypertenzi a zlepšit kardiální výkonnost. Zvýsledků těchto studií také vyplývá, že cvičení jógy může příznivě působit na

 • inzulinovou rezistenci,
 • abdominální obezitu,
 • zlepšit kompenzaci diabetes mellitus 2. typu,
 • normalizovat lipidový profil,
 • upravit koagulopatii,
 • snížit oxidační stres
 • přinést zlepšení dalších klinických ukazatelů (1, 2, 3).

Cvičení jógy zlepšuje náladu a odolnost proti stresu (4) a i takto může přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu.

Cílem této studie bylo posoudit vliv pravidelného cvičení jógy na výskyt rizikových faktorů KVO u osob cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací.

Soubor a metodika

V roce 2010 bylo na oddělení preventivní kardiologie I. Interní kliniky a Klinice tělovýchovného lékařství vyšetřeno 58 osob, 17 mužů a 41 žen, (soubor Jóga), ve věkovém rozmezí 26–68 let (věkový průměr 46,6 ± 11,5 let), kteří před účastí ve studii cvičili jógu nejméně dva roky.

Výsledky této skupiny byly srovnány s výsledky skupiny reprezentující běžnou populaci (soubor BP), která se skládala z 58 osob, z toho 17 mužů a 41 žen, ve věkovém rozmezí 28–65 let (věkový průměr 43,6 ± 8,3 let), tvořené zaměstnanci FN v Olomouci. Tato skupina byla vybrána zvětšího souboru, jehož výsledky byly již dříve publikovány (5) metodou párování tak, aby hodnocené soubory byly shodné v parametru věk a pohlaví (p=1,0).

Účastníci studie v souboru Jóga cvičili jógu nejméně 2 roky (rozmezí délky cvičení 2–24 let, průměr 10,2 ± 7,5 let) podle jednotného systému Jóga v denním životě (6) denně nejméně jednu hodinu. Autorem systému je indický učitel jógy Paramhans Svámí Mahéšvaránanda. Systém byl vytvořen v 70-tých letech ve spolupráci s lékaři, psychology a fyzioterapeuty, jako odezva na potřebu vytvořit ucelený systém jógových cvičení. Je vybudovaný na principech klasické indické jógy a přizpůsobený životnímu stylu dnešního moderního člověka.

Sledovali jsme

 • antropometrické ukazatele (body mass index (BMI),
 • obvod pasu,
 • klinické ukazatele (TK), a
 • biochemické ukazatele (lipidové spektrum, hladinu glykemie, inzulínu, kyseliny močové, C reaktivního proteinu, Interleukinu 6, fibrinogenu) se zaměřením na parametry kardiovaskulárních onemocnění a metabolického syndromu.

V kategoriálních parametrech byly soubory porovnány pomocí chí-kvadrát testu, respektive Fisherova přesného testu v případě malých četností.

V kvantitativních parametrech byly soubory porovnány, v závislosti na normalitě dat, pomocí Mann-Whitney U-testu, respektive Studentova dvouvýběrového t-testu. K ověření normální distribuce dat byl použit test Shapiro-Wilk.

Výsledky

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky vyšetření u souboru Jóga, v tabulce 2 pak srovnání se souborem BP.

Tab. 1. Antropometrické a biochemické ukazatele se zaměřením na parametry kardiovaskulárních onemocnění a metabolického syndromu u souboru Jóga
Antropometrické a biochemické ukazatele se zaměřením na parametry kardiovaskulárních onemocnění a metabolického syndromu u souboru Jóga

Tab. 2. Srovnání základních parametrů souboru Jóga se souborem BP
Srovnání základních parametrů souboru Jóga se souborem BP
Legenda: BMI = Body Mass Index, TK = tlak krevní, HDL cholesterol = high density lipoprotein cholesterol, LDL cholesterol = low density lipoprotein cholesterol, CRP = C-reaktivní protein.

Skupiny se lišily v počtu kuřáků.

V souboru Jóga byli 2 kuřáci, ve skupině BP bylo 14 kuřáků; 52 osoby v souboru Jóga nekouřily ještě před započetím cvičení jógy. Ze šesti původních kuřáků, čtyři přestali kouřit po začátku cvičení jógy.

V souboru Jóga byly zjištěny signifikantně nižší hodnoty triacylglycerolů (medián 0,86) ve srovnání s kontrolním souborem (medián 1,10), p = 0,003. Viz graf 1.

Porovnání hodnot triacylglycerolů osob v souboru Jóga ve srovnání s kontrolním souborem
Graf 1. Porovnání hodnot triacylglycerolů osob v souboru Jóga ve srovnání s kontrolním souborem

Soubor Jóga měl průměrné BMI odpovídající normě a hodnoty BMI byly signifikantně nižší (medián 22,8) než u souboru BP (medián 24,4), p = 0,008. Viz graf 2.

Hodnoty BMI v souboru Jóga a kontrolní skupině. Porovnání hodnot triacylglycerolů osob v souboru Jóga ve srovnání s kontrolním souborem
Graf 2. Hodnoty BMI v souboru Jóga a kontrolní skupině. Porovnání hodnot triacylglycerolů osob v souboru Jóga ve srovnání s kontrolním souborem

Hodnoty celkového cholesterolu u skupiny Jóga (medián 4,92) a skupiny BP (medián 5,20), (p=0,345), HDL cholesterolu u skupiny Jóga (medián 1,52) a skupiny BP (medián1, 65), (p=0,953) a hodnoty LDL cholesterolu u skupiny Jóga (medián 2,94) a skupiny BP (medián 3,05), (p=0,684) se v naší studii statisticky významně nelišily.

U souboru Jóga jsme měřili normální hodnoty systolického a diastolického TK (medián 115/80, průměr 117/74). Tyto hodnoty byly signifikantně nižší než hodnoty souboru BP (medián 120/80, průměr 125/78), p = 0,011, respektive p = 0,033. Viz grafy 3, 4.

Porovnání hodnot systolického tlaku v souboru Jóga a v kontrolní skupině
Graf 3. Porovnání hodnot systolického tlaku v souboru Jóga a v kontrolní skupině

Porovnání hodnot diastolického tlaku v souboru Jóga a v kontrolní skupině
Graf 4. Porovnání hodnot diastolického tlaku v souboru Jóga a v kontrolní skupině

Obvod pasu v souboru jóga byl pod hranicí rizika pro vznik KVO (medián muži 84 cm, ženy 77 cm). Měření obvodu pasu u kontrolní skupiny provedeno nebylo.

Diskuse

V naší studii jsme prokázali statisticky významný nižší systolický i diastolický krevní tlak u souboru Jóga ve srovnání skontrolním souborem.

Sundar a kol. sledovali 25 pacientů se senciální hypertenzí. U 20-ti z těchto pacientů nebylo nutné nasadit antihypertenziva (skupina A) a u 5 pacientů bylo třeba před vstupem do studie léčbu antihypertenzivy nasadit (skupina B). Všichni cvičili relaxační techniku podle jógy 6 měsíců. U pacientů v obou skupinách byl zjištěn významný pokles průměru systolického a diastolického TK. U skupiny B došlo k signifikantnímu snížení dávek antihypertenziv. U 65 % pacientů skupiny A se po 6 měsících cvičení hodnoty TK upravily do normotenze bez potřeby předepsání léků (7).

Murthy a kol. sledovali účinek naturopatie, cvičení jógy a nízkokalorické diety s omezením sodíku po dobu 21 dní u 104 pacientů s hypertenzí (8). Pacienti byli sledováni po dobu jednoho roku. Po začátku cvičení jógy a neuropatie se průměrný systolický TK snížil z 139,6 mm Hg na 1 29,6 mm Hg a průměrný diastolický TK z 91,2 mm Hg na 86,1 mm Hg. Příznivý efekt byl pozorován i na zlepšení lipidového profilu a úbytku tělesné váhy. Za rok přišlo ke kontrole 57 pacientů, z nichž 14 mělo v průběhu celého roku TK vnormě bez nutnosti užívat farmaka.

Studie ukazuje, že naturopatie a jógová terapie může být považována za alternativní přístup k léčbě hypertenze.

Cohen a kol. provedli 12-ti týdenní randomizovanou studii, ve které sledovali vliv cvičení jógy u 26 pacientů a vliv individuálně upravené stravy u 31 pacientů na prehypertenzi a hypertenzi I. stupně (9). V jógové skupině se ve 12 týdnu od počátečního vyšetření systolický TK snížil o 6 mm Hg (p=0,05) a diastolický TK o 5 mm Hg (p < 0,05).

Ve skupině supravenou dietou se systolický TK signifikantně snížil o 5 a diastolický TK o 3 mm Hg (p < 0,05) v 6 týdnu od počátečního vyšetření, ale ve dvanáctém týdnu už snížení nebylo signifikantní. 12 týdnů cvičení jógy přineslo klinicky významné zlepšení systolického i diastolického TK.

Bharshankar a kol. provedli srovnávací studii osob starších 40 let (10). 50 členů aktivní skupiny cvičilo jógu 5 let, 50 členů kontrolní skupiny nikdy systematicky necvičilo. Výsledky studie dokládají signifikantně nižší hodnoty systolického TK (p <0,01) a diastolického TK (p <0,001) u cvičících jógu, což potvrzují i naše výsledky.

Náš soubor Jóga měl průměrné BMI odpovídající normě a hodnoty BMI byly signifikantně nižší (medián 22,8) než u kontrolního souboru (medián 24,4) (p = 0,008).

Gokal a kol. (11) sledovali ve Velké Británii 428 osob ve věku 20–80 (průměr 58) let, které se zúčastnily 7-denních jógových táborů, kde cvičily jógu dvakrát denně 2 hodiny a jedli třikrát denně pouze vegetariánskou stravu. V tomto souboru

 • 65 % účastníků mělo diabetes 2. typu,
 • 81 % mělo hypertenzi,
 • 65 % mělo hyperlipoproteinemii, a
 • 41 % mělo nadváhu (BMI 35,97±5,72).

Po skončení kurzu

 • 56 % účastníků zhublo, finální hodnoty BMI byly 25,40±6,09.
 • u 38 % účastníků se upravila hypertenze,
 • u 66 % osob byl zaznamenán pokles hladiny cholesterolu.

Kosuri a kol. (12) sledovali vliv jógy na klinické ukazatele a na psychiku u pacientů s diabetes 2. typu. Studie se účastnilo 35 pacientů, kteří 40 dnů cvičili jógu v jógovém táboře. Na konci studie zaznamenali pokles BMI z 26,514±3,555 na 25,771±3.40 (p< 0,001) a k tomu zlepšení pocitu spokojenosti a snížení úzkosti.

V naší studii jsme souboru jóga prokázali statisticky významně nižší hladinu triglyceridů (p=0,003).

Bijlani a kol. (13) ve své studii prokázali

 • významné snížení hladin cholesterolu,
 • LDL cholesterolu,
 • indexu CH/HDL,
 • triglyceridů, a
 • zvýšení HDL cholesterolu u skupiny cvičících jógu již za devět dnů cvičení jógy.

Jedním zrizikových faktorů je i kouření. Výsledky zpředchozích studií (14,15) naznačují, že jóga může pomoci přestat kouřit a i takto může ovlivnit výskyt kardiovaskulárních onemocnění.

Mezi limitace naší studie patří hlavně to, že studie nebyla prospektivní, jak jsme původně zamýšleli. Po vypracování projektu sledování vlivu cvičení jógy na RF KVO jsme postupně během roku oslovovali pacienty ambulance preventivní kardiologie, aby se do projektu zapojili a začali jógu pravidelně cvičit. Během roku se nám tak podařilo zařadit 4 pacienty. Nízký zájem o cvičení není nijak překvapující.

Další limitací je fakt, že u kontrolní skupiny BP nebyly dostupné výsledky hladiny glykémie a obvodu pasu, jako dalšího RF pro KVO.

Závěr

Naše práce prokázala statisticky významné rozdíly rizikových faktorů KVO mezi souborem Jóga a kontrolní skupinou Běžná populace, a to v hodnotách krevního tlaku, BMI a hladiny triglyceridů.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR číslo NT 11098-4.

MUDr. Vít Čajka

Ordinace praktického lékaře

Nový Malín 504

788 03 Nový Malín

E-mail: ordinacenm@seznam.cz

www.joga-pro-zdravi.cz


Zdroje

1.Innes, K.E, Bourguignon, C., Pylor, A.G. Risk indics associated with the insulin resistance syndrome, cardiovascular disease, and possible protection with yoga: a systematic review. J. Am. Board. Fam. Med. 2005,18(6), p. 491-519.

2. Innes, K.E, Vincent, H.K. The influence of yoga – based programs on risk profiles in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2007, 4(4), p. 469-486.

3. Gordon, L.A., Morrison, E.Y., McGrowner, D.A. et al. Effect of exercise therapy on lipid profile and oxidative stress indicators in patiens with type 2 diabetes. BMC Complement. Altern. Med. 2008, 13, p. 8-21.

4. Streeter, C.C., Whitfield, W.H., Owen, L. et al. Effects ofy oga versus walking on mood, anxiety, and brain GABA levels: a randomized controlled MRS study. J. Altern. Complement. Med. 2010, 16(11), p. 1145-1152.

5. Sovová, E., Kaletová, M., Nakládalová, M. a kol. Vliv cílené intervence na výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u zdravotnických zaměstnanců. Vnitř. lék. 2006, 5, s. 21-25.

6. Maheshwarananda, P.S. Yoga in daily life – the system. Vienna: Ibera Verlag/EUP, 2000.

7. Sundar, S., Agrawal, S.K., Singh, V.P. et al. Role of yoga in management of essentials hypertension. Acta Cardiol. 1984, 39(3), p. 203-208.

8. Murthy, S.N., Rao, N.S, Nandkumar, B., Kadan, A. Role of naturopathy and yoga treatment in management o fhypertension. Complement. Ther. Clin. Pract, 2011, 17(1), p. 9-12.

9. Cohen, D.L., Bloedon, L.T., Rothman, R.L. et al. Iyengaryoga versus enhanced usual care on blood pressure in patiens with prehypertension to stage I hypertension: a randomized controlled trial. Evid. Based Complement. Alternat. Med. Published online 2011, February 14.doi:10.1093/ecam/nep130. Dostupnénahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3145370/?tool=pubmed.

10. Bharshankar,J.R.,Bharshankar, R.N.,Deshpande, N. et al. Effect of yoga on cardiovascular system in subjects above 40 years. Indian J. Physiol. Pharmacol. 2003, 47(2), p. 202-206.

11. Gokal, R., Shillito, L., Maharaj, S.R. Positive Impact of yoga and pranayam on obesity, hypertension, blood sugar and cholesterol: a pilot assessment. J. Altern. Complement. Med. 2007, 13(10), p. 1056-1058.

12. Kosuri, M., Sridhar, G.R. Yoga practice in diabetes improves physical and psychological outcomes. Metab. Syndr. Relat. Disord. 2009,7(6), p. 515-517.

13. Bijlani, R.L., Vempati, R.P., Yadav, R.K. et al. A brief but comprehensive live style education program based on yoga reduces risk factors for cardiovascular disease and diabetes mellitus. J. Altern. Complement. Med. 2005, 11(2), p. 267-274.

14. McIver, S., O’Halloran, J.P., McGartland, M.The impal of hathayoga on smoking behavior. Altern. Ther. Health Med. 2004, 10(2), p. 22-23.

15. Sharma, M., Corbin, D.E. A preliminary study of the effects of an innovative social cognitive theory - driven, yoga – based behavioral intervention on smoking cessation. Californian J. Health Promot. 2006, 4(4), p. 63-76.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×