Zneužívání psychoaktivních látek a diabetes mellitus


Psychoactive substances abuse and diabetes mellitus

Abuse of psychoactive substances, particularly in diabetic patients means risk from biological and psychosocial reasons. Number of diabetics in the Czech Republic in 2010 was around 800 000 people. In addition, Czech belongs to the countries with the highest alcohol consumption in the world and there is a high-above-average consumption of non-alcohol drugs. Frequent is also the abuse of tobacco. It is obvious that the sets of people with diabetes and those who abuse psychoactive substances, are overlap. Doctors of all clinical disciplines should give this issue proper attention. Short intervention and treatment for problems caused by psychoactive substances can prevent complications and greatly facilitate the treatment of diabetes.

Key words:
psychoactive substances, risk, diabetes mellitus, short intervention.


Autoři: K. Nešpor 1;  L. Vincent 2
Působiště autorů: Odděleni léčby závislostí – muži, Primář: MUDr. Karel Nešpor, Csc., Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, Ředitel: MUDr. Martin Hollý 1;  Praktický lékař pro děti a dorost, Mlýnská 367, 683 23 Ivanovice na Hané 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(1): 50-52
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Zneužívání psychoaktivních látek je u diabetiků zvláště rizikové z důvodů biologických i psychosociálních. Počet diabetiků se v České republice v roce 2010 pohyboval kolem 800 000 osob. Navíc Česko patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě a je zde i vysoce nadprůměrná spotřeba nealkoholových drog. Časté je také zneužívání tabáku. Je tedy zřejmé, že množiny osob s diabetem a těch, kdo zneužívají psychoaktivní látky, se částečně překrývají. Lékaři všech klinických oborů by měli tomuto problému věnovat potřebnou pozornost. Krátká intervence a léčba pro problémy působené psychoaktivními látkami může předejít komplikacím a podstatně usnadnit léčbu diabetu.

Klíčová slova:
psychoaktivní látky, riziko, diabetes mellitus, krátká intervence.

Úvod

Počet diabetiků se v České republice v roce 2010 mohl pohybovat kolem 800 000 osob (2). Česko patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě a je zde i vysoce nadprůměrná spotřeba nealkoholových drog. Časté je také zneužívání tabáku. Je zřejmé, že množiny osob s diabetem a těch, kdo zneužívají psychoaktivní látky, se částečně překrývají. K tomu dochází i v jiných zemích (11). To komplikuje léčbu diabetu a současně zvyšuje riziko zdravotních škod působených návykovými látkami. V tomto sdělení se zaměříme na analýzu rizik zneužívání návykových látek u diabetiků. Budeme se rovněž zabývat možnostmi prevence, krátké intervence a léčby.

Některé psychoaktivní látky a diabetes

Společná rizika psychoaktivních látek

 • Jak se o tom ještě zmíníme dále, některé psychoaktivní látky mohou při intoxikaci a odvykacích stavech vést ke kolísání glykémie, což podstatně znesnadňuje stabilizaci diabetu.
 • Dalším faktorem je skutečnost, že zneužívání psychoaktivních látek zvyšuje riziko zátěžových životních událostí a sociálních problémů. To má negativní dopad na spolupráci pacienta a výsledky léčby.
 • Z velké části neprozkoumanou a potenciálně velmi rizikovou oblastí jsou interakce alkoholu a jiných látek u polymorbidních pacientů, kteří užívají mnoho různých léků (9). Příkladem rizikové interakce je kombinace alkoholu a anorektika fenterminu (Adipex retard), který se někdy podává diabetikům 2. typu. Při této interakci se mohou objevit agitovanost, halucinace a kardiovaskulární komplikace.
 • Zneužívání ilegálních drog je rizikovým faktorem pro diabetickou ketoacidózu (11).
 • Pro člověka s cukrovkou je důležitý zdravý životní styl a pravidelnost. Potřebné je i sebeovládání v jídle a dodržování dalších zásad léčby. Intoxikovaný člověk mívá sebeovládání v mnoha směrech zhoršené. To může vést ke komplikacím při medikamentózní léčbě (aplikace inzulínu!) a při stravování.
 • Sebeovládání a spolupráci při léčbě diabetu znesnadňují také odvykací stavy, bažení (craving) po psychoaktivní látce, psychotické stavy a další psychiatrické komplikace při zneužívání alkoholu a drog.
 • Pro zajímavost dodáváme, že zneužívání alkoholu a nelegálních drog může být rizikovým faktorem pro vznik diabetu 2. typu (5).

Alkohol a diabetes

 • Alkohol ve vyšší dávce může způsobit výraznou hypoglykemii a kolaps i u lidí, kteří jsou zdraví a neužívají antidiabetika. U diabetiků je toto riziko podstatně vyšší. Z tohoto hlediska je zvláště nebezpečná kombinace pití alkoholu a fyzické námahy, i když přiměřená tělesná aktivita za střízliva diabetikům prospívá. Riziko hypoglykemie se ještě zvýší za situace, kdy pacient vynechá obvyklé jídlo. To je u lidí zneužívajících alkohol běžné už s ohledem na častou nevolnost při kocovině. U diabetiků 1. typu může vést těžší opilost k hypoglykemickému komatu s letálním průběhem.
 • Zneužívání alkoholu je rizikovým faktorem pankreatitis i diabetu (16).
 • Alkohol je kancerogen, podstatně např. zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva, hltanu a u žen rakoviny prsu. Riziko nádorových onemocnění je vyšší i u diabetiků 2. typu (12). Lze předpokládat, že v případně souběžného výskytu diabetu a zneužívání alkoholu se budou rizika potencovat.
 • Alkohol zhoršuje další autoimunitní choroby, které se často vyskytují spolu s diabetem.
 • Česká republika je zemí s nejvyšší spotřebou piva na jednoho obyvatele. Pacienty je třeba varovat, že alkoholické nápoje, zvláště pivo, zvyšují hmotnost. To ztěžuje léčbu diabetu a působí vyšší výskyt komplikací

Tabák a diabetes

 • Diabetes i kouření tabáku představují závažné rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční a nádorových onemocnění. Při jejich souběžném výskytu roste riziko vážných komplikací včetně náhlé srdeční příhody.
 • Kouření tabáku i diabetes jsou rizikové faktory ischemické cévní mozkové příhody a při jejich souběhu dochází ke zvýšení rizika (15). Podobně jako pití alkoholu je i kouření tabáku rizikovým faktorem pro vznik pankreatitidy (1).

Marihuana a diabetes

 • Kouření marihuany je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů nebo náhlé srdeční příhody a tato rizika jsou u diabetiků ještě vyšší než v běžné populaci.
 • Dříve tradovaný názor, že látky z konopí by mohly být užitečné při léčbě diabetické polyneuropatie, není podložený. Slepá kontrolovaná studie neprokázala u diabetické polyneuropatie vyšší efektivitu konopného extraktu Sativex proti placebu (18).
 • Zneužívání marihuany je spojeno s vyšším rizikem psychotických stavů. Psychotický stav je u diabetika, který si aplikuje inzulín, zvláště rizikový.
 • U diabetu mohou být kritickým problémem poruchy paměti během intoxikace konopím.
 • Droga s sebou nese i další rizika pro tělesné i duševní zdraví. Zneužívání marihuany je např. rizikový faktor jaterní steatózy u pacientů s chronickou hepatitis typu C (4).

Kofein a diabetes

 • Hätönen a spol. zjistili, že káva požitá s jídlem neovlivňuje glykémii ani hladinu inzulínu, proto se z tohoto hlediska považuje za bezpečnou (3). Jiní autoři dokonce vnímají pití kávy a čaje ve vztahu k cukrovce 2. typu za protektivní faktor (14, 17). Závislost na kofeinu je sice možná, ale vzácná.

Další stimulancia, extáze kokain a diabetes

 • Při těžké intoxikaci budivými látkami může mimo jiné dojít ke kardiální, komplikacím a lze předpokládat, že diabetes toto riziko ještě zvýší.
 • V souvislosti se zneužíváním extáze (MDMA) a excesivní fyzickou aktivitou byla popsána ketoacidóza (13). Diabetická katoacidóza se také často objevovala při zneužívání kokainu a lze předpokládat, že tato komplikace bude častá i v případě zneužívání metamfetaminu (pervitin).
 • Kromě biologických faktorů se u této skupiny látek uplatňuje i jejich vliv na vnímání reality a chování během intoxikace i po jejím skončení. Halucinace, paranoidita, hyperaktivita, tendence se fyzický přepínat bývají střídány vyčerpáním a těžkým útlumem. Poměrně často také dochází k déle trvajícím psychotickým stavům. Je jasné, že kompenzace diabetu je za této situace nemožná.
 • Typický je také nepravidelný příjem potravy – hladovění při intoxikaci a přejídání se po jejím odeznění, což léčbu diabetu podstatně ztěžuje.

Opiáty a diabetes

 • Diabetes zvyšuje senzitivu vůči opiátům a urychluje vznik závislosti na této skupině látek (6).
 • Většina závislých na opiátech má zácpu a poruchy trávení. Jejich strava často sestává převážně ze sladkostí, např. sušenek. Takové stravovací návyky léčbu diabetu podstatně komplikují.
 • Další komplikaci představují odvykací stavy někdy provázené průjmy a zvracením.

Sedativa a diabetes

 • V současnosti u nás představuje závažný problém závislost na benzodiazepinech. Tu provází vleklé, často měsíce trvající úzkostné stavy při odvykacích obtížích. Uvedené obtíže ztěžují abstinenci, soustředění, duševní výkonnost, a tak komplikují spolupráci při léčbě diabetu.

Možnosti ovlivnění

Krátká intervence

Smyslem krátké intervence je v omezeném čase předejít škodám, které návykové látky působí nebo je zmírnit (7, 8). Poměřováno náklady versus efekt je to jedna z nejefektivnějších intervencí v medicíně. Krátká intervence obvykle zahrnuje některé z následujících postupů:

Předání relevantních informací:

Ty je třeba předat srozumitelným způsobem a důležité věci opakovat. Dobrou informovanost nelze předpokládat ani u vzdělanějších pacientů. Pacient by měl vědět, že nejbezpečnější je pro něj abstinence od rizikových látek. Měl by znát nebezpečí a vědět, jak si v takovém případě počínat (např. při hypoglykémii po alkoholovém excesu). Rizika se liší nejen u různých látek, ale také individuálně. Alkohol nebo tabák jsou např. zvláště rizikové u diabetiků s

 • polyneuropatií,
 • retinopatií,
 • vysokým krevním tlakem, a
 • vysokou hladinou triglyceridů.

Posilování motivace:

Motivace se mění spontánně v důsledku zdravotních i jiných komplikací, které působí návykové chování. Na spontánní změny motivace není správné zcela spoléhat, ale je vhodnější motivaci ovlivňovat aktivně.

Motivační rozhovor se vede nekonfrontačně a s pochopením. Za pomoci vhodných otázek pacientovi pomáháme si lépe uvědomit rizika návykového chování výhody abstinence.

Předání svépomocného materiálu:

Příručky pro závislé na alkoholu, závislé na jiných psychoaktivních látkách a patologické hráče jsou zdarma k dispozici na webových stránkách www.drnespor.eu.

Doporučení účasti ve svépomocné organizaci typu Anonymních alkoholiků:

Jedná se účinný postup. Informace a adresy skupin Anonymních alkoholiků viz www.sweb.cz/aacesko.

Poskytnutí kontaktu na služby telefonické pomoci:

Jde o poskytnutí kontaktu, kam se lze obrátit v případě náhlé krize, např. Centrum krizové intervence má tel. 284 016 666 a je v provozu 24 hodin.

Aktivní předání:

U pacienta se závislostí na psychoaktivní látce by měla souběžné s léčbou diabetu probíhat i odvykací léčba. Při aktivním předání se neomezíme na obecné doporučení léčby, ale jsme specifičtější. Lze např. nabídnout konkrétní pracoviště. Pomáhá také informace o tom, že při odvykací léčbě platí povinná mlčenlivost zdravotníků a že se léčba hradí z pojistného podobně jako u jiných nemocí. Někdy je vhodné pacientovi s jeho souhlasem v příslušném zařízení dohodnout první návštěvu.

Krajním příkladem aktivního předání je převoz k nedobrovolné hospitalizaci pro nebezpečnost sobě nebo okolí v důsledku duševní nemoci.

Léčba

Léčba závislosti na psychoaktivních látkách u pacientů s diabetem probíhá standardním způsobem. Naprostá většina zařízení pro léčbu závislostí tyto pacienty přijímá a je schopna jim zajistit obvyklou péči.

Disulfiram je u diabetu většinou kontraindikován, anticravingové léky závislým na alkoholu doporučit lze. Pojišťovny ale akaprosat ani naltrexon nehradí.

Závěr

Zneužívání psychoaktivních látek je u diabetiků zvláště rizikové z důvodů biologických i psychosociálních. Lékaři všech klinických oborů by měli tomuto problému věnovat potřebnou pozornost. Krátká intervence a léčba pro problémy působené psychoaktivními látkami může předejít komplikacím a podstatně usnadnit léčbu diabetu.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Bohnice

Odd. léčby závislostí – muži

181 02 Praha 8

www.drnespor.eu, www.youtube.com/drnespor


Zdroje

1. Alexandre, M., Pandol, S.J., Gorelick, F.S., Thrower, E.C. The Emerging Role of Smoking in the Development of Pancreatitis. Pancreatology. 2011 5; 11(5): 469-474.

2. Česká diabetologická společnost: Národní diabetologický program 2000. www.diab.cz/narodni-diabetologicky-program. Accessed, 3. 11. 2011

3. Hätönen, K.A., Virtamo, J., Eriksson, J.G. et al. Coffee does not modify postprandial glycaemic and insulinaemic responses induced by carbohydrates. Eur. J. Nutr. 2011 Oct. 25. [Epub ahead of print]

4. Hézode, C., Zafrani, E.S., Roudot-Thoraval, F. et al. Daily cannabis use: a novel risk factor of steatosis severity in patients with chronic hepatitis C. Gastroenterology. 2008,134(2), p. 432-439.

5. Johnson, K.H., Bazargan, M., Cherpitel, C.J. Alcohol, tobacco, and drug use and the onset of type 2 diabetes among inner-city minority patients. J. Am. Board Fam. Pract. 2001,14(6), p. 430-436.

6. Mohs, M.E., Watson, R.R., Leonard-Green, T. Nutritional effects of marijuana, heroin, cocaine, and nicotine. J. Am. Diet. Assoc. 1990, 90(9), p. 1261-1267.

7. Nešpor, K. Krátká intervence a první pomoc pro lidi s návykovými nemocemi Prakt. Lék. 2011, 91(8), s. 483–486.

8. Nešpor, K. Návykové chování a závislost, 4. aktualizované vydání. Praha: Portál 2011, p. 176.

9. Nešpor, K, Matanelli, O. Interakce alkoholu a jiných látek: komplikovaný problém. Prakt. Lék. 2011, 91(11), s. 532-533.

10. Nešpor, K. Alkohol a diabetes – co mohou udělat sestry. Sestra 2008, 18(6), s. 53.

11. Ng, R.S., Darko, D.A., Hillson, R.M. Street drug use among young patients with Type 1 diabetes in the UK. Diabet. Med. 2004, 21(3) p. 295-296.

12. Nicolucci, A. Epidemiological aspects of neoplasms in diabetes. Acta. Diabetol. 2010,47(2), p. 87-95.

13. Nyenwe, E.A., Loganathan, R.S., Blum, S. et al. Active use of cocaine: an independent risk factor for recurrent diabetic ketoacidosis in a city hospital. Endocr. Pract. 2007, 13(1) p. 22-29.

14. Panagiotakos, D.B., Lionis, C., Zeimbekis, A. et al. Long-term tea intake is associated with reduced prevalence of (type 2) diabetes mellitus among elderly people from Mediterranean islands: MEDIS epidemiological study. Yonsei. Med. J. 2009, 50(1), p. 31-38.

15. O’Donnell, M.J., Xavier, D., Liu, L. et al. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet 2010, 376(9735), p. 112-123.

16. Parry, C.D., Patra, J., Rehm, J. Alcohol consumption and non-communicable diseases: epidemiology and policy implications. Addiction 2011, 106(10), p. 1718-1724.

17. Rebello, S.A., Chen, C.H., Naidoo, N. et al. Coffee and tea consumption in relation to inflammation and basal glucose metabolism in a multi-ethnic Asian population: a cross-sectional study. Nutr. J. 2011,10, p. 61.

18. Selvarajah, D., Gandhi, R., Emery, C.J., Tesfaye, S. Randomized placebo-controlled double-blind clinical trial of cannabis-based medicinal product (Sativex) in painful diabetic neuropathy: depression is a major confounding factor. Diabetes Care 2010, 33(1), p. 128-130.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×