Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem


The Internet, addictive substances and gambling

Using computers and the Internet affects the lives of modern humans in many ways. This also applies to substance abuse.However, the increasing availability of the Internet is a reality that must be taken into account. The Internet also provides someoptions for prevention and early intervention. Yet it seems thatcurrently the use of the Internet outweigh the risk factors. The aim of parents, educators and health professionals should therefore minimize the risk of the Internet and vice versa maximize its benefits.

Key words:
Internet, risk factors, addictive substances, gambling, promotion, prevention, treatment.


Autoři: K. Nešpor;  A. Scheansová
Působiště autorů: Odděleni léčby závislostí – muži, Primář: MUDr. Karel Nešpor, Csc., Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, Ředitel: MUDr. Martin Hollý
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(2): 100-102
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Používání výpočetní techniky a internetu ovlivňuje život moderních lidí v mnoha směrech. Týká se to i zneužívání návykových látek. Nicméně rostoucí dostupnost internetu je realitou, kterou je třeba vzít na vědomí. Internet také poskytuje určité možnosti v prevenci a časné intervenci. Přesto se zdá, že v současné době při používání internetu převažují rizikové faktory (15). Cílem rodičů (14), pedagogů i zdravotníků je proto minimalizovat rizika internetu a naopak maximálně využít jeho výhod.

Klíčová slova:
internet, rizikové faktory, návykové nemoci, hazard, reklama, prevence, léčba.

Návykové látky a internet – rizikové činitele

1. Významným rizikovým činitelem je reklama, která má na internetu mnoho podob:

  • Může se jednat o vtíravou blikající reklamu na webových stránkách.
  • Další možností je kontextová reklama, kdy se uživatel kliknutím na hypertextový odkaz nebo obrázek dostane na webové stránky propagující návykové látky nebo hazard.
  • I na internetu se lze setkat s nepřímou reklamou, tedy neobjektivním pozitivním hodnocením určitých produktů, které je motivováno ekonomicky.

Reklama alkoholu, jiných psychoaktivních látek a hazardu je nebezpečná ve více směrech. Negativně působí zejména na děti dospívající. U osob závislých na alkoholu a patologických hráčů může především vizuální reklama alkoholu nebo hazardu vyvolávat bažení (craving). To pak zhoršuje jejich sebeovládání.

2. Celebrity:

Negativně působí popíjející a kouřící celebrity nebo barvité popisování drogových skandálů v profesionálním sportu.

3. Stres a vyčerpání:

Spánková deprivace nebo subdeprivace a stres zhoršují sebeovládání. K tomu dochází často právě u lidí, kteří se přespříliš věnující internetu. To zvyšuje riziko návykových nemocí nebo znesnadňuje jejich léčbu (16).

Specifická rizika u některých návykových nemocí

Internet představuje riziko ve vztahu k různým návykovým nemocem současně. To je děležité už vzhledem k tomu, že jednotlivé návykové nemoci spolu souvisejí. U mužů např. existuje pozitivní korelace mezi zneužíváním alkoholu nebo drog a patologickým hráčstvím (4).

Alkohol

Prokázal se nepříznivý vliv sledování televize na zneužívání alkoholu (19).

Podobně jako v televizi i na mnoha zpravodajských serverech se často nacházejí barvité reklamy na alkohol. Problémem je nepřímá reklama, kam lze zařadit i různé oslavné články a také fotografování politiků a celebrit při pití alkoholu nebo s alkoholickým nápojem v rukou.

Tabák

I v tomto případě jsou problémem fotografie celebrit s tabákovými výrobky (cigarety, doutníky, dýmky).

S ohledem na riziko srdečního onemocnění je důležité zjištění autorů MacDougall a spol. (12), podle něhož kombinace stresující videohry a kouření tabáku zvýšila krevní tlak více než by odpovídalo součtu zvýšení tlaku pro samotné kouření nebo samotnou videohru.

Excesivní věnování se internetu souvisí s častějším zneužíváním tabáku (11). Na zahraničních webových stránkách se lze setkat s internetovou reklamou tabáku, existuje i prodej tabákových výrobků přes internet (8).

Problémem je i zde nepřímá reklama.

Další psychoaktivní látky

Jestliže nějaká osobnost zneužívá drogy, je pro internetová média zajímavější, než kdyby např. jedla ředkvičky. To vytváří, zejména u dětí a dospívajících, zkreslený obraz o světě. Příjemci takových informací pak přeceňují rozšířenost zneužívání ilegálních drog a alkoholu.

Zneužívání psychoaktivních látek se objevuje i v některých videohrách (23). Brady a Matthews (3) zjistili, že po skončení hraní násilné videohry se u dospívajících objevily vstřícnější postoje k alkoholu a marihuaně.

Jedna návyková nemoc může snadno přejít v jinou. Dospívajícím, kteří měli problémy s excesivním hraním počítačových her, je třeba věnovat zvýšenou pozornost i při prevenci škod působených psychoaktivními látkami.

Internet nabízí informace o ilegálních drogách, bohužel jsou to ale většinou informace neobjektivní a podporující zneužívání psychoaktivních látek (2). To se týká alkoholu, konopí, kokainu (9, 10), MDMA(5).

Některé zahraniční webové stránky přímo inzerují prodej ilegálních drog (21). Byl také popsán těžký odvykací stav u ženy, která si opatřovala vysoké dávky sedativ přes internet. (20).

Podle předpisů platných v České republice v roce 2010 mohou přes internet prodávat léky pouze lékárny, které existují jako „kamenné“. Navíc se musí jednat pouze o léky, které nejsou vázány na lékařský předpis.

Ashar a spol. zase upozorňují na riziko internetové propagace látek obsahujících efedrin (1). Snadná dostupnost pseudoefedrinu a masivní propagace léků s jeho obsahem jsou velkým problémem i v České republice.

Hazard

Je třeba mít na paměti, že současný internet se změnil ve velké kasino, kde lze v krátké době prohrát veškerý majetek a ještě se na mnoho let zadlužit. Griffiths a Wood srovnávají excesivní věnování se počítačovým hrám s patologickým hráčstvím a konstatují, že některé videohry se hazardním hrám v mnoha směrech podobají (7). Uvedení autoři také upozorňují na rizika hazardních her na internetu.

Na riziko hazardu na internetu upozorňují i Messerlian a spol. (13). Z hlediska všeobecného lékařství je důležité zjištění, že hazard na internetu je spojen se špatným zdravotním stavem (18).


Praktické důsledky pro prevenci, častou intervenci a léčbu osob s návykovou nemocí

Internet poskytuje zajímavé možnosti v prevenci a léčbě. Následující výčet si nečiní nároky na úplnost.

Profesionální pomoc:

Internet umožňuje získat kontakty na specializovaná pracoviště a organizace zabývající se léčbou a prevencí návykových nemocí. Některé z těchto stránek nabízejí také zdarma materiály použitelné při svépomoci nebo v prevenci. To se týká i našich webových stránek umístěných na www.drnespor.eu, kde jsou mimo jiné volně ke stažení svépomocné příručky pro závislé na alkoholu, tabáku, drogách i pro patologické hráče. Kromě toho často odpovídáme na dopisy formou e-mailě. Ty nejčastěji posílají příbuzní osob s návykovými nemocemi.

Svépomocné organizace:

Přes webové stránky svépomocných organizací, jako jsou Anonymní alkoholici (AA), lze získat informace o jejich setkáních a také si stáhnout nebo objednat jejich materiály. V České republice mají AA web na adrese www.sweb.cz/aacesko.

Internet jako místo pro prevenci a krátkou intervenci:

Australští autoři zjistili v kontrolované studii, že protidrogový program prevence na internetu u školních dětí vedl ke snížení spotřeby alkoholu, ale ne marihuany (22). Ještě efektivnější byl program určený specificky pro dívky, kde došlo ke snížení spotřeby alkoholu i ilegálních drog (17). Cenná je také práce autorě Fraser a spol., která popisuje úspěšnou krátkou intervenci pro závislost na tabáku prostřednictvím internetu (6).

Závěr

Rostoucí dostupnost internetu je realitou, kterou je třeba vzít na vědomí i při prevenci návykových nemocí a při krátké intervenci. Cílem rodičě (14), pedagogě i zdravotníkě je minimalizovat rizika internetu a naopak maximálně využít jeho výhod.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice,
Odd. léčby závislostí – muži
181 02 Praha 8
www. drnespor.eu


Zdroje

1. Ashar, B.H., Miller, R.G., Getz, K.J., Pichard, C.P. A critical evaluation of Internet marketing of products that contain ephedra. Mayo Clin. Proc. 2003, 78(8), p. 944-946.

2. Belenko, S., Dugosh, K.L ., Lynch, K. et al. Online illegal drug use information: an exploratory analysis of drug-related website viewing by adolescents. J. Health Commun. 2009, 14(7), p. 612-630.

3. Brady, S.S., Matthews, K.A. Effects of media violence on health-related outcomes among young men. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2006, 160(4), p. 341-347.

4. Dannon, P.N., Lowengrub, K., Shalgi, B. et al. Dual psychiatric diagnosis and substance abuse in pathological gamblers: a preliminary gender comparison study. J. Addict. Dis. 2006, 25(3) p. 49-54.

5. Deluca, P., Schifano, F. Psychonaut 2002 Research Group. Searching the Internet for drug-related web sites: analysis of online available information on ecstasy (MDMA). Am. J. Addict. 2007,16(6), p. 479-483.

6. Fraser, T., McRobbie, H., Bullen, C. et al. Acceptability and outcome of an Internet-based smoking cessation programme. Int. J. Tuberc. Lung. Dis. 2010,14(1), p. 113-118.

7. Griffiths, M., Wood, R.T. Risk factors in adolescence: the case of gambling, videogame playing, and the internet. J. Gambl. Stud. 2000, 16(2-3), p. 199-225.

8. Jenssen, B.P., Klein, J.D., Salazar, L .F. et al. Exposure to tobacco on the internet: content analysis of adolescents’ internet use. Pediatrics. 2009,124(2), p. 180-186.

9. Khazaal, Y., Chatton,A., Cochand, S., Zullino, D. Quality of web-based information on cannabis addiction. J. Drug. Educ. 2008, 38(2), p. 97-107.

10. Khazaal, Y., Chatton, A., Cochand, S., Zullino, D. Quality of Web-based information on cocaine addiction. Patient Educ. Couns. 2008, 72(2), p. 336-341.

11. Kim, Y., Park, J.Y., Kim, S.B. et al. The effects of Internet addiction on the lifestyle and dietary behavior of Korean adolescents. Nutr. Res. Pract. 2010, 4(1), p. 51-57.

12. MacDougall, J.M., Dembroski, T.M., Slaats, S. et al. Selective cardiovascular effects of stress and cigarette smoking. J. Human. Stress 1983, 9(3), p. 13-21.

13.Messerlian, C., Byrne, A.M., Derevensky, J.L. Gambling, youth and the internet: should we be concerned? Can Child Adolesc. Psychiatr. Rev. 2004,13(1) p. 3-6.

14. Nešpor, K. Chraňte děti před počítači a počítače před dětmi. Čas. Lék. Čes. 2009, 148(9), s. 442-444.

15. Nešpor, K., Csémy, L. Zdravotní rizika počítačových her a videoher. Česká a Slovenská psychiatrie 2007, 103, s. 246-250.

16. Nešpor, K., Scheansová, A. Stres a bažení – souvislosti a praktické děsledky. Dostupné na www.drnespor.eu/CraRel3.doc.

17. Newton, N.C., Teesson, M., Vogl, L.E., Andrews, G. Internet-based prevention for alcohol and cannabis use: final results of the Climate Schools course. Addiction. 2010, 105(4), p. 749-759.

18. Petry, N.M. Internet gambling: an emerging concern in family practice medicine? Fam. Pract. 2006, 23(4), p. 421-426.

19. Robinson, T.N., Chen, H.L ., Killen, J.D. Television and music video exposure and risk of adolescent alcohol use. Pediatrics. 1998, 102(5), E54.

20. Romero, C.E., Baron, J.D., Knox, A.P. et al. Barbiturate withdrawal following Internet purchase of fioricet. Arch. Neurol. 2004, 61(7), p. 1111-1112.

21. Schifano, F., Deluca, P., Agosti, L .et al. New trends in the cyber and street market of recreational drugs? The case of 2C-T-7 (Blue Mystic). J. Psychopharmacol. 2005, 19(6) p. 675-679.

22. Schwinn, T.M., Schinke, S.P., Di Noia, J. Preventing drug abuse among adolescent girls: outcome data from an internet-based intervention. Prev. Sci. 2010, 11(1), p. 24-32.

23.Thompson, K.M., Tepichin, K., Haninger, K. Content and ratings of mature-rated video games. Arch. Pediatr. Adolesc.Med. 2006, 160(4), p. 402-410.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se