Postgraduální vzdělávání


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(7): 363-373
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

KATEDRA VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ

231092101 Specializační kurz

Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program:

Neodkladná péče u dospělých; kardiologie každodenní praxe; poruchy metabolismu; chronická onemocnění pohybového ústrojí; vybraná kožní, plicní a infekční onemocnění; thyreopatie, léčba bolesti, neodkladná péče v gynekologii a další.

Vedoucí: MUDr. K. Linhart

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5 000,- .

14. 9. 2009 – 18. 9. 2009.

231092102 Specializační kurz

Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 2. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program:

Gynekologie v praxi PL; terapie v graviditě; neodkladná péče v pediatrii; ATB terapie; pracovní lékařství; diabetes mellitus; cestovní medicína; hormonální terapie; problematika demencí a další.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5 000,- .

5. 10. 2009 – 9. 10. 2009.

231092103 Specializační kurz v paliativní medicíně

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství (povinný kurz).

Program:

Interdisciplinární řešení problematiky paliativní péče. Důraz na léčbu bolesti, včetně invazivních způsobů léčby. Psychický stav pacienta a možnosti sociální péče.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

17. 9. 2009–18. 9. 2009.

231092104 Seminář kandidátů praktického lékařství

Určeno pro kandidáty – zaměstnance IPVZ v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program:

Přednáška, výuka v malých skupinách, MCQ test a jeho vyhodnocení, workshop na odborné téma, kontrola průběhu specializační přípravy, diferenciálně diagnostická cvičení.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 500,- Kč.

16. 9. 2009.

25. 11. 2009.

231092105 Specializační kurz

Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství (povinný kurz).

Program:

Psychoterapie v praxi všeobecného praktického lékaře. Psychoterapie neuróz a funkčních sexuálních poruch. Rozbor psychologicky komplikovaných situací v praxi lékaře a jejich zvládání.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Beran, CSc.

Místo konání: Kroměříž, Havlíčkova 46, Psychiatrická léčebna

30. 9. 2009–2. 10. 2009.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

19. 10. 2009.–21. 10. 2009.

Předpokládaná cena: 3 000,- Kč.

231092106 Specializační kurz

Novinky ve všeobecném praktickém lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství

Program:

Posudková problematika, thyreopatie, organizační problematika.

Vedoucí: MUDr. J. Boháč, MUDr. J. Jiskra, Ph.D., MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 200,- Kč.

22. 9. 2009

20. 10. 2009.

231092107 Kurz

Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

Určeno pro všeobecné praktické lékaře a lékaře v přípravě k atestaci v oboru.

Program:

Diferenciální diagnostika anémií, diferenciální diagnostika demencí, diferenciální diagnostika zvracení, venózní insuficience a terapie bércových vředů.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

5. 11. 2009.

231092108 Odborný seminář školitelů

Určeno pro všeobecné praktické lékaře – školitele jmenované IPVZ, akreditovaná zdravotnická zařízení pro výuku v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program:

Přednášky školitelů; diskuze o novinkách ve výuce kandidátů a v oboru; prezentace kazuistiky; práce ve workshopech na odborná témata.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 500,- Kč.

7. 11. 2009.

231092109 Kurz pro všeobecné praktické lékaře – školitele

Určeno pro všeobecné praktické lékaře.

Program:

Pedagogické minimum; specializační příprava po stránce odborné i organizační; sledování kandidáta, posuzování jeho připravenosti. Mikrosemináře pro kandidáty, průběh atestační zkoušky.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

8. 10. 2009–9. 10. 2009.

231092110 Kurz infekčního lékařství

Určeno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, internisty.

Program:

Recidivující projevy herpetických infekcí. Interpretace laboratorních výsledků, sérologie a virologie u herpetických infekcí. Varicella – gravidita, prevence, profylaxe, terapie. Herpes zoster – prevence, vakcinace, management terapie. Postherpetická neuralgie.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

6. 11. 2009.

220292101 Kurz

Problematika návykových látek v období dospívání

Určeno pro dětské lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, hygieniky, lékaře návykových nemocí, pracovníky poradenství zdravého životního stylu a pracovníky zdravotních ústavů.

Program:

Aktuální problematika v dospívání v oblasti zneužívání psychoaktivních látek, včetně epidemiologie, možnosti prevence v časných stádiích, analýza zneužívání anabolických steroidů při rekreačních sportovních aktivitách mládeže, problémy aktuálního a dlouhodobého léčení a jeho komplikací u problémových uživatelů a závislých v období dospívání.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

21. 10. 2009.

220292102 Kurz

Problematika pracovně lékařské péče u dorostu

Určeno pro pracovní lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře.

Program:

Volba povolání a její zdravotní aspekty. Zdravotní péče o dospívající v souvislosti s jejich praktickou přípravou na povolání. Pracovní úrazy a nemoci z povolání u nesprávné volby oboru v dospívání a mladé dospělosti.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

2. 12. 2009.

220292104 Odborná stáž

Novinky v péči o děti a dorost

Určeno pro dorostové lékaře a lékaře pečující o kolektivy dorostu.

Program:

Aktuální problematika zdravotní péče o dorost a děti.

Školitel: doc. MUDr. J. Hamanová, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN,

subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 5000,- Kč.

9. 11. 2009–13. 11. 2009.

Katedra všeobecného lékařství

IPVZ, Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Josef Štolfa,

tel. 271 019 261, fax 271 019 364,

e-mail: duben@ipvz.cz

KATEDRA INFEKČNÍCH NEMOCÍ

203192101 Specializační kurz

Strategie antibiotické terapie v primární péči o děti a dorost

Určeno pro praktické dětské lékaře v přípravě k atestaci.

Program:

Zásady antibiotické terapie infekčních onemocnění dětského věku.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Marešová, CSc.

Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

24. 9. 2009.

203192102 Kurz

Novinky v očkování

Určeno pro praktické lékaře, pediatry, infekcionisty, epidemiology.

Program:

Problematika očkování se zvláštním zřetelem na novinky v očkování pravidelném i zvláštním.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Marešová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

18. 11. 2009.

203192103 Specializační odborná stáž v infekčním lékařství

Určeno pro infekcionisty v přípravě k atestaci.

Program:

Problematika oboru infekčních nemocí v celém rozsahu, včetně práce u lůžka a semináře o aktuálních a důležitých oblastech oboru.

Školitel: doc. MUDr. V. Marešová, CSc.

Místo konání: Praha 8, Budínova 2, FN Na Bulovce, Infekční klinika

Předpokládaná cena: 15 000,- Kč.

5. 10. 2009–30. 10. 2009.

Katedra infekčních nemocí

FN Na Bulovce, Budínova 2,

180 81 Praha 8 - Libeň

Vedoucí: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

tel. 266 082 620, 283 840 517, fax 283 840 504

e-mail: maresovv@fnb.cz

KATEDRA HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE

207092101 – Specializační kurz v hygieně a epidemiologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství.

Program:

Základy hygieny a epidemiologie pro praktické lékaře pro dospělé.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

21. 9. 2009 – 22. 9. 2009.

207092102 – Specializační kurz

Společný základ v hygieně a epidemiologii – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestacím z oborů hygiena výživy, hygiena obecná a komunální, hygiena dětí a dorostu a epidemiologie, po absolvování 12 měsíců povinné praxe v rámci společného hygienicko-epidemiologického základu.

Program:

Nejdůležitější tematické okruhy dané vzdělávacím programem oborů hygieny obecné, komunální, výživy, dětí a dorostu, epidemiologie a související problematiky.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč.

21. 9. 2009 – 25. 9. 2009.

1. část a 2. část kurzu tvoří logický celek.

207092103 – Specializační kurz

Společný základ v hygieně a epidemiologii – 2. část

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali 1. část.

Program:

Nejdůležitější tematické okruhy dané vzdělávacím programem oborů hygieny obecné, komunální, výživy, dětí a dorostu, epidemiologie a související problematiky. Kurz je ukončen povinným testem.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč.

5. 10. 2009 – 9. 10. 2009.

1. část a 2. část kurzu tvoří logický celek.

207092104 – Specializační kurz v epidemiologii

Aktuální epidemiologická problematika a epidemiologická metodologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z epidemiologie po absolvování povinného základního kurzu v hygieně a epidemiologii.

Program:

Aplikace poznatků vyžadovaných vzdělávacím programem.

Vedoucí: doc. MUDr. D. Göpfertová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč.

2. 11. 2009–6. 11. 2009.

207092105 – Kurz

Eradikační programy – možnosti, cíle a jejich plnění ve světě

Určeno pro epidemiology, infektology.

Program:

Laudace prof. Raškovi – 100 let. Historie, principy a strategie eliminačních a eradikačních programů. Perspektivy eradikace poliomyelitidy. Současné snahy o eradikaci významných parazitóz. Možnosti eliminace a eradikace spalniček, diftérie, pertusse a dalších kandidátních nákaz.

Vedoucí: doc. MUDr. D. Göpfertová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 100,- Kč.

19. 11. 2009.

207092106 – Kurz

Nozokomiální nákazy a moderní technologické postupy využívané při diagnostice a terapii

Určeno pro nemocniční hygieniky, epidemiology a další pracovníky činné v epidemiologii a prevenci nozokomiálních nákaz.

Program:

Rizika vzniku a šíření nozokomiálních nákaz ve vztahu k metodám diagnostiky a terapie s použitím moderní zdravotnické techniky.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 100,- Kč.

22. 10. 2009.

207092107 – Kurz

Trendy ve výskytu nákaz přenášených vektory

Určeno pro epidemiology, infektology, mikrobiology, praktické lékaře.

Program:

Trendy a současná situace ve výskytu, epidemiologie, diagnostika a protiepidemická opatření u nákaz přenášených vektory.

Vedoucí: doc. MUDr. D. Göpfertová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 100,- Kč.

1. 10. 2009.

207092108 – Kurz

Znalosti k ochraně veřejného zdraví

Určeno pro osoby podílející se na přípravě, výrobě, podávání a rozvozu pokrmů v provozovnách stravovacích služeb ve smyslu povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., v současném znění a vyhl. č. 490/2001 Sb.

Program:

Právní předpisy a aplikace v praxi, vznik a šíření nejčastějších alimentárních infekcí a otrav z potravin (HACCP), kontrolní systém k zajištění zdravotní bezpečnosti pokrmů. Závěrečný test.

Účastníkům bude vydáno potvrzení o školení.

Vedoucí: MUDr. M. Čemusová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 500,- Kč.

12. 11. 2009.

207092109 – Kurz

Výživa a nemoci hromadného výskytu

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají aspekty výživy v prevenci vzniku hromadných onemocnění.

Program:

Úloha výživy v prevenci vzniku zejména diabetu, nádorových onemocnění, obezity a v dalších poruchách zdraví.

Vedoucí: MUDr. P. Dlouhý, Ph.D.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1300,- Kč.

20. 11. 2009.

207092110 – Konference o sterilizačních technikách – 1. část

Určeno pro vedoucí zdravotnické pracovníky centrálních sterilizací, další personál obsluhující sterilizační techniky a pro pracovníky orgánů ochrany veřejného zdraví.

Program:

Metody a postupy podle vyhl. č. 195/2005 Sb. Kurz je rozdělen do dvou částí,  které tvoří logický celek. Každá část je ukončena kvalifikačním testem a po absolvování druhé části bude vydáno osvědčení pro výkon povolání za poplatek 3 000,- Kč.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 6 500,- 

23. 11. 2009–27. 11. 2009.

207092111 – Konference o sterilizačních technikách – 2. část

Určeno pro vedoucí zdravotnické pracovníky centrálních sterilizací, další personál obsluhující sterilizační techniky a pro pracovníky orgánů ochrany veřejného zdraví.

Program:

Metody a postupy podle vyhl. č. 195/2005 Sb. Kurz je rozdělen do dvou částí, které tvoří logický celek. Každá část je ukončena kvalifikačním testem a po absolvování druhé části bude vydáno osvědčení pro výkon povolání za poplatek 3 000,- Kč.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 6500,- Kč.

7. 12. 2009–11. 12. 2009.

207092112 – Kurz

Biologická rizika a bioterorismus

Určeno pro lékaře epidemiology, hygieniky, ústavní hygieniky a pracovníky orgánů ochrany veřejného zdraví.

Program:

Program zahrnuje potřebné znalosti pracovníků OOVZ. Seznámení s vysoce virulentními nákazami, jejich prevencí, léčení a protiepidemickými opatřeními. Závěrečný test.

Účastníkům bude vystaveno potvrzení o školení.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

21.10. 2009.

207092113 – Kurz

Prevalenční studie nozokomiálních infekcí – přípravný kurz

Určeno pro všechny, kteří budou aktivními účastníky letošní prevalenční studie nozokomiálních infekcí ve zdravotnických zařízeních ARO a intenzivní péče (epidemiologové a asistentky OOVZ, nemocniční epidemiologové a hygienici).

Program:

V teoretické části se odráží praktická stránka pro potřeby studie v oblasti mikrobiologie, intenzivní medicíny a epidemiologie NI. Praktická část je orientována na potřeby pro vyplňování dotazníku – záznamy výsledků mikrobiologických vyšetření a hodnocení rezistencí, zpracování lékařské dokumentace na pracovištích intenzivní péče a ARO, definice pojmů apod.

Vedoucí: doc. MUDr. D. Göpfertová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

30. 9. 2009.

207092114 – Specializační stáž v oboru hygiena životního a pracovního prostředí

Určeno pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví zařazené do specializační přípravy.

Program:

Tematické okruhy dané vzdělávacím programem oboru, včetně znalostí správního řízení, správné aplikace legislativy, odborné terminologie, praktické ukázky.

Školitel: MUDr. J. Bártová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 6 000,- Kč.

12. 10. 2009–14. 10. 2009.

207092115 – Specializační odborná stáž v hygieně výživy

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z hygieny výživy a předmětů běžného užívání po absolvování povinného základního kurzu v hygieně a epidemiologii.

Program:

Tematické okruhy dané vzdělávacím programem oboru, včetně znalostí správního řízení, správné aplikace legislativy, odborné terminologie, praktické ukázky.

Školitel: MUDr. M. Čemusová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 6 000,- Kč.

30. 9. 2009 – 2. 10. 2009.

207092116 – Specializační odborná stáž v hygieně obecné a komunální

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z hygieny obecné a komunální po absolvování povinného základního kurzu v hygieně a epidemiologii.

Program:

Tematické okruhy dané vzdělávacím programem oboru, včetně znalostí správního řízení, správné aplikace legislativy, odborné terminologie, praktické ukázky.

Školitel: MUDr. J. Bártová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 6 000,- Kč.

30. 9. 2009–2. 10. 2009.

207092117 – Specializační odborná stáž v hygieně dětí a dorostu

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z hygieny dětí a dorostu po absolvování povinného základního kurzu v hygieně a epidemiologii.

Program:

Tematické okruhy dané vzdělávacím programem oboru, včetně znalostí správního řízení, správné aplikace legislativy, odborné terminologie, praktické ukázky.

Školitel: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 6 000,- Kč.

30. 9. 2009–2. 10. 2009.

207092118 – Specializační odborná stáž

Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Určeno pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví v přípravě k atestaci.

Program:

Tematické okruhy dané vzdělávacím programem oboru, včetně znalostí správního řízení, správné aplikace legislativy, odborné terminologie, praktické ukázky.

Školitel: MUDr. V. Polanecký, RNDr. J. Zelenková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 6 000,- Kč.

30. 9. 2009–2. 10. 2009.

207092119 – Specializační odborná stáž

Vyšetřovací metody v hygieně

Určeno pro laboratorní pracovníky, zejména nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, připravující se k atestaci.

Program:

Tematické okruhy dané vzdělávacím programem oboru. Fyzikální, chemické, fyzikálně chemické a mikrobiologické metody.

Školitel: MUDr. V. Polanecký, Ing. J. Sosnovcová

Místo konání: Praha 10, Šrobárova 48, SZÚ Praha

Předpokládaná cena: 6 000,- Kč.

9. 11. 2009–11. 11. 2009.

Katedra hygieny a epidemiologie

IPVZ, Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Vladimír Polanecký,

tel. 271 019 291, 271 017 272, fax 271 019 269,

e-mail: bakova@ipvz.cz

SUBKATEDRA NÁVYKOVÝCH NEMOCÍ

222592101 Specializační kurz

Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Určeno pro praktické lékaře v přípravě k atestaci.

Program:

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

30. 9. 2009

13. 10. 2009.

10. 11. 2009.

222592102 Kurz

Teorie a praxe supervize

Určeno pro odborníky se zájmem o supervizi a supervizory.

Program:

Modely supervize. Techniky supervize.

Vedoucí: PhDr. M. Frouzová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

1. 10. 2009–2. 10. 2009.

222592103 Seminář

Novinky v léčbě závislostí

Určeno pro pracovníky v oblasti prevence,

léčby závislostí a spolupracující profese (psychiatři, praktičtí lékaři, aj.).

Program:

Ambulantní léčba závislostí.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 500,- Kč.

21. 10. 2009.

222592104 Seminář

Substituční léčba

Určeno pro lékaře substitučních center a další lékaře podílející se na substituční léčbě závislosti na opioidech.

Program:

Aktuality z oblasti substituční léčby. Situace v ČR, novinky ve farmakoterapii.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 500,- Kč.

21. 10. 2009.

222592105 Kurz

Problematika užívání návykových látek u mladistvých

Určeno pro lékaře všech oborů a zdravotnické pracovníky se zájmem o problematiku.

Program:

Rizikové chování v dospívání. Systém péče o děti a mladistvé, intoxikace návykovými látkami u dětí a mladistvých. Terapeutická práce s mladistvými. Terapeutická práce s rodinami závislých.

Vedoucí: MUDr. D. Randák

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

19. 11. 2009.

222592106 Specializační odborná stáž

Návykové nemoci

Určeno pro lékaře zařazené do oboru a spolupracujících oborů.

Program:

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, systém léčby návykových nemocí.

Školitel: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

19. 10. 2009–23. 10. 2009.

Subkatedra psychoterapie

Šafaříkova 16,

120 00 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.,

tel. 222 513 868,

e-mail: vaclav.mikota@worldonline.cz

KATEDRA URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

201392101 Kurz

Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program:

Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části podle daných termínů, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Pokorný, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2 900,- Kč.

7. 09. 2009–12. 09. 2009.

07.09.2009 praktická část

08. 09.–09. 09. 2009. teoretická část

10. 9.– 12. 9. 2009. praktická část

5. 10. 2009–10. 10. 2009.

5. 10. 2009. praktická část

6. 10.–7. 10. 2009. teoretická část

8. 10.–10. 10. 2009. praktická část

9. 11. 2009–14. 11. 2009.

9. 11. 2009. praktická část

10. 11.–11. 11. 2009. teoretická část

12. 11.–14. 11. 2009. praktická část

201392102 Kurz

Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

Určeno pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví v přípravě k atestaci.

Program:

Rozpoznávání stavů ohrožujících bezprostředně život a výkony první pomoci k zastavení zevního krvácení, k obnovení a udržení průchodnosti dýchacích cest a základní neodkladná resuscitace. Kurz je složen z jednodenní teoretické a půldenní praktické části podle daných termínů, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Pokorný, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2 100,- Kč.

14. 09. 2009– 18. 09. 2009.

14. 09. 2009 praktická část

15. 09. 2009 teoretická část

16. 09.–18. 09. 2009 praktická část

23. 11. 2009–26. 11. 2009.

23. 11. 2009 praktická část

24. 11. 2009. teoretická část

25. 11. 2009–26. 11. 2009. praktická část

201392104 Kurz

Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program:

Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: MUDr. R. Verner

Místo konání: Brno, nám. 28. října 23, Zdravotnická záchranná služba JmK, p. o.

Předpokládaná cena: 2 900,- Kč.

12. 10. 2009 – 16. 10. 2009.

23. 11. 2009 – 26. 11. 2009.

201392105 Kurz

Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program:

Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: MUDr. L. Žabka, Ph.D.

Místo konání: Hradec Králové, Hradecká 1690, ZZS Královéhradeckého kraje

Předpokládaná cena: 2 900,- Kč.

14. 10. 2009–16. 10. 2009.

18. 11. 2009–20. 11. 2009.

201392106 Kurz

Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program:

Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: MUDr. R. Gřegoř

Místo konání: Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, ZZS Moravskoslezského kraje

Předpokládaná cena: 2 900,- Kč.

7. 10. 2009 – 9. 10. 2009.

11. 11. 2009–13. 11. 2009.

201392107 Seminář

Připravenost zdravotnictví a poskytovatelů zdravotní péče čelit krizovým situacím

Určeno pro lékaře v předatestační přípravě a vedoucí, popř. řídící pracovníky ZZ pověřených plněním úkolů krizové připravenosti rezortu v rámci ZZ nebo zdrav. kraj. celku.

Program:

Panelová diskuze k realizaci úkolů krizové připravenosti v rezortu a u jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče.

Vedoucí: MUDr. J. Štorek, Ph.D.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

21. 9. 2009.

201392108 Kurz

Škola krizového managementu v rezortu

Určeno pro krizové manažery odborů zdravotnictví krajských úřadů, krizové manažery ÚSZS, krizové manažery krajské nemocnice s působností spádové nemocnice pro kraj, krizové manažery na krajské hygienické stanici, ev. zdravotního ústavu kraje.

Program:

Základní úkoly rezortu a poskytovatelů zdravotní péče v oblasti krizové připravenosti rezortu, krizový management rezortu, krizová legislativa a logistika, činnost sekretariátů krizového štábu, metodika činnosti krizového štábu, zásady transformace systému poskytování zdravotní péče na mimořádné podmínky charakteru mimořádných událostí a krizových stavů, základní dokumenty krizové připravenosti rezortu, řízení poskytovatelů ZP v mimořádných podmínkách a jejich kooperace v rámci správního celku a rezortu.

Vedoucí: MUDr. J. Štorek, Ph.D.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

2. 11. 2009

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

IPVZ, Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.,

tel. 271 019 329, 271 019 219, 271 019 274, fax 272 740 458,

e-mail: jpokorny@ipvz.cz, urgmed@ipvz.cz,

e-mail: holubova@ipvz.cz,

KATEDRA PEDIATRIE

220092101 Specializační kurz

Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, kteří dospěli na konec tříleté přípravy povinného pediatrického základu.

Program:

Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc., MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, pavilon G

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

9. 11. 2009–13. 11. 2009.

220092114 Odborná stáž

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Program:

Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a s poruchami výživy.

Školitel: prof. MUDr. J. Nevoral, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč.

Termín dle dohody se školitelem.

1 týden

220092115 Odborná stáž

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Program:

Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a s poruchami výživy.

Školitel: MUDr. P. Frühauf, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN,

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč.

2. 11. 2009–13. 11 .2009.

220092116 Odborná stáž

Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program:

Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

Termín dle dohody se školitelem.

1 týden

220092117 Odborná stáž v dětské alergologii a pneumologii

Určeno pro lékaře dětských oddělení NsP, lékaře alergologických ambulancí nebo PLDD.

Program:

Nové poznatky v dětské alergologii, defekty imunity, akutní a chronická zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí.

Školitel: MUDr. J. Hubová, MUDr. O. Škopková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

9. 11. 2009 – 13. 11. 2009.

220292101 Kurz

Problematika návykových látek v období dospívání

Určeno pro dětské lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, hygieniky, lékaře návykových nemocí, pracovníky poradenství zdravého životního stylu a pracovníky zdravotních ústavů.

Program:

Aktuální problematika v dospívání v oblasti zneužívání psychoaktivních látek, včetně epidemiologie, možnosti prevence v časných stádiích, analýza zneužívání anabolických steroidů při rekreačních sportovních aktivitách mládeže, problémy aktuálního a dlouhodobého léčení a jeho komplikací u problémových uživatelů a závislých v období dospívání.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč.

21. 10. 2009.

220292102 Kurz

Problematika pracovně lékařské péče u dorostu

Určeno pro pracovní lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře.

Program:

Volba povolání a její zdravotní aspekty. Zdravotní péče o dospívající v souvislosti s jejich praktickou přípravou na povolání. Pracovní úrazy a nemoci z povolání u nesprávné volby oboru v dospívání a mladé dospělosti.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

2. 12. 2009.

Katedra pediatrie

FTN, Vídeňská 800,

140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

tel. 261 083 180, fax 261 083 231,

e-mail: pediatr@ftn.cz, hana.houstkova@ftn.cz

KATEDRA KLINICKÉ BIOCHEMIE

211092107 Kurz

Role klinické biochemie v rámci komplexní diagnostiky a terapie onemocnění prostaty

Určeno pro klinické biochemiky (lékaře i nelékaře), urology, internisty a praktické lékaře.

Program:

Patogeneze, klinická diagnostika, principy terapie a monitorování průběhu onemocnění prostaty. Biochemická vyšetření onemocnění prostaty – základní charakteristika, preanalytika, analytika, kontrola kvality.

Vedoucí: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., Ing. M. Budina, prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc., Ing. D. Springer

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

30. 9. 2009.

211092109 Kurz

Role klinické biochemie v rámci komplexní diagnostiky a terapie diabetes mellitus

Určeno pro klinické biochemiky (lékaře i nelékaře), internisty, endokrinology, diabetology, pediatry a praktické lékaře.

Program:

Současný pohled na etiopatogenezi diabetu, komplexní diagnostika; diabetická nefropatie, gestační diabetes, diabetes u dětí. Preanalytika a analytika biochemických vyšetření, současné doporučené postupy; komerčně dostupné systémy vyšetřování a kontroly kvality POCT stanovení glykémie.

Vedoucí: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., prof. MUDr. M. Anděl, CSc., RNDr. B. Friedecký,Ph.D., prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc., MUDr. K. Andělová, CSc., MUDr. P. Bouček

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

12. 11. 2009.

211092110 Kurz

Point of care testing (POCT) v primární péči se zaměřením na stanovení CRP

Určeno pro ambulantní dětské, dorostové a praktické lékaře, zdravotní sestry.

Program:

Proteiny akutní fáze, CRP v klinické pediatrické praxi, CRP v ambulanci praktického lékaře, v ambulanci pediatra; principy povinné externí kontroly kvality stanovení CRP, realizace a vyhodnocování externí kontroly kvality.

Vedoucí: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., MUDr. V. Pátková, MUDr. M. Rárová, MUDr. E. Leichterová, RNDr. J. Kratochvíla, Ing. M. Budina

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

17. 10. 2009.

211092111 Kurz

Point of care testing (POCT) v primární péči se zaměřením na stanovení CRP

Určeno pro ambulantní dětské, dorostové a praktické lékaře, zdravotní sestry.

Program:

Proteiny akutní fáze, CRP v klinické pediatrické praxi, CRP v ambulanci praktického lékaře, v ambulanci pediatra; principy povinné externí kontroly kvality stanovení CRP, realizace a vyhodnocování externí kontroly kvality.

Vedoucí: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., MUDr. M. Rárová, MUDr. V. Pátková, MUDr. E. Leichterová, RNDr. J. Kratochvíla, Ing. M. Budina

Místo konání: Olomouc, I. P. Pavlova 6, FN Olomouc, dětská klinika

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

24. 10. 2009.

Katedra klinické biochemie

IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Vedoucí: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.,

tel. 236 055 236,

e-mail: antonin.jabor@ikem.cz

SUBKATEDRA DOROSTOVÉHO LÉKAŘSTVÍ

220292101 Kurz

Problematika návykových látek v období dospívání

Určeno pro dětské lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, hygieniky, lékaře návykových nemocí, pracovníky poradenství zdravého životního stylu a pracovníky zdravotních ústavů.

Program:

Aktuální problematika v dospívání v oblasti zneužívání psychoaktivních látek, včetně epidemiologie, možnosti prevence v časných stádiích, analýza zneužívání anabolických steroidů při rekreačních sportovních aktivitách mládeže, problémy aktuálního a dlouhodobého léčení a jeho komplikací u problémových uživatelů a závislých v období dospívání.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

21. 10. 2009.

220292102 Kurz

Problematika pracovně lékařské péče u dorostu

Určeno pro pracovní lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře.

Program:

Volba povolání a její zdravotní aspekty. Zdravotní péče o dospívající v souvislosti s jejich praktickou přípravou na povolání. Pracovní úrazy a nemoci z povolání u nesprávné volby oboru v dospívání a mladé dospělosti.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

2. 12. 2009.

220292103 Specializační odborná stáž v dorostovém lékařství

Určeno pro dětské lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství.

Program:

Základní postupy klinické práce s dospívajícím, psychosociální kontext onemocnění v adolescentním věku, syndrom rizikového chování v dospívání.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN,

subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

5. 10. 2009–6. 10. 2009.

220292104 Odborná stáž

Novinky v péči o děti a dorost

Určeno pro dorostové lékaře a lékaře pečující o kolektivy dorostu.

Program:

Aktuální problematika zdravotní péče o dorost a děti.

Školitel: doc. MUDr. J. Hamanová, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

9. 11. 2009–13. 11. 2009.

Subkatedra dorostového lékařství VFN,

Ke Karlovu 2,

120 00 Praha 2

Vedoucí: MUDr. Pavel Kabíček, CSc.,

tel. 224 967 077, fax 224 911 453,

e-mail: p.kabicek@post.c

SUBKATEDRA PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ

220192101 Specializační kurz

Očkování v praxi PLDD

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru PLDD a ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

Program:

Základy používání očkovacích látek. Mechanizmus účinku očkovacích látek. Legislativa. Očkovací schémata. Očkovací kalendář v ČR a ostatních státech. Očkování dětí při cestách do zahraničí.

Vedoucí: MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 600,- Kč.

6. 10. 2009.

220192102 Specializační kurz

Vedení lékařské praxe PLDD

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru PLDD a ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

Program:

Management soukromé praxe. Komunikace se zdravotními pojišťovnami. Vedení zdravotnické dokumentace. Internet. Legislativa, převody lékařských praxí.

Vedoucí: MUDr. O. Roškotová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

17. 9. 2009.

203192101 Specializační kurz

Strategie antibiotické terapie v primární péči o děti a dorost

Určeno pro praktické dětské lékaře v přípravě k atestaci.

Program:

Zásady antibiotické terapie infekčních onemocnění dětského věku.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Marešová, CSc.

Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

24. 9. 2009.

Subkatedra praktického dětského lékařství

U hranic 18,

100 00 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Hana Cabrnochová

tel. 244 472 734, fax 267 184 065,

e-mail: hana@cabrnoch.cz

SUBKATEDRA DIABETOLOGIE

209892101 Specializační kurz v diabetologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program:

Prevence a léčba diabetu a jeho komplikací, poruchy metabolismu a výživy.

Vedoucí: prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 4 950,- Kč.

2. 11. 2009–6.11.2009.

209892102 Kurz v diabetologii pro praktické lékaře

Určeno pro lékaře diabetology, lékaře pracující v diabetologických ordinacích a pro praktické lékaře.

Program:

Současné trendy v diagnostice, léčbě a sledování pozdních komplikací diabetu. Markery makrovaskulárního postižení u diabetu. Infarkt myokardu u diabetes mellitus. Terapie hypertenze u DM. Diagnostika a terapie u ischemické choroby dolních končetin. Postižení kůže u diabetika. Postižení GIT u DM.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Rybka, DrSc.

Místo konání: Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Interní klinika, Diabetologické centrum

Předpokládaná cena: 3 000,- Kč.

18. 11. 2009–20. 11. 2009.

209892103 Kurz diabetologie pro praktické lékaře

Určeno pro praktické lékaře.

Program:

Klasifikace, diagnostika a terapie diabetu a jeho komplikací, prevence aterosklerózy.

Vedoucí: prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

27. 11. 2009–28. 11. 2009.

209892104 Kurz diabetologie pro internisty

Určeno pro lékaře internisty.

Program:

Prevence a léčba diabetu, chronické komplikace, akutní metabolická a nutriční péče.

Vedoucí: prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

29. 10. 2009–30. 10. 2009.

209892105 Specializační odborná stáž v diabetologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program:

Ambulantní segment – Laboratorní diagnostika diabetu a přidružených metabolických poruch; zhodnocení kardiovaskulárního rizika nemocného s diabetem 2. typu; léčba diabetu 2. typu a přidružených metabolických odchylek; léčba diabetu 1. typu – edukace výpočtu a úpravy dávek inzulinu podle obsahu sacharidů; screening sdružených endokrinopatií a sdružených autoimunitních chorob u nemocných s DM 1. typu; zahájení léčby inzulinovou pumpou u DM 1. typu – praktický návod k určení režimu inzulinové pumpy; hodnocení kontinuálního monitorování glykémií – základní postupy potřebné pro úpravu léčby; screening mikrovaskulárních komplikací diabetu; diabetes v graviditě – diagnostika a léčba GDM a nemocných s DM 1. a 2. typu; dispenzární péče o nemocné s diabetem po transplantaci ledviny.

Lůžkový segment

Konziliární činnost u nemocných s diabetem 1. a 2. typu v přípravě na plánovaný či urgentní operační výkon; postupy při léčbě nemocných s diabetem a poruchou příjmu potravy; zahájení léčby diabetu.

Školitel: MUDr. M. Honka

Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790, FNsP,

Interní klinika, Diabetologické centrum

Předpokládaná cena: 14 000,- Kč.

21. 9. 2009–16. 10. 2009.

2. 11. 2009–27. 11. 2009.

23. 11. 2009–18. 12. 2009.

209892106 Specializační odborná stáž v diabetologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program:

Diagnostické a terapeutické postupy v oboru diabetologie, metabolismu a výživy (včetně intenzivní metabolické péče, edukace, praxe na podiatrické ambulanci).

Školitel: doc. MUDr. F. Saudek, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie

Předpokládaná cena: 14 000,- Kč.

Termín dle dohody se školitelem.

1 měsíc

209892107 Specializační odborná stáž v diabetologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program:

Odborná stáž v diabetologickém a nutričním centru na ambulantní i lůžkové části kliniky, která je zaměřená na klasickou diabetologii, podiatrii, edukaci a výživu (dietologii, enterální a parenterální výživu). V rámci stáže probíhá praxe na obezitologii a nefrologii.

Školitel: doc. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D.

Místo konání: Plzeň, Alej Svobody 80, Fakultní nemocnice,

I. interní klinika, Diabetologické centrum

Předpokládaná cena: 14 000,- Kč.

Termín dle dohody se školitelem.

1 měsíc

209892108 Specializační odborná stáž

Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno pro diabetology v přípravě k atestaci a podiatrické sestry.

Program:

Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie diabetické nohy, včetně odborné pedikúrní péče. Praktická stáž na podiatrické ambulanci.

Školitel: prof. MUDr. A. Jirkovská, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

14. 9. 2009–18. 9. 2009.

23. 11.2009–27. 11. 2009.

209892109 Specializační odborná stáž

Edukace a léčba diabetiků léčených inzulinem

Určeno pro diabetology v přípravě k atestaci a edukační sestry.

Program:

Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selfmonitoringu. Praktická stáž během kurzu pro pacienty.

Školitel: prof. MUDr. A. Jirkovská, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

5. 10. 2009–9. 10. 2009.

9. 11. 2009–13. 11. 2009.

209892112 Odborná stáž v diabetologii

Určeno pro doplnění k atestaci.

Program:

Péče o hospitalizované diabetiky a ambulantní sledování diabetiků, konziliární činnost v diabetologii. Péče o akutní stavy v diabetologii. Intenzifikované inzulinové režimy. Nové terapeutické postupy v léčbě diabetických komplikací.

Školitel: prof. MUDr. J. Rybka, DrSc.

Místo konání: Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, Krajská nemocnice Tomáše Bati,

Interní klinika, Diabetologické centrum

Předpokládaná cena: 9 000,- 

18. 11. 2009–27. 11. 2009.

Subkatedra diabetologie

IKEM, Vídeňská 1958/9,

140 21 Praha 4 - Krč

Vedoucí: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

tel. 261 364 101, fax 261 363 183,

e-mail: terezie.pelikanova@medicon.cz

SUBKATEDRA ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

210292101 Specializační kurz v alergologii a klinické imunologii – 2. část

Určeno pro lékaře a nelékaře vysokoškoláky v přípravě k atestaci

Program:

Potravinová alergie a intolerance. Vyšetřovací metody v alergologii. Hmyzí alergie. Astma bronchiale. Patofyziologie alergického zánětu. Biologická léčba alergických onemocnění. Alergie a gravidita. Intolerance NSAID. Koncepce oboru, akreditace, vzdělávání. Anafylaxe. Anti-IgE protilátky a jejich klinický význam. Plísně a alergie. Specifická alergenová imunoterapie. Alergická rýma. Dětské astma. Funkční vyšetření u astmatu a alergie. Kožní problematika v alergologii.

Vedoucí: doc. MUDr. P. Panzner, CSc., MUDr. M. Fuchs, doc. MUDr. P. Kučera, Ph.D., MUDr. V. Kašák, doc. MUDr.  I. Stříž, CSc., MUDr. B. Novotná, Ph.D., doc. MUDr. V. Petrů, CSc., MUDr. I. Krčmová, CSc., doc. MUDr.  M. Teřl, Ph.D., MUDr. E. Seberová, prof.  MUDr. P. Pohunek, CSc., MUDr. J. Satinská, MUDr. Š. Čapková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 4 000,- Kč.

23. 11. 2009–26.11.2009.

Subkatedra alergologie a klinické imunologie

Institut klinické a experimenální medicíny,

Vídeňská 1958/9,

140 21 Praha 4

Vedoucí: doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

tel. 236 055 222, fax 236 053 033,

e-mail: ilja.striz@ikem.cz

SUBKATEDRA SEXUOLOGIE

206392104 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro psychiatry, urology a praktické lékaře se zájmem o sexuální problémy pacientů.

Program:

Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí mužů a žen, sexuální parafilie, transsexualita, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 9 000,- Kč.

21. 9. 2009–2. 10. 2009.

Subkatedra sexuologie

Apolinářská 4,

128 08 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

tel. 224 968 232, 224 968 233, fax 224 968 233,

e-mail: sexuol@lf1.cuni.cz

VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ PALIATIVNÍ MEDICÍNY A LÉČBY BOLESTI

201292101 Specializační kurz

Paliativní medicína – 1. část

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře, kteří ve své praxi přicházejí do styku s nevyléčitelně nemocnými. Zúčastnit se také mohou i zdravotní sestry, které se specializují na tuto problematiku.

Program:

Historie a filosofie paliativní péče, formy paliativní péče, právní aspekty, etika paliativní péče, psychosociální aspekty, psychologie vztahu s umírajícími a jejich blízkými, komunikace teoreticky i prakticky.

Vedoucí: MUDr. L. Kabelka

Místo konání: Rajhrad u Brna, Jiráskova 47,

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

14. 9. 2009–18. 9. 2009.

201292102 Specializační kurz

Paliativní medicína – 2. část

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře, kteří ve své praxi přicházejí do styku s nevyléčitelně nemocnými a pro zdravotní sestry, specializující se na tuto problematiku.

Program:

Spirituální péče, praktické aplikace paliativní péče v různých prostředích, symptomy paliativní péče, terminální paliativní péče atd.

Vedoucí: MUDr. L. Kabelka

Místo konání: Rajhrad u Brna, Jiráskova 47, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč.

21. 9. 2009–24. 9. 2009.

201292103 Specializační kurz

Multidisciplinární léčba bolesti – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře, kteří ve své praxi přicházejí do styku s problematikou léčby bolesti.

Program:

Fyziologické aspekty bolesti, klasifikace, diagnostika, farmakoterapie, psychosociální aspekty.

Vedoucí: MUDr. D. Vondráčková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5 500,- Kč.

12. 10. 2009–16. 10. 2009.

201292104 Specializační kurz

Multidisciplinární léčba bolesti – 2. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře, kteří ve své praxi přicházejí do styku s problematikou léčby bolesti.

Program:

Syndromy chronické bolesti, diagnostika, multidisciplinární léčba nádorové a nenádorové bolesti.

Vedoucí: MUDr. D. Vondráčková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5 500,- Kč.

2. 11. 2009–6. 11. 2009.

201292105 Specializační kurz

Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře, kteří ve své praxi přicházejí do styku s problematikou psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti.

Program:

Biopsychosociální pojetí chronické bolesti, diferenciální diagnostika u pacientů s chronickou bolestí, psychosomatika, poruchy osobnosti, bolest a závislost, integrace psychoterapie do léčby bolesti, základní psychoterapeutické přístupy v léčbě chronické bolesti, hypnosugestivní psychoterapie, asertivita, komunikační dovednosti, poruchy komunikace, prevence burn out syndromu u lékařského povolání, bolest a spiritualita, bolest a sexualita.

Vedoucí: PhDr. J. Raudenská, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 7 100,- Kč.

9. 11. 2009–13. 11. 2009.

Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti

FN Na Bulovce,

Budínova 2,

180 81 Praha 8 - Libeň

Vedoucí: MUDr. Dana Vondráčková

tel. 266 082 522, 266 082 909, fax 266 082 247

e-mail: dana.vondrackova@fnb.cz

ŠKOLA VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

294092110 Kurz

Klíšťata, jimi přenášené nákazy a možnosti prevence

Určeno pro lékaře všech oborů, dále pro nelékaře –pracovníky hygienických stanic, zdravotních ústavů, veřejné správy, pracovníky v oblasti podpory zdraví a všechny zájemce o problematiku nákaz přenášených členovci.

Program:

Faktory podmiňující výskyt klíšťat a cirkulaci původců nákaz v přírodě a v urbánním prostředí. Arboviry a další původci onemocnění člověka přenášené klíšťaty v Evropě. Aktuální situace v oblasti výzkumu klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Změny v rozšíření a incidenci působené vlivem modifikace klimatu. Možnosti individuální a kolektivní prevence. Standardní metody zjišťování aktivity klíšťat a hodnocení výsledků. Klíšťata a cestovní ruch – možnosti zavlékání.

Vedoucí: RNDr. M. Daniel, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

26. 11. 2009.

294092111 Kurz

Etika výzkumu

Určeno pro členy etických komisí, ale i lékaře se zájmem o danou problematiku.

Program:

Základy teoretické morálky, etika v práci etických komisí, právní rámec výzkumu v ČR, řešení etických dilemat – zhodnocení z co největšího počtu hledisek (bude ukázáno na konkrétním příkladu informovaného souhlasu a užití placeba v klinické studii).

Vedoucí: doc. MUDr. J. Šimek, CSc., MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 200,- Kč.

19. 11. 2009.

294092113 Kurz o nových přístupech v péči o seniory s demencí

Určeno pro praktické lékaře, psychiatry, psychology a další pracovníky zdravotnických a sociálních služeb, kteří se při své práci věnují i osobám s demencí.

Program:

Přehled nejnovějších poznatků z oblasti neurologie, gerontologie a nemedicínských oborů v oblasti diagnostiky a terapeutických přístupů k lidem s demencí.

Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč.

14. 12. 2009–15. 12. 2009.

294092116 Kurz

Spirituální péče ve zdravotnictví

Určeno pro všechny zdravotníky a lékaře se zájmem o danou problematiku.

Program:

Cílem semináře je poskytnout základní orientaci v tématu spirituální péče v kontextu bio-psycho-socio-spirituálně pojatého moselu WHO. Zdravotníci by měli získat schopnost rozpoznat spirituální potřeby pacientů, vědět, jak pro ně zajistit vhodnou formu péče a jaké jsou jejich vlastní spirituální potřeby.

Vedoucí: MUDr. E. Kalvínská, MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč.

15. 10. 2009.

Škola veřejného zdravotnictví

IPVZ, Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

tel. 271 019 335, fax 271 019 284

e-mail: svz@ipvz.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2009 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se