Bezkrevní medicicína – současný stav a perspektivy


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(4): 221
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

V Brně se ve Fakultní nemocnici Bohunice uskutečnilo v polovině března 1. sympozium České společnosti bezkrevní medicíny (CSBM). Sympozium mělo název Bezkrevní medicína – současný stav a perspektivy, s předvedením přístroje C.A.T.S., Fresenius Medical Care. Program si vyslechlo 90 přítomných z různých nemocnic celé České republiky.

V úvodu sympozia doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc., předseda České společnosti bezkrevní medicíny, představil činnosti společnosti, mezi které patří odborné vzdělávání všech členů i ostatních medicínských profesionálů v použití metod bezkrevní léčby v klinické praxi a zvyšování zdravotní osvěty obyvatelstva pomocí mediálních prostředků.

Místopředseda CSBM MUDr. Bronislav Stibor z Landesklinikum Baden bei Wien nastínil v úvodu přednášky Erytropoetin a další erytropoézu stimulující látky historii používání erytropoetinu v léčebné péči jako terapiI, která by měla být použita místo transfuze, pokud klinický stav pacienta dává dostatek času, aby tento lék zvýšil erytropoézu. Vysvětlil způsoby podání a doporučené dávkování u pacientů v předoperační přípravě a na jednotkách intenzivní péče. Upozornil také na nutnost současného podávání železa, kyseliny listové a vitaminu B12. Na závěr dr. Stibor nastínil vývoj léčby pomocí látek stimulujících erytropoézu ve světle nejnovějších výzkumů.

Svojí přednáškou na téma NovoSeven® – univerzální hemostatikum zaujala všechny přítomné MUDr. Dagmar Seidlová z KARIM FN Brno. Vysvětlila mechanismus účinku rFVIIa, indikace a způsob podání. Dr. Seidlová představila úspěšné použití rFVIIa v off-label indikacích při závažném krvácení u nehemofilických pacientů. S použitím rFVIIa v dostatečné dávce je doporučeno neváhat pro zvládnutí život ohrožujícího krvácení při selhání konzervativních postupů. Pomocníkem při hodnocení účinnosti rFVIIa je mezinárodní Uniseven registr, do kterého je zapojena od roku 2004 také Česká republika.

MUDr. Helena Ondrášková z KARIM FN Brno hovořila na téma Nová rizika alogenních krevních převodů. Vedle všeobecně známého rizika přenosu infekčních činitelů probrala rizika technicko-fyzikální, biochemicko-metabolická a imunologicko-sérologická. Jak vyjádřil Niels Jerne, „Krev člověka je jako otisky jeho prstů, nejsou dva typy krve, které jsou přesně stejné.“ Následky imunosuprese jsou pacienty přímo ohrožující a patří mezi ně perioperační infekce, recidivy nádorů a reaktivace latentní infekcí příjemce. Zvláštní pozornost zaslouží syndromy TRALI as TRIM. Závěrečné upozornění že, existuje reálně riziko smrti po podání allogenní krevní transfuze, je jen dalším podnětem pro potřebu aplikace metod bezkrevní medicíny v klinické praxi.

Přednáška doc. MUDr. Ivan Čundrleho, CSc., z KARIM FN Brno Intra- a pooperační sběr krve byla doplněna předvedením přístroje C.A.T.S. plus firmy Fresenius Medical Care. Historie používání přístrojů pro sběr krve je dlouhá, a současné přístroje eliminují dřívější nežádoucí účinky. Když jsou tyto přístroje použity indikovaně, jsou velkým přínosem pro šetření krví pacienta.Vývoj směřuje k perioperační separaci všech složek krve.

MUDr. Michal Hájek z Centra hyperbarické medicíny, ARO, Městská nemocnice Ostrava přednesl referát na téma Léčebné možnosti hyperbarické oxygenoterapie u kriticky nemocných. Mezi schválené indikace použití léčby pomocí hyperbarické oxygenoterapie (HBO) patří vyjímečná anémie z krevní ztráty, kdy promptní užití HBO může zajistit krátkodobé přežití a současná okamžitá aplikace EPO vede k urychlení tvorby nových erytrocytů a hemoglobinu a tak k uhrazení krevní ztráty.

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc., z KARIM FN Brno vysvětlil v přednášce Řízená hypotenze, že nově řízená hypotenze znamená farmakologicky navozené snížení krevního tlaku na hodnotu 50–60 mm Hg středního arteriálního tlaku, a tento účinek je doplněn fyzikálním působením gravitace při zvýšení operačního pole nad úroveň srdce. Cílem řízené hypotenze je zabránění krvácení v operačním poli a tím usnadnění operačního výkonu (mikrochirurgie)  a snížení perioperační krevní ztráty.

Doc. Čundrle podrobně seznámil přítomné s indikacemi a používanými farmaky. Zároveň varoval před nebezpečím hypoperfúze splanchniku.

MUDr. Petr Adámek  z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNUSA Brno v přednášce Význam perioperačního monitorování destičkových funkcí pro bezkrevní medicínu vysvětlil přínos použití přístroje PFA 100 (platelet function analyzer) pro stanovení perioperačních příčin krvácení.

Na závěr sympózia prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., jeden ze zakladatelů anesteziologie a resuscitace u nás, ukázal na vývoj používání transfuzí krve za jeho více než 50-letou kariéru od indikace transfuze ke každé i nejjednodušší operaci po dnešní snahu o šetření krví a používání alternativ k transfuzi. Popřál České společnosti bezkrevní medicíny hodně úspěchů v její další činnosti.

První sympózium České společnosti bezkrevní medicíny jednak poukázalo na rizika krevních transfuzí, a tím potřebu používání alternativ v klinické praxi a jednak představilo některé metody, které se v bezkrevní medicíně používají. Rozvoj nových lékařských technologií dosáhl takového stupně, že dnes umožňuje úspěšné provedení složitých operací a zvládnutí akutních stavů bez nutnosti podání krve a krevních přípravků.

Druhé sympózium České společnosti bezkrevní medicíny se uskuteční dne 4. června 2009 od 13. do 16. hodin ve Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.

Podrobné informace naleznete na website www.bloodless.wz.cz 

Za Českou společnost bezkrevní medicíny:

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc., předseda

Dr. med. Josip Slipac, vědecký sekretář


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2009 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se