Rizikové jídelní chovánía postoje českých adolescentů -školní studie


Inappropriate eating attitudes of Czech adolescentes

Authors report on results of a questionnaire screening in randomly selected primary andgrammar schools in Prague and České Budějovice focused on the identification of inappropriateeating attitudes and assessment of an impact of factors that can influence a development ofeating disorders. The results of the study of 706 boys and 725 girls confirmed that already inan older school age (an average age of 14.5 years), especially at girls, risk diet attitudes werevery strong. Between 14 and 15 years of age no considerable change occurs in this respect. 60%of girls reported that they ere not satisfied with their bodies and further 60% of girls reportedthat they wished to lose weight. 2% of girls reported that they vomited at least once a week forthese reasons; altogether 10.5% of given girls reported an experience of vomiting for diet reasons.13.8% of girls had higher than critical score in EAT-26. This group, risk from the point of view of view of eating disorders, had an increased risk also regarding addiction to psychoactivesubstances (they smoked cigarettes, marihuana and used alcohol drinks more often). Incomparison with their peers, surprisingly, they had a higher self-esteem and a low score ofpedantry (EDI). Their mothers and sisters dieted more often, their mothers were treated inpsychiatry more often, a relationship with their fathers was evaluated as unsatisfactory anda climate in their families as tensed. Their families eat together less often and were moreoriented to an exceptional performance. Girls with a high EAT score had an opportunity to goout for entertainment more often, went shopping or to shopping centres more often, did sportsand toned up at home more.

Key words:
eating disorders - anorexia nervosa - bulimia nervosa - adolescence - addiction.


Autoři: F. D. Krch 1;  L. Csémy 2;  H. Drábková 3
Působiště autorů: Psychiatrická klinika VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 2PCP, Praha 3PVŠPS, Praha 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (9): 492-497
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o výsledcích dotazníkového šetření v náhodně vybraných základních školácha víceletých gymnáziích v Praze a Českých Budějovicích zaměřeného na identifikaci nevhodnýchjídelních postojů a posouzení vlivu faktorů, které mohou mít vliv na rozvoj poruchy příjmupotravy. Výsledky studie zahrnující 706 chlapců a 725 dívek potvrdily, že už ve starším školnímvěku (průměrný věk 14,5 roku) jsou zejména u děvčat rizikové dietní postoje velmi výrazné.Mezi 14. a 15. rokem věku pak už v tomto směru nedochází k výraznějším změnám. Celkem60 % děvčat uvedlo, že nejsou spokojeny se svým tělem, jiných 60 % by si přálo zhubnout; 2 %děvčat z těchto důvodů alespoň jednou týdně zvrací; celkem 10,5 % sledovaných děvčat uvedlozkušenost se zvracením z dietních důvodů.V EAT-26 mělo 13,8% děvčat vyšší než kritický skór.Tato z hlediska poruch příjmu potravy riziková skupina byla zvýšeně riziková i z hlediskazávislosti na psychoaktivních látkách (častěji kouřila cigarety, marihuanu a užívala alkoholickénápoje). Ve srovnání se svými vrstevnicemi měla překvapivě vyšší sebehodnocení a nízké skórepedanterie (EDI). Jejich matky a sestry častěji držely dietu, matka se častěji léčila na psychiatrii,vztah s otcem byl hodnocen jako neuspokojivý a atmosféra v rodině jako napjatá. Jejichrodina méně často společně stolovala a byla více orientována na mimořádný výkon. Děvčata svysokým EAT skórem měla častěji možnost chodit ven za zábavou, častěji chodila nakupovatnebo do nákupních středisek, více sportovala a posilovala doma.

Klíčová slova:
poruchy příjmu potravy - mentální anorexie - mentální bulimie - adolescence -psychoaktivní látky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se