Současné trendy ve vývojinemocniční péče a financovánínemocnic v evropských zemíchOECD


Present trends in the development of hospital care and financing hospitalsin European OECD countries

In the paper characterized are the basic functions of hospitals in healthcare systems ofdeveloped countries in Europe and of the USA, present trend in hospital bed care and themajorproblems in financing hospital care. The hospital sector in industrially developed countries inthe world employs 2.5 to 6 % of the work force in the national economy and more than 50 % ofthat in the health care sector. In the past two decades, in almost all industrialised countriesthere have decreased the numbers of beds for acute patients, and the duration of treatment hasfallen significantly, however, the numbers of employed in the hospital sector have not diminished.That is connected with requirements for increased quality in hospital care and with theintroduction of new medical technologies.The fundamental problem in financing bed care covered by public funding is to ensure a balancebetween the income and expenses of hospitals on the one hand, and the requirement ofincreasing the quality of hospital care on the other, under curtailment of expenditures for thehospital sector. Problems with the financing of hospitals are not specific only for the CzechRepublic, but they are typical of a number of OECD countries. Ever new and effective ways ofcovering hospital bed care are being sought. Several European countries are experimentallyintroducing theDRGsystem.The most efficientway of rationalizing hospital cost are consideredto be globally binding budgets adjusted for patient structure by urgency of therapy (case-mix)and for inflation.

Key words:
hospital - function - qualification - changes and their determinants - changes infinancing.


Autoři: L. Strnad;  A. Stožický
Působiště autorů: Zdravkonzult Hradec Králové, Fakulta řízení a informačních technologií LF UK, Hradec Králové, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (5): 283-290
Kategorie: Články

Souhrn

V článku jsou charakterizovány základní funkce nemocnic v systémech zdravotní péče průmyslověvyspělých zemí Evropy a USA, současné trendy ve vývoji nemocniční lůžkové péče a hlavníproblémy financování nemocniční péče. Nemocniční sektor v průmyslově vyspělých zemíchsvěta zaměstnává 2,5 až 6 % pracovníků národního hospodářství a více než 50 % pracovníkův sektoru zdravotnictví.Vposledních dvou dekádách došlo téměř ve všech průmyslově vyspělýchzemích světa k snížení počtu akutních lůžek a k významnému snížení délky ošetřovací doby,počet pracovníků v nemocničním sektoru se však nesnížil. To souvisí s požadavky na zvyšováníkvality nemocniční péče a s rozšiřováním nových medicínských technologií.Základním problémem financování lůžkové péče hrazené z veřejných prostředků je zajištěnírovnováhy mezi příjmy a výdaji nemocnic a požadavky na zvyšování kvality nemocniční péčepři brzdění výdajů na nemocniční sektor. Problémy s financováním nemocnic nejsou specifikouČR, ale jsou typické pro řadu zemí OECD. Hledají se stále nové, efektivnější způsoby hrazenílůžkové péče. Řada evropských zemí pokusně zavádí systém DRG (platba za diagnostickéskupiny). Za nejúčinnější způsob racionalizace nákladů nemocnic se považují globální závaznérozpočty korigované s ohledem na strukturu pacientů podle závažnosti léčby (case-mix) a inflaci.

Klíčová slova:
nemocnice - funkce nemocnic - klasifikace - změny a jejich determinanty - změnyve financování.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se