Příčinnost v epidemiologiia komplexní architekturazdraví a nemoci


Causality in Epidemiology and Comprehensive Architecture of Healthand Disease

The authors try to explain the term causality, the more detailed analysis of which leads to a morerealistic view of the disease, as a deviant position of a comprehensive adaptive system. Itssub-systems - genotype, phenotype, environmental constituents and lifestyle - in mutualinteraction create the comprehensive architecture of health and disease. The natural interestis detection of factors which cause disease (causal factors, causes) and those which at least makethe prognosis of its development more accurate (risk factors). Assessment of the true causewhich is necessary for introducing a rational therapeutic and preventive procedure calls foradequate understanding of the complex reality, incl. description of the relationship betweenlevels of exposure and consequence. This process is usually complicated by different systematicerrors which occur in different stages of research. The assembled findings should be discussedwith regard to criteria of causality to make the statement of a causal relationship moretrustworthy. The epidemiological method penetrates due to the more advanced application ofthe principle of causality to an increasing extent into many medical disciplines, it is the maintool for suggesting and testing preventive and therapeutic procedures in medicine in general.It is expedient with regard to the natural development of disease which proceeds from the actionof conditioning (risk) factors via the latent pre/subclinical stage to the clinical manifestation ofthe disease that general practitioners who have the main responsibility for primary andsecondary prevention can become familiar with one of the present views of the given problem.

Key words:
epidemiology - causality - risk factor - exposure - bias - criteria of causality -reductionism - comprehensive architecture of health - disease.


Autoři: L. Novotný;  V. Bencko
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (6): 321-329
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři objasňují obsah pojmu příčinnost, jehož podrobnější rozbor vede k realističtějšímupohledu na nemoc jako na vychýlenou polohu komplexního adaptivního systému. Jeho podsystémy- genotyp, fenotyp, složky prostředí a životní styl - ve vzájemné interakci utváří komplexníarchitekturu zdraví-nemoc. Přirozeným zájmem je odhalování činitelů, které přímo zapříčiňujínemoc (kauzální faktory, příčiny), a těch, které alespoň zpřesňují předpověď jejího vzniku(rizikové faktory). Zjišťování skutečné příčiny, které je nutné pro zavedení racionálního léčebně-preventivního postupu, vyžaduje adekvátní vystižení složité reality, včetně popisu vztahumezi úrovněmi expozice a následku. Tento proces bývá komplikován různými systematickýmichybami, které vznikají v nejrůznějších etapách výzkumné práce. Získané poznatky by mělybýt zvažovány s ohledem na kritéria kauzality, aby byl výrok o příčinném vztahu věrohodnější.Epidemiologická metoda v důsledku pokročilejšího využívání konceptu příčinnosti pronikástále větší měrou do mnohých medicínských oborů, je hlavním nástrojem pro navrhovánía ověřování preventivních a léčebných postupů v medicíně obecně. Ve světle přirozeného vývojenemoci, který postupuje od působení podmiňujících (rizikových) faktorů přes latentní pre/subklinickéstadium ke klinické manifestaci onemocnění, je účelné, aby se praktičtí lékaři, na nichžspočívá hlavní díl odpovědnosti za provádění primární a sekundární prevence,mohli seznámits jedním ze současných pohledů na danou problematiku.

Klíčová slova:
epidemiologie - příčinnost - rizikový faktor - expozice - systematická chyba (bias)- kritéria kauzality - redukcionismus - komplexní architektura zdraví-nemoc.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se