Uplatnění nových podtypůadrenergních a muskarinovýchreceptorů v řízení srdečníčinnosti


Role of New Subtypes of Adrenergic and Muscarinic Receptors in the Control ofCardiac Activity

Modulation of the basic characteristics of cardiac activity (frequency, power of contraction, rateof conductivity and threshold of stimulation) depend on the steady but ever changing influenceof two practically antagonistic nervous systems (sympathetic and parasympathetic). Themediators of the sympathetic nerve act via adrenoreceptors, the mediator of the parasympat-hetic nerve activates muscarine receptors. These type of receptors belong into the groupG-protein coupled receptors.At first it seemed that in the heart are only beta1-adrenergic receptors and M2-muscarinicreceptors. This idea had the advantage that both receptor systems have antagonistic effectsand this antagonism is manifested most markedly on the activity of adenylate cyclase. Whilebeta1-adrenoreceptors stimulate it, M2-muscarine receptors inhibit it.At present it is beyond doubt that adrenoreceptors are represented by sub-types alpha1, beta1,beta2. The expression of subtype beta3 known for its function in adipose tissue has not beenproved unequivocally but the existence of a further, fourth type of beta-adrenoreceptors,putative beta4 seems very probable. Similarly it is certain that M 2 muscarine receptors are notthe only subtype of muscarine acetylcholine receptors in cardiac tissue.The findings of new subtypes are not merely a morphological characteristics but differentsubtypes play a different role in the modulation of characteristics of cardiac activity, wherebya different activation, depending on the amount of mediator in their environment, is possible.Moreover receptor are not static structures but are able to change their number (and thus alsothe magnitude of response) and this applies to all receptor subtypes found in the heart.

Key words:
cardiac activity - receptors - sympathetic nerve - parasympathetic nerve - G-protein


Autoři: J. Mysliveček
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (8): 426-430
Kategorie: Články

Souhrn

Modulace základních charakteristik srdeční činnosti (frekvence, síla stahu, rychlost vedení apráh podráždění) je dána stálým, avšak neustále se měnícím vlivem dvou prakticky antagonis-tických nervových systémů (sympatického a parasympatického). Mediátory sympatiku působíprostřednictvím adrenergních receptorů, mediátor parasympatiku aktivuje receptory muska-rinové. Tyto typy receptorů patří mezi receptory spřažené s G proteiny.Zprvu se zdálo, že se v srdci vyskytují pouze b1-adrenergní receptory a M2-muskarinovéreceptory. Tato představa byla výhodná v tom, že oba dva receptorové systémy mají antagonis-tické účinky a nejvýrazněji se tento antagonismus projevuje na aktivitě adenylátcyklázy.Zatímco b1-adrenergní receptory ji stimulují, M2-muskarinové receptory ji inhibují.Nyní je nesporné, že adrenergní receptory jsou reprezentovány podtypy a1, b1 a b2. Expresepodtypu b3, známého svou funkcí v tukové tkáni, není dosud přesvědčivě prokázána, avšak jakovelice pravděpodobná se zdá existence dalšího, čtvrtého typu b-adrenergních receptorů, prav-děpodobného b4. Podobně je jisté, že M2-muskarinové receptory nejsou jediným podtypemmuskarinových acetylcholinových receptorů v srdeční tkáni.Nálezy nových podtypů nejsou jenom pouhou morfologickou charakteristikou, ale jednotlivépodtypy hrají různou roli právě v modulaci charakteristik srdeční činnosti, přičemž je možnájejich rozdílná aktivace v závislosti na množství mediátoru přítomného v jejich okolí.Kromě toho nejsou receptory statickou strukturou, ale jsou schopny měnit svůj počet (a tími velikost odpovědi), což se týká všech receptorových podtypů vyskytujících se v srdci.

Klíčová slova:
srdeční činnost - receptory - sympatikus - parasympatikus - receptory spřažené

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se