Detekcia antigénu Chlamydia trachomatis Clearview Chlamydia testom


Detection of Chlamydia trachomatis antigens by the Clearview Chlamydia test

Chlamydia trachomatis is important genital pathogen. An association between chlamydial infektion and serious cervical cancer has been also suggested. Approximately in half cases is chlamydial infection the attendat infection of another genital disease.

Chlamydiosis is serious problem in group of young, sexually active women, therefore it is important performing screening in risk group of women without clinical signs, because Chlamydia are able to develop not only acute but inaparent and chronic infection as well. Persistence in host cells is a significant feature of chlamydial infection. 1522 endocervical swabs from the women with gynekological inflammatory diseases and 216 men with urethritis were examined. Positive results were observed in 30,1 % women and 10,6 % men. The Clearview Clamydia MF test (f. Oxoid) for qualitative detection of Chlamydia trachomatis was used for examination of samples. This simple, rapid test is for detection of surface lipopolysacharide chlamydial antigen, and can be performed and easily interpreted in laboratory or clinic. Results are available in 30 minutes.

Key words:
Chlamydia trachomatis, Clearview Chlamydia test, urogenital infections.


Autoři: MUDr. Jana Mikulová 1,2;  MUDr. Mária Huljaková 1,2;  MUDr. Zuzana Szövenyiová 3;  MUDr. Iveta Fandáková 3;  MUDr. Róbert Dankovčík;  Ph.D. 1,2;  prof. MUDr. Alexander Ostró;  CSc. 1,2;  MUDr. Mária Mikulová 1,2
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP, Košice 1;  Gyncentrum s. r. o., Košice 2;  Avilab NZZ – klinická mikrobiológia, Košice 3
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(5): 220-221

Publikováno v Praktickej gynekológii 2007; 14(1): 45–46

Souhrn

Chlamydia trachomatis je významným genitálnym patogénom. Uvádza sa aj spolupôsobenie chlamýdií pri vzniku veľmi vážnych nádorových ochorení. Približne v polovici prípadov je chlamydióza sprievodnou infekciou iného pohlavného ochorenia. Chlamydióza je vážny problém mladých, sexuálne aktívnych žien, preto je dôležité screeningovo vyšetrovať rizikové skupiny žien bez klinických príznakov, pretože chlamýdie sú schopné vyvolať nielen akútne, ale aj inaparentné a chronické infekcie. Perzistencia v bunkách hostiteľa je výraznou črtou chlamýdiovej nákazy.

V gynekologickej ambulancii II. gynekologicko–pôrodníckej kliniky FNLP a Gyncentra sa v roku 2005 pred liečbou odobralo 1522 endocervixových výterov od žien vyšetrovaných a následne liečených na gynekologické zápalové ochorenia. Na urologickej klinike bolo od mužov s príznakmi uretritídy odobraných 216 výterov. Pozitivita u žien bola 30,1 % a u mužov 10,6 %. Vyšetrovalo sa Clearview Chlamydia MF testom (firmy Oxoid). Chlamydia Clearview test je rýchly, kvalitatívny a technicky nenáročný. Umožňuje priamu detekciu povrchového lipopolysacharidového chlamýdiového antigénu z endocervixového výteru žien a výteru z uretry mužov. Zaručuje pomerne vysokú citlivosť špecifickú reakciu a rýchlu detekciu. Výsledky sa môžu získať do 30 min.

Kľúčové slová:
Chlamydia trachomatis, Clearview Chlamydia test, urogenitálne infekcie.

Úvod

Chlamydia trachomatis je významným genitálnym patogénom, čo je známe z výsledkov publikovaných v mnohých zahraničných i domácich vedeckých prácach. Následkom chlamýdiového zápalu genitálneho ústrojenstva u žien i mužov môže v mnohých prípadoch nastať neplodnosť. Uvádza sa aj spolupôsobenie chlamýdií pri vzniku veľmi vážnych nádorových ochorení [10]. Približne v polovici prípadov je chlamydióza sprievodnou infekciou iného pohlavného ochorenia [8]. Chlamydióza je vážny problém mladých, sexuálne aktívnych ľudí, preto je dôležité vykonávať screeningové vyšetrenia u rizikových skupín žien a mužov bez klinických príznakov ochorenia, pretože chlamýdie sú schopné vyvolať nielen akútne, ale aj inaparentné a chronické infekcie. Perzistencia v bunkách hostiteľa je výraznou črtou chlamýdiovej infekcie [5]. Sexuálny prenos má v epidemiológii chlamýdiovej nákazy prvoradú úlohu. Klinický význam má však aj perinatálny prenos z pozitívnych rodičiek na novorodencov [2,11].

Materiál a metodika

V gynekologickej ambulancii II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNLP a Gyncentra, s.r.o., sme roku 2005 odobrali pred liečbou 1 522 endocervixových výterov od žien vyšetrovaných a následne liečených na gynekologické zápalové ochorenia. Na urologickej klinike bolo od mužov s príznakmi uretritídy odobraných 216 výterov.

Vyšetrovali sme testom Chlamydia MF (firma Oxoid). Tampóny, ktoré neboli bezprostredne po odbere spracované, boli uchovávané do nasledujúceho dňa pri teplote 2–8 °C a následne spracované.

Technika odberu: Po odstránení hlienovej zátky z cervixu sa ďalším tampónom alebo cytologickou kefkou rotuje v cervixe 10–30 s tak, aby sa získali cylindrické bunky epitelu. Tampón sa nesmie dotknúť vaginálnej steny.

Uretrové vzorky od mužov boli odoberané drôteným odberovým tampónom s vláknitým koncom alebo cytologickou kefkou. Pacienti boli poučení, že nesmú najmenej hodinu pred odberom močiť. Tampón sa zaviedol do uretry do hĺbky 2–4 cm a po rotácii (3–5 s) bol opatrene vybratý. Z materiálu je povrchový lipopolysacharidový antigén extrahovaný extrakčným činidlom.

Chlamydia Clearview test je rýchly, kvalitatívny, technicky nenáročný test. Umožňuje priamu detekciu povrchového lipopolysacharidového chlamýdiového antigénu z endocervixového výteru žien a výteru z uretry mužov. Zaručuje pomerne vysokú citlivosť, špecifickú reakciu a rýchlu detekciu. Odporúča sa ako orientačná metóda hlavne pre ambulantnú gynekologickú prax.

Výsledky a diskusia

Z 1 522 vyšetrených endocervixových výterov od žien s gynekologickými zápalovými ochoreniami vo veku od 16 do 62 rokov bolo pozitívnych 457 (30,1 %) a z 216 odobratých výterov z uretry od mužov s príznakmi uretritídy vo veku od 20 do 65 rokov bolo pozitívnych 23 (10,6 %). Najvyššia pozitivita bola u žien vo vekovej skupine 19 až 26ročných a u mužov vo vekovej skupine 24 až 32ročných (tab. 1).

Tab. 1. Výsledky vyšetrení Clearview Chlamydia testom.
Výsledky vyšetrení Clearview Chlamydia testom.

Chlamýdiová infekcia cervixu je najčastejšie sa vyskytujúcou chlamýdiovou nákazou vnútorných genitálií opisovanou ako mukopurulentná cervicitída [1], pri ktorej je na začiatku postihnutá aj uretra [6,12]. Infekcia Chlamydia trachomatis je asociovaná aj s karcinómom krčka maternice a perzistencia onkogénnych HPV infekcií je pravdepodobnejšia u žien s predošlou infekciou Chlamydia trachomatis [7]. Pri mukopurulentnej cervicitíde sa môže objaviť abnormálny vaginálny séropurulentný až purulentný výtok, prípadne pálenie pri močení. Infekcia však môže prebiehať aj bez lokálnych alebo celkových príznakov a postupovať ascendentne. Rozvíja sa salpingitída a periadnexitída. Niektoré ženy majú miernu bolesť brucha, chrbta, nauzeu, horúčku, bolesť pri pohlavnom styku alebo mimomenštruačné krvácanie [6,12]. Pri výskyte vaskularizácie ektocervixu zistenej pomocou kolposkopie je až 78% pravdepodobnosť, že ide o chronickú chlamýdiovú cervicitídu [3]. Neprítomnosť spomínaných príznakov nevylučuje chlamýdiovú infekciu [4,8]. Pri vyšetrení materiálu na Chlamydia trachomatis má dôležitú úlohu spôsob odberu materiálu, jeho transport do laboratória a skutočnosť, či sa materiál odoberal pred liečbou, počas nej, alebo ide o kontrolný materiál po ukončení liečby [9].

Záver

Vzhľadom k veľkému rozšíreniu chlamýdiových infekcií a ich následkov sú dôležité preventívne opatrenia a možnosť rýchlej a vhodnej diagnostiky týchto infekcií. Cielený screening a liečba žien a mužov s potvrdenou chlamýdiovou infekciou a ich sexuálnych partnerov zabránia rozvoju dlhodobých komplikácií a vážnych zdravotných následkov.

Práca bola riešená s podporou grantovej agentúry VEGA MŠ SR, projekt č. 1/2302/05.

MUDr. Jana Mikulová 1,2

MUDr. Mária Huljaková 1,2

MUDr. Zuzana Szövenyiová 3

MUDr. Iveta Fandáková 3

MUDr. Róbert Dankovčík, Ph.D. 1,2

prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc. 1,2

MUDr. Mária Mikulová 1,2

1II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP, Košice

2Gyncentrum s. r.o., Košice

3Avilab NZZ – klinická mikrobiológia, Košice


Zdroje

1. Brunham RC, Paavonen J, Stevens CE. Mucopurulent cervicitis. The ignored cournterpart in women of urethritis in men. N Engl J Med 1984; 311(1): 1–6.

2. Čisláková L, Pospišil R, Holler J et al. Extraurogenitálne dôkazy Chlamydia trachomatis – perinatálny prenos. Epidemiol Mikrobiol Imunol 1994; 43(3): 111–113..

3. Čupka E, Čupka E jr. Vaskularizácia ektocervixu ako prejav chlamýdiovej infekcie. Prakt Gyn 2004; 11(4): 181-184.

4. Kiviat N, Paavonen J, Wolner–Hansen P. Histologic manifestatition of chlamydial cervicitis. In: Oriel JD, Ridgway M, Schachter J et al (eds). Chlamydial infections. New York: Cambridge University Press 1986: 209-212.

5. Moulder JW. Interaction of chlamydial and host cells in vitro. Microbiol Rev 1991; 55(1): 143-190.

6. Numazaki K. Current problems of perinatal Chlamydia trachomatis infections. J Immune Based Ther Vaccines 2004; 2(1): 4-5.

7. Silis I, Ryd W, Strand A. Chlamydia trachomatis infection and persistance of human papillomavirus. Int J Cancer 2005; 116(1): 110–115.

8. Šimko J. Chlamýdiové infekcie z pohľadu gynekológie. Via Practica 2005; 4: 204-205.

9. Šimončičová M, Šimko J. Porovnanie metód Clearview Chlamydia MF a PCR pri detekcii Chlamydia trachomatis u gynekologických pacientok. Gynekológ 2000; 9(2): 56-59.

10. Paavonen J. Complication of STD in Women. Abstracts. 7th European Congres of Clinical Microbiology and Infections Diseases, Viena, Austria, March 26–30, 1995: 222.

11. Várady L, Čisláková L, Siegfried L. Results of immunofluorescence assay in Chlamydia trachomatis infection in infants. Biologia 2005; 60(3): 331–334.

12. Weinstock H, Berman S, Cates W. Sexually transmitted disease among American youth: Incidence and prevalence estimates, 2000. Persp Sex Reported Health 2004; 36(1): 6-10.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se