Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice


Risk of lung cancer in coal miners in relation to pneumoconiosis in the Czech Republic

The goal of this study was to assess carcinogenic risk in ex-miners of black coal mines in the Czech Republic in relationship to coalworker’s pneumoconiosis and to compare the results with non-exposed population of Czech males.

The sample of 2.
504 black-coal ex-miners with coalworker‘ pneumoconiosis compensated between 1992 and 2001 was analysed. The control sample consisted of 6.705 coal ex-miners without pneumoconiosis who finished work in the mine after achieving a critical cumulative dust dose between 1986 and 1999. The lung cancer risk in miners and Czech male population was compared by calculation of Standardized Incidence Ratio (SIR) between 1992 and 2006.

Estimation of lung cancer risk in miners with coalworker‘ pneumoconiosis was significantly higher (SIR = 2.24) compared to the Czech male population. The risk was increasing with the degree of the seriousness of coalworker‘s pneumoconiosis. The lung cancer risk in miners without pneumoconiosis and with the initial form of coalworker’s pneumoconiosis was comparable with the risk in the Czech male population.

The results of this study indicate that single exposure of coal dust containing crystalline silica does not increase the lung cancer risk but in connection with coalworker’s pneumoconiosis becomes a considerable risk factor of lung cancer.

Key words:
lung cancer, coalworkers’ pneumoconiosis, coal dust, quartz, smoking, tuberculosis


Autoři: Z. Jirák 1;  H. Tomášková 1,2;  A. Šplíchalová 1,2;  P. Urban 3;  J. Holub 4;  R. Gromnica 5;  Z. Hajduková 6;  I. Landecká 7;  V. Machartová 8;  E. Korolová 9;  V. Zavadilová 1
Působiště autorů: Ústav fyziologie a patofyziologie, FZS OU, Ostrava, vedoucí prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. 1;  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ředitel RNDr. Petr Hapala 2;  Odbor hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav Praha vedoucí odboru doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 3;  Odbor analýz, publikací a externí spolupráce, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, vedoucí odboru Mgr. Jiří Holub 4;  Oddělení nemocí z povolání, Hornická poliklinika, s. r. o., Ostrava primář MUDr. Rostislav Gromnica, Ph. D. 5;  Klinika pracovního a preventivního lékařství, FN Ostrava přednostka MUDr. Zdenka Hajduková, Ph. D. 6;  Oddělení chorob z povolání, Centrum pracovní medicíny, Karvinská hornická nemocnice, a. s. primářka MUDr. Irena Landecká 7;  Klinika pracovního lékařství, FN Plzeň, přednostka MUDr. Vendulka Machartová, Ph. D. 8;  Klinika nemocí z povolání, FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc. 9
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 62, 2010, No. 1, s. 6-12.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem studie bylo posoudit riziko rakoviny plic u bývalých horníků černouhelných dolů v České republice v závislosti na onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou proti neexponované populaci mužů ČR.

Analyzován byl soubor 2 054 bývalých horníků černouhelných dolů s uhlokopskou pneumokoniózou odškodněnou v letech 1992–2001. Kontrolní soubor tvořilo 6 705 horníků bez pneumokoniózy, vyřazených pro dosažení nejvyšší přípustné expozice v roce 1986–1999. Karcinogenní riziko horníků ve srovnání s populací mužů ČR bylo hodnoceno výpočtem SIR (Standardized Incidence Ratio) za období 1992–2006.

Odhad rizika rakoviny plic pro horníky s pneumokoniózou byl statisticky významně vyšší ve srovnání s populací mužů ČR (SIR = 2,24). Riziko se zvyšovalo v závislosti na závažnosti onemocnění pneumokoniózou. Riziko rakoviny plic u horníků bez pneumokoniózy a s iniciální formou pneumokoniózy bylo srovnatelné s rizikem u populace mužů ČR.

Dosažené výsledky nasvědčují, že samotná expozice černouhelnému prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého nezvyšuje riziko rakoviny plic, ale ve spojení s onemocněním uhlokopskou pneumokoniózou se stává významným rizikovým faktorem rakoviny plic.

Klíčová slova:
rakovina plic, pneumokonióza uhlokopů, uhelný prach, křemen, kouření, tuberkulóza

Tato práce byla financována z grantů IGA MZ ČR [NJ 6578-3 a NR 8556-5].

Poděkování: Autoři příspěvku děkují všem pracovníkům SZÚ, pracovníkům ÚZIS, pracovníkům hlásících středisek nemocí z povolání ČR a ředitelům KHS a pracovníkům oddělení hygieny práce a pracovního lékařství ČR, kteří se na studii podíleli.

Kontaktní adresa:
Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Ústav fyziologie a patofyziologie
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava-Zábřeh


Zdroje

1. ATTFIELD, M. D., KUEMPEL, E. D. Mortality among U.S. underground coal miners: a 23-year follow-up. Am. J. Ind. Med., 2008, Apr, 51, 4, s. 231–245.

2. COCCO, P., DOSEMECI, M., RICE, C. Lung cancer among silica-exposed workers: the quest for truth between chance and necessity. Med. Lav., 2007, Jan-Feb, 98, 1, s. 3–17.

3. DOBIÁŠ, L., GAJDOŠOVÁ, D., ŠRÁM, R. J., JANČA, L., RODA, Š. Risk associated with inhalation of fungal metabolites. In Procceding of the Internat. Conf. on Genetic Toxicology of Complex Mixtures, Washington D. C. 1989, s. 37.

4. HAMILTON, R. F., JR., THAKUR, S. A., HOLIAN, A. Silica binding and toxicity in alveolar macrophages. Free Radic. Biol. Med., 2008, 44, 7, s. 1246–1258.

5. CHECKOWAY, H., PEARCE, N., KRIEBEL, D. Research Methods in Occupational Epidemiology. Oxford, 2004, 372 s.

6. International Agency for Research on Cancer. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Silica, some silicates, coal dust and para-aramid fibrils. Vol. 68. IARC, Lyon 1997.

7. JIRÁK, Z., KARPÍŠEK, L., ŠKODA, V. Nejvyšší přípustná koncentrace prachu černouhelných dolů a návrh zdravotně-organizačních opatření z hlediska prevence onemocnění pneumokoniózou u horníků Ostravsko-karvinských uhelných dolů. Pracov. Lék., 1994, 46, 3, s. 115–122.

8. KUBINA, J., URBANEC, J., CHOBOTOVÁ, E., JANKO, P. Vyhodnocení preventivního přeřazování horníků po dovršení nejvýše přípustné expozice na snížení počtu chorob z povolání – pneumokonióz. Pracov. Lék., 1997, 49, 4, s. 172–176.

9. KURIHARA, N., WADA, O. Silicosis and Smoking Strongly Increase Lung Cancer Risk in Silica-Exposed Workers. Industrial Health, 2004, 42, s. 303–314.

10. LATZA, U., DEGENS, P., BAUR, X. Lungenkrebsrisiko bei Quarz- und Kohlengrubenstaubexposition. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed, 2000, 35, s. 424–438.

11. LIANG, H. Y., LI, X. L., YU, X. S., GUAN, P., YIN, Z. H., HE, Q. C., ZHOU, B. S. Facts and fiction of the relationship between pre-existing tuberculosis and lung cancer risk: a systematic review. Int. J. Cancer, 2009, Dec 15, 125, 12, s. 2936–2944.

12. MAREL, M., KREJBICH, F., STRÁNSKÁ, P., MĚŘIČKA, O., HOMOLKA, J., SKÁCEL, Z., ZRMANOVÁ, M. Analýza anamnestických dat a výsledků vyšetření v souboru 353 nemocných s plicním karcinomem z let 2004–2007. Čas. Lék. čes., 2009, 148, 9, s. 416–423.

13. MEIJERS, J. M. M., SWAEN, G. M., SLANGAN, J. J. M. et al. Log term mortality in miners with coal workers pneumoconiosis in the Netherlands, a pilot study. Am. J. Ind. Med., 1991, 19, s. 43–50.

14. MILLER, B. G., JACOBSEN, M. Dust exposure, pneumoconiosis, and mortality of coalminers. Br. J. Ind. Med., 1985, Nov, 42, 11, s. 723–733.

15. MILLER, B. G., MacCALMAN, L. Cause-specific mortality in British coal workers and exposure to respirable dust and quartz. Occup. Environ. Med., 2009, Oct 9. [Epub ahead of print].

16. MORFELD, P., LAMPERT, K., EMMERICH, M., REISCHIG, H.L., KLINKER, H. G., BAUER, H. D., STEGMAIER, CH., ZIEGLER, H., DHOM, G., PIEKARSKI, C. Lungenkrebsrisiken im Steinkohlenbergbau: Eine Mortalitätsstudie unter Berücksichtegung von Quarzstaubexposition und Pneumokonioseentwicklung. Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed., 2003, 38, 3, s. 44.

17. MORFELD, P., LAMPERT, K., ZIEGLER, H., STEGMAIER, C., DHLOM, G., PIEKARSKI, C. Coal mine dust exposure and cancer mortality in German coal miners. Appl. Occup. Environ. Hyg., 1997, 12, s. 909–914.

18. O’BYRNE, K. J., DALGLEISCH, A. G. Chronic immune activation and inflammation as the cause of malignancy. Br. J. Cancer., 2001, 85, s. 473–483.

19. PELUCCI, C., PIRA, E., PIOLATTO, G., COGGIOLA, M., CARTA, P., LA VECCHIA, C. Occupational silica exposure and lung cancer risk: a review of epidemiological studies 1996-2005. Annals of Oncology, 2006, 17, 7, s. 1039–1050.

20. STARZYŃSKI, Z., MAREK, K., KUJAWSKA, A., SZYMCZAK, W. Mortality among coal miners with pneumoconiosis in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health., 1996, 9, 4, s. 279–289.

21. Stata Statistical Software: Release 9.0 College Station, TX: Stata Corporation 2005.

22. STRAIF, K., BENBRAHIM-TALLAA, L., BAAN, R., GROSSE, Y., SECRETAN, B., EL GHISSASSI, F., BOUVARD, V., GUHA, N., FREEMAN, C., GALICHET, L., COGLIANO, V. WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. A review of human carcinogens-part C: metals, arsenic, dusts, and fibres. Lancet Oncol., 2009, 10, 5, s. 453–454.

23. SWAEN, G. M., MEIJERS, J. M., SLANGEN, J. J. Risk of gastric cancer in pneumoconiotic coal miners and the effect of respiratory impairment. Occup. Environ. Med., 1995, 52, 9, s. 606–610.

24. TOMÁŠKOVÁ, H., JIRÁK, Z., MENZLOVÁ, M., BEŠKA, F., ZAVADILOVÁ, V., CÍMOVÁ, K., BUŽGA, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů – epidemiologická studie. Čes. prac. Lék., 2005, 6, 4, s. 198–202.

25. TSUDA, T., BABAZONO, A., YAMAMOTO, E., MINO, Y., MATSUOKA, H. A meta-analysis on the relationship between pneumoconiosis and lung cancer. J. Occup. Health, 1997, 39, s. 285–294.

26. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1999 – HIS. Praha, 2001. Dostupný z http://www.uzis.cz/download.php?ctg=10&mnu_id=5300

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×