Ergonomické hodnotenie pracoviska a výskyt zdravotných ťažkostí


The Ergonomic Assessment of theWorkplace and the Occurrence of Health Problems

The working activity is often performed in unsuitable positions, so called imposed working positions, connected with thelong-term, excessive and one-sided load of certain groups of postural muscles. Discrepancy between parameters of the workingplace and body parameters of workers is usually the cause.Unsuitable working conditions cause health problems of different degree and also unnecessary fatigue. The aim of this study wasto confirm whether the height parameters of the working place conform to the anthropometric parameters of workers and also tofind out what are the relationships between the age, exposure and different degrees of health problems. Therefore, 30 anthropometricparameters in 100 women in a selected factory were measured; health problems were detected by means of a questionnaire andparameters of the working place were assessed.

Key words:
anthropometric parameters, imposed working positions, health problems


Autoři: M. Cvíčelová;  M. Cifríková
Působiště autorů: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, vedúca katedry prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 4, s. 169-171.
Kategorie: Články

Souhrn

Pracovná činnosť je často vykonávaná v nie práve najvhodnejších polohách, tzv. vynútených pracovných polohách, kedy dochádzak dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu určitých skupín posturálneho svalstva. Príčinou je obvykle nesúladmedzi rozmermi pracovných priestorov a telesnými rozmermi pracovníkov. Nevhodné pracovné podmienky spôsobujú zdravotnéťažkosti rôzneho stupňa a tiež zbytočnú únavu. Cieľom tejto práce bolo overiť, ako vo vybranom priemyselnom podniku zodpovedajúvýškové rozmery pracoviska antropometrickým parametrom pracovníkov, a tiež zistiť, aké sú vzťahy medzi vekom, expozícioua rôznymi stupňami zdravotných ťažkostí. Z tohto dôvodu bolo zmeraných 30 antropometrických parametrov u 100 žien vo vybranompriemyselnom podniku; formou dotazníka sa sledovali zdravotné ťažkosti a boli hodnotené rozmery pracoviska.

Klíčová slova:
antropometrické parametre, vynútené pracovné polohy, zdravotné ťažkosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se