Respirační příznaky a plicní funkce v tkalcovnách


Respiratory Symptoms and Pulmonary Functions in TextileMills

The authors examined within the framework of a crosse-sectional epidemiological study 157 workers in a textile mill workingmainly with flax yarn. The objective was to assess the prevalence of respiratory symptoms and level of pulmonary function withregard to the general dustiness and microbiological characteristics of the atmosphere. On examination an anamnestic respiratoryquestionnaire was used based on the questionaire of the British Research Council supplemented by questions concerning workingproblems and identification of byssinosis. All workers were subjected to a basic spirometric examination. All-shift dust concentra-tionsvaried between 1.5 to 5.9 mg/m3, the mean number of microbes per 1 m3 of the atmosphere was 1994 colonies wherebyconditioned pathogens of the genus Nocardia, Aspergillus, Alternaria and Mucor were detected. At least one symptom associatedwith the occupation was reported by 26% of the examined subjects, symptoms of rhinitis and cough dominated. Byssinoticcomplaints were reported by 3.2% subjects. Chronic bronchitis (according to WHO) was recorded in 17.8% of the examinedsubjects, whereby it was significantly more frequent in smokers. Respiratory symptoms were significantly more frequent in theinvestigated group than in controls formed by a group of workers from an electroengineering plant. The mean values of theinvestigated ventilation parameters were within the normal range, their level correlated with smoking habits. With regard to thefrequent incidence of respiratory symptoms even in an environment where hygienic limits for dustiness were not markedly trespassedtheir shift to lower values seems indicated.

Key words:
textile, textile workers, respiratory symptoms, byssinosis


Autoři: M. Nakládalová 1;  J. Fialová 1;  A. Skálová 2
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc, přednostka MUDr. Marie Nakládalová, PhD. 2Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, ředitelka MUDr. Olga Gröschlová 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 2, s. 57-61.
Kategorie: Články

Souhrn

V rámci průřezové epidemiologické studie bylo vyšetřeno 157 pracovníků tkalcovny zpracovávající převážně lněnou přízi. Cílembylo zjistit výskyt respiračních příznaků a úroveň plicních funkcí s ohledem na celkovou prašnost a mikrobiologickou charakteristikuovzduší. Při vyšetření byl použit anamnestický respirační dotazník, vycházející z dotazníku Britské výzkumné rady,doplněný dotazy na souvislost obtíží s prací a k identifikaci bysinózy. Všem pracovníkům bylo provedeno základní spirometrickévyšetření. Celosměnové koncentrace prachu se pohybovaly od 1,5 do 5,9 mg/m3, průměrný počet mikrobů v 1 m3 ovzduší dosahoval1994 kolonií, přičemž byly nalezeny podmíněné patogeny rodu Nocardia, Aspergilus, Alternaria a Mucor. Alespoň jeden příznaksouvisející s prací uvedlo 26 % vyšetřených, dominovaly symptomy rýmy a kašel. Bysinotické obtíže uvedlo 3,2 % osob. Chronickábronchitida (podle SZO) byla zjištěna u 17,8 % vyšetřených, přičemž statisticky významně častěji se vyskytovala u kuřáků. Respiračnípříznaky byly statisticky významně častější u sledovaného souboru než u souboru kontrolního, který tvořili pracovníci elektromontážníhozávodu. Průměrné hodnoty sledovaných ventilačních parametrů byly v normě, jejich úroveň korelovala s kuřáckýmnávykem. Vzhledem k častému výskytu respiračních příznaků i v prostředí, kde nebyly hygienické limity pro prašnost výrazněpřekročeny, se jeví jako vhodný jejich posun k nižším hodnotám.

Klíčová slova:
textil, tkalci, respirační symptomy, bysinóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se