Testování odolnosti vůči vysoké zátěži hypoxické hypoxie u výkonných letcůArmády České republiky


Testing the Resistance to Large Loads of Hypoxic Hypoxia in Active Pilots of the Czech Army

Pilot during flight are protected against the adverse effected of a drop of the atmospheric pressure by hyperbaric cabin andoxygen system and under emergency conditions by a system of positive pressure breathing. Despite this, emergency situationscannot by ruled out when pilots are exposed to a great load of hypoxic hypoxia. The authors evaluated the physiological response ofthe organism during high hypoxic loads –33 000 ft (10 000m) and compared it with the response to a load of the standard test of theNATO alliance (height 25 000 ft-7 500 m). The most useful investigated parameter was the saturation of functional arterialoxyhaemoglobin (SpO2) recorded by the method of pulsed oximetry.From the assembled results the following facts ensued: compensatory possibilities of the organism are at an altitude of 33 000 ftrelatively ineffective and the performance of the proband declines very rapidly. The assessed values indicate a greater drop of thepsychophysiological performance than would correspond only to the limit of the time of useful consciousness (TUC). At the end ofthe assessed interval the probands achieved the critical value of %SpO2. The time taken to achieve the liminal margin is at a loadof 33 000 ft three times shorter than at a height of 25 000 ft. A safe time interval or the first affection of logical functions is at a loadof 33 000 ft ca 44 seconds, while at a height of 25 000 ft it is ca 120 seconds. The time interval leading to the serious affection oflogical functions is at a height of 33 000 ft ca 72 seconds while at a height of 25 000 ft it is circa 272 seconds. The onset ofsubjective complaints declared by the probands at an altitude of 33 000 ft correlates with the decline of saturation (complaints setin markedly more rapidly) and are a clear marker of deterioration of the psychophysiological performance. At a height of 25 000 ftthe character of subjective complaints is not so marked (influence of hypoxia on self-control). Subjective sensations need not besufficiently alarming for the inexperienced pilot.

Key words:
hypoxic hypoxia, pulse oximetry, saturation of oxyhaemoglobin, active pilots


Autoři: P. Došel;  M. Sázel;  L. Cettl
Působiště autorů: Ústav leteckého zdravotnictví Praha, ředitel MUDr. Dušan Bartoš, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 1, s. 5-10.
Kategorie: Články

Souhrn

Výkonný letec (VL) je za letu chráněn před nepříznivým vlivem poklesu atmosférického tlaku přetlakovou kabinou, kyslíkovýmsystémem a v nouzové situaci systémem přetlakového dýchání. Přesto nelze vyloučit vznik havarijní situace, při které může být VLvystaven velmi vysoké zátěži hypoxickou hypoxií. Autoři vyhodnotili fyziologickou odpověď organismu při vyšší hypoxické zátěži –33 000 ft (10 000 m) a porovnali ji s odpovědí na zátěž standardního testu aliance NATO (výška 25 000 ft = 7 500 m). Nejpřínosnějšímsledovaným parametrem bylo sledování hodnoty saturace funkčního arteriálního oxyhemoglobinu (% SpO2) snímané metodoupulzní oxymetrie.Z dosažených výsledků vyplynuly následující skutečnosti: kompenzační možnosti organismu jsou na výšce 33 000 ft relativněmálo účinné a výkonnost probanda velice rychle klesá. Naměřené hodnoty ukazují větší propad psychofyziologické výkonnosti, nežby odpovídalo jen limitu doby užitečného vědomí (DUV). Na konci měřeného intervalu dosáhli probandi kritické hodnoty % SpO2.Čas k dosažení limitních hranic je při zátěži 33 000 ft třikrát kratší než na výšce 25 000 ft. Bezpečný časový interval k prvnímupostižení logických funkci je na výšce 33 000 ft okolo 44 sekund, zatímco na výšce 25 000 ft okolo 120 sekund. Časový intervalvedoucí k závažnému postižení logických funkcí je na výšce 33 000 ft okolo 72 sekund, zatímco na výšce 25 000 ft okolo 272 sekund.Nástup subjektivních obtíží deklarovaných probandy na výšce 33 000 ft koreluje s poklesem saturace (obtíže nastupují výrazněrychleji) a představují jasný marker zhoršování psychofyziologické výkonnosti. Na výšce 25 000 ft není charakter subjektivníchobtíží tak významný (ovlivnění autocenzury hypoxií). Subjektivní pocity nemusejí mít pro nezkušeného pilota dostatečný alarmujícívýznam.

Klíčová slova:
hypoxická hypoxie, pulzní oxymetrie, saturace oxyhemoglobinu, výkonní letci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se