Kvalita života u nemocných s chronickou pankreatitidou


Quality of Life of Patients with Chronic Pancreatitis

The authors evaluated the quality of life using the Czech version of the SQUALA questionnaire in 45 patientswith chronic pancreatitis grade II and III according to the Cambridge classification. The mean age of thepatients was 43.6 years. In the first stage they compared the quality of life of patients treated conservativelyand by surgery. The two groups did not differ significantly. This indicates that despite improvement aftersurgery complete recovery does not occur because a chronic disease is involved. In part two the authorscompared the quality of life in patients of both groups with the healthy population. In the general profile ofquality of life statistically significant items were health, physical self-sufficiency and environment andhome. In patients with chronic pancreatitis these values were lower. These components form an importantpart not only during the therapeutic process but also during the further course of the disease. The itemenvironment and home was significantly higher in patients than in the healthy population, as it hasa positive effect on the general psychic condition of the patient. By the way of conclusion it may be stated thatchronic pancreatitis treated by conservative or surgical methods has in the examined group a negative impacton four of 23 examined items characterizing the quality of life. The patients emphasize health, i.e. remissionof the disease, physical self-sufficiency and thus associated items food, environment, home which shouldenable them to participate actively in the working process.

Key words:
chronic pancreatitis – quality of life – quality of life profile


Autoři: M. Štaudová;  A. Žáková;  E. Dragomirecká
Působiště autorů: IGEK, FN MU Brno Laboratoř psychiatrické demografie, Psychiatrické centrum Praha-Bohnice
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 1, s. 52-55.
Kategorie: Články

Souhrn

V naší práci se hodnotila kvalita života českou verzí dotazníku SQUALA u 45 nemocných s chronickoupankreatitidou II. a III. stupně podle Cambridgeské klasifikace. Průměrný věk nemocných byl 43,6 let.V první fázi se porovnávala kvalita života mezi nemocnými léčenými konzervativně a chirurgicky. Statistickyvýznamně se oba soubory od sebe nelišily. Což svědčí o tom, že přes zlepšení stavu po chirurgické terapiinedochází k úplnému uzdravení, protože se jedná o chronické onemocnění. V druhé části se srovnávala kvalitaživota u nemocných obou skupin a zdravou populací. V celkovém profilu kvality života byly statisticky významné položky zdraví, fyzická soběstačnost a prostředí a domov, kdy u nemocných s chronickou pankreatitidou byly hodnoty nižší. Tyto komponenty jsou důležitou součástí nejenom během procesu léčby, aletaké pro další úspěšný průběh nemoci. Položka prostředí a domov byla u nemocných významně vyšší nežu zdravé populace, neboť pozitivně působí na celkový psychický stav pacienta. Závěrem lze říci, že chronickápankreatitida, léčená konzervativně nebo chirurgicky v našem souboru z 23 vyšetřených položek negativněovlivňuje jen čtyři položky kvality života. Nemocní kladou důraz na zdraví tj. remisi onemocnění, fyzickousoběstačnost, a s tím související položky jídlo, prostředí a domov, aby se mohli aktivně zapojit do pracovního procesu.

Klíčová slova:
chronická pankreatitida – kvalita života – profil kvality života

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se