Zdravotní rizika kardiovaskulárních onemocnění učitelů


Health Risks of Cardiovascular diseases in Teachers

The purpose of this project was to identify persons with increased risk of cardiovascular disease:
teachers from Pragueelementary schools suffering from increased cardiovascular system reaktivity, arterial hypertension greater susceptibility to occu-pational mental load and other cardiovascular disease risk faktors. Specific intervention for decreasing cardiovascular disease riskwas prepared for selected subjects. The project likewise monitored relationships between specific cardiovascular disease riskfaktors and other factors such as behavioural type, personality traints, attitudes, occupational and other influences. Our resultsrevealed a high incidence of cardiovascular disease risk factors in our sample: arterial hypertension (31.6%), excenssive weight(43%), hypercholesterolaemia (35.3%), smoking (43%) and insufficient physical activity. The teachers taking part in the study weresubjected to a high degree of mental load, a large percentage of subjects exhibited risk factor behaviour and attitudes (32.5%) anda high degree if both occupational and general frustration (40%). Younger subjects reacted poorly to mental load and theiremotional reactions tended to be pessimistic/depresive. Evaluation of the relationships between selected blood pressure andcoronary factor indicators and specific risk factors confirmed increased cardiovascular system reaktivity (particularly diastolicblood pressure and coronary factors) in persons in the increased risk category.

Key words:
cardiovascular reactivity, teachers, intervention, long-term mental load, risk factors, risk factor behaviour


Autoři: J. Hlávková;  V. Blažková
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, ředitel doc. MUDr. Jaroslav KřížCentrum hygieny práce a nemocí z povolání, vedoucí prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 1, s. 0.
Kategorie: Články

Souhrn

Projekt byl zaměřen na vyhledávání osob se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění: tj. na osoby se zvýšenoureaktivitou kardiovaskulárního systému, s arteriální hypertenzí, osoby hůře snášející psychickou pracovní zátěž a na osoby s další-mi rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění mezi učiteli pražských základních škol. Pro vytypované osoby byla připrave-na cílená intervence se snahou snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Zároveň byly sledovány vztahy mezi jednotlivýmirizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění a vztahy rizikových faktorů a kardiovaskulární reaktivity k celé řadě aspektůjako je typ chování, osobnostní charakteristiky, životní postoje, vlivy profesní i mimoprofesní apod.Výsledky vyšetření prokázaly vysokou přítomnost rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u vyšetřeného souboru,zejména arteriální hypertenze (31,6 %), nadváhy (43 %), hypercholesterolemie (35,3 %), kouření (43 %) a velmi nízké pohybovéaktivity. Zároveň se potvrdila vysoká neuropsychická pracovní zátěž učitelů. Bylo zjištěno vysoké procento osob s rizikovými typychování a postojů (32,5 %) a vysoká celková i pracovní frustrace (40 %). Z výsledků vyšetření vyplynulo, že hůře vnímají a reagujína psychickou pracovní zátěž osoby mladšího věku, u nichž je i emocionální ladění a prožívání posunuto více k pesimisticko-depre-sivnímu. Vyhodnocení vztahů a závislostí vybraných ukazatelů tlaku krevního a srdeční frekvence k vytypovaným rizikovým fakto-rům potvrdilo zvýšenou reaktivitu kardiovaskulárního systému (zejména diastolického tlaku a srdeční frekvence) u rizikových osob.

Klíčová slova:
kardiovaskulární reaktivita, učitelé, intervence, dlouhodobá psychická pracovní zátěž, rizikové faktory, rizikové typychování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se