Pneumokonióza ze svařování a jiná respirační onemocnění elektrosvářečů


Pneumoconiosis from Welding and Other Respiratory Diseases in Electro-Welders

The author has been engaged in a long-term observation of the group of 111 electro-welders whose average duration of work atrisk lasted 25 years. The x-ray picture of the subjects was dominated by opacities, p, q, frequency 1, 2 according to the ILOclassification. Following the 11 years of observation there was a partial regression of the X-ray changes. Forty two persons werecompletely shelved from the work, regression of their X-ray changes developed in 36% during the observation of about nine yearson the average. In 11 men the open pulmonary biopsy was performed, showing iron deposits in all cases. In seven of them a minornon-collagen reaction of the lung tissue to the dust was detected, the finding being evaluated as pneumoconiosis from welding. Thefibrosis of uncertain etiology was diagnosed in six per cent on the average, bronchogenic cancer in nine per cent of the observedindividuals. Chronic bronchitis was present in 48% of the cohort at the end of the period of observation. Twenty five persons died,60% of them as a result of lung disease (bronchogenic cancer developed in 32%, cor pulmonale in 28% as a consequence ofchronic lung disease or lung fibrosis). The mean age at the time of death was 59 years. These findings draws attention toa potential risk of welder occupation.

Key words:
welders, X-ray picture, development of the disease, histology, chronic bronchitis, interstitial lung fibrosis, bronchoge-nic cancer, cause of death


Autoři: M. Spáčilová
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. D. Pelclová, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 1, s. 19-24.
Kategorie: Články

Souhrn

Dlouhodobě sledujeme skupinu 111 elektrosvářečů s průměrnou délkou rizikové práce 25 let. V rtg. obraze těchto osob převlá-dají opacity p, q, četnosti 1,2 klasifikace ILO. Po průměrném 11letém sledování rtg. změny částečně regredovaly u 23 % souboru.Zcela bylo z práce vyřazeno 42 osob, k ústupu jejich rtg. změn došlo v 36 % během průměrného asi devítiletého sledování. U 11mužů byla provedena otevřená plicní biopsie, u všech byla prokázána depozita železa. U 7 z nich, s malou nekolagenní reakcíplicní tkáně na přítomný prach, byl nález hodnocen jako pneumokonióza ze svařování. Fibróza nejasné etiologie byla dia-gnostikována celkem u 6 %, bronchogenní karcinom u 9 % sledovaných osob. Chronická bronchitida byla na konci sledovánípřítomna u 48 % souboru. Dvacet pět osob zemřelo, 60 % z nich v důsledku plicního onemocnění (u 32 % se vyvinul bronchogenníkarcinom, u 28 % cor pulmonale jako následek CHOPN či plicní fibrózy). Průměrný věk při úmrtí byl 59 let. Tyto nálezy ukazují napotencionální nebezpečnost svářečské práce, a proto na ně upozorňujeme.

Klíčová slova:
svářeči, rtg. obraz, vývoj onemocnění, histologie, chronická bronchitida, intersticiální plicní fibróza, bronchogenníkarcinom, příčina smrti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se