Využití „comet assay“ při hodnocení profesionální expozicepracovníků v koksárnách


The use of „comet assay“ to evaluate the occupational exposure of coke-oven workers

Coke oven production represents one of the highest exposures of PAHs in the working environment. Genotoxic effects of PAHson the top-side of coke oven battery were evaluated by the „Single cell gel assay“ (comet assay), detecting the DNA single strandbreaks and alkalilabile sites (biomarkers of exposure). Individual susceptibility to PAH exposure was analysed by glutathionS-transferase M1 (GSTM1) polymorphism and N-acetyl transferase 2 (NAT-2) polymorphism detection (biomarkers of susceptibili-ty). The study included 24 subjects from coke-oven, 12 subjects of controls from iron-work and other 16 subjects from town.Exposure to PAHs was determined by personal exposure monitoring 8 h before the collection of blood and urine samples.Coke-oven workers were exposed to carcinogenic PAHs (median, range) in the course of shift 18.7 mg/m 3 (5.1 - 300.2 mg/m 3 ),controls from iron-work 0.41 mg/m 3 (0.12 - 1.22 mg/m 3 ), controls from town 0.58 mg/m 3 (0.09 - 1.64 mg/m 3 ). The following cometparameters were evaluated in peripheral lymphocytes 100 images/sample: percentage of DNA in comet tail (%T), comet tail length(TL) in mm. The highest level of %T and TL was observed in controls from iron-work 14.5 (6.1 - 15.7) and 23.5 (11.6 - 35.8) vs. 6.2(3.2 - 15.4) and 11.4 (7.4 - 29.5) in coke- oven workers vs. 5.9 (3.8 - 11.0) and 10.9 (8.4 - 20.0) in controls from town, respectively.Any differences were not seen either using coefficient of dispersion. No effects of smoking or GSTM1 or NAT-2 polymorphism wereobserved for any of comet parameters. According to our results it seems that the comet assay in the peripheral lymphocytes ofcoke-oven workers was not a particularly sensitive technique to determine the effects of carcinogenic PAHs at the DNA level, ifperipheral lymphocytes were used.

Key words:
comet assay, PAHs, coke oven, metabolic polymorphism - GSTM1, NAT-2


Autoři: G. Mračková;  B. Binková;  T. Pilčík;  V. Peterka;  D. Gajdošová 1;  R. Šrám
Působiště autorů: Laboratoř genetické ekotoxikologie KHS Středočeského kraje a Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, ředitelka KHS Stč. kraje: MUDr. Z. Krahulcová, ředitel ÚEM AV ČR prof. MUDr. J. Syka, DrSc. 1 Štátny špecializovaný zdravotný ústav, Košice, ředitelka
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 1, s. 3-8.
Kategorie: Články

Souhrn

Výroba koksu představuje jednu z nejvyšších expozic polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU) v pracovním prostředí.Genotoxické účinky PAU na stropu koksárenské baterie byly hodnoceny metodou „Single cell gel assay“ („comet assay“), kteráodhaluje jednořetězcové zlomy a alkalilabilní místa DNA (biomarker expozice). Vnímavost jedinců k působení PAU byla analyzo-vána detekcí polymorfismu genů glutathion S-transferázy M1 (GSTM1) a N-acetyl transferázy 2 (NAT-2) (biomarkery vnímavosti).Studie zahrnuje 24 pracovníků koksáren, kontrolní skupinu tvoří 12 pracovníků železáren a dalších 16 osob z města. Expozice PAUbyla hodnocena osobními odběrovými soupravami 8 hodin před odebráním vzorků krve a moče. Pracovníci z koksáren byli expono-váni karcinogennímu PAU (medián, rozpětí) za směnu 18,7 mg/m 3 (5,1 - 300,2 mg/m 3 ), kontrola ze železáren 0,41 mg/m 3 (0,12 -1,22 mg/m 3 ), kontrola z města 0,58 mg/m 3 (0,09 - 1,64 mg/m 3 ).Při detekci poškození DNA metodou „comet assay“ v periferních lymfocytech bylo hodnoceno % DNA v ocase komety (%T)a délka ocasu komety (TL) v mm. Nejvyšší úroveň %T a TL byla pozorována u kontrolní skupiny ze železáren 14,5 (6,1 - 15,7), 23,5(11,6-35,8) vs. 6,2 (13,2 - 15,4) a 11,4 (7,4 - 29,5) u exponované skupiny a 5,9 (3,8 - 11,0), 10,9 (8,4 - 20,0) u kontrolní skupinyz města. Rozdíly nebyly pozorovány ani při použití koeficientu disperze. Parametry „comet assay“ nebyly ovlivněny kouřením anigenotypy GSTM1 a NAT-2. Určení parametrů „comet assay“ v periferních lymfocytech pracovníků koksáren neodráželo expozicikarcinogenním PAU v koksárenských emisích.

Klíčová slova:
comet assay, PAU, koksárny, metabolický polymorfismus - GSTM1, NAT-2

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se