18F-FDG pozitivní kolorektální polyp připomínající metastázu pokročilého melanomu léčeného ipilimumabem


18F-FDG positive colorectal polyp mimicing metastasis of advanced melanoma treated with ipilimumab

Given its high diagnostic accuracy, 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG PET/CT) has often been used as initial staging and follow-up imaging in patients with malignant melanoma. In the majority of cases, the primary tumour and its metastases show high metabolic activity, and even small subclinical lesions can thus be detected by 18F-FDG PET/CT scanning. In 2010, an important step forward was made in the treatment of malignant melanoma – the era of modern immunotherapy began, and ipilimumab represented one of the first effective drugs. Herein, we present a case of a women with recurrent, metastatic melanoma with persistent increased 18F-FDG accumulation in the abdominal cavity. The lesion could not be identified on exploratory laparotomy and remained unchanged during ipilimumab treatment. Surprisingly, repeated PET/CT examination localized the FDG uptake to an asymptomatic colon polyp histologically corresponding to adenocarcinoma in situ arising in villous adenoma.

Keywords:

PET/CT – immunotherapy – ipilimumab – colorectal polyp – carcinoma in situ


Autoři: R. Koukalová 1;  R. Lakomý 2;  P. Fabian 3;  Z. Řehák 1,4;  P. Szturz 5
Působiště autorů: Oddělení nukleární medicíny, 2 Klinika komplexní onkologické péče, 3 Oddělení onkologické patologie 1;  Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR 4;  Department of Oncology, Lausanne University Hospital (CHUV), Lausanne, Switzerland 5
Vyšlo v časopise: NuklMed 2019;8:76-79
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Vzhledem k vysoké diagnostické přesnosti je 18F-FDG PET/CT často využívanou metodou pro vstupní staging a kontrolní vyšetření u pacientů s maligním melanomem. Ve většině případů primární tumor i jeho metastázy vykazují vysokou metabolickou aktivitu, pomocí 18F-FDG PET/CT jsou tak detekovány i drobné léze na hranici rozlišení. V roce 2010 došlo k významnému posunu v léčbě maligního melanomu – byla zahájena etapa využívání moderní imunoterapie. Jednou z prvních účinných látek z této kategorie byl ipilimumab. Uvádíme případ pacientky s recidivujícím metastatickým melanomem s přetrvávající zvýšenou akumulací 18F-fluorodeoxyglukózy (18F-FDG) v dutině břišní. Tento nález se neměnil ani během léčby ipilimumabem, nepodařilo se ho identifikovat ani při revizi dutiny břišní. Až při opakovaných 18F-FDG PET/CT vyšetřeních se podařilo nalézt korelát v asymptomatickém polypu tlustého střeva, který byl během koloskopie odstraněn. Výsledkem histologického vyšetření byl adenokarcinom in situ ve vilózním adenomu.

Klíčová slova:

PET/CT – imunoterapie – ipilimumab – kolorektální polyp – karcinom in situ

ÚVOD

Incidence melanomu se u nás i celosvětově výrazně zvyšuje při přibližně stacionární mortalitě. Základem léčby melanomu je chirurgický výkon. U pokročilých forem onemocnění (inoperabilní stadium III a stadium IV) se v posledních letech užívá cílená léčba s BRAF a MEK inhibitory a moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory. 18F-FDG PET/CT vyšetření se stalo významnou diagnostickou metodou. Pro maligní melanom je typická mimořádně vysoká akumulace 18F-FDG jak v primárních ložiscích, tak i metastázách. Na rozdíl od jiných typů nádorů není neobvyklé, že referenční míru akumulace FDG v játrech přesahuje i více než 20násobně. Melanom proto můžeme považovat za téměř ideální malignitu pro zobrazování pomocí 18F-FDG PET/CT vyšetření a interpretace nálezů zpravidla nečiní velké potíže. Vzhledem k tomu, že metastatickým procesem mohou být postiženy téměř všechny orgány či lokalizace, je nutné počítat s rizikem chybné interpretace FDG avidního nálezu např. u nádorové duplicity. Příkladem této situace je i naše kazuistika.

KAZUISTIKA

V roce 2013 byl 41leté ženě po excizi kožní morfy lumbálně vlevo diagnostikován maligní melanom, dle histologického vyšetření klasifikovaný jako pT2bpN2cM0 (stadium IIIB) podle American Joint Committee on Cancer staging system, 7. edice.

Pacientka podstoupila rozsáhlou lokální excizi s biopsií sentinelové lymfatické uzliny následovanou adjuvantním podáním interferonu alfa. V únoru 2015 PET/CT (Obr. 1A) ukázalo zvýšenou akumulaci 18F-FDG v podkoží levého boku (viz červené šipky) – hodnota SUVmax nejvíce metabolicky aktivní léze byla 4,9. Kromě toho bylo v dutině břišní zřetelné fokální zvýšení metabolické aktivity projikující se do oblasti tračníku (viz modrá šipka) – hodnota SUVmax byla 13,5. Léze v měkkých tkáních levého boku byly resekovány, intraabdominální nález byl bez jasného morfologického korelátu, byl doporučen k dalšímu sledování. Následující vyšetření 18F-FDG PET/CT provedené v září 2015 (Obr. 1B) bohužel ukázalo nová metastatická ložiska při levém zevním ilickém svazku a v levé tříselné oblasti (červené šipky) – hodnota SUVmax nejvíce metabolicky aktivní léze byla 14,2. Opět bylo detekováno fokální zvýšení akumulace 18F-FDG v dutině břišní, ložisko ve srovnání s minulým PET/CT vyšetřením zvyšovalo hodnotu SUVmax na 19,3. V CT obrazu nebyl zřetelný morfologický korelát. Pacientka byla indikována k ilioinguinální disekci vlevo a revizi dutiny břišní.

<sup>18</sup>F-FDG PET/CT vyšetření – MIP (maximum intensity projections): A – několik FDG avidních lézí v podkoží levého boku (červené
šipky) a jedna FDG avidní léze intraabdominálně (modrá šipka). B – FDG avidní metastázy v oblasti levého zevního ilického svazku a levého
třísla (červené šipka) a jedna FDG avidní léze intraabdominálně (modrá šipka).
Obr. 1. 18F-FDG PET/CT vyšetření – MIP (maximum intensity projections): A – několik FDG avidních lézí v podkoží levého boku (červené šipky) a jedna FDG avidní léze intraabdominálně (modrá šipka). B – FDG avidní metastázy v oblasti levého zevního ilického svazku a levého třísla (červené šipka) a jedna FDG avidní léze intraabdominálně (modrá šipka).

Vzhledem k tomu, že ložisko v dutině břišní nebylo při operaci nalezeno, bylo nutno považovat chirurgický výkon za neradikální a bylo potřeba zvážit systémovou léčbu I. linie. Byla zahájena léčba ipilimumabem v dávce 3 mg/kg každé 3 týdny (celkem 3 aplikace, 4. dávka nepodána pro endokrinní toxicitu – hypofysitis).

V únoru 2016 bylo v rámci restagingu provedeno kontrolní 18F-FDG PET/CT vyšetření. V dutině břišní byl patrný téměř identický nález ložiskové hyperkumulace 18F-FDG (SUVmax = 21,9). (Obr. 2A) Tentokrát byl v CT obrazu detekovatelný korelát v podobě ložiska ve stěně tračníku (cca 20 mm v příčném průměru). (Obr. 2B a 2C)

<sup>18</sup>F-FDG PET/CT vyšetření: A – MIP, B – fúzovaný PET/CT axiální sken, C – CT axiální sken. <sup>18</sup>F-FDG avidní ložisko vyklenující se ze
stěny tračníku intraluminálně (modrá šipka).
Obr. 2. 18F-FDG PET/CT vyšetření: A – MIP, B – fúzovaný PET/CT axiální sken, C – CT axiální sken. 18F-FDG avidní ložisko vyklenující se ze stěny tračníku intraluminálně (modrá šipka).

Během koloskopie byl nalezen polyp kulovitého tvaru s nepatrnou stopkou, byla provedena endoskopická polypektomie. Histologický nález odpovídal vilóznímu adenomu s low grade dysplazií, s multifokálním přechodem v komplexní struktury intramukózního G1 adenokarcinomu. (Obr. 3)

Histologické nálezy, barvení hematoxylin-eosinem: A – zvětšení 100x, B – zvětšení 200x, C – zvětšení 400x.
Obr. 3. Histologické nálezy, barvení hematoxylin-eosinem: A – zvětšení 100x, B – zvětšení 200x, C – zvětšení 400x.

Follow-up vyšetření v prosinci 2016 bylo negativní, bez průkazu patologické akumulace 18F-FDG. Pacientka je bez průkazu aktivity základního onemocnění do května 2019. (Obr. 4)

<sup>18</sup>F-FDG PET/CT – MIP, negativní nález – bez
známek aktivity onemocnění.
Obr. 4. 18F-FDG PET/CT – MIP, negativní nález – bez známek aktivity onemocnění.

DISKUZE

Prognóza pacientů s pokročilým melanomem se zavedením moderní léčby výrazně zlepšila. Jak cílená léčba (BRAF a MEK inhibitory), tak i moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab) zvýšily četnost léčebných odpovědí a významně prodloužily čas bez progrese onemocnění a celkové přežití. Navíc se podstatně zvýšil počet dlouhodobě žijících pacientů, což můžeme pozorovat zvláště u imunoterapie. Anti-CTLA-4 (cytotoxic T lymfocyt antigen 4) protilátka ipilimumab se dnes sice v monoterapii pro nižší účinnost a vyšší toxicitu ve srovnání s anti-PD-1 (programme death 1) protilátkami užívá málo, je však nedílnou součástí kombinovaných režimů. Můžeme ale říci, že ipilimumab jednoznačně splnil svoji historickou úlohu. 1 Díky ipilimumabu jsme se mohli seznámit se základními vlastnostmi nové léčebné metody, jako je nástup a trvání léčebné odpovědi, možnost pseudoprogrese, nové typy imunitně podmíněných vedlejších účinků. Na křivkách přežití se přibližně po 3 letech od započetí léčby ipilimumabem vytvořilo plató, které odpovídá skupině dlouhodobě žijících pacientů. Dle publikované analýzy 1861 pacientů z deseti prospektivních a dvou retrospektivních studií (1257 předléčených a 604 nepředléčených pacientů) léčených dávkou 3 mg/kg (965 pacientů) nebo 10 mg/kg (706 pacientů) bylo dosaženo mediánu celkového přežití (OS – overall survival) 11,4 měsíce a 3letého OS u 22 % pacientů (26 % nepředléčení, 20 % předléčení). Při následné analýze s rozšířením souboru o dalších 2985 pacientů ze specifického léčebného programu (celkem 4846 pacientů) byl zaznamenán medián OS 9,5 měsíců a 3letý OS byl dosažen u 21 % pacientů. 2 Tyto výsledky potvrdily potenciál moderní imunoterapie v léčbě maligního melanomu a naše pacientka je toho jednoznačným důkazem.

Mnoha studiemi bylo prokázáno, že 18F-FDG PET/CT vyšetření má vysokou specificitu jak pro časné (77–100 %), tak pro pokročilé (92–98 %) melanomy, zatímco senzitivita v těchto stadiích byla podstatně nižší (0–67 % versus 68–87 %). 3 Náhodně zjištěná fokální akumulace 18F-FDG v tlustém střevě se vyskytuje až u 3,6 % 18F-FDG PET/CT vyšetření a většinu případů tvoří maligní nebo premaligní stavy. Důležité je, že SUVmax nekoreluje se stupněm diferenciace nebo agresivity onemocnění. 4-6 Opakovaně bylo prokázané, že kolorektální karcinom in situ může vykazovat zvýšené vychytávání 18F-FDG. 7

Metastázy maligního melanomu ve většině případů vykazují vysokou akumulaci 18F-FDG. 8 Vzhledem k této vlastnosti je pomocí 18F-FDG PET/CT možno detekovat i drobné léze na hranici rozlišení PET skeneru. 18F-FDG PET/CT je proto ideální metodou ke sledování vývoje onemocnění u pacientů s maligním elanomem.

ZÁVĚR

Případ naší pacientky potvrzuje již dokázaný fakt, že SUVmax  patologického ložiska vždy nekoreluje s agresivitou onemocnění. PET/CT obraz u moderní imunoterapie navíc může být modifikován probíhající imunitní reakcí. Při diagnostických nejasnostech je nutné u onkologického pacienta uvažovat i o možnosti nádorové duplicity. V klinické praxi se s vícečetnými malignitami setkáváme poměrně často.

Institucionální podpora MOÚ: MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805) a podpora projektem LO 1413.

rkoukalova@mou.cz


Zdroje
  1. Hodi FS, O‘Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med. 2010;363:711-723
  2. Schadendorf  D, Hodi FS, Robert C, et al. Pooled Analysis of Long-Term Survival Data From Phase II and Phase III Trials of Ipilimumab in Unresectable or Metastatic Melanoma. J Clin Oncol 2015;33:1889-94 doi: 10.1200/JCO.2014.56.2736.
  3. Schröer-Günther MA, Wolff RF, Westwood ME, et al. F-18-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography (PET) and PET/computed tomography imaging in primary staging of patients with malignant melanoma: a systematic review. Syst Rev 2012;1:62
  4. Treglia G, Taralli S, Salsano M, et al. Prevalence and malignancy risk of focal colorectal incidental uptake detected by (18)F-FDG-PET or PET/CT: a meta-analysis. Radiol Oncol 2014;48:99-104
  5. Putora PM, Müller J, Borovicka J, et al. Relevance of incidental colorectal FDG-PET/CT-enhanced lesions. Onkologie 2013;36:200-204
  6. Soltau SR, Hess S, Nguyen T, et al. Clinical significance of incidental focal bowel uptake on 18F-FDG PET/CT as related to colorectal cancer. Hell J Nucl Med 2016;19:245-249
  7. Abdel-Nabi H, Doerr RJ, Lamonica DM, et al. Staging of primary colorectal carcinomas with fluorine-18 fluorodeoxyglucose whole-body PET: correlation with histopathologic and CT findings. Radiology 1998;206:755-760
  8. Řehák Z, Lakomý R, Fait V. Onkologie v obrazech. Rozmanitost 18F-FDG obrazů pacientů s maligním melanomem. Klinická onkologie 2015; 28:143-144
Štítky
Nukleární medicína Radiodiagnostika Radioterapie

Článek vyšel v časopise

Nukleární medicína

Číslo 4

2019 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

KOST
Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Svět praktické medicíny 5/2023 (znalostní test z časopisu)

Imunopatologie? … a co my s tím???
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se