Vliv instrumentální metody přípravy a aplikace radiofarmaka 18F-FDG s využitím KARl100 a RAD-INJECT na dozimetrii personálu


Effect of instrumental methods in preparing and application of 18F-FDG using KARl100 and RAD-INJECT for staff dosimetry

Aim: Preparing of radiopharmaceuticals, application of radiopharmaceuticals, taking care of patiens at the department of nuclear medicine mean everyday exposition to the radiation for staff. Because of higher energy of positron emitters, it is possible to expect higher dose of radiation for finger and the whole body dosimetry.

Methods: We are concerned with comparing of dosimetry worker groups before/after introduction of equipment for 18F-FDG preparing – KARl100 and equipment for 18F-FDG application to the patiens – RAD-INJECT in our study.

Results: We can see clear reduction in finger and the whole body dosimetry in a working group of physicians and reduction in finger and the whole body dosimetry in a working group of non-physicians in the results. Comparing of these two groups, reduction in a group of non-physicians is not so significant. We can see reduction in finger dosimetry and stagnation in the whole body dosimetry in a pharmaceutical staff group.

Conclusion: We can observe clear benefit of KARl100 for finger dosimetry of pharmaceutical staff and benefit of KARl100 and RAD-INJECT for whole body and finger dosimetry of physician and non-physician staff from our study.

Keywords:

radiation protection – instrumental radiopharmacy – PET


Autoři: Michal Budinský 1;  Zdeněk Řehák 2
Vyšlo v časopise: NuklMed 2019;8:2-5
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod: Příprava radiofarmak, jejich aplikace, ale i péče o pacienta na oddělení nukleární medicíny představuje pro pracovníky tohoto oddělení každodenní expozici ionizujícímu záření. Při práci s pozitronovými radiofarmaky lze vzhledem k vyšší energii zářiče očekávat vyšší hodnoty v prstové i celotělové dozimetrii.

Metoda: V naší studii se zabýváme srovnáním výsledků osobní dozimetrie jednotlivých skupin pracovníků před a po zavedení zařízení KARl100 pro přípravu radiofarmaka 18F-FDG a zařízení RAD-INJECT pro aplikaci 18F-FDG pacientům v každodenní praxi.

Výsledky: Z výsledků dozimetrie lze vyčíst jednoznačný pokles hodnot prstové i celotělové dozimetrie u lékařů, u nelékařů pokles hodnot u prstové dozimetrie i pokles hodnot u celotělové dozimetrie. Ve srovnání s lékaři však pokles není natolik výrazný. U farmaceutického personálu lze sledovat pokles u prstové dozimetrie a stagnací hodnot celotělové dozimetrie.

Závěr: Na základě naší studie lze vyhodnotit jednoznačný přínos zařízení KARl100 pro prstovou dozimetrii farmaceutického personálu a jednoznačný přínos zařízení KARl100 a RAD-INJECT pro celotělovou i prstovou dozimetrii u lékařského a nelékařského personálu.

Klíčová slova:

radiační ochrana – instrumentální radiofarmacie – PET

Úvod

Práce s radiofarmaky pro pozitronovou emisní tomografii představuje vyšší riziko pro personál z hlediska expozice ionizujícímu záření. 1–4 Nejedná se pouze o pracovníky, kteří tato radiofarmaka připravují, farmaceuty a farmaceutické asistenty, ale i o lékařské a nelékařské pracovníky, kteří tato radiofarmaka aplikují, PET/CT vyšetření provádějí a kteří jsou pacientům nablízku po dobu jejich pobytu na oddělení nukleární medicíny.

Pracoviště Masarykova onkologického ústavu má s pozitronovou emisní tomografií letité zkušenosti. První PET kamera Siemens Ecat Accel byla instalována v roce 2003, druhá hybridní PET/CT kamera Siemens Biograph TruePoint 64 byla instalována v roce 2007. V roce 2016 byla první kamera nahrazena hybridní PET/CT kamerou Siemens Biograph mCT Flow 64. Za jeden rok pracoviště provede vyšetření více než 4500 pacientů metodou PET a přibližně 3000 ostatních scintigrafických vyšetření. I přes trend zavádění nových non 18F-FDG radiofarmak zůstává 18F-FDG pro nás stále hlavním radiofarmakem pro PET, a tedy hlavním zdrojem záření z hlediska profesní expozice.

Přípravu radiofarmak v Masarykově onkologickém ústavu zajišťuje ústavní lékárna farmaceuty a farmaceutickými asistenty. Na počátku PETového provozu v roce 2003 byla pár měsíců tato radiofarmaka připravována manuálně, ale výsledky prstové dozimetrie mimo legislativní limity vedly k okamžité optimalizaci radiační ochrany zavedením metod přípravy radiofarmak prostřednictvím instrumentální radiofarmacie. Během roku 2004 byly nepřijatelné výsledky prstové dozimetrie vráceny pod legislativní limity a pod těmito limity jsou udržovány i nadále. Po dobu více než 14 let přípravy se na pracovišti vystřídalo více zařízení pro přípravu PETových radiofarmak – DDS-A, µDDS-A, KARl100 (všechna Tema Sinergie, Faenza, Itálie). Aplikace 18F-FDG se prováděla zpravidla zajištěným žilním vstupem do pacienta. KARl100 pro přípravu radiofarmak a aplikační zařízení RAD-INJECT byly představeny v roce 2014 jako revoluční zařízení, které umožní nejen instrumentální zpracování jednotlivých dávek radiofarmaka 18F-FDG do konečné aplikační formy pacientovi, ale i jeho instrumentální aplikaci. Nebývalou výhodou tohoto zařízení je také možnost umístění zařízení v aplikační místnosti bez nutnosti konstrukce laboratorních prostorů se systémem čistých prostor. Proto si toto zařízení našlo cestu na nově vznikající PETová pracoviště bez potřebného laboratorního zázemí pro přípravu PET radiofarmak.

Na naše pracoviště bylo toto zařízení instalováno v polovině roku 2016, jednalo se o druhé zařízení v České republice (první KNM FN Olomouc v roce 2015). Vzhledem k letité zkušenosti s přípravou 18F-FDG i non 18F-FDG radiofarmak a instrumentální radiofarmacií na zařízení µDDS-A od výrobce Tema Sinergie byl KARl00 pořízen, aby uvolnil stávající zařízení µDDS-A pro non 18F-FDG radiofarmaka a umožnil tak zpracovat více různých PETových radiofarmak v jednom okamžiku.

Metoda

Metoda naší studie je založena na sledování a vyhodnocení výsledků osobní dozimetrie v období let 2015 až 2017. Toto tříleté období je rozdělené na období 18 měsíců před zavedením zařízení KARl100 pro přípravu radiofarmaka 18F-FDG a zařízení RAD-INJECT pro jeho aplikaci (I/2015 – VI/2016), tedy období, kdy je 18F-FDG připravována instrumentálně pomocí zařízení µDDS-A a aplikována manuálně, a 18 měsíců po zavedení obou zmiňovaných zařízení do provozu (VII/2016 – XII/2017). V této studii je sledována kolektivní celotělová a prstová dávka pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s radiofarmakem 18F-FDG v podobě zpracování celkové aktivity radiofarmaka 18F-FDG a přípravy jednotlivých aplikačních dávek 18F-FDG pro konkrétní pacienty pomocí KARl100 – farmaceutický personál, aplikace takto připravených jednotlivých dávek tohoto radiofarmaka s využitím RAD-INJECT – lékaři, ale také nelékařský personál – radiologičtí asistenti a zdravotní sestry, kteří zabezpečují péči o naaplikovaného pacienta před, v průběhu a po samotném vyšetření na PET/CT. V této studii není sledována a vyhodnocována dozimetrie sanitářek, dokumentátorky a radiologického fyzika. K monitorování osobní dozimetrie jsou využívány dozimetry od dodavatele VF Černá Hora, prstové termoluminiscenční dozimetry a celotělové OSL InLight Model2 dozimetry. Dozimetrické výsledky jsou vyjádřeny jako osobní dávkové ekvivalenty Hp(10) a Hp(0,07). Z veličiny Hp(10) a stanovené energie fotonů je možné vypočítat efektivní dávku E, veličina Hp(0,07) udává ekvivalentní dávku HT na kůži.

Výsledky

Výsledky osobní dozimetrie jsou vyjádřeny jako kolektivní dávky jednotlivých pracovních skupin za sledovaná období, popisují tedy vývoj dozimetrie daných pracovních skupin, nepopisují vývoj dozimetrie jednotlivých pracovníků ani pracovní nasazení jednotlivých pracovníků ve sledovaných obdobích a jeho vliv na výsledky osobní dozimetrie.

Výsledky jednotlivých pracovních skupin jsou uvedeny v tabulkách, grafická závislost je uvedena v grafech.

Tab. 1. Výsledky dozimetrie.
Výsledky dozimetrie.

Graf 1 Výsledky dozimetrie – ekvivalentní dávky na ruce HT (mSv) graficky zobrazují výsledky osobní dozimetrie – ekvivalentní dávky na ruce pro jednotlivé pracovní skupiny – farmaceutický personál, lékaře a nelékaře. Pro všechny pracovní skupiny je patrný pokles hodnot ekvivalentních dávek na ruce v období po zavedení zařízení KARl100 a RAD-INJECT.

Výsledky dozimetrie –
ekvivalentní dávky na ruce HT
(mSv) .
Graf 1. Výsledky dozimetrie – ekvivalentní dávky na ruce HT (mSv) .

Graf 2 Výsledky dozimetrie – efektivní dávky na tělo E (mSv) graficky zobrazují výsledky osobní dozimetrie – efektivní dávky na tělo pro jednotlivé pracovní skupiny – farmaceutický personál, lékaře a nelékaře. V případě efektivní dávky na tělo jsou u farmaceutického personálu v obou sledovaných obdobích dosaženy shodné výsledky, u lékařů a nelékařů je po zavedení KARl100 a RAD-INJECT zaznamenán pokles hodnot efektivních dávek na tělo.

Výsledky dozimetrie –
efektivní dávky na tělo E (mSv).
Graf 2. Výsledky dozimetrie – efektivní dávky na tělo E (mSv).

Diskuze

Zařízení pro instrumentální přípravu a aplikaci 18F-FDG KARl100 a RAD-INJECT umožnila snížení radiační zátěže u sledovaných skupin pracovníků. Naše zjištění korespondují se závěry studií jiných zahraničních pracovišť, i když metodika jejich prací je založena na porovnání výsledků osobní dozimetrie před a po zavedení instrumentální metody přípravy radiofarmaka 18F-FDG. 5 Naše studie srovnává výsledky osobní dozimetrie dvou různých instrumentálních metod přípravy radiofarmaka 18F-FDG, proto také výsledky zahraničních studií zaznamenávají výraznější redukci dávek. Snížení radiační zátěže lze také dosáhnout i s využitím jiných zařízení typu Intego Medrad 6–8 a Posijet. 4 V České republice je známa pouze zkušenost se zařízeními KARl100 a Intego Medrad, zkušenosti se zařízením Posijet na českých pracovištích úplně chybí.

Závěr

KARl100 a RAD-INJECT byly na naše pracoviště uvedeny v průběhu roku 2016 jako zařízení pro rutinní přípravu a aplikaci 18F-FDG. Využití těchto zařízení umožnilo redukci radiační zátěže pro pracovníky připravující 18F-FDG, ale i redukci dávek radiační zátěže pracovníkům, kteří 18F-FDG aplikují, provádějí vlastní PET/CT vyšetření a kteří zabezpečují péči na oddělení nukleární medicíny. Nejvýraznější pokles dávek je zaznamenán u aplikujícího personálu – lékařů.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

rehak@mou.cz


Zdroje
  1. Bixler A, Springer G, Lovas R. Practical aspects of radiation safety forusing fluorine-18. J Nucl Med Technol. 1999;27:14–16

  2. Guillet B, Quentin P, Waultier S et al. Technologist radiation exposure in routine clinical practice with 18F-FDG PET. J Nucl Med Technol. 2005;33:175–179

  3. Roberts FO, Gunawardana DH, Pathmaraj K et al. Radiation dose to PET technologists and strategies to lower occupational exposure. J Nucl Med Technol. 2005;33:44–47

  4. Covens P, Berus D, Vanhavere F, et al. The introduction automated The introduction automated optimisation of extremity doses and whole body doses of nuclearmedicine staff. Rad Protect Dosim. 2010;140:250–258

  5. Christensen B, Holdgaard PC, Heegaard W. Cut your fingerdose in half by using automated injection of F-18-FDG. EJNMMI 2014:41;S660

  6. Antic V, Ciraj-Bjelac O, Stankovic J, et al. Radiation exposure to nuclear medicine staff involved in PET/CT practice in Serbia. Rad Protect Dosim. 2014;162:577–585

  7. Schleipman AR, Gerbaudo VH. Occupational Radiation Dosimetry Assessment Using an Automated Infusion Device for Positron-Emitting Radiotracers. J Nucl Med Technol. 2012;40:244–248

  8. Lecchi M, Lucignani G, Maioli C, et al. Validation of a new protocol for 18F-FDG infusion using an automatic combined dispenser and injector system. Eur J Nucl Med Mol Imag. 2012;39:1720–1729

Štítky
Nukleární medicína Radiodiagnostika Radioterapie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×