PŘÍNOS LÉKOVÉHO BULLETINU FARMAKOTERAPEUTICKÉ INFORMACE PRO LÉKAŘE


Autoři: M. Alušíková;  B. Pospíšilová
Působiště autorů: IPVZ Praha
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 4, s. 56-57

Dostupnost ověřených informací o léčivech umožňuje lékařům a lékárníkům používat léčivé přípravky bezpečně a racionálně, což platí pro země rozvojové, tranzitní i rozvinuté. Jaké informace o léčivech a léčbě budou konkrétní země potřebovat obvykle závisí na místní situaci, která se liší i v jednotlivých zemích EU. Vhodným řešením, jak zvýšit informovanost zdravotníků o léčivech a jejich racionálním použití, je proto vydávání národního lékového bulletinu. Nezávislé lékové bulletiny vydávané v různých zemích obvykle v národním jazyce spolupracují v rámci členství v Mezinárodní společnosti lékových bulletinů (ISDB).

Úloha Mezinárodní společnosti lékových bulletinů v mezinárodním kontextu

ISDB je světová síť spojující bulletiny zabývající se léčivy a farmakoterapií, které podporují racionální předepisování a jsou finančně a intelektuálně nezávislé na farmaceutickém průmyslu. Nestranné, jasné, spolehlivé a současné informace a doporučení k léčbě poskytované místními odborníky jsou ne-ocenitelné a jejich další výhodou je lokání znalost situace a použití většinového jazyka konkrétní země. Takto pracující nezávislé bulletiny mohou klíčovým způsobem zlepšovat zdravotní stav populace. Vydávání nezávislých informací se potýká s mnoha obvyklými problémy, počínaje startem a konče udržením bulletinu při soustavném nedostatku financí. Podporou je členství bulletinu v ISDB, které přináší spolupráci se stejně zaměřenými jednotlivci i organizacemi, s nimiž lze sdílet zkušenosti, nápady a zdroje a podporovat se navzájem.

ISDB je členská organizace, jejímž nejvyšším orgánem je pravidelné shromáždění všech členů, které se scházejí každé tři roky. Na posledním zasedání, které se konalo v září 2005 v Melbourne, byl slavnostně předveden společný manuál ISDB a WHO „Starting or Strengthening a Drug Bulletin“, jehož text byl navržen a recenzován členy ISDB.

Do kapitoly manuálu o rozšiřování lékového bulletinu mezi čtenáře přispěl příkladovou ukázkou i český bulletin, v jehož případě bylo obzvláště dobře hodnoceno vícezdrojové financování a distribuce společně s časopisy České lékařské komory a České lékárnické komory. Publikace v elektronické formě byla rovněž umístěna na webovou stránku ISDB (http://www.isdbweb.org), kde je možné nalézt více i o dalších aktivitách společnosti.

V návaznosti na vydaný manuál byla jako priorita pro další činnost ISDB stanovena solidarita a podpora nových bulletinů a rozšíření idejí a informací o ISDB i do nových členských států EU. ISDB ve spolupráci s WHO bude i s pomocí manuálu podporovat další vzdělávání odborných redaktorů nových lékových bulletinů a umožní jim i finančním přispěním účast na odborných workshopech a zasedáních ISDB.

Nezávislý lékový bulletin v ČR – člen ISDB

Historie

V České republice již třináctým rokem vychází lékový bulletin Farmakoterapeutické informace. V rámci změn, které přinesl do české lékové politiky rok 1989, považoval Státní ústav pro kontrolu léčiv za jednu ze svých povinností poskytovat zdravotníkům nezávislé a ověřené informace o léčivých přípravcích, zohledňující jejich doložené vlastnosti a způsoby použití. V roce 1994 vedení SÚKL rozhodlo začít vydávat lékový bulletin, který bude poskytován všem praktikujícím lékařům zdarma. První číslo vyšlo v roce 1995. Tato publikační činnost byla zpočátku výrazně podporována WHO (Regional Adviser of the Pharmaceutical Unit, Kodaň).

Organizační struktura bulletinu

Nový lékový bulletin byl projektován jako nezávislé periodikum v souladu s principy ISDB. Nezávislost na farmaceutickém průmyslu i státní regulační autoritě zajišťuje bulletinu jeho organizační uspořádání. Redakční rada v čele se šéfredaktorem se skládá z externích odborníků různých lékařských profesí, kteří garantují profesionální úroveň publikovaných článků. Zásadou bulletinu je nikdy nepublikovat reklamu nebo články reklamního charakteru.

Všichni zaměstnanci redakce pracují pro bulletin na částečný úvazek. V redakci pracují 2 odborní redaktoři, výkonný redaktor a šéfredaktor, spolupracuje redakční rada skládající se z 12 lékařů a dvou farmaceutů. Redakce je umístěna v budově SÚKL a využívá veškeré jeho vybavení a služby.

Financování a distribuce

V počátcích byly náklady z větší části pokryty z rozpočtu SÚKL, ve kterém ministerstvo zdravotnictví vyhradilo na vydávání určitou částku. Později kvůli úsporným opatřením v rozpočtu SÚKL hledalo vedení další zdroje pro financování výroby a distribuce bulletinu. Již několik roků je financován vícezdrojově: částečně z rozpočtu SÚKL a Nadace prof. Skarnitzla, hlavní část výdajů na výrobu a distribuci platí pro své členy Česká lékařská komora a Česká lékárnická komora.

Farmakoterapeutické informace vycházejí 11krát za rok v nákladu 52 000 výtisků v rozsahu 4 stran formátu A4 a jsou zdarma distribuovány všem praktikujícím lékařům a lékárníkům, kteří jsou členy příslušných komor. Lékaři je dostávají jako součást časopisu Tempus Medicorum, lékárníci jako přílohu Časopisu českých lékárníků. Bulletin je rovněž vkládán do Věstníku SÚKL všem předplatitelům. Je také dostupný v elektronické formě na webové stránce SÚKL (www.sukl.cz).

Postup přípravy článků

Články jsou připravovány následovně:

  1. Náměty pro články jsou obvykle navrhovány členy redakční rady spolu s vhodnými autory.
  2. Vybraní odborníci odpovídající specializace jsou osloveni, aby napsali článek na konkrétní téma.
  3. Vypracovaný článek je po redakční úpravě rozesílán všem členům redakční rady a vybranému externímu odborníkovi k recenzi.
  4. Článek je obvykle doplněn na základě připomínek recenzentů šéfredaktorem, konečná podoba článku je k odsouhlasení zaslána autorovi.

Články vyjadřují i názor redakční rady, proto nejsou publikovány pod jménem autora, což umožňuje současně autorovi i dostatečně kritický pohled na danou problematiku. Každý rok je však v bulletinu otištěno jmenovité poděkování všem autorům, kteří do něj v tom roce přispěli. Tento postup je obvyklý i v dalších významných lékových bulletinech – členech ISDB (např. Drug and Therapeutics Bulletin).

Cíle bulletinu

Hlavním úkolem bulletinu je poskytovat odborníkům informace o racionálních postupech léčby konkrétních onemocnění, o určitých skupinách léčiv či nových léčivech. Cílem je pomáhat hlavně praktickým lékařům, aby se lépe orientovali v záplavě informací poskytovaných o léčivých přípravcích farmaceutickým průmyslem, povětšinou za účelem konkrétní přípravek propagovat. V bulletinu dále publikujeme informace o nežádoucích účincích léčiv, o důležitých rizicích spojených s konkrétními léčivými přípravky nebo skupinami léčiv a o bezpečnostních opatřeních u léčivých přípravků, které připravují pracovníci z oddělení farmakovigilance SÚKL.

V současnosti jsou Farmakoterapeutické informace v České republice jediným lékovým bulletinem, který není nijak svázán s farmaceutickým průmyslem. Po-skytuje měsíčně zdarma všem praktikujícím lékařům a lékárníkům nezávislé ověřené informace o léčivech, distribuované s podporou jejich profesních komor.

Lékaři a informace o lécích – průzkum provedený v roce 2005

Státní ústav pro kontrolu léčiv si již několik roků zadává provedení průzkumu s cílem zajistit si informace o názorech a jednání lékařů a pacientů. Součástí těchto průzkumů je i zjišťování, jaké zdroje informací o léčivých přípravcích využívají lékaři ve své praxi. Průzkum v roce 2005 byl zaměřen hlavně na používání informací o léčivech připravovaných nebo schvalovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv a na hodnocení jejich využitelnosti v lékařské praxi.

Podle otázek zadaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv provedla agentura STEM/MARK na konci roku 2005 průzkum mezi vybraným vzorkem lékařů. Na základě kvótně-náhodného výběru podle specializace a typu praxe bylo telefonicky kontaktováno 616 lékařů z ČR, kteří byli dotazováni podle předem připraveného dotazníku školenými operátory. V průzkumu jsme zjišťovali využívání následujících zdrojů informací o léčivech: souhrn údajů o přípravku, bulletin Farmakoterapeutické informace, informace o bezpečnostním riziku léčiva a návštěvnost a využitelnost webových stránek SÚKL obecně.

Výsledky

Z dotazovaných zdrojů informací o léčivech měl mezi lékaři nejširší využití lékový bulletin Farmakoterapeutické informace. Na otázku: „Jak často čtete lékový bulletin Farmakoterapeutické informace, vydávaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv a distribuovaný společně s časopisem České lékařské komory?“ odpovědělo „vždy“ 39 % respondentů, stejně jako v roce 2004. Oproti roku 2004 se v roce 2005 zvýšil počet čtenářů vyjádřený odpovědí „často“ ze 16 % na 25 %, občas čte bulletin 30 % lékařů, nikdy je nečte 6 % respondentů. Bulletin i v roce 2005 využívali s větší frekvencí soukromí lékaři, převážně s ambulantní praxí.

S cílem vyhodnotit využitelnost poskytovaných informací v běžné praxi jsme lékařům nově položili otázku: „Považujete lékový bulletin Farmakoterapeutické informace za zdroj objektivních odborných informací, které využíváte ve vaší lékařské praxi?“. Odpověď „určitě ano“ zvolilo na tuto otázku 50,3 % respondentů a „spíše ano“ 39,0 %, což odpovídá celkem 94 % lékařů z těch, kteří uvedli, že bulletin čtou.

Z opakovaných průzkumů počtu čtenářů dlouhodobě vyplývá, že na farmaceutickém průmyslu nezávislý lékový bulletin, který neobsahuje reklamu, je pro lékaře významným zdrojem informací podporujících racionální farmakoterapii. V posledním průzkumu ještě navíc lékaři ve velké většině uvedli, že tento zdroj informací využívají ve své lékařské praxi.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Marie Alušíková, CSc., MBA

IPVZ Praha

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: alusikovam@seznam.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se