Listy revizního lékařství - Informace o časopisu

Časopis publikuje původní odborné práce obecně zaměřené a koncepční články, souborné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace z daných oborů.

Časopis se orientuje na systémy zdravotního a nemocenského pojištění, financování a ekonomiku zdravotní péče, metodiku revizně lékařských činností, na revizní lékařství ve vztahu k ostatním lékařským oborům, analyticko-statistické rozbory, problematiku informačních systémů zdravotních pojišťoven, mezinárodní srovnávání a hledání optimálních možností pro českou praxi.

Součástí časopisu je periodikum dosud vydávané IPVZ, tj. Listy revizního lékařství.

Tato příloha bude i nadále orientována na postgraduální vzdělávání a podávání informací o obecně platných metodikách revizních činností.

ISSN 1214-3170 (Print)
ISSN 1805-4560 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. Jan Boháč

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.

REDAKČNÍ RADA

MUDr. Marie Alušíková, CSc., MBA

PhDr. Anna Arnoldová

MUDr. Jan Calta

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.

MUDr. Michal Prokeš

MUDr. Antonín Šedivý

MUDr. Julie Wernerová

MUDr. Jana Žmolíková

EDIČNÍ KRUH

JUDr. Václav Amort, CSc.

RNDr. Marcela Ambrožová

MUDr. Milan Cabrnoch

MUDr. Miroslav Coufal

MUDr. Bc. Rostislav Čevela

Ing. Jaromír Gajdáček

MUDr. Dušan Michalička, Ph.D., MPH

MUDr. Zbyněk Novotný

Ing. Zdeněk Vitásek

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor

MUDr. Jan Boháč

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.

Odpovědná redaktorka

ing. Lenka Šplíchalová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - produkční
telefon: +420 225 276 259
email: hrdinova@mf.cz

Kristýna Dytrychová - marketing
telefon: +420 225 276 410
email: dytrychova@mf.cz

Monika Šnaidrová - výroba
telefon: +420 225 276 392
email: snaidrova@mf.cz

Lída Worbisová - inzerce
telefon: +420 225 276 421
email: worbisova@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja,
P.O.BOX 183,
Vajnorská 137,
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 8078.

Rukopisy zasílejte na adresu

MUDr. Jan Boháč IPVZ Ruská 85 100 05 Praha 10 (tel.: +420 271 019 250)

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Adresa redakce

Ruská 85100 05 Praha 10

Předplatné

Vychází s Rev. pos. lék. pod názvem
Revizní a posudkové lékařství

Vychází 4krát ročně.

 • Předplatné na rok 500,- Kč (€ 16,40)
 • Jednotlivé číslo 125,- Kč (€ 4,10)

Informace o předplatném podává a objednávky českých a zahraničních předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: +420 296 181 805
       +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Revizní a posudkové lékařství otiskuje původní, nikde dosud neuveřejněnované vědecké práce a sdělení z praxe z oborů organizace, řízení, ekonomika a informatika ve zdravotním pojištění, práce z oborů revizní lékařství a posudkové lékařství, články z historie oborů, souborné referáty, zprávy o vědeckých sjezdech, zprávy o nových knihách, o významných pracích z cizích časopisů a bibliografie časopisů ze sledovaných oborů.

Úprava rukopisu práce musí odpovídat jejímu významu.

Redakce přijímá pouze práce, které vyhovují po odborné stránce a mají profesionální úroveň metodologického a statistického zpracování, odpovídající pravidlům progresivního pravopisu a jsou napsány podle těchto pokynů.

Práce zasílané k publikaci musí být imprimovány vedoucím organizace prvního autora a doplněny prohlášením, že nebyly a nebudou současně zadány jinému časopisu.

Práce zasílejte ve třech exemplářích (prvopis, kopie) na adresu

Redakce časopisu Revizní a posudkové lékařství
Ruská 85
100 05 Praha 10

Rozsah rukopisu

 • nemá přesahovat dvanáct stránek, rozsáhlejší práce mohou být otištěny jen výjimečně.
 • Jednotlivé listy číslujte v pravém horním rohu a spojujte svorkou, nesešívejte.
 • Pište na stroji s obvyklými typy (nikoliv perličkou) po jedné straně kvalitního bílého nelesklého papíru.
 • Na stránce je nutno dodržovat okraje shora 25 mm a zleva 35 mm.
 • Volí se řádkovač č. 2, aby na stránce bylo 30 řádků po 60 úhozech.
 • Text, který chcete zdůraznit, pište proloženě, nepodtrhávejte.
 • Připouští se maximálně 5 oprav perem na jedné stránce, nesmí se vpisovat celé věty.
 • Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností.
 • Text nelze doplňovat po korektuře, opravují se při ní pouze chyby vzniklé v tiskárně.
 • Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300 nebo podle publikace: Mezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví, vyd. Avicenum, Praha 1982, 104 s.
 • Zkracování slov s výjimkou obvyklých zkratek se nedoporučuje.
  Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu.
  Zkratky však zásadně nepoužívejte v nadpisu nebo souhrnu.
 • Rukopisy ani dokumentace se nevracejí.

Rukopis původní odborné práce se skládá z těchto částí:

 1. Titulní strana.
 2. Souhrn v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Jeden další pro překlad do angličtiny.
 4. Vlastní text.
 5. Přehled literatury, za ním jméno a příjmení prvního autora s tituly, přesnou adresou, na niž se zasílá veškerá korespondence a korektury.
 6. Přílohy

Jednotlivé části rukopisu začínají vždy na nové straně, dokumentaci dodávejte v pevné obálce.

Ad 1) Na titulní straně uvádějte v tomto pořadí:

 • výstižný název práce
 • osobní jméno a příjmení autora(ů) bez titulu
 • název a sídlo ústavu(ů), z něhož práce vychází
 • jméno, příjmení vedoucího(ch) pracoviště s plným titulem
 • pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.

Ad 2) a 3) Na každém souhrnu

 • musí být uvedeno příjmení a zkratka osobního jména a název práce autora(ů).
 • Souhrn práce by měl být maximálně do 30 řádků, bez použití zkratek.
 • Musí přehledně popisovat cíl práce, postup a dosažené výsledky. Překlad souhrnu obstará redakce.
 • Pro zvýšení kvality souhrnu však doporučujeme, aby autoři, kterým jsou známy anglické speciální odborné výrazy, uvedli údaje k souhrnu určenému pro překlad.
 • Na konci souhrnu pište výstižná klíčová slova v počtu tří až šesti, pokud možno podle hesel v Index Medicus nebo Bibliographia medica čechoslovaca.

Ad 4) Vlastní text

je u původních prací rozdělen obvykle na:
 • úvod
 • metodiku
 • výsledky
 • diskusi
 • a závěr
Obecně zaměřené a koncepční práce
 • mají stejné členění jako původní odborné práce.
 • Vlastní text je členěn přiměřeně záměru sdělení.
Sdělení z praxe, souborné referáty, diskuse, aktuality, zprávy z konferencí apod.
 • jsou bez souhrnu a jejich členění je dáno charakterem sdělení.
Úvod:
 • Uvádí se stručně účel článku a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.
Metodika:
 • Charakterizuje se zdroj dat a způsob jejich výběru, výběr pacientů nebo pokusných zvířat včetně kontrol.
 • Použité metody, přístroje a postupy se popisují do takových detailů, aby jiná pracoviště mohla výsledky reprodukovat.
 • Na zavedené metody včetně statistických se pouze odkazuje.
 • U metod, které byly publikovány, ale nejsou dostatečně rozšířeny, se uvádějí odkazy a stručný popis.
 • U nových nebo podstatně modifikovaných metod se kromě popisu uvádějí důvody jejich použití a hodnotí se jejich spolehlivost.
 • Zprávy o nových diagnostických a léčebných postupech a studie na dobrovolnících je nutno doplnit prohlášením, že postup byl v souladu se zásadami Helsinské a Tokijské deklarace z let 1964 až 1975 a bylo pro něj získáno příslušné povolení ministerstva zdravotnictví.
 • Přesně se charakterizuje použití léčiva a chemikálie včetně mezinárodních zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání.
 • K označení pacientů se neužívají jména, iniciály, ani čísla chorobopisů.
 • Uvádějí se počty pozorování a použité statistické hodnocení.
Výsledky:
 • Uvádějí se v logickém sledu v textu, tabulkách a obrázcích.
 • V textu se neopakují všechny údaje z tabulek a obrázků, zdůrazňují se a shrnují pouze nejdůležitější pozorování.
 • Všechny číselné údaje je třeba doložit statistickým hodnocením.
Diskuse:
 • Zdůrazňují se nové, důležité aspekty práce a závěry, které z nich vyplývají.
 • Neopakují se podrobné údaje uvedené v předchozím oddíle.
 • Výsledky pozorování a závěry se srovnávají s jinými odbornými studiemi a plánovanými záměry práce.
 • Neuvádějí se tvrzení, jež nejsou spolehlivě podložena údaji, ani nároky na prioritu.
 • V opodstatněných případech se formulují nové hypotézy, vždy však musí být jasně vyjádřeno, že jde o hypotézu.
Poděkování:
 • Děkuje se pouze osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie.
 • Autoři musí mít souhlas všech osob uvedených v poděkování.

Ad 5) Přehled použité literatury

 • obsahuje všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace a podněty nebo s nimiž srovnávají vlastní výsledky (zpravidla s výjimkou učebnic a encyklopedií).
 • Do seznamu se nezařazují publikace, které autoři nepoužili: v případě nedostupnosti důležitého pramene se cituje také zdroj sekundární informace.
 • Neužívají se citace typu „osobní sdělení“, „nepublikovaná data“ apod.
 • V případě nutnosti stačí příslušná zmínka v textu.
 • Mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a poznámkou „v tisku“), nezařazují se práce zaslané k publikaci, ale dosud nepřijaté, zmínku o nich lze rovněž uvést v textu.
 • Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci.
 • Orientačně se doporučuje uvádět v původních sděleních asi 10–20 citací, z nichž by asi polovina neměla být starší pěti let a 20 % starší dvou let.
 • Podíl autocitací autorů by neměl v průměru překročit 20 % všech citací.
 • U souborných referátů je počet citací omezen na 50.
 • Formální úprava citací se řídí ČSN 01 0197, názvy citovaných periodik se zkracují podle ČSN 01 01 96, popř. se uvádí oficiální zkratka z obálky časopisu.
 • Uvádějí se základní formy citací, zkrácené citace jsou přípustné pouze u souborných referátů.
 • Přesnosti údajů v citacích je třeba věnovat náležitou pozornost.
 • Citace jsou v seznamu uvedeny abecedně podle jména prvního autora (anonymní publikace se uvádějí na začátku seznamu) a jsou pořadově očíslovány.
 • Čísla citací uvádějte v závorkách u odkazů textu.
 • Jednotlivé citace se píší na nový řádek.

Ad 6) Přílohy – grafy, obrázky, schémata, fotografie a tabulky

 • se připojují volně k rukopisu, každá příloha zvlášť.
 • Obrázky ani fotografie se do textu nevlepují.
 • Tabulky se píší na zvláštním listu bílého nelesklého papíru a legenda a vysvětlivky se uvádějí nad ně.
 • Všechny grafy i obrázky se označují názvem „obrázek“, a to v textu celým slovem a v závorce zkratkou „obr.“.
 • Musí být předběžně číslovány a mít doprovodnou legendu na samostatném papíře.
 • K vyjádření stejného výsledku nelze používat současně tabulky i obrázky.
 • Místo, kde se má příloha v textu umístit, se značí na levém okraji stránky čtverečkem a označením přílohy (např. obr. 1, tab. 1 apod.).
 • Totéž označení se umístí v textu do závorky.
 • Na zadní stranu obrázku napište lehce měkkou tužkou jméno prvního autora, název práce, pořadové číslo dokumentace a šipkou vyznačte orientaci obrázku.
 • Fotografie určené k publikaci musejí být černobílé, kontrastní, na lesklém papíru.
 • Neposílejte rentgenogramy v originále, negativy, ani barevné fotografie.
 • Grafy se musí kreslit tuší na hladkém papíře (kladívkový nebo pauzovací).
 • K reprodukci nejsou použitelné grafy na čtverečkovaném papíře, psané strojem, rozmnožované xeroxem nebo kreslené jen v náčrtku.
 • Grafy musí být popsány stojatou šablonou nebo propisotem, a to tak, aby při zmenšení neklesla velikost písma pod 2 mm.
 • Sloupcové grafy je třeba odlišovat šrafováním.
 • Nepřipouští se celý sloupec černý.
 • Strukturní chemické vzorce uvádějte rovněž na zvláštním listě a veškeré indexy a exponenty pište zřetelně perem.
 • Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v závorce.
 • Řecká písmena pište perem nebo uveďte na okraji stránky název písmena.
Upřednostňujeme zpracování publikace na počítači.
 • Platí stejné zásady jak uvedeno výše.
 • Pro text použijte pouze Word 6, (a vyšší), nejlépe písmem Times New Roman velikosti 12, tabulky a grafy zpracujte v Excel 7 (a vyšší). Na disketě dejte zvlášť text a zvlášť jako samostatný soubor grafy, tabulky, obrázky, vždy jen černobíle. Spolu s disketami dodejte vše vytištěno v příslušných počtech exemplářů, jak uvedeno výše, tabulky, grafy, obrázky též vytištěno na samostatných listech.
 • Obecně zaměřené a koncepční práce, souborné referáty i sdělení z praxe se zpracovávají v obdobném členění jako původní práce, avšak modifikovaně podle závažnosti a rozsahu příspěvku.
 • Referáty a recenze knih a článků je nutno psát co nejkratší. Způsob polemiky musí být věcný, nikoliv osobní. Při psaní referátů o článcích a knihách ze zahraničí uvádějte po jménu a iniciále křestního jména autorů původní cizojazyčný název práce (u jazyků nepoužívajících latinky převedených do latinky) a za ním v závorce český nebo slovenský překlad a pramen s citací podle ČSN.

O přijetí práce rozhoduje redakční rada na základě posudku zpravidla dvou recenzentů, jimž se každá práce předkládá (s výjimkou prací vyžádaných).

 • O přijetí nebo zamítnutí práce je autor vyrozuměn.
 • Rukopisy redakce nevrací.
 • Redakce si vyhrazuje právo provést menší úpravu rukopisu, zejména souhrnu a provést jazykové úpravy.
 • Zásadní změny, navržené recenzentem, provede autor podle posudků a po dohodě s redakcí.
 • Po úpravě textu vrací autor příspěvek s původním textem a recenzními posudky v době co nejkratší.

Přijaté práce se autorům zasílají ke sloupcové korektuře.

 • Opravují se chyby zaviněné tiskárnou.
 • Nelze měnit nebo doplňovat text.
 • Jazykovou úpravu, kterou provádí redakce časopisu podle nových pravidel pravopisu, lze měnit jedině tehdy, jestliže jí byl narušen smysl věty.
 • Korektury provádějte podle korektorských značek (ČSN 88 0410/1968).
 • Nedodržení těchto podmínek nebo nadměrné množství autorských oprav může mít za následek nezařazení práce do časopisu.

Korektury vracejte do tří dnů na adresu, kterou určí redakce.

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

předplatné časopisů: Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se