Odhadovaná glomerulární filtrace u onkologických pa­cientů před chemoterapií cisplatinou


Autoři: T. Salek 1,2;  P. Veselý 3;  J. Bernatek 4
Působiště autorů: Department of Clinical Biochemistry, Tomas Bata Hospital in Zlin a. s., Czech Republic 1;  Department of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic 2;  Oncology Centre, Tomas Bata Hospital in Zlin a. s., Czech Republic 3;  Department of Nuclear Medicine, Tomas Bata Hospital in Zlin a. s., Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(4): 273-277
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2015273

Souhrn

Východiska:
Cílem práce je porovnat glomerulární filtraci měřenou izotopovou metodu (measured glomarular filtration rate – mGFR DTPA) a odhadovanou glomerulární filtraci (estimated GFR – eGFR). Glomerulární filtrace (GFR) je odhadovaná ze sérového kreatininu (eGFRcreatinine), sérového cystatinu C (eGFRcystatin C) a pomocí kombinované rovnice (eGFRcreatinine + cystatin C). Studie se zaměřuje na onkologické pacienty zvažované pro léčbu cis‑diamindichlorplatinou (cisplatin). Hodnotili jsme dopad různých GFR metod na redukci dávky cisplatiny.

Materiál a metody:
Studovaná populace byla tvořena 112 po sobě jdoucími pacienty z onkologického centra ve Zlíně v České republice, kteří byli zvažováni pro léčbu cisplatinou. mGFR DTPA byla provedena dynamickou renální scintigrafií využívající kyselinu diethyltriaminopentaaoctovou (DTPA) značenou izotopem technecia 99mTc. Kreatinin a cystatin C byly stanoveny nově standardizovanými metodami. Odhad GFR byl počítán podle The Chronic Kidney Disease Epidemiology (CKD‑ EPI) rovnic, které byly vytvořeny v letech 2009 a 2012.

Výsledky:
Medián (mezikvartilové rozpětí) mGFR DTPA byl 1,335 ml/ s/ 1,73 m2 (1,070– 1,725). Medián eGFRcystatin C 1,195 ml/ s/ 1,73 m2 (0,885– 1,625) byl nižší než medián mGFR DTPA (p < 0,05). Medián eGFRcreatinine 1,460 ml/ s/ 1,73 m2 (1,210– 1,660) byl vyšší než mGFR DTPA (p < 0,05). Korelační analýza a Bland‑ Altmanův rozdílový graf ukazují velké individuální rozdíly mezi mGFR DTPA a všemi eGFR. Závěr: Onkologičtí pacienti jsou specifická skupina pacientů, která se liší od všeobecné populace. Byly nalezeny významné individuální rozdíly mezi mGFR DTPA a všemi eGFR. To má velký dopad na detekci pacientů s CKD a potenciální úpravu dávky léků.

Klíčová slova:
kreatinin –  cystatin C – chronické selhání ledvin – glomerulární filtrace – nemoci ledvin – technecium Tc 99m pentetát – cisplatina – vyšetření funkce ledvin

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
16. 2. 2015

Přijato:
26. 5. 2015


Zdroje

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney dis­ease. Kidney Int Suppl 2013; 3: 1– 150.

2. Miller RP, Tadagavadi RK, Ramesh G et al. Mecha­nisms of cisplatin nephrotoxicity. Toxins (Basel) 2010; 2(11): 2490– 2518. doi: 10.3390/ toxins2112490.

3. Reed E, Jacob J, Brawley O. Measures of renal function in patients with cisplatin‑related chronic renal disease. J Natl Med Assoc 1991; 83(6): 522– 526.

4. Ferguson MA, Waikar SS. Established and emerg­ing markers of kidney function. Clin Chem 2012; 58(4): 680– 689. doi: 10.1373/ clinchem.2011.167494.

5. Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med 2012; 367(1): 20– 29. doi: 10.1056/ NEJMoa1114248.

6. Vížďa J, Lepej J, Křížová H et al. Atlas scintigrafie ledvin = Atlas of renal scintigraphy. 1. vyd. Praha: Agentura Pankrác 2002: 72.

7. Dodder NG, Tai SS, Sniegoski LT et al. Certification of creatinine in a human serum reference material by GC‑ MS and LC‑ MS. Clin Chem 2007; 53(9): 1694– 1699.

8. Drion I, Cobbaert C, Groenier KH et al. Clinical evaluation of analytical variations in serum creatinine measurements: why laboratories should abandon Jaffe techniques. BMC Nephrol 2012; 13: 133. doi: 10.1186/ 1471‑ 2369‑ 13‑ 133.

9. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009; 150(9): 604– 612.

10. Grubb A, Blirup‑ Jensen S, Lindström V et al. First certified reference material for cystatin C in human serum ERM‑ DA471/ IFCC. Clin Chem Lab Med 2010; 48(11): 1619– 1622. doi: 10.1515/ CCLM.2010.318.

11. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976; 16(1): 31– 41.

12. Jabor A, Hornová L, Fantová L et al. Vyšetření funkce ledvin: možnosti bio­chemické laboratoře. Postgrad Med 2006; 9: 18– 23.

13. Xie P, Huang JM, Liu XM et al. (99m)Tc‑ DTPA renal dynamic imaging method may be unsuitable to be used as the reference method in investigating the validity of CDK‑ EPI equation for determining glomerular filtration rate. PLoS One 2013; 8(5): e62328. doi:10.1371/ journal.pone.0062328.

14. Itoh K. Comparison of methods for determination of glomerular filtration rate: Tc‑ 99m‑ DTPA renography, predicted creatinine clearance method and plasma sample method. Ann Nucl Med 2003; 17(7): 561– 565.

15. Fleming JS, Zivanovic MA, Blake GM et al. Guidelines for the measurement of glomerular filtration rate using plasma sampling. Nucl Med Commun 2004; 25(8): 759– 769.

16. National health service. ASWCS Cisplatin Hydration Protocol [homepage on the Internet]. [accessed 13 June 2014]. Available from: http:/ / www.avon.nhs.uk/ aswcs‑ chemo/ NetworkPolicies/ .

17. Calvert AH, Newell DR, Gumbrell LA et al. Carboplatin dosage: prospective evaluation of a simple formula based on renal function. J Clin Oncol 1989; 7(11): 1748– 1756.

18. Šefr R, Ondrák M, Krsička P et al. Liposarcoma retroperitonei permagnum. Klin Onkol 2012; 25(4): 306.

19. Illa P, Tomíšková M, Skřičková J. Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pa­cientů s nově dia­gnostikovaným karcinomem plic. Klin Onkol 2014; 27(4): 261– 268. doi: 10.14735/ amko2014261.

20. Šálek T, Ponížil P. Estimated glomerular filtration rate in diabetic patients. Klin Biochem Metab 2014; 22(43): 4– 7.

21. Jabor A, Franeková J, Kubíček Z et al. eGFR a problémy interpretace rovnic CKD‑ EPI. Klin Biochem Metab 2014; 22(43): 8– 10.

22. Delanaye P, Cavalier E, Moranne O et al. Creatinine‑ or cystatin C‑based equations to estimate glomerular filtration in the general population: impact on the epidemiology of chronic kidney disease. BMC Nephrol 2013; 14: 57. doi: 10.1186/ 1471‑ 2369‑ 14‑ 57.

23. Kos J, ˘Stabuc B, Cimerman N et al. Serum cystatin C, a new marker of glomerular filtration rate, is increased during malignant progression. Clin Chem 1998; 44(12): 2556– 2557.

24. Zhang X, Hou Y, Niu Z et al. Clinical significance of detection of cathepsin X and cystatin C in the sera of patients with lung cancer. Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2013; 16(8): 411– 416. doi: 10.3779/ j.issn.1009‑ 3419.2013.08.04.

25. Šálek T, Palička V. Comparison of creatinine clearance and estimated glomerular filtration rate in patiens with chronic kidney disease. Klin Biochem Metab 2014; 22(43): 121–12 4.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se