Porovnávanie histologických typov primárnych a korešpondujúcich recidivujúcich bazocelulárnych karcinómov kože


Autoři: V. Bartos 1;  K. Adamicová 2;  M. Kullová 3;  M. Pec 4
Působiště autorů: Department of Pathological Anatomy, Faculty Hospital in Zilina, Zilina, Slovak Republic 1;  Institute of Pathological Anatomy, Jessenius faculty of Medicine in Martin, Martin, Slovak Republic 2;  Department of Dermatovenerology, Faculty Hospital in Zilina, Zilina, Slovak Republic 3;  Institute of Medical Biology, Jessenius faculty of Medicine in Martin, Martin, Slovak Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(4): 262-266
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiská:
Recidívy bazocelulárneho karcinómu (BCC) sú pomerne častým fenoménom v bežnej dermatologickej praxi. Jeden z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú riziko ich vzniku, je histomorfologický vzhľad nádoru.

Cieľ:
Cieľom našej práce bolo porovnávanie histologických typov primárnych a korešpondujúcich recidivujúcich BCC kože.

Materiál a metodika:
V štúdii bolo zahrnutých 36 prípadov nádorových recidív BCC od 34 pacientov, 17 žien a 17 mužov. Vekové rozpätie pacientov varírovalo od 32 do 97 rokov, priemerný vek v čase (prvej) recidívy bol 67,1 rokov.

Výsledky:
V obidvoch skupinách sme vo všeobecnosti preukázali rovnaké zastúpenie indolentného a agresívneho histoogického fenotypu. V 21 prípadoch (58,4 %) sme potvrdili v primárnej aj recidivujúcej lézii identický histologický typ BCC. V 3 prípadoch (8,3 %) mala primárna lézia indolentné črty bez agresívne rastúcej zložky, pričom recidivujúca lézia už túto komponentu obsahovala. Naopak, v ďalších 3 prípadoch (8,3 %) primárny nádor vykazoval fokálne infiltratívne rastové črty a korešpondujúca recidivujúca lézia ich neobsahovala. V ostatných 9 prípadoch (25 %) nemali primárne a recidivujúce lézie úplne rovnaký histomorfologický fenotyp, ale ich obraz sa menil iba v rámci rovnakého prognostického histologického variantu.

Záver:
Z výsledkov našej štúdie vyplýva, že recidivovanie BCC kože predstavuje dynamický histogenetický process, počas ktorého dochádza k fenotypovej transformácii a zmenám v histomorfologickom obraze lézií, pravdepodobne ako následok interakcií medzi nádorovými bunkami a remodulovanou okolitou strómou.

Kľúčové slová:
bazocelulárny karcinóm – nádorové recidívy

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
16. 12. 2011

Přijato:
29. 1. 2012


Zdroje

1. Crowson AN. Basal cell carcinoma: biology, morphology and clinical implications. Mod Pathol 2006; 19 (Suppl 2): S127–S147.

2. Bartoš V, Adamicová K, Kullová M et al. Bazocelulárny karcinóm kože – biologické správanie nádoru a prehľad najvýznamnejších molekulových ukazovateľov progresie ochorenia v praxi patológa. Klin Onkol 2011; 24(1): 8–17.

3. Adamkov M, Halasova E, Rajcani J et al. Relation between expression pattern of p53 and survivin in cutaneous basal cell carcinomas. Med Sci Monit 2011; 17(3): BR74–BR80.

4. Plevová P, Krutílková V, Puchmajerová A et al. Gorlinův syndrom. Klin Onkol 2009; 22 (Suppl): S34–S35.

5. Plevová P, Šilhánová E, Foretová L. Vzácné hereditární syndromy s vyšším rizikem vzniku nádorů. Klin Onkol 2006; 19 (Suppl): S68–S75.

6. Kyrgidis A, Vahtsevanos S, Tzellos TG et al. Clinical, histological and demographic predictors for recurrence and second primary tumours of head and neck basal cell carcinoma. A 1,062 patient-cohort study from a tertiary cancer referral hospital. Eur J Dermatol 2010; 20(3): 276–282.

7. Santiago F, Serra, D, Vieira R et al. Incidence and factors associated with recurrence after incomplete excision of basal cell carcinomas: a study of 90 cases. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24(12): 1421–1424.

8. Zimmermann AC, Klauss V. Predictors of recurrent basalioma of the eyelids and periorbital region. Ophthalmologe 2001; 98(6): 555–559.

9. Başer TN, Bulutoğlu R, Barutcu AY et al. Evaluation of basal cell carcinomas with positive surgical margins: A five year retrospective analysis. Turk J Cancer 2008; 38(1): 16–19.

10. Sexton M, Jones DB, Maloney ME. Histologic pattern analysis of basal cell carcinoma. Study of a series of 1,039 consecutive neoplasms. J Am Acad Dermatol 1990; 23(6 Pt 1): 1118–1126.

11. Bumpous JM, Padhya TA, Barnett SN. Basal cell carcinoma of the head and neck: identification of predictors of recurrence. Ear Nose Throat J 2000; 79(3): 200–204.

12. Pieh S, Kuchar A, Novak P et al. Long-term results after surgical basal cell carcinoma excision in the eyelid region. Br J Ophthalmol 1999; 83(1): 85–88.

13. Thomas J, McKiernan M, Rao GS. Basal cell carcinoma: how long a follow-up is needed? A surgical audit. Eur J Plast Surg 1996; 19: 318–319.

14. Lang PG Jr, Maize JC. Histologic evolution of recurrent basal cell carcinoma and treatment implications. J Am Acad Dermatol 1986; 14(2 Pt 1): 186–196.

15. Boulinquez S, Grison-Tabone C, Lamant L et al. Histological evolution of reccurent basal cell carcinoma and therapeutic implications for incompletely excised lesions. Br J Dermatol 2004; 151(3): 623–626.

16. Lee JS, Yi JH, Yun SK et al. Clinicohistopathological study of recurrent basal cell carcinomas after surgical excision. Korean J Dermatol 2010; 48(6): 453–459.

17. Bartos V, Pokorný D, Zacharová O et al. Recurrent basal cell carcinoma: a clinicopathological study and evaluation of histomorphological findings in primary and recurrent lesions. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 2011; 20(2): 67–75.

18. Kaur P, Mulvaney M, Carlson A. Basal cell carcinoma progression correlates with host immune response and stromal alterations: a histological analysis. Am J Dermatopathol 2006; 28(4): 293–307.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se