Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 20. 9. 2011 v Olomouci


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(5): 395-397
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Ryška, Melichar, Dušek, Tesařová, Petráková, Kolářová, Cwiertka 

Omluveni: Petruželka, Fínek, Vyzula

Nepřítomen: Žaloudík

Hostitelské pracoviště: Onkologická klinika LF UP a FN v Olomouci, v čele s prof. MUDr. Bohuslavem Melicharem, Ph.D.

 1. Přítomné přivítal předseda ČOS prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.
 2. Za hostitelské pracoviště přítomné členy výboru ČOS přivítal doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., zastupující ředitel FN v Olomouci.
 3. Proběhla kontrola zápisu z minulé schůze.
 4. Při posledním zasedání výboru ČOS bylo jedním členem výboru navrženo zrušení chirurgické sekce ČOS. Problém prodiskutoval prof. Vorlíček s prof. Ryskou, jednatelem sekce. Dle jeho sdělení neproběhla schůze sekce, na které by padlo takové rozhodnutí. Činnost chirurgické sekce ČOS bude nadále pokračovat.
 5. Doc. Dušek referuje, že report OECD zaměřený na srovnání vyspělých zemí z hlediska zdravotní péče vyjde zřejmě v říjnu či v listopadu. Tyto informace výbor dostává přes MZ ČR a ÚZIS ČR jako instituce odpovědné za zastupování ČR v panelu OECD. Před zveřejněním reportu bude poskytnut čas 2 týdnů k národnímu vyjádření formou tiskové konference a zprávy.
 6. Členové výboru ČOS jednomyslně souhlasí s vyjádřením prof. Melichara o nadstandardech v onkologii, které vycházejí v těchto dnech v denním tisku. Členové se seznámili s plným zněním prostřednictvím mailu v minulých dnech.
 7. Posledně se hovořilo o potřebě kódu pro komplexní onkologickou léčbu. Je třeba poslat návrh na příslušná místa. Dle zprávy od prof. Rysky byl návrh již podán.
 8. Členové výboru ČOS pod vedením prof. Vorlíčka si rozdělili úkoly do budoucna, a to takto:
  • prof. Abrahámová, místopředsedkyně výboru, se jako předsedkyně Rady NOR bude nadále starat o NOR a bude se účastnit jednání na všech úrovních, které se této problematiky týkají. Bude se nadále účastnit screeningových komisí MZ, jako místopředsedkyně výboru ČOS bude přítomna všem důležitým jednáním výboru včetně jednání s plátci péče.
  • Prof. Melichar, vědecký sekretář výboru, je předsedou Akreditační komise pro obor klinická onkologie. Bude se nadále zabývat veškerými otázkami týkajícími se postgraduálního vzdělávání a koordinace vzdělávání s ostatními obory. Jako vědecký sekretář výboru bude spolupracovat se SÚKLem a plátci péče a MZ na úpravách předpisů týkajících se různých onkologických léčiv (SPC, dodatky, indikační omezení atd.) a bude dbát na jejich správnost. Tato agenda bude nadále zasílána na jeho adresu a na adresu prof. Vorlíčka.
  • Prim. Prausová se bude účastnit jednání s plátci péče a bude pracovat nadále jako místopředsedkyně akreditační komise pro obor klinická onkologie.
  • Doc. Tesařová se bude věnovat pořádání vzdělávacích postgraduálních akcí, včetně vzdělávacích akcí pro necentrové lékaře a bude zajišťovat s těmito kolegy užší kontakt. Její návrh na zřízení cestovního grantu pro lékaře mladší 40 let s aktivní účastí na zahraničních kongresech pod patronátem ČOS neprošel a návrh na zapojení ČOS do organizace postgraduální výuky na fakultách byl odložen.
  • Prof. Ryška bude zajišťovat multioborovou spolupráci, a to zejména z hlediska své odbornosti patologa.
  • Prof. Vyzula bude nadále koordinovat práce na „Modré knize“ a ASCO education book, nadále bude rozvíjet lékové registry a bude organizovat a moderovat pravidelná Onkofóra a akce mladých onkologů. Bude se také aktivně podílet na zahraničních aktivitách výboru.
  • Doc. Fínek bude rozvíjet zahraniční styky a bude se věnovat farmakoekonomice.
  • Doc. Dušek se bude nadále zabývat biostatistickými analýzami a problematikou zpracování dat NOR a dat klinických registrů. Jako vedoucí takto zaměřené sekce bude dále rozvíjet spolupráci a informatickou podporu onkologických pracovišť. Jako člen několika komisí MZ ČR bude zajišťovat datovou podporu a obecně informovanost o vývoji několika národních programů týkajících se onkologie (screening ZN, monitoring vzácných onemocnění, zdravotnická informatika).
  • Pro věci zdravotnického práva je možné využít znalostí a zkušeností Mgr. Policara, právníka MOÚ.

   Pokud členové pocítí potřebu jakékoli další užitečné činnosti, oznámí své návrhy na příští výborové schůzi ČOS. Rozdělení úkolů mezi členy výboru je flexibilní a po domluvě jsou možné změny a úpravy.
 9. Fokus onkologie v časopise Postgraduální medicína bude organizovat doc. Tesařová.
 10. Zdravotnické noviny nabízejí fokus v Lékařských listech s onkologickou tematikou. Navrženo téma Predikce onkologických dia­gnóz na r. 2012. Úkolu se ujme doc. Dušek, který zveřejní predikce necenzurovaně, až na úroveň jednotlivých léků.
 11. Výbor ČOS souhlasí, aby na portálu Onkoportal.cz byly odkazy na www.linkos.cz a další portály ČOS.
 12. Na dopis dr. Grima týkajícího se postgraduální výchovy odpověděl prof. Melichar. Odpověď členové odsouhlasili mailem.
 13. Výbor ČOS vyzývá všechny vedoucí KOC a vedoucí klinik či oddělení sdružených v KOC k doplnění dodatku ke smlouvě s pojišťovnami o další položky. Jsou to takové léky, které mají nově úhradu, nové indikační schválení a mají označení „S“. Pojišťovny mají tendenci tyto léky hradit z lékového paušálu.
 14. Hostem výboru byl prim. MUDr. J. Kubinyi, předseda Společnosti nukleární medicíny. Informoval o tom, že kdysi panoval všeobecný názor, že 1 přístroj pro PET postačuje pro 1 milion obyvatel. Nyní se v Evropě počítá s tím, že jeden přístroj PET/CT je třeba pro 500 tis. obyvatel. Výbor ČOS podporuje rozvoj této technologie tak, aby byla dostupná pro všechna KOC, a to nejen co do počtu přístrojů, ale i co do dostačujícího počtu vyšetření a jejich kvality, a je připravený k úzké spolupráci s výborem Společnosti nukleární medicíny.
 15. Prof. Abrahámová a doc. Dušek referovali o stavu NORu. Dosud stále není schválen finanční příspěvek. Poslední příspěvek poskytlo MZ v prvním pololetí r. 2010 a od té doby, s poukazováním na nedostatek financí, neposkytlo nic, a to ani přes původní sliby. Bylo provedeno seriozní šetření týkající se skutečných nákladů na jednotlivá sběrná místa NOR. Na příští schůzi výboru ČOS bude již známa skutečná finanční náročnost. S výsledky šetření bude seznámen náměstek ministra zdravotnictví Nosek. Současně bude osloven též svaz pojišťoven s žádostí o další financování NOR.
 16. Doc. Dušek referoval, že MZ ČR přistupuje k rekonstrukci tzv. Národních zdravotnických informačních systémů (NZIS). Jde o investiční grant EU, tedy nikoli prostředky určené na provoz. NOR jako součást NZIS byl zařazen do první linie přestavby. Tým Institutu biostatiky a analýz MU se podílel pod vedením KSRZIS na vývoji pilotní metodiky přestavby, kde zdůraznili především ochranu již nasbíraných dat. Bude-li projekt úspěšný, zlepší centrální správu dat NOR a posílí validitu (rovněž bude posílena role odborných správců NOR). Návrh nové metodiky centrální správy dat bude jako autorské dílo předán paní prof. Abrahámové k první recenzi, následně bude projednán Radou NOR a předložen členům výboru ČOS na příští schůzi. Projde-li dílo recenzemi, bude publikováno k veřejné odborné diskuzi.
 17. Prof. Babjuk, člen výboru České urologické společnosti, předal prof. Abrahámové materiál týkající se subspecializace s názvem onkourologie. Materiál byl předán prof. Melicharovi a bude přeposlán všem členům výboru k vyjádření. Stanovisko zaujmeme na příštím výboru ČOS.
 18. Komerční nabídka na mobilní telefonické volání zdarma nebyla výborem akceptována.
 19. Výbor ČOS souhlasí, aby ředitel AFIP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) vystoupil na některém z příštích výborů ČOS s informační přednáškou.
 20. Členové výboru ČOS budou zasílat své návrhy na program příštího Onkofora. Zatím navrženo: a) problematika NORu, b) přehled stavu a dostupnosti onkologické medikamentózní léčby v r. 2010, c) predikce onkologických diagnóz na r. 2012.
 21. Článek prof. Vorlíčka pro media, který reagoval na článek VZP „Centrová péče není omezována“ a se kterým byli členové výboru seznámeni mailem, byl členy kladně hodnocen a široce akceptován.
 22. Výbor ČOS oceňuje chvályhodnou aktivitu nadace „Dobrý anděl“, která by v budoucnu měla podporovat rodiny onkologicky nemocných v tíživé finanční situaci. Výbor ČOS uvítá průběžné informování o činnosti nadace a je připravený tuto aktivitu podpořit.
 23. Výbor ČOS posoudil žádost VZP na poskytování velmi detailních informací z lékových registrů, a to u vybraných výstupů až na úroveň jednotlivých KOC. Výbor ČOS je zajedno v tom, že takováto data poskytovat nelze, neboť VZP nemá žádný smluvní vztah s poskytovateli dat ani se zpracovatelem dat, kterým je Masarykova univerzita v Brně. Tento princip platí při stávajícím smluvním uspořádání obecně pro všechny žádosti ze strany třetích subjektů. Odmítnutí neznamená zastavení dosavadní spolupráce a komunikace nad daty – oficiálně schválené reporty jsou pravidelně publikovány a mohou být ze strany VZP využívány. Tato data neumožňují srovnání jednotlivých zdravotnických zařízení, neboť k tomu nemají registry potřebné organizační a právní zázemí a nelze je takto využívat.
 24. Jako zástupci ČOS do komise pro kultivaci zdravotních výkonů byli jmenováni prim. Petráková a doc. Dušek. V této věci se dosud nic neudálo, komise MZ ČR nebyla dosud ani jednou svolána.
 25. Výbor ČOS poskytne záštitu těmto akcím: 1) Ambulance paliativní onkologické péče (APOP) – klinika onkologie a radioterapie Hradec Králové, prof. Petera, 2) Multidisciplinární workshop Optimální léčba mCRC, hotel Třešť, prof. Vyzula, 3) Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím TNF alfa 1, II. chirurgická klinika VFN a 1. LF, prof. Lindner.
 26. Na základě nominací byl zástupci většiny států EU zvolen doc. Dušek do vědecké rady celoevropské sítě ERA-NET TRANSCAN (Translational Cancer Research). Síť sdružuje a organizuje národní autority odpovědné za organizaci tohoto výzkumu a bude připravovat a realizovat několik velkých grantových kol podporujících spolupráci onkologických center členských států. První summit celé sítě se konal v červenci 2011 v Lisabonu, bohužel bez účasti národních autorit ČR (ČR byla jediný chybějící stát, v této pozici může stát zastupovat pouze tzv. program owner – tedy MZ ČR) – doc. Dušek jako člen vědecké rady nemůže vystupovat jménem ČR. O této situaci je třeba MZ ČR kriticky informovat, neboť v konečném důsledku snižuje šance týmů ČR zapojit se do výzkumných programů. Doc. Dušek získal mandát výboru ČOS, aby takto vystupoval i jménem ČOS.
 27. Na dotaz Národní imunizační komise výbor ČOS odpovídá, že jednoznačně podporuje návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění pro dívky ve věku 13–14 let.
 28. MZ se dotazuje na vyjádření ČOS k návrhu Gynekologické společnosti. Tato navrhuje vypuštění vyšetření prsů žen v 15 letech a od 25 let vyšetřovat jen při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů. Členové výboru jsou zcela jednotní v tom, že vyšetření prsů žen (v každém věku) jednoznačně patří do vyšetřovacího schématu lékaře a zejména gynekologa. Může upozornit na dosud neobjevené a pacientkou nepozorované nebo bagatelizované léze a je konečně i nástrojem zdravotně výchovným. K ozřejmění nehmatných lézí jsou k dispozici samozřejmě jiné metody.
 29. Noví členové: Sabina Ševčíková, Ústav patofyziologie LF MU Brno, Lucie Rábová, MOÚ Brno, Štěpán Tuček, MOÚ Brno, Olga Brázdilová, nemocnice Nové Město na Moravě, Josef Chovanec, MOÚ Brno, Veronika Mikulová, Ústav klinické biochemie 1. LF UK, Praha, Lucie Kociánová, psychologie Olomouc, Věra Reichlová, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha.
 30. PhDr. Petra Nováková představila novou podobu webových stránek Linkos. Tento portál již existuje 12 let a stal se neodmyslitelnou součástí života onkologů a zdrojem poznatků pro laickou veřejnost. Současná struktura je logičtější, orientace jednodušší. Hlavní sekce zůstávají. Grafická podoba je nápaditá a estetická.
 31. Příští schůze výboru ČOS bude 18. 10. 2011 ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze v 10 hod. 
 

Zapsala: J. Abrahámová

 

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se