Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2009 a 2010


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(1): 71-74
Kategorie: TEMATICKÝ SEZNAM PUBLIKACÍ VYDANÝCH V KLINICKÉ ONKOLOGII V ROCE 2009 A 2010

Připomínáme, že na internetových stránkách časopisu Klinická onkologie (www.linkos.cz) je dostupný speciální vyhledávač  („Hledání článků“), kterým jednoduše naleznete článek na požadované téma nebo od příslušného autora a který Vámi vyhledané  publikace převede přímo do formátu citace (stisknutím příkazu „Vygenerovat seznam literatury“). V databázi jsou všechny  publikace vydané v Klinické onkologii od roku 1988. Řada článků přitom obsahuje velmi cenné historické údaje z prostředí české  a slovenské onkologie.

Epidemiologie, screening

Vyzula R. Klinické databáze – rozmar, nebo nutnost. Klin Onkol 2009; 22(6): 298–299.

Dušek L, Mužík J, Gelnarová E et al. Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice. Klin Onkol 2010; 23(5): 311–324.

Májek O, Daneš J, Zavoral M et al. České programy screeningu zhoubných nádorů v roce 2010. Klin Onkol 2010; 23(5): 343–353.

Foretová L, Petráková K, Palácova M et al. Genetické testování a prevence hereditárních nádorů v MOÚ – více než desetiletá zkušenost. Klin Onkol 2010; 23(6): 388–400.

Pleško I. Aktuálne problémy štruktúry a orientácie komplexných národných programov boja proti zhubným nádorom. Klin Onkol 2010; 23(6): 408–415.

Ondrušová M, Ondruš D. Epidemiologické charakteristiky nádorov testis v Slovenskej  republike – retrospektívna štúdia. Klin Onkol 2009; 22(2): 52–57.

Trněný M, Vášová I, Pytlík R et al. Distribuce podtypů non-hodgkinského lymfomu v České republice a jejich přežití. Klin Onkol 2007; 20(5): 341–348. (pozn. redakce: práce vyšla v roce 2007, nicméně se jedná o unikátní práci na poli epidemiologie NHL)

Farmakoekonomika

Svoboda T. Problematika originálních léčiv, generických přípravků a biosimilars – záměny léků dnes a zítra s hlavním zacílením na rizika spojená s biotechnologiemi. Klin Onkol 2010; 23(6): 416–420.

Ondráčková B, Demlová R, Komínek J. Analýza nákladů na cílenou biologickou léčbu  pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Klin Onkol 2010; 23(6): 439–445.

Gynekologické malignity

Chovanec J, Bienertová-Vašků JA, Dostálová Z. Polymorfiz­-mus –2548 G/A v genu pro  leptin u pacientek s endometriálním karcinomem. Klin Onkol 2009; 22(5): 223–227.

Tkáčová M, Vertaková Krakovská B, Belohorská B et al. Neo-adjuvantná chemoterapia s následnou IDS (interval debulking surgery) v liečbe pokročilého karcinómu ovária –  retrospektívna analýza. Klin Onkol 2009; 22(6): 273–277.

Reckova M, Mego M, Rejlekova K et al. Malobunkový karcinóm vaječníkov s metastázami do prsníku: kazuistika. Klin Onkol 2010; 23(1): 43–45.

Feranec R, Mouková L, Staníček J et al. Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria s využitím hysteroskopie. Klin Onkol 2010; 23(2): 92–98.

Tkáčová M, Belohorská B, Ševčíková K et al. Liečba rekurentného karcinómu ovária – retrospektívna analýza. Klin Onkol 2010; 23(2): 115–123.

Mouková L, Feranec R, Chovanec J. Vakcinace proti lidskému papillomaviru v ČR. Klin Onkol 2010; 23(2): 125–126.

Hematoonkologie

Očadlíková D, Zahradová L, Kovářová L et al. Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem. Klin Onkol 2009; 22(2): 67–72.

Machálková K, Maisnar V. Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2009; 22(3): 117–120.

Fabian P, Boudová L. Poznámky ke 4. vydání klasifikace lymfomů WHO. Klin Onkol 2009; 22(3): 121–122.

Balhárek T, Barthová M, Szépe P et al. Komentár k vývoju konceptu prognostických faktorov chronickej lymfocytovej leukémie: Cesta od prognostických faktorov k prediktorom liečebnej odpovede. Klin Onkol 2009; 22(6): 254–263.

Gocheva L, Koleva I. Dlouhodobé výsledky léčby Hodgkinovy choroby: zkušenosti  z univerzitní nemocnice v Sofii. Klin Onkol 2010; 23(1): 34–42.

Holánek M, Hájek R. Použití lenalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2010; 23(2): 67–72.

Sýkorová A, Belada D, Smolej L et al. Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Klin Onkol 2010; 23(3): 146–154.

Válková V, Trněný M. Současné postavení transplantace krvetvorných buněk v léčbě  lymfomů – přehled. Klin Onkol 2010; 23(3): 155–164.

Ščudla V, Budíková M, Petrová P et al. Analýza sérových hladin vybraných biologických ukazatelů u monoklonální gamapatie nejistého významu a mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2010; 23(3): 171–181.

Vokurka S. Bortezomib v léčbě mnohočetného myelomu u pacientů po alogenní  transplantaci krvetvorných buněk. Klin Onkol 2010; 23(4): 242–244.

Mysliveček M, Bačovský J, Ščudla V et al. 18F-FDG PET/CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99mTc-MIBI scintigrafií. Klin Onkol 2010; 23(5): 325–331.

Mikulášová Z, Ilenčíková D, Slamka T et al. Akútna myeloblastová leukémia s alteráciami MLL protoonkogénu (11q23/MLL + AML). Klin Onkol 2010; 23(6): 401–407.

Vokurka S. Variabilita dávek melfalanu vztažených na kilogram tělesné hmotnosti  a následky. Klin Onkol 2010; 23(6): 452–453.

Nádory CNS

Lakomý R, Burkoň P, Burkoňová D et al. Nové možnosti léčby glioblastoma multiforme. Klin Onkol 2010; 23(6): 381–387.

Nádory u dětí a adolescentů

Stejskalová E, Jarošová M, Mališ J et al. Klinický význam chromozomálních změn u nádorů kostí a měkkých tkání dětí a mladistvých. Klin Onkol 2009; 22(2): 58–66.

Radvanský J, Slabý K, Radvanská J et al. Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980–2001 na jediném pracovišti. Klin Onkol 2010; 23(4): 245–255.

Mališ J, Radvanská J, Slabý K et al. Léčebné výsledky pacientů léčených v letech  1980–2004 na jediném pracovišti pro nefroblastom. Klin Onkol 2010; 23(5): 332–342.

Nádory jater, žlučových cest a pankreatu

Varga M, Oliverius M, Valsamis A et al. Resekce pankreatu pro metastázy karcinomu  ledviny. Klin Onkol 2009; 22(6): 288–290.

Novotný J. Klinický registr pro hepatocelulární karcinom. Klin Onkol 2010; 23(3):  185–186.

Tuček Š, Tomášek J, Halámková J et al. Malignity žlučových cest. Klin Onkol 2010; 23(4): 231–241.

Mohelníková-Duchoňová B, Souček P. Role membránových transportérů v chemorezistenci karcinomu pankreatu při terapii gemcitabinem. Klin Onkol 2010; 23(5): 306–310.

Nádory kůže

Lakomý R, Greplová K, Pilný R et al. Profily nízkomolekulárního proteomového spektra získané pomocí hmotnostní spektrometrie SELDI-TOF v sérech pacientů s diseminovaným maligním melanomem: pilotní studie. Klin Onkol 2009; 22(5): 228–232.

Krejčí K, Zadražil J, Tichý T et al. Kožní karcinom z Merkelových buněk. Klin Onkol 2010; 23(4): 210–217.

Nádory ledvin

Slabý O, Svoboda M, Michálek J et al. DNA a mikroRNA čipové technologie v diagnostice a predikci u pacientů s renálním karcinomem. Klin Onkol 2009; 22(5): 202–209.

Büchler T. Klinický registr NEXAVAR®. Klin Onkol 2010; 23(4): 269–270.

Nádory ORL

Kolářová I, Vaňásek J, Odrážka K et al. Využití PET/ CT vyšetření při plánování radioterapie nádorů ORL oblasti. Klin Onkol 2009; 22(3): 98–103.

Smilek P. Molekulární prediktory u nádorů hlavy a krku. Klin Onkol 2010; 23(4): 218–223.

Subramaniam V, Kumar P, Thahir M. Mukoepidermoidní karcinom dutiny nosní – vzácný nádor. Klin Onkol 2010; 23(5): 354–357.

Nádory plic a pleury

Mendoza L. Cílené terapie při léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic: nové poznatky. Klin Onkol 2009; 22(4): 131–138.

Jurečka T, Skorkovská Š, Čoupková H et al. Duhovková metastáza jako iniciální manifestace bronchogenního malobuněčného karcinomu diseminovaného do mediastina. Klin Onkol 2009; 22(4): 179–182.

Svoboda M, Fabian P, Slabý O et al. Cílená léčba bronchioloalveolárního plicního  adenokarcinomu inhibitory tyrozinkinázové aktivity EGFR: kazuistika klinicky promptní a výrazné odpovědi a přehled literatury. Klin Onkol 2010; 23(4): 224–230.

Skřičková J, Pešek M, Zatloukal P et al. Klinický registr TARCEVA. Klin Onkol 2010; 23(5): 361–363.

Zemanová M. Gefitinib v monoterapii u nemocných s pokročilým NSCLC nesoucím aktivující mutaci EGFR zlepšuje významně léčebné výsledky oproti standardní chemoterapii –  aktualita z klinické praxe. Klin Onkol 2010; 23(5): 365–366.

Mego M, Syčová-Milá Z, Martanovič P et al. Inflamatórne kožné metastázy ako prvý prejav progresie karcinómu pľúc – kazuistika. Klin Onkol 2010; 23(6): 449–451.

Nádory prsu

Grell P, Svoboda M, Fabián P et al. Klinické aspekty liečby karcinómu prsníka trastuzumabom. Klin Onkol 2009; 22(1): 3–10.

Kubatka P, Péč M. Inhibítory aromatázy v prevencii rakoviny prsníka: možnosti aplikácie u premenopauzálnych žien. Klin Onkol 2009; 22(6): 268–272.

Grell P, Svoboda M, Šimíčková M et al. Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie. Klin Onkol 2009; 22(2): 45–51.

Kubatka P, Péč M. Hodnotenie vedľajších účinkov inhibítorov aromatázy v klinických  a experimentálnych štúdiách. Klin Onkol 2009; 22(3): 89–93.

Vrtělová P, Coufal O, Pavlík T et al. Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii. Klin Onkol 2009; 22(6): 278–283.

Fait V, Coufal O, Gatěk J. Chirurgie karcinomu prsu v České republice. Klin Onkol 2009; 22(6): 294–295.

Vyzula R. Velmi malé karcinomy prsu, HER2-pozitivní a léčba trastuzumabem v adjuvanci. Klin Onkol 2010; 23(1): 21–24.

Hochmann J. Průkaz vlivu estrogenových a progesteronových receptorů na přežití u karcinomu prsu bez cytostatické a hormonální léčby v malém souboru pacientek. Klin Onkol 2010; 23(1): 25–33.

Macková D. Dlouhodobá odpověď jaterních metastáz karcinomu prsu na léčbu kapecitabinem – kazuistické sdělení. Klin Onkol 2010; 23(1): 46–48.

Svoboda M. Přidání bevacizumabu k chemoterapii vede ke zlepšení celkového přežití žen s pokročilým karcinomem prsu. Klin Onkol 2010; 23(1): 49–49.

Vertakova Krakovska B, Sanislo L, Spanik S et al. Cirkulujúce nádorové bunky u rakoviny prsníka – prehľad. Klin Onkol 2010; 23(2): 86–91.

Drahokoupilová M. Diseminovaný karcinóm prsníka u 28-ročného muža. Klin Onkol 2010; 23(4): 264–268.

Bravencová Z. Kazuistika pacientky s triple negativním karcinomem prsu, která při léčbě paklitaxelem a bevacizumabem dosáhla kompletní remise plicního, uzlinového a kostního metastatického postižení. Klin Onkol 2010; 23(5): 358–360.

Habánová M, Švikruhová J, Sláviková E. Hormonálna antikoncepcia a jej vzťah k rakovine prsníka. Klin Onkol 2010; 23(6): 428–432.

Molnárová A, Bezák L. Pooperačná akcelerovaná parciálna rádioterapia karcinómu prsníka. Klin Onkol 2010; 23(6): 433–438.

Büchler T, Voršilková E, Koukolík F et al. Maligní forma cystosarcoma phyllodes s metastázami do mozku. Klin Onkol 2010; 23(6): 446–448.

Nádory prostaty

Šefrová J, Odrážka K, Paluska P et al. Radioterapie lůžka prostaty – kdy a co léčit? Klin Onkol 2010; 23(2): 78–85.

Soumarová R, Homola L, Perková H et al. Místo permanentní brachyterapie v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty. Klin Onkol 2010; 23(3): 141–145.

Šefrová J, Paluska, Odrážka K et al. Změny cílových objemů při použití magnetické rezonance pro plánování radioterapie lůžka prostaty – předběžné výsledky. Klin Onkol 2010; 23(4): 256–263.

Tilandyová P, Kajo K, Kliment J et al. Detekcia hypermetylácie DNA ako potenciálny  biomarker pre karcinóm prostaty. Klin Onkol 2010; 23(5): 293–299.

Nádory tlustého střeva a konečníku

Němeček R, Kocáková I, Kocák I et al. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického  kolorektálního karcinomu – pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu. Klin Onkol 2009; 22(1): 27–33.

Kocáková I, Kocák I, Svoboda M et al. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2009; 22(2): 73–76.

Louthan O. Neuroendokrinní nádory rekta. Klin Onkol 2009; 22(5): 195–201.

Šachlová M, Novák J. Úvaha nad vývojem screeningu kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2009; 22(5): 242–242.

Hlavatá Z, Pazderová N, Povinec P et al. Hodnota zobrazenia 18-FDG PET/CT u pacientov s atypickým metastatickým karcinó­-mom – kazuistika: 18-FDG PET/CT pri kolorektálnych karcinómoch. Klin Onkol 2009; 22(6): 284–287.

Šachlová M, Foretová L. Dispenzarizace osob s familiárním výskytem kolorektálního  karcinomu. Klin Onkol 2009; 22(6): 296–297.

Němeček R. Klinický registr AVASTIN. Klin Onkol 2010; 23(1): 50–51.

Oliverius M, Šafanda M, Petruželka L. Soudobý pohled na léčbu jaterních metastáz  kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2010; 23(2): 73–77.

Nádory varlat

Lakomý R, Poprach A, Němeček R et al. Adjuvantní léčba u I. stadia germinálních nádorů varlat. Klin Onkol 2009; 22(1): 22–26.

Ondrušová M, Ondruš D. Epidemiologické charakteristiky nádorov testis v Slovenskej  republike – retrospektívna štúdia. Klin Onkol 2009; 22(2): 52–57.

Schnorrer M, Ondruš D, Vichova B et al. Dlhodobé výsledky chirurgickej liečby pľúcnych metastáz u pacientov s germinatívnymi nádormi testis. Klin Onkol 2009; 22(3): 104–107

Ostatní

Vasovčák P, Foretová L, Puchmajerová A et al. Naše skúsenosti s analýzou génu PTEN  u pacientov s podozrením na Cowdenovej syndróm. Klin Onkol 2010; 23(2): 111–114.

Podpůrná a paliativní léčba

Bustová I. Riziko kardiotoxicity při kombinované léčbě zářením a chemoterapií u pokročilého karcionomu prsu III klinického stádia. Klin Onkol 2009; 22(1): 17–21.

Urbanová D, Bubanská E, Hrebík M et al. Ťažké srdcové zlyhávanie ako prejav neskorej  antracyklínovej kardiotoxicity – kazuistika. Klin Onkol 2009; 22(1): 34–37.

Ligová A, Matuška M, Mrázková P et al. Clostridium difficile Associated Diarrhoea –  problém onkologického pacienta. Klin Onkol 2009; 22(3): 108–116.

Fínek J, Prausová J, Čmejlová V et al. Projekt IKARUS – zjištění incidence kostních příhod u karcinomu prsu: retrospektivní analýza nemocných dispenzarizovaných v onkologických centrech České a Slovenské republiky. Klin Onkol 2009; 22(4): 154–162.

Chroust K, Fínek J, Zemánek P et al. Zkušenosti s managementem dat retrospektivního  klinického projektu v podmínkách české a slovenské onkologie (projekt IKARUS). Klin Onkol 2009; 22(4): 163–167.

Kreze A jr, Stáhalová V, Zadražilová A et al. Liečba sunitinibom a hypotyreóza – kazuistika a prehľad literatúry. Klin Onkol 2009; 22(4): 176–178.

Doležalová L, Odráška P, Gorná L et al. Studie evaporace vybraných cytostatika propustnosti ochranných rukavic v rámci výzkumu profesní zátěže zdravotnických pracovníků exponovaných cytotoxickým protinádorovým léčivům (projekt CYTO). Klin Onkol 2009; 22(5): 218–222.

Kepák T, Radvanská J, Bajčiová V et al. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. Klin Onkol 2009; 22(2): 77–79.

Šefrová J, Paluska P, Odrážka K et al. Chronická gastrointestinální toxicita po zevní radioterapii karcinomu prostaty. Klin Onkol 2009; 22(5): 233–241.

Büchler T, Abrahámová J. Vakcinace proti chřipce u dospělých pacientů se solidními  nádory. Klin Onkol 2009; 22(6): 264–267.

Hrubá D, Matějová H. Způsob života u onkologických pacientů – jak a kdy ho měnit? Klin Onkol 2009; 22(6): 291–293.

Bednaříková D, Kocák I. Hand-foot syndrom po podání inhibitorů tyrozinkinázové aktivity. Klin Onkol 2010; 23(5): 300–305.

Sláma O. Paliativní a hospicová péče v České republice a v Evropě. Klin Onkol 2009; 22(4): 183–185.

Habal P, Manďák J, Šimek J et al. Monitorace efektivity chirurgické léčby maligních pleurálních výpotků. Klin Onkol 2010; 23(2): 99–103.

Hajtmanová E, Kinclová I, Kostková L et al. Nízkodávková rádioterapia v liečbe plantárnej fasciitídy. Klin Onkol 2010; 23(2): 104–110.

Huser M, Šmardová L, Ventruba P et al. Vliv onkologické léčby na lidskou reprodukci. Klin Onkol 2010; 23(3): 165–170.

Sláma O. Co je postup „lege artis“ u onkologického pacienta v terminálním stavu? Klin Onkol 2010; 23(3): 182–183.

Sarkomy

Jakubcová T, Jakubec P. Primární plicní sarkomy. Klin Onkol 2009; 22(4): 139–153.

Kruseová J, Mottl H, Kodet R et al. Radikální operační výkon a intenzivní chemoterapie jsou podmínkou úspěšné léčby osteosarkomu. Klin Onkol 2009; 22(4): 168–175.

Vaňousová D, Jilich D, Machala L et al. Úskalí diagnostiky Kaposiho sarkomu sdruženého s HIV infekcí. Klin Onkol 2010; 23(5): 285–292.

Výzkum a nové možnosti v protinádorové léčbě

Ansorgová V, Mačingová Z, Priester P et al. Nádorové kmenové buňky a ´niche´ – jako  limitující faktor karcinogeneze. Klin Onkol 2009; 22(1): 11–16.

Adam J, Andres P, Bolčák K et al. Nová radiofarmaka a aplikace pozitronové emisní  tomografie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klin Onkol 2009; 22(3): 94–97.

Tomancová A, Šedo O, Zdráhal Z et al. Proteomická analýza nádorových buněk. Klin Onkol 2009; 22(5): 210–217.

Kopecký J, Kopecký O. NK buňky, chemokiny a chemokinové receptory. Klin Onkol 2010; 23(1): 1–9.

Abramson S. Nové pohledy moderní medicíny na léčbu pomocí kmenových buněk, její praktické a etické důsledky. Klin Onkol 2010; 23(1): 10–13.

Klener P. Angiogeneze jako součást nádorového „ekosystému“ a možnosti jejího  ovlivnění. Klin Onkol 2010; 23(1): 14–20.

Klener P, Klener P jr. ABL1, SRC a další nereceptorové tyrozinkinázy jako nové cíle  specifické protinádorové léčby. Klin Onkol 2010; 23(4): 203–209.   


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se