Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2009 a 2010


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(1): 71-74
Kategorie: TEMATICKÝ SEZNAM PUBLIKACÍ VYDANÝCH V KLINICKÉ ONKOLOGII V ROCE 2009 A 2010

Připomínáme, že na internetových stránkách časopisu Klinická onkologie (www.linkos.cz) je dostupný speciální vyhledávač  („Hledání článků“), kterým jednoduše naleznete článek na požadované téma nebo od příslušného autora a který Vámi vyhledané  publikace převede přímo do formátu citace (stisknutím příkazu „Vygenerovat seznam literatury“). V databázi jsou všechny  publikace vydané v Klinické onkologii od roku 1988. Řada článků přitom obsahuje velmi cenné historické údaje z prostředí české  a slovenské onkologie.

Epidemiologie, screening

Vyzula R. Klinické databáze – rozmar, nebo nutnost. Klin Onkol 2009; 22(6): 298–299.

Dušek L, Mužík J, Gelnarová E et al. Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice. Klin Onkol 2010; 23(5): 311–324.

Májek O, Daneš J, Zavoral M et al. České programy screeningu zhoubných nádorů v roce 2010. Klin Onkol 2010; 23(5): 343–353.

Foretová L, Petráková K, Palácova M et al. Genetické testování a prevence hereditárních nádorů v MOÚ – více než desetiletá zkušenost. Klin Onkol 2010; 23(6): 388–400.

Pleško I. Aktuálne problémy štruktúry a orientácie komplexných národných programov boja proti zhubným nádorom. Klin Onkol 2010; 23(6): 408–415.

Ondrušová M, Ondruš D. Epidemiologické charakteristiky nádorov testis v Slovenskej  republike – retrospektívna štúdia. Klin Onkol 2009; 22(2): 52–57.

Trněný M, Vášová I, Pytlík R et al. Distribuce podtypů non-hodgkinského lymfomu v České republice a jejich přežití. Klin Onkol 2007; 20(5): 341–348. (pozn. redakce: práce vyšla v roce 2007, nicméně se jedná o unikátní práci na poli epidemiologie NHL)

Farmakoekonomika

Svoboda T. Problematika originálních léčiv, generických přípravků a biosimilars – záměny léků dnes a zítra s hlavním zacílením na rizika spojená s biotechnologiemi. Klin Onkol 2010; 23(6): 416–420.

Ondráčková B, Demlová R, Komínek J. Analýza nákladů na cílenou biologickou léčbu  pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Klin Onkol 2010; 23(6): 439–445.

Gynekologické malignity

Chovanec J, Bienertová-Vašků JA, Dostálová Z. Polymorfiz­-mus –2548 G/A v genu pro  leptin u pacientek s endometriálním karcinomem. Klin Onkol 2009; 22(5): 223–227.

Tkáčová M, Vertaková Krakovská B, Belohorská B et al. Neo-adjuvantná chemoterapia s následnou IDS (interval debulking surgery) v liečbe pokročilého karcinómu ovária –  retrospektívna analýza. Klin Onkol 2009; 22(6): 273–277.

Reckova M, Mego M, Rejlekova K et al. Malobunkový karcinóm vaječníkov s metastázami do prsníku: kazuistika. Klin Onkol 2010; 23(1): 43–45.

Feranec R, Mouková L, Staníček J et al. Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria s využitím hysteroskopie. Klin Onkol 2010; 23(2): 92–98.

Tkáčová M, Belohorská B, Ševčíková K et al. Liečba rekurentného karcinómu ovária – retrospektívna analýza. Klin Onkol 2010; 23(2): 115–123.

Mouková L, Feranec R, Chovanec J. Vakcinace proti lidskému papillomaviru v ČR. Klin Onkol 2010; 23(2): 125–126.

Hematoonkologie

Očadlíková D, Zahradová L, Kovářová L et al. Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem. Klin Onkol 2009; 22(2): 67–72.

Machálková K, Maisnar V. Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2009; 22(3): 117–120.

Fabian P, Boudová L. Poznámky ke 4. vydání klasifikace lymfomů WHO. Klin Onkol 2009; 22(3): 121–122.

Balhárek T, Barthová M, Szépe P et al. Komentár k vývoju konceptu prognostických faktorov chronickej lymfocytovej leukémie: Cesta od prognostických faktorov k prediktorom liečebnej odpovede. Klin Onkol 2009; 22(6): 254–263.

Gocheva L, Koleva I. Dlouhodobé výsledky léčby Hodgkinovy choroby: zkušenosti  z univerzitní nemocnice v Sofii. Klin Onkol 2010; 23(1): 34–42.

Holánek M, Hájek R. Použití lenalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2010; 23(2): 67–72.

Sýkorová A, Belada D, Smolej L et al. Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Klin Onkol 2010; 23(3): 146–154.

Válková V, Trněný M. Současné postavení transplantace krvetvorných buněk v léčbě  lymfomů – přehled. Klin Onkol 2010; 23(3): 155–164.

Ščudla V, Budíková M, Petrová P et al. Analýza sérových hladin vybraných biologických ukazatelů u monoklonální gamapatie nejistého významu a mnohočetného myelomu. Klin Onkol 2010; 23(3): 171–181.

Vokurka S. Bortezomib v léčbě mnohočetného myelomu u pacientů po alogenní  transplantaci krvetvorných buněk. Klin Onkol 2010; 23(4): 242–244.

Mysliveček M, Bačovský J, Ščudla V et al. 18F-FDG PET/CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99mTc-MIBI scintigrafií. Klin Onkol 2010; 23(5): 325–331.

Mikulášová Z, Ilenčíková D, Slamka T et al. Akútna myeloblastová leukémia s alteráciami MLL protoonkogénu (11q23/MLL + AML). Klin Onkol 2010; 23(6): 401–407.

Vokurka S. Variabilita dávek melfalanu vztažených na kilogram tělesné hmotnosti  a následky. Klin Onkol 2010; 23(6): 452–453.

Nádory CNS

Lakomý R, Burkoň P, Burkoňová D et al. Nové možnosti léčby glioblastoma multiforme. Klin Onkol 2010; 23(6): 381–387.

Nádory u dětí a adolescentů

Stejskalová E, Jarošová M, Mališ J et al. Klinický význam chromozomálních změn u nádorů kostí a měkkých tkání dětí a mladistvých. Klin Onkol 2009; 22(2): 58–66.

Radvanský J, Slabý K, Radvanská J et al. Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980–2001 na jediném pracovišti. Klin Onkol 2010; 23(4): 245–255.

Mališ J, Radvanská J, Slabý K et al. Léčebné výsledky pacientů léčených v letech  1980–2004 na jediném pracovišti pro nefroblastom. Klin Onkol 2010; 23(5): 332–342.

Nádory jater, žlučových cest a pankreatu

Varga M, Oliverius M, Valsamis A et al. Resekce pankreatu pro metastázy karcinomu  ledviny. Klin Onkol 2009; 22(6): 288–290.

Novotný J. Klinický registr pro hepatocelulární karcinom. Klin Onkol 2010; 23(3):  185–186.

Tuček Š, Tomášek J, Halámková J et al. Malignity žlučových cest. Klin Onkol 2010; 23(4): 231–241.

Mohelníková-Duchoňová B, Souček P. Role membránových transportérů v chemorezistenci karcinomu pankreatu při terapii gemcitabinem. Klin Onkol 2010; 23(5): 306–310.

Nádory kůže

Lakomý R, Greplová K, Pilný R et al. Profily nízkomolekulárního proteomového spektra získané pomocí hmotnostní spektrometrie SELDI-TOF v sérech pacientů s diseminovaným maligním melanomem: pilotní studie. Klin Onkol 2009; 22(5): 228–232.

Krejčí K, Zadražil J, Tichý T et al. Kožní karcinom z Merkelových buněk. Klin Onkol 2010; 23(4): 210–217.

Nádory ledvin

Slabý O, Svoboda M, Michálek J et al. DNA a mikroRNA čipové technologie v diagnostice a predikci u pacientů s renálním karcinomem. Klin Onkol 2009; 22(5): 202–209.

Büchler T. Klinický registr NEXAVAR®. Klin Onkol 2010; 23(4): 269–270.

Nádory ORL

Kolářová I, Vaňásek J, Odrážka K et al. Využití PET/ CT vyšetření při plánování radioterapie nádorů ORL oblasti. Klin Onkol 2009; 22(3): 98–103.

Smilek P. Molekulární prediktory u nádorů hlavy a krku. Klin Onkol 2010; 23(4): 218–223.

Subramaniam V, Kumar P, Thahir M. Mukoepidermoidní karcinom dutiny nosní – vzácný nádor. Klin Onkol 2010; 23(5): 354–357.

Nádory plic a pleury

Mendoza L. Cílené terapie při léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic: nové poznatky. Klin Onkol 2009; 22(4): 131–138.

Jurečka T, Skorkovská Š, Čoupková H et al. Duhovková metastáza jako iniciální manifestace bronchogenního malobuněčného karcinomu diseminovaného do mediastina. Klin Onkol 2009; 22(4): 179–182.

Svoboda M, Fabian P, Slabý O et al. Cílená léčba bronchioloalveolárního plicního  adenokarcinomu inhibitory tyrozinkinázové aktivity EGFR: kazuistika klinicky promptní a výrazné odpovědi a přehled literatury. Klin Onkol 2010; 23(4): 224–230.

Skřičková J, Pešek M, Zatloukal P et al. Klinický registr TARCEVA. Klin Onkol 2010; 23(5): 361–363.

Zemanová M. Gefitinib v monoterapii u nemocných s pokročilým NSCLC nesoucím aktivující mutaci EGFR zlepšuje významně léčebné výsledky oproti standardní chemoterapii –  aktualita z klinické praxe. Klin Onkol 2010; 23(5): 365–366.

Mego M, Syčová-Milá Z, Martanovič P et al. Inflamatórne kožné metastázy ako prvý prejav progresie karcinómu pľúc – kazuistika. Klin Onkol 2010; 23(6): 449–451.

Nádory prsu

Grell P, Svoboda M, Fabián P et al. Klinické aspekty liečby karcinómu prsníka trastuzumabom. Klin Onkol 2009; 22(1): 3–10.

Kubatka P, Péč M. Inhibítory aromatázy v prevencii rakoviny prsníka: možnosti aplikácie u premenopauzálnych žien. Klin Onkol 2009; 22(6): 268–272.

Grell P, Svoboda M, Šimíčková M et al. Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie. Klin Onkol 2009; 22(2): 45–51.

Kubatka P, Péč M. Hodnotenie vedľajších účinkov inhibítorov aromatázy v klinických  a experimentálnych štúdiách. Klin Onkol 2009; 22(3): 89–93.

Vrtělová P, Coufal O, Pavlík T et al. Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii. Klin Onkol 2009; 22(6): 278–283.

Fait V, Coufal O, Gatěk J. Chirurgie karcinomu prsu v České republice. Klin Onkol 2009; 22(6): 294–295.

Vyzula R. Velmi malé karcinomy prsu, HER2-pozitivní a léčba trastuzumabem v adjuvanci. Klin Onkol 2010; 23(1): 21–24.

Hochmann J. Průkaz vlivu estrogenových a progesteronových receptorů na přežití u karcinomu prsu bez cytostatické a hormonální léčby v malém souboru pacientek. Klin Onkol 2010; 23(1): 25–33.

Macková D. Dlouhodobá odpověď jaterních metastáz karcinomu prsu na léčbu kapecitabinem – kazuistické sdělení. Klin Onkol 2010; 23(1): 46–48.

Svoboda M. Přidání bevacizumabu k chemoterapii vede ke zlepšení celkového přežití žen s pokročilým karcinomem prsu. Klin Onkol 2010; 23(1): 49–49.

Vertakova Krakovska B, Sanislo L, Spanik S et al. Cirkulujúce nádorové bunky u rakoviny prsníka – prehľad. Klin Onkol 2010; 23(2): 86–91.

Drahokoupilová M. Diseminovaný karcinóm prsníka u 28-ročného muža. Klin Onkol 2010; 23(4): 264–268.

Bravencová Z. Kazuistika pacientky s triple negativním karcinomem prsu, která při léčbě paklitaxelem a bevacizumabem dosáhla kompletní remise plicního, uzlinového a kostního metastatického postižení. Klin Onkol 2010; 23(5): 358–360.

Habánová M, Švikruhová J, Sláviková E. Hormonálna antikoncepcia a jej vzťah k rakovine prsníka. Klin Onkol 2010; 23(6): 428–432.

Molnárová A, Bezák L. Pooperačná akcelerovaná parciálna rádioterapia karcinómu prsníka. Klin Onkol 2010; 23(6): 433–438.

Büchler T, Voršilková E, Koukolík F et al. Maligní forma cystosarcoma phyllodes s metastázami do mozku. Klin Onkol 2010; 23(6): 446–448.

Nádory prostaty

Šefrová J, Odrážka K, Paluska P et al. Radioterapie lůžka prostaty – kdy a co léčit? Klin Onkol 2010; 23(2): 78–85.

Soumarová R, Homola L, Perková H et al. Místo permanentní brachyterapie v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty. Klin Onkol 2010; 23(3): 141–145.

Šefrová J, Paluska, Odrážka K et al. Změny cílových objemů při použití magnetické rezonance pro plánování radioterapie lůžka prostaty – předběžné výsledky. Klin Onkol 2010; 23(4): 256–263.

Tilandyová P, Kajo K, Kliment J et al. Detekcia hypermetylácie DNA ako potenciálny  biomarker pre karcinóm prostaty. Klin Onkol 2010; 23(5): 293–299.

Nádory tlustého střeva a konečníku

Němeček R, Kocáková I, Kocák I et al. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického  kolorektálního karcinomu – pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu. Klin Onkol 2009; 22(1): 27–33.

Kocáková I, Kocák I, Svoboda M et al. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2009; 22(2): 73–76.

Louthan O. Neuroendokrinní nádory rekta. Klin Onkol 2009; 22(5): 195–201.

Šachlová M, Novák J. Úvaha nad vývojem screeningu kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2009; 22(5): 242–242.

Hlavatá Z, Pazderová N, Povinec P et al. Hodnota zobrazenia 18-FDG PET/CT u pacientov s atypickým metastatickým karcinó­-mom – kazuistika: 18-FDG PET/CT pri kolorektálnych karcinómoch. Klin Onkol 2009; 22(6): 284–287.

Šachlová M, Foretová L. Dispenzarizace osob s familiárním výskytem kolorektálního  karcinomu. Klin Onkol 2009; 22(6): 296–297.

Němeček R. Klinický registr AVASTIN. Klin Onkol 2010; 23(1): 50–51.

Oliverius M, Šafanda M, Petruželka L. Soudobý pohled na léčbu jaterních metastáz  kolorektálního karcinomu. Klin Onkol 2010; 23(2): 73–77.

Nádory varlat

Lakomý R, Poprach A, Němeček R et al. Adjuvantní léčba u I. stadia germinálních nádorů varlat. Klin Onkol 2009; 22(1): 22–26.

Ondrušová M, Ondruš D. Epidemiologické charakteristiky nádorov testis v Slovenskej  republike – retrospektívna štúdia. Klin Onkol 2009; 22(2): 52–57.

Schnorrer M, Ondruš D, Vichova B et al. Dlhodobé výsledky chirurgickej liečby pľúcnych metastáz u pacientov s germinatívnymi nádormi testis. Klin Onkol 2009; 22(3): 104–107

Ostatní

Vasovčák P, Foretová L, Puchmajerová A et al. Naše skúsenosti s analýzou génu PTEN  u pacientov s podozrením na Cowdenovej syndróm. Klin Onkol 2010; 23(2): 111–114.

Podpůrná a paliativní léčba

Bustová I. Riziko kardiotoxicity při kombinované léčbě zářením a chemoterapií u pokročilého karcionomu prsu III klinického stádia. Klin Onkol 2009; 22(1): 17–21.

Urbanová D, Bubanská E, Hrebík M et al. Ťažké srdcové zlyhávanie ako prejav neskorej  antracyklínovej kardiotoxicity – kazuistika. Klin Onkol 2009; 22(1): 34–37.

Ligová A, Matuška M, Mrázková P et al. Clostridium difficile Associated Diarrhoea –  problém onkologického pacienta. Klin Onkol 2009; 22(3): 108–116.

Fínek J, Prausová J, Čmejlová V et al. Projekt IKARUS – zjištění incidence kostních příhod u karcinomu prsu: retrospektivní analýza nemocných dispenzarizovaných v onkologických centrech České a Slovenské republiky. Klin Onkol 2009; 22(4): 154–162.

Chroust K, Fínek J, Zemánek P et al. Zkušenosti s managementem dat retrospektivního  klinického projektu v podmínkách české a slovenské onkologie (projekt IKARUS). Klin Onkol 2009; 22(4): 163–167.

Kreze A jr, Stáhalová V, Zadražilová A et al. Liečba sunitinibom a hypotyreóza – kazuistika a prehľad literatúry. Klin Onkol 2009; 22(4): 176–178.

Doležalová L, Odráška P, Gorná L et al. Studie evaporace vybraných cytostatika propustnosti ochranných rukavic v rámci výzkumu profesní zátěže zdravotnických pracovníků exponovaných cytotoxickým protinádorovým léčivům (projekt CYTO). Klin Onkol 2009; 22(5): 218–222.

Kepák T, Radvanská J, Bajčiová V et al. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. Klin Onkol 2009; 22(2): 77–79.

Šefrová J, Paluska P, Odrážka K et al. Chronická gastrointestinální toxicita po zevní radioterapii karcinomu prostaty. Klin Onkol 2009; 22(5): 233–241.

Büchler T, Abrahámová J. Vakcinace proti chřipce u dospělých pacientů se solidními  nádory. Klin Onkol 2009; 22(6): 264–267.

Hrubá D, Matějová H. Způsob života u onkologických pacientů – jak a kdy ho měnit? Klin Onkol 2009; 22(6): 291–293.

Bednaříková D, Kocák I. Hand-foot syndrom po podání inhibitorů tyrozinkinázové aktivity. Klin Onkol 2010; 23(5): 300–305.

Sláma O. Paliativní a hospicová péče v České republice a v Evropě. Klin Onkol 2009; 22(4): 183–185.

Habal P, Manďák J, Šimek J et al. Monitorace efektivity chirurgické léčby maligních pleurálních výpotků. Klin Onkol 2010; 23(2): 99–103.

Hajtmanová E, Kinclová I, Kostková L et al. Nízkodávková rádioterapia v liečbe plantárnej fasciitídy. Klin Onkol 2010; 23(2): 104–110.

Huser M, Šmardová L, Ventruba P et al. Vliv onkologické léčby na lidskou reprodukci. Klin Onkol 2010; 23(3): 165–170.

Sláma O. Co je postup „lege artis“ u onkologického pacienta v terminálním stavu? Klin Onkol 2010; 23(3): 182–183.

Sarkomy

Jakubcová T, Jakubec P. Primární plicní sarkomy. Klin Onkol 2009; 22(4): 139–153.

Kruseová J, Mottl H, Kodet R et al. Radikální operační výkon a intenzivní chemoterapie jsou podmínkou úspěšné léčby osteosarkomu. Klin Onkol 2009; 22(4): 168–175.

Vaňousová D, Jilich D, Machala L et al. Úskalí diagnostiky Kaposiho sarkomu sdruženého s HIV infekcí. Klin Onkol 2010; 23(5): 285–292.

Výzkum a nové možnosti v protinádorové léčbě

Ansorgová V, Mačingová Z, Priester P et al. Nádorové kmenové buňky a ´niche´ – jako  limitující faktor karcinogeneze. Klin Onkol 2009; 22(1): 11–16.

Adam J, Andres P, Bolčák K et al. Nová radiofarmaka a aplikace pozitronové emisní  tomografie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klin Onkol 2009; 22(3): 94–97.

Tomancová A, Šedo O, Zdráhal Z et al. Proteomická analýza nádorových buněk. Klin Onkol 2009; 22(5): 210–217.

Kopecký J, Kopecký O. NK buňky, chemokiny a chemokinové receptory. Klin Onkol 2010; 23(1): 1–9.

Abramson S. Nové pohledy moderní medicíny na léčbu pomocí kmenových buněk, její praktické a etické důsledky. Klin Onkol 2010; 23(1): 10–13.

Klener P. Angiogeneze jako součást nádorového „ekosystému“ a možnosti jejího  ovlivnění. Klin Onkol 2010; 23(1): 14–20.

Klener P, Klener P jr. ABL1, SRC a další nereceptorové tyrozinkinázy jako nové cíle  specifické protinádorové léčby. Klin Onkol 2010; 23(4): 203–209.   


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se