Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 26. 10. 2010 ve FN Bulovka Praha


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(6): 456
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Cwiertka, Abrahámová, Stáhalová, Petruželka, Jelínková
Omluveni:
Žaloudík, Přibylová, Feltl, Petera, VyzulaHosté: prof. Ryška, doc. Hajdúch

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru.
 2. Za hostitele přivítala výbor ČOS ředitelka FN Bulovka MU Dr. K. Toběrná.
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu.
 4. Prof. Ryška –  představil Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) (pozn.: plná verze bude umístěna na linkos). Doporučuje se testovat aktivační mutace EGFR (pro gefitinib a erlotinib). V návrhu je testovat všechny NSCLC (zatím bez stanoviska plátce). Test budou provádět centrální laboratoře.
  Doc. Hajdúch –  metodika vyšetření –  nutnost zavedení 2 navzájem nahraditelných metod vyšetření, bude kontaktovat centrální laboratoře, které jsou schopny vyšetření zajistit. Předpokládaný podíl mutací je u NSCLC okolo 10 %.
  Výbor ČOS doporučuje: vyšetřovat všechny nemocné s NSCLC na aktivační mutace EGFR, vyšetření provádět na vyžádání pneumoonkologa specialisty zabývajícího se léčbou bronchogenních karcinomů.
 5. Tranfuziologové navrhují testování krve multiplexem pro zvýšení bezpečnosti krevních převodů. Výbor ČOS nemá námitek.
 6. Prof. Vorlíček –  úhrada centrové léčby –  VZP pracuje s mylnými čísly o počtech léčených nemocných. VZP odmítá veřejně deklarovat nedostatek prostředků na centrovou léčbu, leč tlačí na vedení nemocnic, aby nemocní nebyli zařazováni na centrovou léčbu dříve, než jiný nemocný léčbu ukončí.
  Doc. Fínek navrhuje založení „waiting“ listů a centrální monitoraci čekacích dob a nemocných, kteří se léčby nedočkali. Metodika bude vyhlášena na jednání Onkofóra 5. 11. 2010.
  Výbor ČOS tento návrh vítá a navrhuje projednat na Onkofóru.
 7. Dopis ředitelky Bogdanové o podléčenosti nemocných s karcinomem prsu. Výbor ČOS hodnotí tuto reakci pozitivně. Dopis je přílohou k zápisu.
 8. Doc. Cwiertka –  problematiku postgraduálního vzdělávání v onkologii –  diskutována odpověď České internistické společnosti. Výbor ČOS dále bude jednat s výborem České internistické společnosti s návrhem kompromisního řešení.
 9. Výbor souhlasí se vstupem ČOS do UICC a navrhuje pořádání kongresu UICC.
 10. Prof. Petruželka –  v lednu 2009 byl na půdě l. LF UK a VFN v Praze zahájen projekt nazvaný Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce. Prezentace současného stavu projektu bude na příštím výboru ČOS ve VFN. Další informace o projektu naleznete na http:/ / onkostandard.lf1.cuni.cz.
 11. Diskutována náplň činnosti onkologického stacionáře –  je rozdíl mezi stacionářem a ambulantní chemoterapií, faktický rozdíl je však hlavně v proplácení péče. Výbor ČOS souhlasí s vypracovanými dokumenty pro MU Dr. Friedmannovou.
 12. Výbor ČOS souhlasí s evidováním nových členů až od 1. 1. 2011, aby nemuseli platit příspěvek za stávající končící rok.
 13. Výbor ČOS souhlasí s uspořádáním kolokvia pod záštitou ČOS v parlamentu České republiky, navržený termín 29. 11. 2010.
 14. Záštita ČOS schválena pro akce: Prague ONCO –  prof. Petruželka, Radioterapeutická konference Hradec Králové –  prof. Petera.
 15. Různé: prof. Petruželka: zástupce ČOS v ESMO je prof. Petruželka, mandát mu končí, nejde prodloužit –  výbor ČOS doporučí vhodného nového zástupce ČOS na základě e mailové diskuze.
 16. Výbor ČOS souhlasí s oficiální žádostí o uspořádání ESMO konference v Praze.
 17. Výbor ČOS podporuje konání celosvětového plicního kongresu ve Vídni v roce 2017.
 18. Doc. Cwiertka –  kategorizace léčiv SÚKL –  nelogické proplácení léků v ambulantní péči a na lůžku. Vysvětluje Stáhalová –  účtuje se přes DRG.
 19. Noví členové:
  • Dana Srbová, ÚHKT Praha
  • David Šulc, Ústí n. L.
  • Milan Šikut, Nemocnice Na Homolce, Praha
 20. 20. ČOS i letos vyhlašuje výběrové řízení na peníze získané z Běhu naděje na onkologický výzkum, vč. přístrojů. Jde o částku 575 000 Kč. Přihlášky pošlete do 30. 11. 2010 na adresu předsedy ČOS.

Příští výbor je ve VFN Praha 21. 12. 2010.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×