Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 17. 2. 2009 v Ústavu radiační onkologie v Praze


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(2): 82-83
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová, Jelínková
Omluveni:
Žaloudík, Cwiertka, Feltl

 1. Prim. Stáhalová a ředitel ing. Sláma přivítali přítomné.
 2. Vystoupení předsedy chirurgické společnosti: prof. Ryska přivítal akceleraci kooperace mezi Chirurgickou a Onkologickou společností přímou účastí zástupců na jednáních výboru, na zasedáních bude zastupovat CHS dále prof. Ryska nebo prof. Duda.
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu.
 4. Prof. Vyzula byl požádán prof. Vorlíčkem, aby byl koordinátorem skupiny pro výběr grantové podpory vypsané ČOS prostřednictvím linkos. Do rozhodovací skupiny vyzval prim. Stáhalovou a doc. Fínka.
 5. Diskuze o anglickém názvu ČOS: doc. Dušek předložil na podkladě lingvistické analýzy (Cambridge Language Institute; zpracovaný report tří rodilých mluvčích – specialistů) dva možné názvy The Czech Society for Oncology nebo The Czech Cancer Society. Po diskuzi byl hlasováním vybrán název The Czech Society for Oncology (CSO) 5 hlasů pro; pro Czech Cancer Society 2 hlasy.
 6. Prof. Vorlíček informoval o průběhu tiskové konference ze dne 13. 2. 2009, která byla provázena diskuzí o formě a průběhu auditu onkologických center.
 7. Diskuze: prim. Aschermannová – dotaz na možnost delegace podávání biologické léčby mimo MZ potvrzená centra. Odpověď prof. Vorlíček: indikace je možná pouze ve vyjmenovaných centrech a vyjmenovaných spolupracujících pracovištích dle Věstníku.
 8. Výbor podporuje urychlenou přípravu návrhu odborného auditu vycházející z návrhu vypracovaného pracovní skupinou ČOS.
 9. Doc. Fínek navrhuje vypracovat vlastní audit v koordinaci s MZ a určením termínu provedení.
 10. Prof. Vorlíček podporuje tento postup a osloví MZ, zdali bude akceptován audit podle pravidel stanovených ČOS.
 11. Prim. Aschermannová: informace o technických požadavcích pro obor klinická onkologie v plném znění mají k dispozici všichni členové. Na návrh prim. Aschermannové nutno doplnit úvazek psychologa. Termín dalších připomínek do 25. 2. 2009, které členové výboru zašlou přímo prim. Aschermannové po novém prostudování materiálů.
 12. Diskuze o biologické léčbě. Definice biologické léčby je jednoznačná a není třeba o ní diskutovat. Problematická je tzv. „nákladná léčba“, která zahrnuje biologickou, specifickou a inovativní léčbu. Prim. Aschermannová diskutuje o možnosti delegace biologické léčby na pracoviště, která byla původně součástí KOC.
 13. Diskuze o názvu klinická onkologie: otázkou je, zdali je čas definitivně změnit název na interní onkologie (Medical Oncology), současná ESMO definice oboru bude ke stažení na linkos.cz.
 14. Prof. Vorlíček osloví legislativce MZ ohledně konsekvencí případné změny názvu klinické onkologie pro organizaci zdravotní péče, v této věci je diskuze otevřená připomínkám a návrhům všech členů ČOS.
 15. Prof. Vorlíček přečetl dopis dr. Hermana ČLK jako stanovisko k průběhu auditu MZ; je k dispozici u předsedy ČOS.
 16. Tesco oznamuje ukončení spolupráce s ČOS, z vlastní iniciativy nechce dále pokračovat.
 17. Morfin efferv. – výbor ČOS podporuje žádost Společnosti paliativní medicíny pro dostupnost tohoto lékového přípravku.
 18. Diskuze k indikacím selektivních inhibitorů aromatáz v léčbě karcinomu prsu: výbor podporuje návrh zpracovaný prof. Vyzulou. Prof. Petruželka v diskuzi poukazuje na nezastupitelnost inhibitorů aromatáz v klinických studiích podložených indikacemi. Další podněty ještě možno zaslat prof. Vyzulovi. Návrh prof. Vyzuly: pro hormonoterapii ca prsu by měla platit tato pravidla:
  A) Adjuvance:

  u premenopauzálních pacientek tamoxifen + ovariální ablace
  u postmenopauzálních pacientek
  1. tamoxifen po dobu 5 let
  2. inhibitory aromatázy v případě:
   • a) jasné kontraindikace tamoxifenu – dle SPC;
   • b) u pacientek se středním a vysokým rizikem relapsu dle St. Gallen
  B) Paliace u metastatického onemocnění
  1. tamoxifen
  2. inhibitory aromatázy v případě jasné kontraindikace tamoxifenu dle SPC nebo do jednoho roku po ukončení léčby tamoxifenem
  3. fulvestrant u postmenopauzálních pacientek po vyčerpání léčby tamoxifenem a inhibitory aromatázy
  Prof. Vyzula zdůrazňuje, že pokud nebude konsenzus s plátci péče o indikaci hormonoterapie, tak budou proplácet jen tamoxifen a o 30% navýší platbu za IA.
 19. Výbor děkuje firmě Glaxo za sponzorování AISLP na linkos.
 20. Docházka členů výboru ČOS (viz příloha).
 21. Návštěvnost na stránkách linkosu stále vzrůstá (viz příloha).
 22. Vystoupení zástupce Urologické společnosti prof. Babjuka: k propojení spolupráce obou společností významně přispělo uro onkologické sympozium, které proběhlo v lednu ve Špindlerově Mlýně, organizované Urologickou klinikou 1. LF UK VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK VFN ve spolupráci s oběma společnostmi.
  Pracovní skupina složená ze zástupců obou společností zpracovala definitivní verzi onko-uroonkologických standardů; bude dostupná na webových stránkách ČOS, US a SRBOF a připravuje se též knižní vydání nakladatelstvím Galén.
  Prof. Babjuk dále přednesl návrhy na zlepšení uro onkologické spolupráce. Navrhované inovativní podněty budou rozeslány všem členům výboru, aby se mohli připravit na diskuzi na ně­kte­rém z příštích jednání výboru, kde bude tomuto tématu věnován rozšířený prostor.
  Prof. Babjuk upozornil na nově vznikající projekt URO-WEB, který bude obdobou funkčních portálů pro onkologii, dále se zmínil o běžícím a úspěšně se rozvíjejícím projektu UJO, který již byl schválen oběma výbory odborných společností.
 23. Společné jednání výboru ČOS a SROBF se týkalo problematiky DRG v onkologii. Vystoupení dr. Pály – koncept DRG, prezentace je k dispozici na vyžádání přímo u dr. Pály. Diskuze ke konceptu DRG, který může ohrozit financování oboru.
 24. Na výzvu prof. Vorlíčka a v návaznosti na diskuzi o DRG prezentoval doc. Dušek stav Strana 3 (celkem 3) projektu „Fúze dat NOR a dat plátců zdravotní péče“ – tento projekt již byl schválen vedením plátců i ministerstva jako metodická cesta k referenčnímu posuzování struktury, výsledků i nákladů onkologické péče. Stručně z vystoupení:
  Projekt funguje a jeho druhá etapa skončila úspěšně – tedy realizací fúze ve dvou modelových ZZ
  1. Ve vnitřních datech Thomayerovy nemocnice v Praze a MOÚ v Brně byly vytěženy všechny onkologické záznamy ve výkaznictví plátců, spojeny s diagnostikou v NOR a vytvořena databáze o desítkách tisíc definovaných léčebných fází.
  2. Pokud bude projekt pokračovat, jistě přinese mimo jiné nástroj k referenčnímu posuzování struktury péče a hlavně přinese nástroj, který bude moci využívat vedení nemocnic a lékaři sami bez nadbytečného sběru dat.
  3. Výsledky budou poprvé zcela veřejně představeny na BOD 2009, obhajoba 2. etapy je plánována na březen 2009.
  Doc. Dušek dále zdůraznil, že není nutné útočit na DRG jako nástroj, ale prostě doložit, že v onkologii tento zjednodušený „jeden rozměr“ nestačí. K tomu postačí hned několik kazuistik z již provedené fúze. Spojená data NOR a PZP mají sílu na to, aby odhalila skutečnou roli a postavení jednotlivých modalit protinádorové péče. Dále můžeme očekávat přehodnocení odhadů počtu léčených pacientů, neboť populační data nedostatečně postihují „průběžné fáze péče“, tedy relapsy a progrese, které ne­jsou terminální. Zde je skryta velká část nákladů a práce, kterou zatím nikdo nekvantifikoval.
 25. Další body projednal výbor ČOS již samostatně bez výboru SROBF.
 26. Vyhlášení výsledků grantové podpory: celkem 5 žádostí, vybrán projekt doc. Soumarové, členové výboru ocenili kvalitu všech ostatních projektů, podpora tohoto rozhodnutí všemi členy výboru.
 27. Prof. Vorlíček: otevřel otázku, jak dál s katedrou klinické onkologie. IPVZ vyhlášeno výběrové řízení. Předpokládá se, že atestace z klinické onkologie a doškolovací kurzy proběhnou. Další komunikací s ředitelem IPVZ byl pověřen prof. Petruželka.
 28. Časopis Klinická onkologie je zařazen do mezinárodní vědecké databáze Medline. Výbor oceňuje aktivity redakční rady a podporuje všechny akce zvyšující prestiž časopisu.
 29. Výbor ČOS přijal záštitu nad 5. dny prediktivní onkologie v Olomouci.
 30. Schváleni noví členové společnosti: Ondřej Májek, Brno, Lenka Šnajdrová, Brno, Barbora Ondrová, Brno, Helena Milcová, Teplice.
 31. Prim. Aschermannová – diskutuje k rezidenčním místům – nabízí se agentura ke zprostředkování poměrně náročné agendy. Současně se jeví, že finanční prostředky pro tyto programy jsou nedostatečné.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se