Epidemiologické charakteristiky nádorov testis v Slovenskej republike – retrospektívna štúdia


Autoři: M. Ondrusova 1,2;  D. Ondrus 3,4
Působiště autorů: Department of Cancer Epidemiology, Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic 2Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3Department of Oncology, Comenius University Medical S 1
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(2): 52-57
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiská:

Nádory testis (NT) sú zriedkavou malignitou, ich medicínska závažnosť však spočíva v prudkom náraste hodnôt incidencie v posledných troch desaťročiach. Mortalita má v posledných 20-tich rokoch klesajúci trend.

Pacienti a metódy:
V celonárodnej restrospektívnej deskriptívnej štúdii sa hodnotilo 1 805 pacientov zo Slovenska, u ktorých sa diagnostikovalo 1 832 NT v rokoch 1993–2002. U chorých sa analyzovali údaje v zdravotnej dokumentácii a medicínske dotazníky, klinické príznaky a objektívne parametre pri klinickom vyšetrení.

Výsledky:
V rokoch 1993–2002 bola priemerná štandardizovaná incidencia (prepočítaná priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu) 6,2/100 000; štandardizovaná mortalita dosiahla 0,5/100 000 mužov. Pri porovnávaní rizikových faktorov medzi skupinou pacientov s bilaterálnymi a unilaterálnymi NT bola najčastejšie sa vyskytujúcim rizikovým faktorom ingvinálna hernia (8,6%, p = 0,0026). V 3% prípadov chorých sa zistil bilaterálny NT. Z tohto počtu sa metachrónny výskyt zistil u 70,4% pacientov. Priemerný vek pacientov v čase diagnózy prvého NT u pacientov s bilaterálnym ochorením bol 27,5 rokov (p = 0,001); väčšina z nich (55%) mala NT diagnostikovaný vo veku 20–29 rokov. Priemerný vek pacientov s jednostranným NT bol 34 rokov. Osem pacientov malo synchrónny výskyt bilaterálneho nádoru, u 47 pacientov sa druhý NT diagnostikoval v rozpätí 2–302 mesiacov od prvej orchiektómie. V prípade seminómov bol časový interval medzi manifestáciou prvého a druhého NT v priemere 85 mesiacov, u neseminomatóznych nádorov bol tento interval 72 mesiacov (štatisticky nevýznamný rozdiel). Medián sledovania pacientov s NT bol 112,5 mesiacov (rozpätie 7–342 mesiacov), 5-ročné prežívanie bolo 96,2%.

Závery:
Ďalšie štúdium epidemiologických charakteristík NT je nevyhnutné pre definovanie rizikových faktorov ochorenia a možností včasnej liečebnej intervencie.

Kľúčové slová:
nádory testis – epidemiológia – rizikové faktory – prežívanie – onkologický register


Zdroje

1. Bray F, Richiardi L, Ekbom A et al. Trends in testicular cancer incidence and mortality in 22 European countries: continuing increases in incidence and declines in mortality. Int J Cancer 2006; 118(12): 3099–3111.

2. Ondrušová M, Ondruš D, Dušek L et al. National portal of cancer epidemiology in the Slovak Republic. Bratisl Med J 2008; 109(7): 329–330.

3. Buetow SA. Epidemiology of testicular cancer. Epidemiol Rev 1995; 17(2): 433–449.

4. Aareleid T, Sant M, Hédelin G & EUROCARE Working Group: Improved survival for patients with testicular cancer in Europe since 1978. Eur J Cancer 1998; 34(14): 2236–2240.

5. Plesko I, Obsitnikova A, Cuninkova M et al. Increasing occurrence of urological cancers in Slovakia. Neoplasma 2004; 51(4): 248–254.

6. Garner MJ, Turner MC, Ghadirian P et al. Epidemiology of testicular cancer: an overview. Int J Cancer 2005; 116(3): 331–339.

7. Huyghe E, Matsuda T, Thonneau P. Increasing incidence of testicular cancer worldwide: a review. J Urol 2003; 170(1): 5–11.

8. Moger TA, Aalen OO, Heimdal K et al. Analysis of testicular cancer data a frailty model with familial dependence. Statist Med 2004; 23(4): 617–632.

9. Purdue MP, Devesa SS, Sigurdson AJ et al. International patterns and trends in testis cancer incidence. Int J Cancer 2005; 11(5): 822–827.

10. Ferlay J, Bray F, Pisani P et al. GLOBOCAN 2002. Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide IARC CancerBase No. 5. version 2.0, Lyon, IARC Press; 2004.

11. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al (eds). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX IARC Scient. Publ. No. 160. Lyon: IARC 2007.

12. Levi F, Lucchini F, Boyle P et al. Cancer incidence and mortality in Europe, 1988–1992. J Epidemiol Biostat 1998; 3: 295–373.

13. Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J et al (eds). Cancer Incidence in Five Continents. Vol. 8, IARC Scient. Publ. Lyon: IARC 2002.

14. Safaei Diba Ch, Pleško I (eds). Cancer incidence in the Slovak Republic 2004. National Cancer Registry of the Slovak Republic, National Health Information Center, Bratislava 2008: 168.

15. Adami HO, Bergström R, Möhner M, et al. Testicular cancer in nine northern European countries. Int J Cancer 1994; 59: 33–38.

16. Nakata S, Ohtake N, Kubota Y et al. Incidence of urogenital cancers in Gunma Prefecture, Japan: a 10 year summary. Int J Urol 1998; 5(4): 364–369.

17. Liu S, Wen SW, Mao Y et al. Birth cohort effects underlying the increasing testicular cancer incidence in Canada. Can J Publ Health 1999; 90: 176–180.

18. Weir HK, Marrett LD, Kreiger N et al. Pre‑natal and peri-natal exposures and risk of testicular germ cell cancer. Int J Cancer 2000; 87(3): 438–443.

19. Power DA, Brown RSD, Brock CS et al. Trends in testicular carcinoma in England and Wales, 1971–1999. BJU Int 2001; 87(4): 361–365.

20. Levi F, Te VC, Randimbison L, La Vecchia C. Trends in testicular cancer incidence in Vaud, Switzerland. Eur J Cancer Prev 2003; 12(4): 347–349.

21. Levi F, La Vecchia C, Boyle P et al. Western and east­ern European trends in testicular cancer mortality. Lancet 2001; 357: 1853–1854.

22. Cortessis V. Epidemiologic insights into the occurrence and causes of testicular cancer, 16–29. In: Raghavan D (ed). Atlas of Clinical Oncology, Germ Cell Tumors. Hamilton: B.C.Decker, Inc., 2003.

23. Oliver T, Mead G. Testicular cancer. Curr Opin Oncol 1993; 5: 559–567.

24. Bosl GJ, Sheinfeld J, Bajorin DF et al. Cancer of the testis, 1397–1425. In: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA (eds). Cancer: Princliples and Practice of Oncology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publ 1997.

25. Boyle P: Testicular cancer: the challenge for cancer control. Lancet Oncol 2004; 5: 56–61.

26. Møller H, Jorgensen N, Forman D. Trends in incidence of testicular cancer in boys and adolescent men. Int J Cancer 1995; 61: 761–764.

27. Liu S, Semenciw R, Waters C et al. Clues to aetiological heterogeneity of testicular seminomas and non‑seminomas. Time trends and age-period-cohort effects. Int J Epidemiol 2000; 29: 826–831.

28. Møller H. Clues to the aetiology of testicular germ cell tumours from descriptive epidemiology. Eur Urol 1993; 23: 8–15.

29. Tamini R, Adami HO. Testicular cancer, Chapt. 19, 429–445. In: Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D (eds). Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press 2002.

30. Møller H, Prener A, Skakkebæk NE. Testicular cancer, cryptorchidism, inguinal hernia, testicular atrophy, and genital malformation: case-control study in Denmark. Cancer Causes Control 1996; 7: 264–274.

31. Dieckmann K-P, Pichlmeier U. Clinical epidemiology of testicular germ cell tumors. World J Urol 2004; 22: 2–14.

32. Matoska J. Pathology, 60–160. In: Ondrus D et al (eds). Testicular tumors, diagnostics and treatment (in Slovak). Martin: Osveta 2004.

33. Prener A, Engholm G, Jensen OM. Genital anomalies and risk for testicular cancer in Danish men. Epidemiology 1996; 7: 14–19.

34. Stang A, Ahrens W, Bromen K et al. Undescended testis and the risk of testicular cancer: importance of sourse and classification of exposure information. Int J Epidemiol 2001; 30(5): 1050–1056.

35. Benson RC, Beard CM, Kelalis PP et al. Malignant potential of the cryptrorchid testis. Mayo Clin Proc 1991; 66: 372–378.

36. Brock D, Fox S, Gosling G et al. Testicular cancer. Semin Oncol Nurs 1993; 3(4): 224–236.

37. Plesko I, Cuninkova M. Etiology and risk factors, 28–37. In: Ondrus D et al (eds). Testicular tumors, diagnostics and treatment (in Slovak). Martin: Osveta 2004.

38. Matoska J. Risk factors and etiology of testicular tumors. In: Hornak M, Matoska J (eds). Testicular tumors, diagnostics and treatment (in Slovak). Bratislava: Veda 1990: 17–27.

39. Stone JM, Cruickshank DG, Sandeman TF et al. Laterality, maldescent, trauma and other clinical factors in the epidemiology of testis cancer in Victoria, Australia. Br J Cancer 1991; 64: 132–138.

40. Park DS, Prow DM, Amato RJ et al. Clinical characteristics of metachronous bilateral testicular tumors in the chemotherapeutic era. Yonsei Med J 1999; 40: 137–143.

41. Tabernero J, Paz-Ares L, Salazar R et al. Incidence of contralateral germ cell testicular tumors in South Europe: report of the experience at 2 Spanish university hospitals and review of the literature. J Urol 2004; 171(1): 164–167.

42. Ondrus D, Hornak M, Matoska J. Bilateral testicular germ-cell tumors: a single centre long‑term experience. Int Urol Nephrol 2001; 33(3): 521–524.

43. Ondrus D, Matoska J (eds). Testicular tumors, diagnostics and treatment (in Slovak). Martin: Osveta 2004.

44. Oliver RTD. Testicular cancer. Curr Opin Oncol 1996; 8: 252–258.

45. Hemminki K, Li X. Familial risk in testicular cancer as a clue to a heritable and environmental aetiology. Br J Cancer 2004; 90(9): 1765–1770.

46. Westergaard T, Olsen JH, Frisch M et al. Cancer risk in fathers and brothers of testicular cancer patients in Denmark. A population‑based study. Int J Cancer 1996; 66: 627–631.

47. Coupland CA, Forman D, Chilvers CE et al. Maternal risk factors for testicular cancer: a population‑based case-control study (UK). Cancer Causes Control 2004; 15(3): 277–283.

48. Swerdlow AJ, Huttly SR, Smith PG. Prenatal and familial associations of testicular cancer. Br J Cancer 1987; 55: 571–577.

49. Dieckmann KP, Endsin G, Pichlmeier U. How valid is the prenatal estrogen excess hypothesis of testicular germ cell cancer? Eur Urol 2001; 40: 677–684.

50. Dusek L, Abrahamova J, Lakomy R et al. Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital‑based case-control study in the Czech Republic. Neoplasma 2008; 55(4): 356–368.

51. Krizan P. Molecular biology and genetics. In: Ondrus D, Matoska J (eds). Testicular tumors, diagnostics and treatment (in Slovak). Martin: Osveta 2004: 39–58 .

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se